Saturday, December 31, 2011

ဘ၀ဟာ တရားမွ်တသလား? တရားမမွ်တဘူးလား?


ျဖစ္တည္ျခင္းက တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ သမာသမတ္ရွိျခင္းကုိ ယုံၾကည္ပါသလား? သဘာ၀တရားက တရားမွ်တျခင္းရွိတယ္-ဆုိတဲ့ ဖြဲ့စည္းမႈစနစ္တစ္ခုအရ ကမၻာဟာ ေျပးသြားေနသလား? ဒီလုိမွမဟုတ္ ဒီေနရာမွာ အရာရာတုိင္းဟာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ျဖစ္သလား? ဒါမွမဟုတ္ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ျဖစ္သလား? အဲသလုိမွမဟုတ္ ဖရုိဖရဲပရမ္းပတာအေျခအေနေတြနဲ့လား? ဒီအရာမ်ားက အက်ြႏု္ပ္္တုိ့ရဲ့ စိတ္သုိ့ မၾကာခဏလာတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးအားျဖင့္ေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ၀န္းက်င္မွာ တရားမမ်ွတ မႈေတြ ေတြ့ျမင္ ရတဲ့အခါမွာပါ။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့မ်ားစြာက ဘ၀ဟာ အျမဲတမ္း မွ်တျခင္းမရွိ- ဆုိတာ ေျပာဆုိၾကပါလိမ့္မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လူအမ်ား- အျဖစ္အပ်က္ မ်ား- ျဖစ္စဥ္မ်ား- အေျခအေနမ်ားကုိ ဆန့္က်င္ကာ- မေက်နပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိယ္ တည္ေနပုံရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့နဲ့ပတ္သက္တဲ့ လူတုိင္းက သဘာ၀ဆုိင္ရာတရားမွ်တမႈဟာ တကယ္ တည္ရွိတယ္-ဆုိတာ ယုံၾကည္ခ်င္ၾကမွာပါ။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ေစာ္ကားတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူမ်ားကုိ တကယ္ထိခုိက္နစ္နာေစတဲ့အခါ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တရားမ်ွတမႈကုိ လိုခ်င္ၾကပါတယ္။ သုိ့ေသာ္လည္း အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကလည္းပဲ တရားမွ်တမႈဟာ အခ်ိန္တုိင္း ျပဳလုပ္တာမဟုတ္- ဆုိတာ သိနားလည္းၾကပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ- ဒီလုိမွမဟုတ္ နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ထိခုိက္ေစျပီးျဖစ္ လ်င္- အသြင္သ႑ာန္အခ်ဳိ့မွာ ထိခုိက္ခံစားေနဖုိ့ အဲဒီသူမ်ားကုိ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူမ်ားကုိ အျမဲတမ္းရွာေဖြေနပါတယ္။

ျပီးေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ့္ကုိယ္ တရားမွ်တျခင္းကုိ စီရင္ခ်က္ခ်ေပးဖုိ့ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိၾကသလုိ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ရဲ့ ႏွိပ္စက္က လူညွဥ္းဆဲသူကုိ ဆန့္က်င္လ်က္အျခားဘက္မွ ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ့ေသာၾကား၀င္စြက္ဖက္ျခင္းကုိ ေမ်ာ္လင့္ၾက ပါတယ္။

ႏႈိင္းယွဥ္တာႏွင့္ ယွဥ္ျပဳိင္တာဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့သဘာ၀ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မ်ားစြာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေနတဲ့- မ်ားျပားတဲ့ဥစၥာ ရွိေနတဲ့- ေဆြၾကီးမ်ဳိးၾကီးရွိေနတဲ့- က်န္းမာေရးေကာင္းေနတဲ့ အျခားသူမ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ျမင္ရတဲ့အခါမွာ စိတ္ဓာတ္က်စြာ ခံစားေနရပါတယ္။

အဆုိပါကာလမွေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သူတုိ့ဘ၀မ်ားရဲ့ အျပစ္အနာအဆာ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္ အခ်ဳိ့ကုိ ၾကဳိစားျပီး ရွာေဖြၾကပါတယ္။ သူတုိ့ႏွင့္ အဆင္မေျပတဲ့ အရာ၀တၳဳေတြကုိ ရွာၾကည့္ၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဘ၀ရဲ့အခ်ဳိ့နယ္ပယ္မ်ားမွာ သူတုိ့ထက္ အေကာင္းဆုံး ဘယ္လုိ က်န္ေသးသလဲ ရွိေသးသလဲဆုိတာကုိ ၾကဳိးစားျပီး ၾကည့္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူမ်ားထံမွာပါ။

ျပီးေတာ့ သိစိတ္ကျဖစ္ေစ မသိစိတ္ကျဖစ္ေစ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ- ဆုိး၀ါးတဲ့တစ္စုံတစ္ခုက သူတုိ့ကုိ ျဖစ္သြားေစဖုိ့- မၾကာခဏ အလုိွဆႏၵရွိၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ထက္ သိသာေပၚလြင္တဲ့ဘ၀တစ္ခု အျခားသူမ်ားမွာ ရွိေနသင့္တယ္ဆုိတာ မွ်တမႈရွိတဲ့ပုံ မေပါက္လုိ့ပါ။

သုိ့ေသာ္လည္း ျဖစ္တည္ျခင္းက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ လုိအပ္ခ်က္မ်ား- ဆႏၵမ်ား- လုိခ်င္မႈမ်ား- ထင္ျမင္မႈမ်ား- ယုံၾကည္မႈမ်ား အတုိင္း- အလုပ္ မလုပ္ပါ။ အမွန္အားျဖင့္- ျဖစ္တည္ျခင္းဟာ ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္တယ္- ဆုိတာ- သူအလုပ္လုပ္တဲ့ လမ္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အသီးသီးအတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္ လိပ္ထားေခါက္ထားတယ္- ဆုိတာ- တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ တကယ္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ မသိပါ။

အခ်ဳိ့က အဲဒါကုိ ကံၾကမၼာလုိ့ ေခၚႏုိင္ေပမယ့္- အျခားသူမ်ားက အတိတ္ဘ၀ကမၼ- ကံ- အခြင့္လုိ့ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ အျခားသူမ်ား ကေတာ့ အဲဒါဟာ ဆင္ႏႊဲသြားေနတဲ့ အေၾကာင္းအက်ဳိးတုိ့ရဲ့ဥပေဒသျဖစ္တယ္-ဆုိတာ ေျပာဆုိေနၾကဆဲပါ။

ယေန့ အက်ဳိးေက်းဇူးအခ်ဳိ့ကုိ ရရွိေနတဲ့သူမ်ားဟာ အတိတ္ဘ၀မ်ားမွာ ေကာင္းတာအခ်ဳိ့ကုိ ျပဳလုပ္ျပီးျဖစ္ရမည္- ဆုိတာ၊ ျပီးေတာ့ သူ့ရဲ့အတိတ္ေကာင္းခဲ့တာမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ဆုလဒ္မ်ားကုိ ရိတ္သိမ္းေနတယ္- ဆုိတာ သင္ ထင္ျမင္ခံ စားျပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ ပါတယ္။

ေနာက္ျပီး အဲဒါ့ေၾကာင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကေလးေတြကုိ- သူတုိ့ဟာ ေကာင္းရမည္- ရုိးသားရမည္- ႏွိမ့္ခ်ရမည္- ေပးကမ္းရမည္- တရားမွ်တ ရမည္- ခြင့္လႊတ္ရမည္- ဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အၾကံျပဳၾကပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့မ်ားစြာဟာ ေကာင္းေကာင္းေနထုိင္ေပမယ့္လည္း- ရုိးရုိးသားသား ေနထုိင္ေပမယ့္လည္း- ျဖစ္တည္ျခင္းက အက်ြႏု္ပ္တုိ့အေပၚမွာ သူ့ရဲ့ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကုိ ရြာသြန္းေပးခ်ပုံမေပၚပါ။ အဲဒီအခါ ဘ၀က မမွ်တပါလား-လုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အံၾသလာပါတယ္။

အစစ္အမွန္က ဘ၀ဟာ ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္တည္ျခင္းဟာ တရားမွ်တတာလည္းမဟုတ္- မမွ်တတာလည္း မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္တည္ျခင္း ဟာ ျဖစ္ရုံမွ်သာပါ။ ဘ၀ကေတာ့ အဲဒါရဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္တဲ့အတုိင္း စီးဆင္းေနပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တို့အသီးသီးအတြက္ ကမၻာေျမေပၚမွာ စကၠန္းတုိင္း- ဘ၀ဟာ ဘယ္လုိ အစီအစဥ္တက် သြားေနသလဲဆုိတာ-နဲ့ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ရွိတဲ့- အၾကီး အကဲ အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားတဲ့ တစ္ေနရာရာ ရွိသလား?

အဲဒါနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ခုိင္လုံတဲ့လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏုိင္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ဒါမွမဟုတ္ သက္ေသအေထာက္အထား မရွိပါ။ အစစ္အမွန္ အားျဖင့္ ျဖစ္တည္ျခင္းဟာ အျခားသူမ်ားထက္ပုိျပီး ဘယ္သူကုိမွ အခြင့္အေရး မေပးပါ။ Swami Vivekananda က ေျပာဆုိလိမ့္မယ္ ျဖစ္တာက- ဒီစၾက၀ဠာမွာ အဏုျမဴအက္တမ္တစ္ခုေတာင္ အဲဒါက ဘယ္လုိျဖစ္တယ္ ဆုိတာ ထက္ ျခားနားဆန္းသစ္တာ မျဖစ္ပါ။ အေၾကာင္းက အဲဒါက စၾက၀ဠာရဲ့ ခ်ိန္ခြင္လ်ာကုိ ဖ်က္ဆီးလိမ့္မယ္။ စနစ္တစ္ခု လုံးဟာ ျပဳိလဲလိမ့္မယ္-ဆုိတာပါပဲ။

ႏုးႏုးညံ့ညံ့ေျပးလႊားတဲ့ စၾက၀ဠာတစ္ခုအေနျဖင့္- အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားဟာ စိတ္ခ်ေသခ်ာႏုိင္တဲ့လမ္းတစ္ခု မွာ ျဖစ္ရ ပါမယ့္။ ျပီးေတာ့ ေျဖာင့္တန္းတည့္မတ္တဲ့လုိင္းမွာ ဘ၀ဟာ မေရြ့လ်ားပါ။ ဒါေပမယ့္ တိက်တဲ့သံသရာ စက္၀န္းမွာေတာ့ ေရြ့လ်ားပါတယ္။ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္း- ေကာင္းျခင္းနဲ့ဆုိးျခင္း- ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္၀မ္းနည္းျခင္း- ရွင္သန္ျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္း- ဒီအရာအားလုံးဟာ သံသရာအ၀န္းအ၀ုိင္းကလာတယ္ ဆုိတဲ့ ဘ၀ကုိ ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဒါေတြကုိ သိရွိလာရပါတယ္။

ဘ၀ဟာ မ်ွတပုံမေပၚေပမယ့္လည္း- အသီးသီးပုဂုိလ္ရဲ့ ေတာင့္တမႈနဲ့ အလုိဆႏၵအရ အရာ၀တၳဳေတြဟာ ေျပာင္းလဲခဲ့လ်င္- အက်ဳိး ဆက္ျဖစ္လာမယ့္ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ရႈပ္ေထြးမႈေတြကုိ စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ ေန့ရက္အခ်ဳိ့ထက္မပုိ- ကမၻာၾကီးဟာ အဆုံးတစ္ခုသုိ့ လားေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ျမင္တဲ့ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ျဖစ္တဲ့ မမွ်တမႈကုိ အခ်ိတ္အဆက္မွန္မွန္ ဆက္စပ္မႈအတြက္ ဆက္လက္ လုိအပ္ေနဆဲပါ။

Sunday, December 25, 2011

စုိးရိမ္မႈသည္ ျပႆနာမ်ားစြာကုိ ဖန္တီးသည္


အစာအိမ္နာက်င္မႈျဖစ္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ့ရဲ့ဆရာ၀န္ထံ သြားခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ၀န္က သူ့မွာ ပုဂၢဳိလ္ေရး ဆုိင္ရာ ဒုကၡ၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ့ရဲ့လုပ္ငန္းမွာ ျပႆနာရွိသလား-ဆုိတာ ေမးျမန္းပါတယ္။ လူနာက သူဟာ သူ့ရဲ့သူေဌး- သူ့ရဲ့လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားနဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ဆုိး၀ါးတဲ့အခ်ဳိ့အရာနဲ့ပတ္သက္လုိ့ စိုးရိမ္မႈ ရွိခဲ့တယ္လုိ့ ရွင္းျပပါတယ္။

ျဖစ္ပ်က္ျပီးတဲ့အရာကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ့ လူနာမွာ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ တစ္ခုခု ရွိပါသလား? မရွိပါ-လုိ့ လူနာက ျပန္ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက က်ြႏု္ပ္ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ဆက္တုိက္ေပးေနတယ္လုိ့ ေျပာပါတယ္။ “အတိတ္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ သင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ တစ္စုံတစ္ခု မရွိ။ အဲဒီအခန္းက႑ကုိ ပိတ္ပစ္ပါ။ ေရွ့ဆက္သြားပါ။ သင္ဟာ သင္မေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ အခ်ဳိ့အရာအေပၚမွာ သင္ကုိုယ္တုိင္နဲ့ သင့္ရဲ့အစာအိမ္ကုိ ဒုကၡေပး ၀င္ေႏွာက္ေနတယ္” လုိ့ ဆရာ၀န္က ေျပာပါတယ္။ ဆရာ၀န္က ေဆးအခ်ဳိ့ကုိ ညြန္ၾကားျပီးေတာ့ သူ့ရဲ့ဗုိက္နာ ဗုိက္ေအာင့္နဲ့ပတ္သက္လုိ ကုသရာမွာ သြက္လက္ျမန္ဆန္ေစဖုိ့ အတိတ္ကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ရန္ သူ့ကုိ အၾကံျပဳပါတယ္။

ေနာက္လူနာအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကေတာ့ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကုိက္တဲ့ ဦးယဥ္နာရွိတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမက ရွင္းျပပါတယ္။ သူမရဲ့ အနာဂါတ္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ မွားယြင္းတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မိမွာကုိ ေၾကာက္လန့္ခဲ့တယ္ ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သူမရဲ့ ေခါင္းကုိက္ေရာ ဂါကုိ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္ဆုိတာ ခံစားသတိျပဳမိတဲ့အတြက္ ဆရာ၀န္က လူနာကုိ ေျပာပါတယ္။

“သင္ဟာ အမွန္တရားအားလုံးကုိ ေမြးထုတ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္လ်င္ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္ျပီး စုိးရိမ္ဖုိ့ မရွိပါ။ သင္ဟာ မွားယြင္းမႈကုိ ေမြးထုတ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္လ်င္ သင္ဟာ အေျခအေန အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ဖုိ့ ေရြးပုိင္ခြင့္ ရွိဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုဟာ နဂုိအတုိင္းေတာ့ ျပန္ျဖစ္မလာပါ။ သင့္ရဲ့ေရြးစရာမ်ားကုိ စာရင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ ပါ။ ေရြးစရာအသီးသီးအတြက္ တုန့္ျပန္လာတဲ့ဇယားမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ပါ။ ျပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ ျပဳလုပ္ပါ။ အေျခအေနကုိ ဆန္းစစ္ ျပဳလုပ္ ပါ။ အဲဒီေနာက္ အဲဒါက ေရာက္ရွိလာတဲ့အတုိင္း ေျခလွမ္းအသီးသီးကုိ ယူပါ”။

လူေတြဟာ သူတုိ့ ေျပာင္းလဲလုိ့မရႏုိင္ေတာ့တဲ့ အတိတ္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ စုိးရိမ္ၾကသလုိ ျဖစ္မလာေသးတဲ့အနာဂတ္နဲ့ ပတ္သက္လုိ့လည္း စုိးရိမ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ့ေၾကာက္လန့္တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ေမ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ျပႆနာကုိ ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့ မ်ားစြာေသာ စိုးရိမ္မႈေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေပၚေပါက္မလာပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ဖိအားမ်ားနဲ့ဆက္စပ္တဲ့ နာမက်န္းမႈမ်ားဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ - နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ- ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာအရ အက်ြနု္ပ္တုိ့ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျပႆနာ မ်ား အျမဲရွိေတာ့မယ္ ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Murphy- ရဲ့ ဥပေဒသကေတာ့ ဒီလုိ ေျပာပါတယ္။ ဘာမဆုိ မွားယြင္းသြားႏုိင္တယ္ဆုိလ်င္ အဲဒါက ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္ ဆုိတာပါ။ ဘ၀မွာ ျပႆနာကုိ မေတြ့ၾကဳံဘူတဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရွိပုံမေပၚပါ။ အခ်ိန္တုိင္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ျပႆနာတစ္ခု ကုိ ေျဖရွင္းၾက ရပါတယ္။ အသစ္အသစ္ေတြကလည္း မႈိလုိေပါက္လုိ့ လာေနပါတယ္။ ကာလတစ္ခု လြန္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ျပႆနာေတြက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ ဘ၀မွာ အဲဒီအခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ရွိသလားဆုိတာ စူးစမ္းသိခ်င္လာစ ျပဳပါတယ္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မေျပာတာကေတာ့ “ဘ၀တစ္ခုဟာ လြယ္ကူလာေတာ့မယ္- ျပီးေတာ့ အရာရာတုိင္း ျပည့္စုံလာေတာ့မယ္” ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ျပႆနာေတြကုိ ဘယ္လုိ ကုိင္တြယ္မလဲ ဆုိတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒါေတြကုိ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ရင္ဆုိင္မလား? အဲဒါေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ့ ၾကဳိးစားမလား? ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါေတြနဲ့ပတ္ သက္လုိ့ ပူပန္ေသာက ေရာက္သလား? စုိးရိမ္ေနသလား? အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စုိးရိမ္မႈမ်ား- ပူပန္ေသာကမ်ား ျဖင့္ အက်ြ္ႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ျပႆနာ မ်ားကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ဒါေတြက ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ နာမက်န္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ဖိအားမ်ားကုိ တုိးျဖည့္ ထပ္ေပါင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘ၀ရဲ့ဖိအားမ်ားဟာ အလြန္ၾကီးက်ယ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အဲဒါေတြက အက်ြႏဳ္ပ္တုိ့ကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစလုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စုိးရိမ္ေသာကေတြ ေၾကာက္လန့္မႈေတြ ဖိအားေတြ လြန္ကဲမႈေတြ ခံေနရတဲ့ အဲဒီသူေတြကုိ ေတြ့ရပါတယ္။ စိတ္ေရာဂါအထူးကုဆရာ၀န္ေတြ- စိတ္ပညာဆရာေတြ- ကုထုံးအထူးကုဆရာ၀န္ေတြရဲ့ ရုံးဌာနမ်ားမွာ ဘ၀ရဲ့ ရုန္းကန္မႈမ်ားျဖင့္ ကုိင္တြယ္မေျဖရွင္းႏုိင္ေတာ့တဲ့ လူအမ်ား ေန့စဥ္ ပုံမွန္ ျပည့္ေနပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္ဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနမယ္ဆုိလ်င္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္က ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနတာ စိုးရိမ္ေသာ ကျဖစ္ေနတာထက္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ခံစားႏုိင္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနဟာ ဖိအားမ်ားနဲ့စပ္ဆက္ေနတဲ့ ဖ်ားနာမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

ေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေဒါသထြက္ေနတဲ့အခါ- ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာအရ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေန တဲ့အခါ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ခႏၶာကုိယ္မွာ ဆက္စပ္ေနတဲ့ဓာတုေဗဒမ်ားဟာ “တုိက္ခုိက္မႈ ဒါမွမဟုတ္ ေရွာင္ေျပးမႈ” အတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ အသင့္ျပင္ထားေစတယ္ဆုိတာ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ နာမက်န္းေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ ဖိအားမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ- ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာ- ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တားျမစ္ဖုိ့ အခ်ဳိ့ေသာ လက္ခံႏုိင္စြမ္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

ကမၼဌာန္းတရားမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ- နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာအက်ဳိးတရားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဒါက အႏၱရာယ္ကင္း လုံျခဳံပါတယ္။ ထိေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ အကုန္အက်မရွိပါ။ ဘယ္လုိကမၼဌာန္းထုိင္ရမယ္ဆုိတာကုိ ေလ့လာသင္ၾကား တာႏွင့္တျပဳိင္နက္ - ေနရာတုိင္း အခ်ိန္တုိင္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ - အဆင္သင့္ ကုစားခ်က္တစ္ခုကုိ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြင္းသုိ့ သယ္ေဆာင္လာပါေတာ့တယ္။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္