Thursday, January 26, 2012

ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရႈံးမႈကုိ ဆန္းစစ္ပါ

ဒုိ့တေတြ နားလည္ထားတာက ေအာင္ျမင္ဖုိ့ဟာ ဆုိက္ေရာက္ဖုိ့ ျဖစ္တယ္- တစ္ေနရာရာ အရာေရာက္ ဖုိ့ ျဖစ္တယ္- ဆုိတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒုိ့တေတြက ေအာင္ျမင္မႈကုိ ျမတ္နုိးကုိးကြယ္ၾကပါတယ္။
ဆင္းရဲတဲ့လူငယ္တစ္ေယာက္က သန္းၾကြယ္သူေ႒းအမ်ဳိးအစား တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖုိ့ ၾကီးျပင္းရွင္သန္ လာတဲ့ အခါ- ပုံမွန္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က တစ္ေန့မွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာတဲ့အခါ- သူဟာ ေအာင္ျမင္ျခင္း အတြက္ ေအာင္ပြဲခံပါတယ္။
ေအာင္ျမင္မႈဟာ အၾကြင္းမဲ့လား? ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါက ငါတုိ့တေတြ လက္ကုိင္ျပဳတဲ့ အုိင္ဒီယာတစ္ခုလား? အေၾကာင္းမွာ တစ္ဦးက “ေရာက္ရွိတဲ့” အခုိက္- တစ္ေယာက္က အရင္ ေရာက္ရွိရဦးမယ့္- ေရွ့မွာၾကဳိတင္ ၍ ေနာက္ထပ္ အခ်က္တစ္ခု အျမဲတမ္း ရွိပါတယ္။
ေအာင္ျမင္မႈကုိ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လုိက္ရာမွာ- ဒို့တေတြဟာ စိန္ေခၚမႈေတြ ပဋိပကၡေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေတြ့ၾကဳံၾကရပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈကုိလုိက္စားျခင္းဟာ “ပုိ၍ ေနာက္ထပ္”အတြက္ အလုိဆႏၵ ျဖစ္ပါ တယ္။ “ပုိ၍ ေနာက္ထပ္” အေတာမသတ္ ထပ္ကာထပ္ကာ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ စိတ္တစ္ခုဟာ- ဆက္စပ္ ဆင္ျခင္နုိင္စြမ္းရွိတဲ့ အသိညဏ္ဆုိင္ရာ စိတ္တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါ။
အဲဒါနဲ့တစ္ျခားစီေျပာင္းျပန္- သာမေညာင္ညအဆင့္ မည္ကာမတၱအဆင့္- မုိက္မဲတဲ့စိတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက “ပုိ၍ ေနာက္ထပ္”အတြက္ သူ့ရဲ့ေတာင္းဆုိမႈဟာ- အဲဒါအတြက္ လူ့အဖြဲ့အစည္းက သတ္မွတ္ ျပီး တဲ့- စံနမူနာမ်ားအရ- အဆက္မျပတ္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကုိ သြယ္၀ုိက္ညႊန္းဆုိပါတယ္။
အားမရျခင္းဟာ “ပုိ၍ ေနာက္ထပ္” စြဲမက္ေတာင့္တမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အားရေက်နပ္မႈကေတာ့ အဲဒီရုန္းကန္ လႈပ္ရွားမႈနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ရပ္နားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ “ပုိ၍ ေနာက္ထပ္” နဲ့ပတ္သက္ လုိ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကုိ နားလည္ျခင္းမရွိဘဲ- ျပီးေတာ့ စိတ္က ဘာ့ေၾကာင့္ အဲဒါကုိ ေတာင္းဆုိသလဲ- ဆုိတာ နားလည္ျခင္းမရွိဘဲ- ေက်နပ္အားရမႈရဲ့ အေျခအေနသုိ့ မလားေရာက္ႏုိင္ပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ သင္ဟာ စာေမးပြဲကုိ က်ရႈံးလ်င္- သင္ အဲဒါကုိ ေနာက္ထပ္ ျပန္ေျဖလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာေမးပြဲႏွင့္ သင့္ရဲ့ေဆာင္ရြက္မႈဟာ သူတုိ့ခ်ည္းသတ္သတ္ သူတုိ့အေနႏွင့္- သင့္ရဲ့မွန္ကန္တဲ့ ထုိက္တန္မႈကုိ တကယ္ ျပသလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။ စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟာ အဓိကအားျဖင့္ ဦးေႏွာက္ပုိင္း ဆုိင္ရာရဲ့စြမ္းေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါက အခြင့္အေရးတစ္ခုရဲ့ အေၾကာင္း တရား တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ သင့္ရဲ့စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ျမင္ဖုိ့ ၾကဳိးပမ္းပါတယ္။ ေနာက္ျပီး သင္ဟာ မေအာင္ျမင္လ်င္ အဲဒါကုိ အားမေလ်ွာ့ဘဲ ဆက္လုပ္ပါတယ္။
ဒါက ငါတုိ့တေတြမ်ားစြာအဖုိ့ ေန့စဥ္ဘ၀မွာ တူညီတဲ့ျဖစ္စဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုိ့တေတြဟာ အခ်ဳိ့အရာေတြ ကုိ ေအာင္ျမင္ဖုိ့ ၾကဳိးစားေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒုိ့ေတြက အဲဒါနဲ့ စပ္ဆက္ေနတဲ့နည္းလမ္းေတြဟာ မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္သလား ဆုိတာ- ဒုိ့ေတြဟာ စုံစမ္းေမးျမန္းဖုိ့ ဘယ္ေသာအခါမွ ဆုိင္းငံ့ရပ္နားထားတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။
ဒါက ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရႈံးမႈအရ ေတြးေခၚစဥ္းစားတာကုိ- ဒုိ့တေတြ ရပ္စဲတဲ့- “ပုိ၍ ေနာက္ထပ္” လုိခ်င္ျခင္းရဲ့ အေရးပါမႈ မပါမႈကုိ- ဒုိ့တေတြ နားလည္သိရွိျပီးတဲ့အခါမွသာလ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုိ့တေတြအားလုံးဟာ စာေမးပြဲမွာသာမက ဘ၀မွာပါ က်ဆုံးတာ- ျပီးေတာ့ အမွားလုပ္မွာကုိ အလြန္ ေၾကာက္ၾက ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ငါတုိ့တေတြကုိ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္လိမ့္မယ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္- အမွားအယြင္း တစ္ခု ျပဳလုပ္တာကုိ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတာအျဖစ္ ယူဆၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုိ့တေတြဟာ အမွား အယြင္းေတြ ျပဳလုပ္မွာကုိ ေၾကာက္ရြံ ့လ်င္- ဘယ္ေသာအခါမွ ဒုိ့ေတြက သင္ယူေလ့လာခဲ့ လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။
ေအာင္ျမင္မႈရဲ့အေကာင္းဆုံးကုိ လုိက္ပါဖုိ့ ငါ့တုိ့ေတြအတြက္ ေနာက္က်သြားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈအရ အျမဲတမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားလုိ့ ေခၚဆုိရတဲ့ သူေတာ္စင္မ်ား မွာေတာင္- ဂုဏ္သေရသိကၡာ ရွိလာရပါ့မယ္။ သုိ့မဟုတ္လ်င္ သူ့မွာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း - ျပီးေတာ့ ေထာက္ခံ သူေနာက္လုိက္မ်ား ရွိမွာ မဟုတ္ပါ။
ဒါ့ေၾကာင့္ ဒုိ့တေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈအရ- “ပုိ၍ ေနာက္ထပ္”အရ အျမဲတမ္း ေတြးေခၚစဥ္းစားေန ၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ “ပုိ၍ ေနာက္ထပ္”ဟာ ေခတ္စားေနတဲ့ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္စံႏႈန္းမ်ားက ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားတဲ့ အရာအေပၚမွာ- ႏႈိင္းယွဥ္ပတ္သက္ အေကာင္းဆုံး တည္မွီေန ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ အဲဒီအသင္းအဖြဲ့ဆုိင္ရာအေကာင္းဆုံးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ မေနထုိင္လ်င္- သင့္ကုိ ေအာင္ျမင္ျခင္းလုိ့ ေခၚဖုိ့ အလားအလာ မရွိေတာ့ပါ။
ဒါေပမယ့္ သင့္ရဲ့ျဖစ္တည္ျခင္းအားလုံးနဲ့ အခ်ဳိ့အရာ၀တၳဳေတြကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ့ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္လ်င္- ဒီေနာက္ သင္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈ က်ရႈံးမႈႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေတာ့ပါ။ သုိ့ေသာ္လည္း ဒီလမ္းေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားေတြးေခၚ ဖုိ့ ေနရာ- သူတုိ့ကုိ ခြင့္ျပဳလမ္းဖြင့္ေပးတဲ့ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚတဲ့ ျမင္ကြင္းက တကယ့္ကုိ အနည္းငယ္ မွာပဲ ရွိၾကပါတယ္။
အသိပညာရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈ အေလးထားစရာတစ္ခုလုံးဟာ- သူတုိ့ ျဖစ္ေနတဲ့ အတုိင္း အရာ၀တၳဳေတြကုိ ျမင္ဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျပႆနာ ( ေအာင္ျမင္မႈ ဒါမွမဟုတ္ က်ရႈံးမႈ ကုိ ေဇာင္းေပးျခင္း အရ- တစ္တန္းတစ္စားတည္း ထားရွိတဲ့ အျပဳအမူမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ေသခ်ာ ေပါက္ မဟုတ္တဲ့- ျပႆနာ) ကုိ သိရွိနားလည္ဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါက အဲဒီ ေ၀ါဟာရသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ဒုိ့တေတြ စဥ္းစားေတြးေခၚတဲ့- ဒို့တေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့အရာကုိ- တကယ္ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိေတာ့တဲ့အခါမွသာလ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ “ေအာင္ျမင္မႈဟာ ႏႈိင္းယွဥ္ထားတဲ့ ကိန္းစဥ္တန္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ဒါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အၾကြင္းမဲ့ဧကန္ မရွိ” ဆုိတာ ပညာရွိ တစ္ေယာက္ ေယာက္ က ေျပာဆုိခဲ့ပါသလား?
ေအာင္ျမင္မႈလုိ့ ယေန့ ဒို့တေတြ ေတြးေခၚယူဆေနတာေတြက- အျခားအခ်ိန္ကာလမွာ အေျခအေနတစ္ခု မွာ က်ရႈံးမႈအျဖစ္ စဥ္းစားသုံးသပ္ေကာင္း သုံးသပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္ပါပဲ။
ႏႈိင္းယွဥ္ထားတဲ့ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္သည္အားေလ်ာ္စြာ- ေအာင္ျမင္မႈနဲ့ ရႈံးနိမ့္မႈလုိ့ ငါတုိ့တေတြ ေခၚဆုိတဲ့ အရာႏွစ္ခုလုံးကုိ ရႈ့ျမင္ၾကည့္ဖုိ့- ငါတုိ့တေတြရဲ့ အေကာင္းဆုံးစိတ္၀င္စားမႈကပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္တည္ျငိမ္မႈျဖင့္ တုန္လႈပ္မႈကင္းျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ က်ရႈံးမႈႏွစ္ခုလုံးကုိ ျပဳစုဆက္ဆံပါ။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္