Monday, January 23, 2012

သင္ ရပ္တည္မေနရေတာ့တဲ့ အခါ


လူ့အဖြဲ့အစည္းမွာ မိသားစုတစ္ခုမွာ- ျပီးေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ သင့္ရဲ့လူ မဟုတ္သကဲ့သုိ့ ျပဳမႈသည္ အထိ သင္ ဘယ္လုိေနထုိင္သင့္သလဲ? အျခားတစ္ဖက္မွာ လူတုိင္းဟာ သင့္ရဲ့လူေတြကဲ့သုိ့ အျခားသူမ်ားနွင့္ သင္ ဘယ္လုိ ဆက္ဆံသင့္သလဲ?
သင္ဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ့မ်က္လုံးမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈတဲ့အခါ- သင္ လုံေလာက္သည္ထိ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ၾကည့္တယ္- ဆုိတာ စိတ္ခ်ေသခ်ာေစပါ။ ျပီးေတာ့ သင္ဟာ နက္နက္နဲနဲ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ၾကည့္ျပီးတဲ့ အခါ - အဲဒီမွာ သင့္ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ပုံရိပ္ကုိ ေတြ့ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။
ယခု သူဟာ သင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လုိ သင္ မုန္းႏုိင္ပါ့မလဲ? အေၾကာင္းက သင္ ရႈထုတ္လုိက္တဲ့ ထြက္သက္ေလ တစ္ရႈိက္ဟာ အဲဒီသူ ရႈသြင္းလုိက္တဲ့အရာ ျဖစ္သလုိ- အဲဒီသူ ရႈထုတ္လုိက္တဲ့ ေလဟာ သင္ ရႈသြင္းလုိက္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္ဟာ ေလနဲ့ေျမကုိ မွ်ေ၀ေနပါတယ္။ သင္ဟာ လူမ်ားကုိ အာကာသကုိ ေ၀မွ်ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရာရာကုိ စည္းစနစ္တက် မွ်ေ၀တတ္ဖုိ့- သင္ဟာ သင့္ရဲ့စစ္မွန္တဲ့ အရိပ္လကၡဏာရွိဖုိ့ လုိအပ္ပါ တယ္။ ျပီးေတာ့ သင္ဟာ ဘာဆုိဘာမွ ရပ္တည္မေနေတာ့တဲ့အခါမွသာလ်င္ သင့္ရဲ့စစ္မွန္တဲ့ အရိပ္လကၡဏာ ကုိ သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။
သင့္ရဲ့-Ego အျပီးသတ္ပ်က္သုဥ္းျခင္းနွင့္ မွားယြင္းတဲ့အတၱရဲ့ အဆုံးသတ္နိဂုံးနဲ့အတူ သင့္ရဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ပင္ကုိယ္ မူလဟာ ေရွ့ဆက္လက္ ေတာက္ပ၀င္းေျပာင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွ လူသား ဒါမွမဟုတ္ တိရိစၦာန္ တစ္ခုခုႏွင့္- ႏွစ္ႏွစ္ျခဳိက္ျခဳိက္ရွိတဲ့ ေသြးခ်င္းသားခ်င္း ဆက္ဆံေရး ရွိဖုိ့- သင္ဟာ မွန္ကန္တဲ့ အေန အထား ျဖစ္လာပါတယ္။
အဆုိပါကာလ သင္ဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္ဖုိ့ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ မဟုတ္ ပါ။ အေၾကာင္းက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ သင့္ထံမွ စတင္ထုတ္လႊင့္ပါတယ္။ သင့္ထံမွပဲ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာဟာ စိမ့္ျဖာလွ်မ္က်လာပါတယ္။ သင္ဟာ ခ်ဳိသာတဲ့စကားလုံးေတြကုိ ေျပာဆုိဖုိ့အတြက္ စဥ္းစားေတြးေခၚ ေနရမည္ မဟုတ္ပါ။ ခ်ဳိျမသာယာမႈဟာ အားထုတ္မႈပေယာကမပါဘဲ သင့္အတြင္းမွ လားေရာက္ပါတယ္။
အျခားသူမ်ားအတြက္ ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ “သတိထားမိျပီး” သင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေတာ့တဲ့အခါ- သင္ ဘယ္ကုိပဲသြားသြား ပန္းမ်ား ပြင့္လန္းလာပါလိမ့္မယ္။ ငွက္မ်ားက သီဆုိၾကပါလိမ့္မယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈက အရိပ္ ကဲ့သုိ့ သင့္ေနာက္က လိုက္ပါလာပါလိမ့္မယ္။ သင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္- လူတုိင္းက သင္ႏွင့္အတူ ရွိခ်င္ၾကပါလိမ့္မယ္- ဆုိတဲ့ အဲဒီလုိမ်ဳိးလတ္ဆတ္မႈကုိ သင္ဟာ ျဖန့္ၾကက္ပါလိမ့္မယ္။
ဒီထုိးထြင္းအျမင္ကုိ သင့္ကုိ ေပးကမ္းတဲ့ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ သင့္ရဲဆရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ သင္ဟာ ဂုရုႏွင့္ shishya- အေခၚခံရဖုိ့ ထုံးတမ္းဓေလ့ေနာက္ လုိက္ပါရမည့္မဟုတ္ပါ။ သင္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့တဲ့ ဘယ္သူထံ မွျဖစ္ျဖစ္- သင့္ရဲ့ ေနထုိင္ေနတဲ့ ညဏ္ကြန့္ျမဴးမႈ ျဖစ္လာတဲ့ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္- သင္ သိလိမ့္မယ္မဟုတ္ ယင္ေတာင္ - ဒါေပမယ့္ အေျပာင္းအလဲေတာ့ ရွိတယ္- ဆုိတာကုိ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားက ျဖည္းညင္းသာသာ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ျဖစ္ပ်က္ေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျပီးျပီ- ဆုိတာ ၀န္ခံဖုိ့ ေနာက္ဆုံးလူဟာ သင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
သင့္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ သူေတြက သင္ဟာ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီးျပီ- ဆုိတဲ့ သက္ေသသာဓက အသြင္လကၡဏာေတြ နဲ့ ေနထုိင္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။ ျပီးေတာ့ သူတုိ့ေတြက သင္ဟာ တူညီတဲ့သူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး- ဆုိတဲ့ သင္ျဖစ္ပ်က္ျပီးတဲ့အရာကုိ သင့္ကုိ ေမးၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါက အေျပာင္းအလဲတစ္ခုဟာ သင့္ဆီကလာတာ ဟုတ္ မဟုတ္- ဆုိတာ သိဖုိ့ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္- ငါဒုိ့တေတြဟာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျမင့္ျမတ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္- လုိ့ သာမန္အားျဖင့္ ဒုိ့ေတြက ကုိယ္ရည္ေသြး ေလလုံးထြားသြားတာ -
ငါတုိ့တေတြဟာ ၾကီးက်ယ္တဲ့ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာစိတ္၀င္စားသူမ်ား ျဖစ္တယ္- လုိ့ ငါတုိ့ကုိယ္ကုိယ္ငါတုိ့ မွန္ကန္ ေၾကာင္း ေထာက္ခံလ်က္ ငါတုိ့တေတြက ဆက္သြားတာ -
ငါတုိ့တေတြဟာ ၾကီးမားလြန္ကဲတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိန္းေအာင္းသူေတြ ျဖစ္တယ္ - လုိ့ ငါတုိ့ကုိယ္ကုိယ္ ငါတုိ့ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္တာ- ဒါေတြက ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္ဟာ တစ္စုံတစ္ခုအေပၚမွာ အခုိင္အမာ အဆုိျပဳမႈတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားမယ္- ဆုိတဲ့ အခါ- ဒါက တစ္စုံတစ္ခုဟာ မွားယြင္းတယ္- လုိ့ ဆုိလိုပါတယ္။ အခုိင္အမာ အဆုိျပဳဖုိ့ အျခားအရာေတြ မလုိအပ္ပါ။
သင္ အခုိင္အမာ အဆုိျပဳသင့္တဲ့ အေၾကာင္းက ဘာလဲ? သင္ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့သေကၤတတစ္ခု ျဖစ္လာ ဖုိ့ ျပည့္၀တဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရပါ့မယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ သင္ဟာ လူေတြကုိ ဆြဲေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ့ရဲ့ အာရုံစုိက္ျခင္း သတိမူျခင္းကုိ ရရွိဖုိ့ လူအမ်ားကုိ အမိဖမ္းဖုိ့ ၾကဳိးစားရမည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။
ဒါေပမယ့္ လူေတြက သင္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ အာရုံစုိက္မႈကုိ ရယူလိမ့္မယ္ - ျဖစ္တဲ့ ေနရာတစ္ေနရာမွာ သင္ဟာ ရွိခ်င္ပါလိမ့္မယ္။ သတိျပဳမိဖုိ့ ျမင္မိဖုိ့ အာရုံစုိက္ျခင္းခံရဖုိ့ သင္ဟာ ပါတီ အဖြဲ့အသုိက္မ်ားသုိ့ သြားပါတယ္။ အာရုံစုိက္ျခင္းခံရဖုိ့ဆုိတဲ့ ဒီဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈက- သင္ဟာ မျပည့္၀ေသးဘူး-ဆုိတာကုိ ျပသပါတယ္။ မျပည့္၀ေသးတဲ့သူဟာ ႏွစ္ႏွစ္ျခဳိက္ျခဳိက္ျပည့္စုံတဲ့ ေသြးခ်င္းသားခ်င္း ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္ခ်ိန္လုံး ေနထုိင္ႏုိင္မယ္ မဟုတ္ပါ။
ေသြးခ်င္းသားခ်င္း ဆက္ဆံေရးဟာ သင္က သင္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့အခါ- ဘယ္သူထံကမွ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ေတာင္းခံရယူဖုိ့ မၾကဳိးစားေတာ့တဲ့အခါ- သင္ဟာ အျခားသူမ်ားႏွင့္တကြ သင့္ရဲ့ထုိးထြင္း သိျမင္မႈနဲ့ သင့္ရဲ့ ေက်ာ္ၾကားေရပန္းစားမႈကုိ ခြဲေ၀ေပးဖုိ့ အဲဒီေနရာမွာ ရွိတဲ့အခါ- ေသြးခ်င္းသားခ်င္း ဆက္ဆံေရးဟာ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာ သင္က မည္သည့္ဆက္ဆံေရးကုိမဆုိ အျပစ္ဆုိဖြယ္မရွိ ကြက္တိျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
မည္သည့္ဆက္ဆံေရးကုိမဆုိ ေအာင္ျမင္မႈရဖုိ့- သင္ ေလ့လာသင္ၾကားတဲ့ေန့ဟာ- ဆက္ဆံေရးအားလုံးနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ အဆင့္ခ်ိတ္တဲ့- ျမင့္မားတဲ့အဆင့္တစ္ခုအတြက္- ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းတစ္ခု ျပီးဆုံးျပီး ဘြဲ့ခ်ီးျမွင့္ခံရတဲ့ေန့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဆက္ဆံေရးမွာ ျဖစ္တည္ျခင္းဆုိင္ရာ နယ္နိမိတ္ ကုိေတာင္ ေက်ာ္လြန္သြားပါတယ္။
ဒါက အျပစ္ဆုိဖြယ္မရွိ စံထားေလာက္တဲ့ လူသားတစ္ေယာက္ သင္ ျဖစ္လာတဲ့ အခ်ိန္အခါမွပါ။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္