Monday, January 23, 2012

ဆက္လက္၍ သင့္ကုိယ္သင္ ျပ႒ာန္းပါ


ေနာက္ကုိ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ- ျပီးေတာ့ ေရာက္လာဖုိ့ မသိရေသးတဲ့ ေရွ့ဆီသုိ့ ၾကဳိတင္ၾကည့္ရႈ့တဲ့အခါ- ဒုိ့တေတြ ဟာ ဘ၀တစ္ေလ်ွာက္လုံး ငါတုိ့ကုိယ္ကုိငါတုိ့ ျပ႒ာန္ထားျပီးျပီဆုိတာ တုိ့တေတြ ျမင္ေတြ့ႏုိင္လာပါတယ္။
အဲဒီအေပၚမွာ တုံ့ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ အေတြ့အၾကဳံေတြကုိ စုပ္ယူထားတဲ့ ေရျမွဳပ္လုိ- ဘ၀အေပၚမွာ ဒုိ့တေတြ ေနထုိင္ျပီးျဖစ္လ်င္- ျပီးေတာ့ အျခားသူမ်ားရဲ့ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ကုိ အႏုိင္ရဖုိ့ အျမဲတမ္းၾကဳိး ပမ္း ေနလ်င္- ဒုိ့တေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ စၾက၀ဠာကုိ ပုံေဖာ္ဖုိ့ ေထာက္ကူအက်ဳိးျပဳလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။
ဘ၀ဟာ ဒုိ့တေတြအတြက္ အျခားသူမ်ားက ျပဳလုပ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈရဲ့အေျခခံေပၚမွာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိမွမဟုတ္ယင္လည္း သူတုိ့ရဲ့ေမ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုတည္းကုိ ျဖည္းတင္းေပးလ်က္ အလဟႆ ကုန္ဆုံး သြားၾကပါတယ္။
ငါတုိ့တေတြ ထိေတြ့ျပီးခဲ့တဲ့ အပင္ငယ္မ်ား- သစ္ၾကီး၀ါးၾကီးမ်ား- တိရိစၦာန္မ်ား- ပန္းမ်ားက ငါတုိ့တေတြကုိ ပုံေဖာ္ျပီးပါျပီ။ ဒုိ့တေတြရဲ့မိဘေတြက ဒုိ့တေတြကုိယ္တုိင္ တုိးတက္ဖုိ့ ငါတုိ့ေတြကုိ ကူညီခဲ့တဲ့အခါ- ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပ႒ာန္းျခင္းအတြက္ ပထမဆုံးေျခလွမ္းအခ်ဳိ့ကုိ ဒုိ့တေတြ သင္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ငါတုိ့တေတြရဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈ- ငါတုိ့တေတြရဲ့ အထူးျပဳျခင္းမ်ားနဲ့ ဒုိ့တေတြရဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ားဟာ- ဒီျဖစ္စဥ္မ်ားရဲ့ အားလုံးေသာအစိတ္အပုိင္းေတြပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
အျခားသူမ်ားရဲ့အျမင္တစ္ခုတည္းအေပၚမွာ မွီခုိေနသူမ်ားအတြက္- သူတုိ့ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားက သူတုိ့ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ အထင္ေသးျခင္း ပမာမထားျခင္းကုိ ထင္ရွားသိသာေစခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ့ရဲ့ဘ၀မ်ားကုိ အမိန့္ၾသဇာေပးဖုိ့ အျခားသူမ်ားကုိ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းျဖင့္- သူတုိ့ရဲ့ကုိယ္ပုိင္အျပဳ အမူေတြအတြက္ သူတုိ့တေတြ တာ၀န္မယူခဲ့ၾကေတာ့ပါ။
မိမိကုိယ္ကုိယ္ျပ႒ာန္းျခင္းဟာ တာ၀န္ခံရျခင္းျဖင့္ က်င့္သုံးရတဲ့ ဆက္လက္ေနတဲ့ေရြးခ်ယ္မႈရဲ့ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အဲဒါမ်ားက အေရးပါအရာေရာက္တဲ့အျခားသူမ်ားမွ သေဘာက်ေထာက္ ခံမႈျဖင့္ အေျဖထြက္အက်ဳိးဆက္ေပၚေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။
ဒုိ့တေတြကျပဳလုပ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈေတြအတြက္ အျခားသူေတြက တုိ့တေတြကုိ ျငင္းပယ္ႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္အခါေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒုိ့တေတြကုိ ျငင္းပယ္ျခင္းျဖင့္- သူတုိ့တေတြဟာ ဒုိ့တေတြထက္ပုိလုိ့ သူတုိ့ကုိယ္ကုိသူတုိ့ ေဘာင္ ခတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ့တေတြဟာ ငါတုိ့ေတြက ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္တဲ့ တန္ဖုိးမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ၾကပါတယ္။ ငါတုိ့တေတြကုိ ကြဲျပားဆန္းသစ္ တစ္မူထူးေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ျခင္းကုိ ျငင္းပယ္ၾက ပါတယ္။
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိျပ႒ာန္းျခင္းဟာ ရက္ရွည္လမ်ား ဒုိ့ေတြကုိယ္တုိင္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးျဖစ္သြားေအာင္ ငါတုိ့ေတြကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဒုိ့တေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးတဲ့ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတဲ့အခါ- ဒုိ့တေတြက တိတ္တိတ္ ဆိတ္ဆိတ္ တည္ရွိေနခဲ့ျပီးတဲ့ေနရာမွာေတာင္- ဒီလုိမွမဟုတ္ ဘက္လုိက္ခဲ့ျပီး မဟုတ္တဲ့ ေနရာမွာေတာင္- ဒုိ့တေတြဟာ ငါတုိ့ကုိယ္တုိင္အတြက္ မွန္ကန္ခဲ့ျပီးျပီ- ဆုိတာ ျမင္ေတြ့ရပါတယ္။
ဒုိ့တေတြဟာ အျခားသူေတြကုိ ဆန့္က်င္ရင္ဆုိင္လွ်က္ အစြမ္းျပခုခံထားရမဲ့ နံရံတံတုိင္းေတြ- ဒါမွမဟုတ္ ဒုိ့တေတြ ဖန္တီးအစျပဳခဲ့တဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အကြာအေ၀းေတြဟာ- ျဖစ္စဥ္ရဲ့ အားလုံးေသာ အစိတ္ အပုိင္း ေတြပဲ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒုိ့တေတြဟာ အသက္အရြယ္ရလာတာနဲ့အမ်ွ- ဒို့တေတြ စိတ္ျမန္လက္ျမန္လုပ္တာ နည္းပါးလာပါ တယ္။ ျပီးေတာ့ ဓမၼဓိ႒ာန္ပုိက်လာပါတယ္။ ဒုိ့တေတြဟာ တုန္လႈပ္မႈကင္းျပီး ေသြးေအးလာတာမွာ ရပ္တည္ လာပါတယ္။
တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ့ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚျခင္းရဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ- ဒုိ့တေတြဟာ ဒုိ့တေတြရဲ့ဘ၀မ်ားနဲ့ ပတ္သက္ လုိ့ ရက္ထည္ကုိ ရက္လုပ္ယွက္ဖြဲ့ၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေန့စဥ္ ဒုိ့တေတြက ဖန္တီးစီစဥ္တဲ့ ပုံစံဒီဇုိင္းေတြက စၾက၀ဠာကုိ ပုံေဖာ္ကူညီေနၾကပါတယ္။ ရံခါမ်ားမွာေတာ့ ေရွ့ဆီဦးတည္တဲ့လမ္းေတြဟာ မသဲမကြဲမရွင္း မလင္းျဖစ္တဲ့အခါ- ယုံၾကည္မႈေတြက ေနာက္ထပ္ေရွ့တုိးလုိ့ ေရႊ့လွမ္းဖုိ့ ဒုိ့တေတြကုိ ကူညီခဲ့ျပီး ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ျပန္လည္ ရႈျမင္ၾကည့္တဲ့အခါ- အတြင္းမွာရွိျပီးတဲ့ မႏွစ္ျမဳိ့ဖြယ္ရာအေျခအေနေတြက တန္ဖုိးမဲ့တဲ့သင္ခန္း စာ ေတြကုိ ဒုိ့တေတြကုိ သင္ခန္းစာေပးခဲ့ျပီးျပီဆုိတာ- ဒုိ့တေတြ ေတြ့ျမင္ၾကရပါတယ္။
အျခားသူေတြက ဒုိ့တေတြကုိ တုိက္ခုိက္တဲ့အခါ - ဒုိ့တေတြဟာ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာအရ လက္တု့့ံမျပန္ဖုိ့ သင္ယူခဲ့ျပီးပါျပီ။ ဒုိ့တေတြကုိ မေအာင္ျမင္သူအျဖစ္ သေဘာထားခံရျပီးတဲ့အခါ- ဒုိ့တေတြ ဟာ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ့ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနထုိင္ခဲ့ျပီးပါျပီ။ ဒုိ့တေတြ သိနားလည္တဲ့အေနႏွင့္ ကမၻာၾကီးက ဒုိ့တေတြကုိ လက္မခံေတာ့တဲ့အခါ- ဒုိ့တေတြဟာ အျခားကမၻာမ်ားဆီ ေရြ့လ်ားျပီး ေနထုိင္ အေျခခ်ျပီး ျဖစ္ၾက ပါတယ္။
အျခားသူမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ဘ၀ေပၚမွာ ဘာအက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ငါတုိ့တေတြ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ ရွိမလဲ-ဆုိတာ- ျပီးေတာ့ ငါတုိ့ေတြ စၾက၀ဠာကုိ ဘယ္လုိ ပုံေဖာ္မလဲ-ဆုိတာ- နားလည္းဖုိ့ ဒုိ့တေတြ စတင္လိမ့္မယ္-ဆုိတာက- ငါတုိ့ဘ၀ေတြရဲ့ နိဂုံးပုိင္း ခ်င္းနင္းလာသည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
နံရံတံတုိင္းထက္ပုိသင့္ေတာ္တဲ့ တံတားကုိ ဒုိ့ေတြက တည္းေဆာက္ခဲ့သလား? အျခားသူမ်ားကုိ လက္ကမ္း ခဲ့သလား? ဒါမွမဟုတ္ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့အစြဲအလမ္းမ်ားႏွင့္ တစ္ယူသန္သေဘာထားမ်ားရဲ့ က်ဥ္းေျမာင္း တဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ငါတုိ့ကုိယ္ကုိယ္ငါတုိ့ အက်ဥ္းခ်ခဲ့သလား? အျခားသူမ်ားရဲ့အျမင္မ်ားကုိ ဖြင့္ဟဖုိ့- ျပီးေတာ့ နားရွိတာကုိ သူတုိ့ကုိ ျပဖုိ့ အျခားသူေတြကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့သလား?
ဒါမွမဟုတ္ အသက္မပါတဲ့ ကုိယ္ပုိင္လုိအပ္ခ်က္ေတြ ေက်ာ္လြန္ျပီး- ဒုိ့တေတြ မေတြးေခၚႏုိင္တာကုိ ဒုိ့တေတြက ကုိယ့္အတြက္သာ အရမ္းသိခဲ့သလား? ေမြးရာပါပင္ကုိယ္မူလ စိတ္အထဲ ဒုိ့တေတြ ေရာက္ခဲ့သလား? အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္ေတာ္ကုိ စပ္ဆက္ေပးခဲ့သလား? အခ်ိန္ကသာလ်င္ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။
ဒုိ့တေတြဟာ ဒုိ့တေတြ့ရဲ့ေနာက္ဆုံးအသက္ရႈမႈကုိ ယူသည့္တုိင္- ဒုိ့တေတြဟာ ဒုိ့တေတြရဲ့သေဘာထားနဲ့ အျပဳအမူမ်ားမွတဆင့္ ငါတုိ့ကုိယ္ကုိယ္ငါတုိ့ ဆက္လက္ျပ႒ာန္းဖုိ့ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ က်ယ္ပ်ံ့တဲ့ စၾက၀ဠာမွာ အလွအပႏွင့္ ညီညြတ္မႈရဲ့ဖန္တီသူအျဖစ္ျဖစ္ေစ- ဒီလုိမွမဟုတ္ အျခားသူမ်ားနဲ့ ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ကုိ အေႏွာင့္ အယွက္ေပးတဲ့ အခ်ိန္နွင့္ စြမ္းရည္ရဲ့ ၾကီးက်ယ္တဲ့ပမာဏကုိ အသုံးျပဳတဲ့ ပြဲဖ်က္အျဖစ္ျဖစ္ေစ- ငါတုိ့ကုိယ္ကုိယ္ငါတုိ့ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျပီးတဲ့ နည္းလမ္းကုိ- ဒို့တေတြ ဆက္လက္ ထုတ္ေဖာ္လွစ္ဟ ဖြင့္ခ်ေနပါ လိမ့္မယ္- ဆုိတာပါပဲ။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္