Saturday, December 31, 2011

ဘ၀ဟာ တရားမွ်တသလား? တရားမမွ်တဘူးလား?


ျဖစ္တည္ျခင္းက တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ သမာသမတ္ရွိျခင္းကုိ ယုံၾကည္ပါသလား? သဘာ၀တရားက တရားမွ်တျခင္းရွိတယ္-ဆုိတဲ့ ဖြဲ့စည္းမႈစနစ္တစ္ခုအရ ကမၻာဟာ ေျပးသြားေနသလား? ဒီလုိမွမဟုတ္ ဒီေနရာမွာ အရာရာတုိင္းဟာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ျဖစ္သလား? ဒါမွမဟုတ္ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ျဖစ္သလား? အဲသလုိမွမဟုတ္ ဖရုိဖရဲပရမ္းပတာအေျခအေနေတြနဲ့လား? ဒီအရာမ်ားက အက်ြႏု္ပ္္တုိ့ရဲ့ စိတ္သုိ့ မၾကာခဏလာတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးအားျဖင့္ေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ၀န္းက်င္မွာ တရားမမ်ွတ မႈေတြ ေတြ့ျမင္ ရတဲ့အခါမွာပါ။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့မ်ားစြာက ဘ၀ဟာ အျမဲတမ္း မွ်တျခင္းမရွိ- ဆုိတာ ေျပာဆုိၾကပါလိမ့္မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လူအမ်ား- အျဖစ္အပ်က္ မ်ား- ျဖစ္စဥ္မ်ား- အေျခအေနမ်ားကုိ ဆန့္က်င္ကာ- မေက်နပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိယ္ တည္ေနပုံရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့နဲ့ပတ္သက္တဲ့ လူတုိင္းက သဘာ၀ဆုိင္ရာတရားမွ်တမႈဟာ တကယ္ တည္ရွိတယ္-ဆုိတာ ယုံၾကည္ခ်င္ၾကမွာပါ။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ေစာ္ကားတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူမ်ားကုိ တကယ္ထိခုိက္နစ္နာေစတဲ့အခါ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တရားမ်ွတမႈကုိ လိုခ်င္ၾကပါတယ္။ သုိ့ေသာ္လည္း အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကလည္းပဲ တရားမွ်တမႈဟာ အခ်ိန္တုိင္း ျပဳလုပ္တာမဟုတ္- ဆုိတာ သိနားလည္းၾကပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ- ဒီလုိမွမဟုတ္ နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ထိခုိက္ေစျပီးျဖစ္ လ်င္- အသြင္သ႑ာန္အခ်ဳိ့မွာ ထိခုိက္ခံစားေနဖုိ့ အဲဒီသူမ်ားကုိ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူမ်ားကုိ အျမဲတမ္းရွာေဖြေနပါတယ္။

ျပီးေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ့္ကုိယ္ တရားမွ်တျခင္းကုိ စီရင္ခ်က္ခ်ေပးဖုိ့ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိၾကသလုိ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ရဲ့ ႏွိပ္စက္က လူညွဥ္းဆဲသူကုိ ဆန့္က်င္လ်က္အျခားဘက္မွ ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ့ေသာၾကား၀င္စြက္ဖက္ျခင္းကုိ ေမ်ာ္လင့္ၾက ပါတယ္။

ႏႈိင္းယွဥ္တာႏွင့္ ယွဥ္ျပဳိင္တာဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့သဘာ၀ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မ်ားစြာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေနတဲ့- မ်ားျပားတဲ့ဥစၥာ ရွိေနတဲ့- ေဆြၾကီးမ်ဳိးၾကီးရွိေနတဲ့- က်န္းမာေရးေကာင္းေနတဲ့ အျခားသူမ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ျမင္ရတဲ့အခါမွာ စိတ္ဓာတ္က်စြာ ခံစားေနရပါတယ္။

အဆုိပါကာလမွေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သူတုိ့ဘ၀မ်ားရဲ့ အျပစ္အနာအဆာ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္ အခ်ဳိ့ကုိ ၾကဳိစားျပီး ရွာေဖြၾကပါတယ္။ သူတုိ့ႏွင့္ အဆင္မေျပတဲ့ အရာ၀တၳဳေတြကုိ ရွာၾကည့္ၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဘ၀ရဲ့အခ်ဳိ့နယ္ပယ္မ်ားမွာ သူတုိ့ထက္ အေကာင္းဆုံး ဘယ္လုိ က်န္ေသးသလဲ ရွိေသးသလဲဆုိတာကုိ ၾကဳိးစားျပီး ၾကည့္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူမ်ားထံမွာပါ။

ျပီးေတာ့ သိစိတ္ကျဖစ္ေစ မသိစိတ္ကျဖစ္ေစ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ- ဆုိး၀ါးတဲ့တစ္စုံတစ္ခုက သူတုိ့ကုိ ျဖစ္သြားေစဖုိ့- မၾကာခဏ အလုိွဆႏၵရွိၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ထက္ သိသာေပၚလြင္တဲ့ဘ၀တစ္ခု အျခားသူမ်ားမွာ ရွိေနသင့္တယ္ဆုိတာ မွ်တမႈရွိတဲ့ပုံ မေပါက္လုိ့ပါ။

သုိ့ေသာ္လည္း ျဖစ္တည္ျခင္းက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ လုိအပ္ခ်က္မ်ား- ဆႏၵမ်ား- လုိခ်င္မႈမ်ား- ထင္ျမင္မႈမ်ား- ယုံၾကည္မႈမ်ား အတုိင္း- အလုပ္ မလုပ္ပါ။ အမွန္အားျဖင့္- ျဖစ္တည္ျခင္းဟာ ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္တယ္- ဆုိတာ- သူအလုပ္လုပ္တဲ့ လမ္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အသီးသီးအတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္ လိပ္ထားေခါက္ထားတယ္- ဆုိတာ- တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ တကယ္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ မသိပါ။

အခ်ဳိ့က အဲဒါကုိ ကံၾကမၼာလုိ့ ေခၚႏုိင္ေပမယ့္- အျခားသူမ်ားက အတိတ္ဘ၀ကမၼ- ကံ- အခြင့္လုိ့ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ အျခားသူမ်ား ကေတာ့ အဲဒါဟာ ဆင္ႏႊဲသြားေနတဲ့ အေၾကာင္းအက်ဳိးတုိ့ရဲ့ဥပေဒသျဖစ္တယ္-ဆုိတာ ေျပာဆုိေနၾကဆဲပါ။

ယေန့ အက်ဳိးေက်းဇူးအခ်ဳိ့ကုိ ရရွိေနတဲ့သူမ်ားဟာ အတိတ္ဘ၀မ်ားမွာ ေကာင္းတာအခ်ဳိ့ကုိ ျပဳလုပ္ျပီးျဖစ္ရမည္- ဆုိတာ၊ ျပီးေတာ့ သူ့ရဲ့အတိတ္ေကာင္းခဲ့တာမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ဆုလဒ္မ်ားကုိ ရိတ္သိမ္းေနတယ္- ဆုိတာ သင္ ထင္ျမင္ခံ စားျပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ ပါတယ္။

ေနာက္ျပီး အဲဒါ့ေၾကာင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကေလးေတြကုိ- သူတုိ့ဟာ ေကာင္းရမည္- ရုိးသားရမည္- ႏွိမ့္ခ်ရမည္- ေပးကမ္းရမည္- တရားမွ်တ ရမည္- ခြင့္လႊတ္ရမည္- ဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အၾကံျပဳၾကပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့မ်ားစြာဟာ ေကာင္းေကာင္းေနထုိင္ေပမယ့္လည္း- ရုိးရုိးသားသား ေနထုိင္ေပမယ့္လည္း- ျဖစ္တည္ျခင္းက အက်ြႏု္ပ္တုိ့အေပၚမွာ သူ့ရဲ့ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကုိ ရြာသြန္းေပးခ်ပုံမေပၚပါ။ အဲဒီအခါ ဘ၀က မမွ်တပါလား-လုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အံၾသလာပါတယ္။

အစစ္အမွန္က ဘ၀ဟာ ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္တည္ျခင္းဟာ တရားမွ်တတာလည္းမဟုတ္- မမွ်တတာလည္း မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္တည္ျခင္း ဟာ ျဖစ္ရုံမွ်သာပါ။ ဘ၀ကေတာ့ အဲဒါရဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္တဲ့အတုိင္း စီးဆင္းေနပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တို့အသီးသီးအတြက္ ကမၻာေျမေပၚမွာ စကၠန္းတုိင္း- ဘ၀ဟာ ဘယ္လုိ အစီအစဥ္တက် သြားေနသလဲဆုိတာ-နဲ့ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ရွိတဲ့- အၾကီး အကဲ အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားတဲ့ တစ္ေနရာရာ ရွိသလား?

အဲဒါနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ခုိင္လုံတဲ့လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏုိင္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ဒါမွမဟုတ္ သက္ေသအေထာက္အထား မရွိပါ။ အစစ္အမွန္ အားျဖင့္ ျဖစ္တည္ျခင္းဟာ အျခားသူမ်ားထက္ပုိျပီး ဘယ္သူကုိမွ အခြင့္အေရး မေပးပါ။ Swami Vivekananda က ေျပာဆုိလိမ့္မယ္ ျဖစ္တာက- ဒီစၾက၀ဠာမွာ အဏုျမဴအက္တမ္တစ္ခုေတာင္ အဲဒါက ဘယ္လုိျဖစ္တယ္ ဆုိတာ ထက္ ျခားနားဆန္းသစ္တာ မျဖစ္ပါ။ အေၾကာင္းက အဲဒါက စၾက၀ဠာရဲ့ ခ်ိန္ခြင္လ်ာကုိ ဖ်က္ဆီးလိမ့္မယ္။ စနစ္တစ္ခု လုံးဟာ ျပဳိလဲလိမ့္မယ္-ဆုိတာပါပဲ။

ႏုးႏုးညံ့ညံ့ေျပးလႊားတဲ့ စၾက၀ဠာတစ္ခုအေနျဖင့္- အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားဟာ စိတ္ခ်ေသခ်ာႏုိင္တဲ့လမ္းတစ္ခု မွာ ျဖစ္ရ ပါမယ့္။ ျပီးေတာ့ ေျဖာင့္တန္းတည့္မတ္တဲ့လုိင္းမွာ ဘ၀ဟာ မေရြ့လ်ားပါ။ ဒါေပမယ့္ တိက်တဲ့သံသရာ စက္၀န္းမွာေတာ့ ေရြ့လ်ားပါတယ္။ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္း- ေကာင္းျခင္းနဲ့ဆုိးျခင္း- ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္၀မ္းနည္းျခင္း- ရွင္သန္ျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္း- ဒီအရာအားလုံးဟာ သံသရာအ၀န္းအ၀ုိင္းကလာတယ္ ဆုိတဲ့ ဘ၀ကုိ ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဒါေတြကုိ သိရွိလာရပါတယ္။

ဘ၀ဟာ မ်ွတပုံမေပၚေပမယ့္လည္း- အသီးသီးပုဂုိလ္ရဲ့ ေတာင့္တမႈနဲ့ အလုိဆႏၵအရ အရာ၀တၳဳေတြဟာ ေျပာင္းလဲခဲ့လ်င္- အက်ဳိး ဆက္ျဖစ္လာမယ့္ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ရႈပ္ေထြးမႈေတြကုိ စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ ေန့ရက္အခ်ဳိ့ထက္မပုိ- ကမၻာၾကီးဟာ အဆုံးတစ္ခုသုိ့ လားေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ျမင္တဲ့ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ျဖစ္တဲ့ မမွ်တမႈကုိ အခ်ိတ္အဆက္မွန္မွန္ ဆက္စပ္မႈအတြက္ ဆက္လက္ လုိအပ္ေနဆဲပါ။

Sunday, December 25, 2011

စုိးရိမ္မႈသည္ ျပႆနာမ်ားစြာကုိ ဖန္တီးသည္


အစာအိမ္နာက်င္မႈျဖစ္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ့ရဲ့ဆရာ၀န္ထံ သြားခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ၀န္က သူ့မွာ ပုဂၢဳိလ္ေရး ဆုိင္ရာ ဒုကၡ၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ့ရဲ့လုပ္ငန္းမွာ ျပႆနာရွိသလား-ဆုိတာ ေမးျမန္းပါတယ္။ လူနာက သူဟာ သူ့ရဲ့သူေဌး- သူ့ရဲ့လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားနဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ဆုိး၀ါးတဲ့အခ်ဳိ့အရာနဲ့ပတ္သက္လုိ့ စိုးရိမ္မႈ ရွိခဲ့တယ္လုိ့ ရွင္းျပပါတယ္။

ျဖစ္ပ်က္ျပီးတဲ့အရာကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ့ လူနာမွာ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ တစ္ခုခု ရွိပါသလား? မရွိပါ-လုိ့ လူနာက ျပန္ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက က်ြႏု္ပ္ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ဆက္တုိက္ေပးေနတယ္လုိ့ ေျပာပါတယ္။ “အတိတ္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ သင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ တစ္စုံတစ္ခု မရွိ။ အဲဒီအခန္းက႑ကုိ ပိတ္ပစ္ပါ။ ေရွ့ဆက္သြားပါ။ သင္ဟာ သင္မေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ အခ်ဳိ့အရာအေပၚမွာ သင္ကုိုယ္တုိင္နဲ့ သင့္ရဲ့အစာအိမ္ကုိ ဒုကၡေပး ၀င္ေႏွာက္ေနတယ္” လုိ့ ဆရာ၀န္က ေျပာပါတယ္။ ဆရာ၀န္က ေဆးအခ်ဳိ့ကုိ ညြန္ၾကားျပီးေတာ့ သူ့ရဲ့ဗုိက္နာ ဗုိက္ေအာင့္နဲ့ပတ္သက္လုိ ကုသရာမွာ သြက္လက္ျမန္ဆန္ေစဖုိ့ အတိတ္ကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ရန္ သူ့ကုိ အၾကံျပဳပါတယ္။

ေနာက္လူနာအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကေတာ့ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကုိက္တဲ့ ဦးယဥ္နာရွိတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမက ရွင္းျပပါတယ္။ သူမရဲ့ အနာဂါတ္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ မွားယြင္းတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မိမွာကုိ ေၾကာက္လန့္ခဲ့တယ္ ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သူမရဲ့ ေခါင္းကုိက္ေရာ ဂါကုိ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္ဆုိတာ ခံစားသတိျပဳမိတဲ့အတြက္ ဆရာ၀န္က လူနာကုိ ေျပာပါတယ္။

“သင္ဟာ အမွန္တရားအားလုံးကုိ ေမြးထုတ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္လ်င္ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္ျပီး စုိးရိမ္ဖုိ့ မရွိပါ။ သင္ဟာ မွားယြင္းမႈကုိ ေမြးထုတ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္လ်င္ သင္ဟာ အေျခအေန အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ဖုိ့ ေရြးပုိင္ခြင့္ ရွိဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုဟာ နဂုိအတုိင္းေတာ့ ျပန္ျဖစ္မလာပါ။ သင့္ရဲ့ေရြးစရာမ်ားကုိ စာရင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ ပါ။ ေရြးစရာအသီးသီးအတြက္ တုန့္ျပန္လာတဲ့ဇယားမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ပါ။ ျပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ ျပဳလုပ္ပါ။ အေျခအေနကုိ ဆန္းစစ္ ျပဳလုပ္ ပါ။ အဲဒီေနာက္ အဲဒါက ေရာက္ရွိလာတဲ့အတုိင္း ေျခလွမ္းအသီးသီးကုိ ယူပါ”။

လူေတြဟာ သူတုိ့ ေျပာင္းလဲလုိ့မရႏုိင္ေတာ့တဲ့ အတိတ္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ စုိးရိမ္ၾကသလုိ ျဖစ္မလာေသးတဲ့အနာဂတ္နဲ့ ပတ္သက္လုိ့လည္း စုိးရိမ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ့ေၾကာက္လန့္တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ေမ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ျပႆနာကုိ ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့ မ်ားစြာေသာ စိုးရိမ္မႈေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေပၚေပါက္မလာပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ဖိအားမ်ားနဲ့ဆက္စပ္တဲ့ နာမက်န္းမႈမ်ားဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ - နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ- ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာအရ အက်ြနု္ပ္တုိ့ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျပႆနာ မ်ား အျမဲရွိေတာ့မယ္ ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Murphy- ရဲ့ ဥပေဒသကေတာ့ ဒီလုိ ေျပာပါတယ္။ ဘာမဆုိ မွားယြင္းသြားႏုိင္တယ္ဆုိလ်င္ အဲဒါက ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္ ဆုိတာပါ။ ဘ၀မွာ ျပႆနာကုိ မေတြ့ၾကဳံဘူတဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရွိပုံမေပၚပါ။ အခ်ိန္တုိင္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ျပႆနာတစ္ခု ကုိ ေျဖရွင္းၾက ရပါတယ္။ အသစ္အသစ္ေတြကလည္း မႈိလုိေပါက္လုိ့ လာေနပါတယ္။ ကာလတစ္ခု လြန္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ျပႆနာေတြက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ ဘ၀မွာ အဲဒီအခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ရွိသလားဆုိတာ စူးစမ္းသိခ်င္လာစ ျပဳပါတယ္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မေျပာတာကေတာ့ “ဘ၀တစ္ခုဟာ လြယ္ကူလာေတာ့မယ္- ျပီးေတာ့ အရာရာတုိင္း ျပည့္စုံလာေတာ့မယ္” ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ျပႆနာေတြကုိ ဘယ္လုိ ကုိင္တြယ္မလဲ ဆုိတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒါေတြကုိ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ရင္ဆုိင္မလား? အဲဒါေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ့ ၾကဳိးစားမလား? ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါေတြနဲ့ပတ္ သက္လုိ့ ပူပန္ေသာက ေရာက္သလား? စုိးရိမ္ေနသလား? အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စုိးရိမ္မႈမ်ား- ပူပန္ေသာကမ်ား ျဖင့္ အက်ြ္ႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ျပႆနာ မ်ားကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ဒါေတြက ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ နာမက်န္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ဖိအားမ်ားကုိ တုိးျဖည့္ ထပ္ေပါင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘ၀ရဲ့ဖိအားမ်ားဟာ အလြန္ၾကီးက်ယ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အဲဒါေတြက အက်ြႏဳ္ပ္တုိ့ကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစလုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စုိးရိမ္ေသာကေတြ ေၾကာက္လန့္မႈေတြ ဖိအားေတြ လြန္ကဲမႈေတြ ခံေနရတဲ့ အဲဒီသူေတြကုိ ေတြ့ရပါတယ္။ စိတ္ေရာဂါအထူးကုဆရာ၀န္ေတြ- စိတ္ပညာဆရာေတြ- ကုထုံးအထူးကုဆရာ၀န္ေတြရဲ့ ရုံးဌာနမ်ားမွာ ဘ၀ရဲ့ ရုန္းကန္မႈမ်ားျဖင့္ ကုိင္တြယ္မေျဖရွင္းႏုိင္ေတာ့တဲ့ လူအမ်ား ေန့စဥ္ ပုံမွန္ ျပည့္ေနပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္ဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနမယ္ဆုိလ်င္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္က ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနတာ စိုးရိမ္ေသာ ကျဖစ္ေနတာထက္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ခံစားႏုိင္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနဟာ ဖိအားမ်ားနဲ့စပ္ဆက္ေနတဲ့ ဖ်ားနာမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

ေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေဒါသထြက္ေနတဲ့အခါ- ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာအရ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေန တဲ့အခါ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ခႏၶာကုိယ္မွာ ဆက္စပ္ေနတဲ့ဓာတုေဗဒမ်ားဟာ “တုိက္ခုိက္မႈ ဒါမွမဟုတ္ ေရွာင္ေျပးမႈ” အတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ အသင့္ျပင္ထားေစတယ္ဆုိတာ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ နာမက်န္းေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ ဖိအားမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ- ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာ- ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တားျမစ္ဖုိ့ အခ်ဳိ့ေသာ လက္ခံႏုိင္စြမ္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

ကမၼဌာန္းတရားမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ- နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာအက်ဳိးတရားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဒါက အႏၱရာယ္ကင္း လုံျခဳံပါတယ္။ ထိေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ အကုန္အက်မရွိပါ။ ဘယ္လုိကမၼဌာန္းထုိင္ရမယ္ဆုိတာကုိ ေလ့လာသင္ၾကား တာႏွင့္တျပဳိင္နက္ - ေနရာတုိင္း အခ်ိန္တုိင္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ - အဆင္သင့္ ကုစားခ်က္တစ္ခုကုိ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြင္းသုိ့ သယ္ေဆာင္လာပါေတာ့တယ္။

Friday, November 11, 2011

မိမိကုိယ္ကုိယ္ ခ်စ္ျခင္းဟာ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္တာ မဟုတ္


ျမတ္ဗုဒၶ မိန့္ၾကားခဲ့တာက- “ စၾက၀ဠာတစ္ခုလုံးမွာ ဘယ္ပုဂၢဳိလ္ပဲ ျဖင့္ျဖစ္ ထုိက္တန္ယင္ထုိက္တန္သေလာက္-သင္ဟာ သင့္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ သင့္ရဲ့ယုယခင္မင္မႈကုိ သင္ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ထုိက္တန္တယ္” ဆုိတာပါ။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အတၱဆန္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈဘ၀မ်ားက- က်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိယ္ တကယ္တမ္းကုိ ခ်စ္ခင္ တြယ္တာတယ္ဆုိတာ အဆုိျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘ၀က ၾကဳိဆုိရမွာျဖစ္တဲ့အရာမွ အေကာင္းဆုံးျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ကုိယ္ကုိ ဖူးဖူးမႈတ္ အလုိလုိက္ ပုိးေမြးသလုိ ေမြးထားေပမယ့္လည္း- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ၀မ္းနည္းမႈမ်ား၊ စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ျဖစ္မႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ အေဖာ္မဲ့အထီးက်န္မႈမ်ား၊ မျပည့္စုံမႈမ်ား၊ ျငင္းပယ္ ပစ္ပယ္ထားမႈမ်ား၊ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ကင္းမႈမ်ား၊ ခါးသီးျပင္းထန္မႈမ်ားမွ ထိခုိက္ခံစားေနရဆဲပါ။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့က က်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ ေစတနာ ေရစီးကမ္းျပဳိ ပုံေအာလုိက္တဲ့ ဂရုျပဳအာရုံစုိက္မႈမ်ားဟာ- က်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ခ်စ္တာမဟုတ္ပါ-ဆုိတာ ထင္ရွားေစပါတယ္။ သုိ့ေစကာမူ သဟဇာတျဖစ္ျခင္းနဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ မေရာင့္ရဲ မတင့္တိမ္ႏုိင္ တဲ့ တမ္းတမႈအာသီသဟာ- က်ြႏု္ပ္တုိ့က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္ လမ္းမွန္က်တဲ့နည္းလမ္းကုိ ခ်စ္တာမဟုတ္ပါ-လုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လူ့က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေထာက္ဆလ်င္- ( မျဖစ္တည္ဖုိ့ အဲဒါအတြက္ မျဖစ္ႏုိင္လုနီးပါး ျဖစ္ရသည့္တုိင္)- အမ်ားအျပားက မိမိကုိယ္ကုိယ္ခ်စ္ျခင္းနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ ေျဗာင္က် မဖုံးကြယ္တဲ့ ေပၚေပၚထင္ထင္ အေတြးစိတ္ကူးမ်ားကုိ ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အက်ြနု္ပ္တုိ့က အျခား သူမ်ားနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္တဲ့ ဂရုစုိက္အေလးမထားမႈမ်ားျဖင့္- မိမိကုိယ္ကုိ ခ်စ္ျခင္းကုိ ဇေ၀ဇ၀ါရႈပ္ေထြးေစတဲ့ - အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိကုိယ္ကုိယ္ခ်စ္ျခင္းရဲ့ ႏုညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့အေျခအေနဟာ - (ဘယ္နည္းလမ္းျဖစ္ျဖင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ခ်စ္ျခင္း ကုိ ဟန့္တားမပိတ္ပင္တဲ့ ) ျခြင္းခ်က္သေဘာမေဆာင္တဲ့ မိမိကုိယ္ကုိယ္ လက္သင့္ခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့အေျခအေနဟာ သူ့ရဲ့ အႏၱရာယ္ဒုကၡေပးႏုိင္တဲ့ သြင္ျပင္- အတၱေပမ၀ါဒ- ကဲ့သုိ့ တူညီတာ မဟုတ္ပါ။

မိမိကုိယ္ကုိယ္ခ်စ္ျခင္းဟာ အျခားသူမ်ားကုိ ခ်စ္ဖုိ့အတြက္ မရွိမျဖစ္ ထားရွိရမယ့္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သလုိ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခ်စ္ဖုိ့ အျခားသူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ ရွိထားရမည့္ လုိအပ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လူအမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား (အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြးမ်ားရဲ့ တုိးခ်ဲ့ျခင္း) နဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ တုံ့ျပန္မႈမ်ားက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၾကဳိက္ဖုိ့- ခ်စ္ဖုိ့- ေလးစားဖုိ့ႏွင့္ အက်ြႏဳ္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည့္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ မတတ္ႏုိင္ျခင္းဟာ - ခ်ဳိ့ယြင္းအားနည္းမႈႏွင့္ မထုိက္တန္မႈရဲ့ ခံစားမႈအေနျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ထံ ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။

ထူးထူးျခားျခား- အက်ြႏု္ပ္တုိ့မ်ားစြာဟာ တစ္ဖက္စြန္း အစြန္းေရာက္မႈ (အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ က်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘယ္သူျဖစ္တယ္ ဆုိတာ- ပုိလြန္းစြာပဲ ပီတိတဖြားဖြား၀င့္ၾကြားလုိ့ျဖစ္ေစ- ဒါမွမဟုတ္ ညည္းညဴလုိ့ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္ရည္ေသြး ေလလုံးထြားလုိ့ျဖစ္ေစ- ဒါမွမဟုတ္ ညွဳိးငယ္စြာ ၀မ္းပန္းတနည္း အျမဲတမ္းျဖစ္လုိ့ ျဖစ္ေစ) မွာ တည္ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မွန္ကန္တဲ့ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ေလးစားျခင္းျဖင့္- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အတၱနွင့္ အတူျပဳတန္းတူထားဖုိ့- အေတြ့အၾကဳံ မရွိတာ ႏုံတာ ရုိးစင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိကုိယ္ကုိယ္ေလးစားျခင္းဟာ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိယ္ႏွင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ျမင့္မားတဲ့ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ- ထပ္ကာ ထပ္ကာျဖစ္တဲ့ အတူခံစားျခင္းကုိ ျဖစ္တည္ျခင္းမွ်သာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ပတ္လည္ရွိ လူသားမ်ားနဲ့ပတ္ သက္လုိ့- ပုိေကာင္းေစတဲ့ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈကုိ ရရွိျခင္းနဲ့စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ့ေသာ္လည္း - အတၱနဲ့ပတ္သက္ျပီး အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့သေဘာထားမ်ားစြာကုိ- အဲဒါကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အျခားသူမ်ားကုိ ဘယ္လုိ ၾကည့္ျမင္ေစခ်င္သလဲ-ဆုိတာက ပုံေဖာ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဆက္မျပတ္ အဲဒါမ်ားႏွင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါတယ္။

အဲဒါက အမွီေဒါက္အေပၚမွာ တစ္ခုတည္းရွိျခင္းကဲ့သုိ့- ဗဟုိအခ်က္အခ်ာဟာ ေသြးျခင္းသျခင္းအေပၚမွာ မ်ားစြာ မဟုတ္ပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ကုိယ္ပုိင္ဟန္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္အသုံးခ်ျခင္းအေပၚမွာ မဟုတ္ပါ။

မွန္ကန္တဲ့ မိမိကုိယ္ကုိယ္ခ်စ္ျခင္းဟာ အျခားသူမ်ားရဲ့ သေဘာထားအျမင္မ်ားမွာ ရွင္သန္ေပါက္ဖြာတာ မဟုတ္ပါ။ အဲဒါက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာ-ကုိ ရွာေဖြတဲ့ေနရာ ျဖစ္ကတည္းက-ျပီးေျမာက္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းရဲ့ အတုိင္းအတာဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ ေကာင္းမြန္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြက္ အျမဲတမ္း မလုံေလာက္ေတာ့ပါ။

အျပင္ဘက္ လြန္လြန္ကဲကဲေျမွာက္စားျခင္းႏွင့္ စိတ္ခ်ဖုိ့အာမခံေပးမႈအေပၚ အက်ြႏု္္ပ္တုိ့ရဲ့ မီွခုိမႈလြန္ကဲရျခင္းက - စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား၊ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ပါ၀ါကင္းတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ား၊ မိမိကုိယ္ကုိယ္ တန္ဖုိးထားမႈ ယုိယြင္းပ်က္စီးေစျခင္းမ်ားကုိ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။

ျပီးေတာ့ အဲဒါမ်ားဟာ- ဖိအားမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ မလုပ္မေနလုပ္ရျခင္းမ်ား က- ျဖစ္တည္ျခင္းရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈကုိ ညွဳိမွိန္သြားတာ ျဖစ္လုိ့- ခက္ခက္ခဲခဲ ေရွ့ခရီးဆက္ႏွင္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ - ခ်န္ထားရစ္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုဘ၀မွာေတာင္- (မိမိကုိယ္ကုိယ္အေရးပါမႈက လူေတြရဲ့သေဘာထားျဖစ္ေနတယ္) ဆုိတဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အတုယူစံနမူနာထားထုိက္သူမ်ားကုိ- သူတုိ့ရဲ့စစ္မွန္တဲ့အတၱမ်ားရဲ့ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အျမင္မ်ားထက္- သူတုိ့ရဲ့ လွည့္စားထားတဲ့ Ego-မ်ားက- မ်ားစြာေမာင္းႏွင္တြန္းပုိ့ ပါတယ္။

Ego- ဟာ စၾက၀ဠာရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ မေရြ့မလ်ားမလႈပ္မယွက္မႈမွ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ လမ္းခြဲပစ္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ Ego- က ပလႊားမႈမာနႏွင့္ ေမာက္မာမႈမွာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ မ်က္ႏွာေပးအမူအရာကုိ အစဥ္ သျဖင့္ ေတြ့ရပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ မၾကာခဏ အက်ြႏု္ပ္တု့ိရဲ့ ဆုိး၀ါးတဲ့ရန္ သူျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒါကုိ (အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ကမၻာ့အျမင္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ဟန့္တားထားသည္ထိ)- လြတ္လပ္တဲ့ဦးစီးဦး ကုိင္ျပဳတဲ့ေနရာကုိ ပုံေပးရမည္ မဟုတ္ပါ။

အဲဒီအစား အဲဒါကုိ (သူ့ရဲ့ခယ၀ယလုပ္ျခင္းေအာက္က်ဳိ့ျခင္းမွ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္ ကယ္ထုတ္ဖုိ့ရာ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခြင့္ျပဳလမ္းဖြင့္ေပးဖုိ့)- အသိအမွတ္ျပဳသင့္ျပီး- မိတ္ေဆြလုိ သေဘာထားသင့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါကုိ- (အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ဆႏၵျပင္းျပတဲ့အတၱနဲ့ဆက္ႏြယ္ျပီး က်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ကူညီတဲ့- ျပီးေတာ့ စိတ္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ အျခားသူမ်ားရဲ့ရႈေထာင့္ ကုိ ေတြ့ျမင္တဲ့) - ျဖစ္တည္ျခင္းရဲ့ ျပန္လည္လန္းဆန္းတက္ၾကြေစတဲ့ စြမ္းပကား အင္အားထဲသုိ့- အဲဒီရဲ့ စြမ္းရည္ကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ့- အသိအမွတ္ျပဳ မိတ္ေဆြလုိ သေဘာထား သင့္ပါတယ္။

(အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ ကန့္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ လြန္လြန္ၾကဳးၾကဳးျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားခ်ဳိးႏွိမ္ျခင္း- အက်ြႏု္ပ္ တုိ့ရဲ့ ေၾကာက္လန့္မႈမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈနည္းပါး ျခင္းမ်ားအေပၚ ဖက္ျပဳိင္ျခင္း- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့အရာႏွင့္ သင့္ေတာ္စြာ စပ္ဆက္ျခင္း-) ဘယ္ၾကာခံ ဆက္သြယ္ေရးပဲျဖစ္ျဖစ္- ဒါက (အျပစ္တင္လႊဲခ်ဖုိ့ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဆက္လက္ရွာေဖြခုိင္းေနတဲ့- အေရးမပါတဲ့အရာမ်ားကုိ တႏုံ့ႏုံ့စဥ္းစားေနျခင္း အေပၚ)- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စြမ္းရည္မ်ားကုိ ျဖဳန္းတီးေနျခင္းမွ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ ပါတယ္။

မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ခ်စ္ျခင္းက - ၀န္ထုပ္၀န္ပုိတစ္ခုအစား Ego- ကုိ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးသုိ့ - ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လွည့္ေျပာင္းေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Friday, November 4, 2011

အာရုံေၾကာမ်ား- ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ- သေဘာထား

အက်ြႏု္ပ္တုိ့က လူမ်ား အေျခအေနမ်ားကုိ အပ်က္သေဘာဆန့္က်င္ဘက္ တုံ့ျပန္တဲ့အခါ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ခႏၶာကုိယ္ ဖြဲ့စည္းမႈ တစ္ခုလုံးမွာ ဆန့္က်င္ဘက္ဦးတည္ရာတစ္ခု စိတ္လႈပ္ရွားခံစားမႈ အထဲ ေရြ့လ်ား၀င္ေရာက္သြားပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ စိတ္ခံစားမႈအားလုံးဟာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဆုိင္တဲ့ ဓာတုေဗဒဆုိင္ရာ စြမ္းအင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အေတြးမ်ားႏွင့္ခံစားခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္- ခႏၶာကုိယ္အတြင္းလွည့္ပတ္ေနတဲ့ ေသြးထဲ တုိက္ရုိက္ သြားတဲ့ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ကုိ ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ အက်ိတ္စနစ္၊ အာရုံေၾကာ၊ ကုိယ္ခံအားမ်ားႏွင့္ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဖြဲ့စည္းမႈစနစ္မ်ားဟာ အပ်က္သေဘာဆန့္က်င္ဘက္အရ ဓာတ္အားသြင္းခံရလ်င္- အဲဒါေတြက အပ်က္သေဘာ တုံ့ျပန္ခ်က္မ်ားရဲ့ ကြင္းဆက္ျဖစ္ပြါးမႈတစ္ခုကုိ စိတ္လႈပ္ရွားခံစားမႈ အထဲ မွာ ေရြ့လ်ား၀င္ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဘ၀မွာ အေျခအေန အေနအထားမ်ားနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ သတိထားျပီး တုံ့ျပန္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ဂ်ာနယ္လစ္ Norman Cousins- ဟာ အလြန္မက်န္းမမာျဖစ္လာတဲ့အခါ- အားရစရာမေကာင္းတဲ့ ေရာဂါေရွးအလား အလာကုိ ေတြ့ရွိျခင္းက- သူ့ရဲ့ဆရာ၀န္မ်ားက သူ့အေပၚ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ စြန့္လႊတ္ရပါေတာ့မယ္။ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း သူဟာ ဆုံးပါးပါလိမ့္မယ္။ သူရဲ့ နာမက်န္ျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနမွာ- ဆန့္က်င္ဘက္အပ်က္သေဘာခံစားခ်က္မ်ားဟာ အပ်က္သေဘာ ဆန့္က်င္ဘက္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ားရွိသလုိ- အေကာင္းဘက္ျမင္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ခံစားခ်က္မ်ားက အျပဳသေဘာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ဦးတည္ရာဘက္မွာ ရုပ္ခႏၶာကုိယ္ကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစလိမ့္မယ္- ဆုိတာ Cousin- ဟာ အခုိင္အမာယုံၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူဟာ အမွန္တကယ္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာဟာသေျမာက္တဲ့ ရယ္စရာ ရုပ္ရွင္မ်ားကုိ ငွါးရမ္းျပီး ပုံမွန္ ၾကည့္ျခင္းကုိ စတင္ခဲ့ပါတယ္။

သူဟာ အိပ္ေဆးရဲ့အကူအညီမယူဘဲ မ်ားစြာ အိပ္ဖုိ့စြမ္းႏုိင္ခဲ့တယ္- ဆုိတာ သတိျပဳမိပါတယ္။ ျပင္းထန္တဲ့ ဆင္းရဲေ၀ဒနာေတြက ေလ်ာ့လာေနပါတယ္။ သူဟာ အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးအေပၚ မွီခုိရမႈ နည္းပါးသြားပါတယ္။ သူဟာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျဖစ္လာလ်င္ျဖစ္လာခ်င္း- British Medical Journal- မွာ သူ့ရဲ့အေတြ့အၾကဳံကုိ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

Art Mathias- ဟာ အမွ်င္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္ စားစရာကိစၥ ရာေပါင္းမ်ားစြာနဲ့ ဓာတ္မတည့္ခဲ့ပါ။ သူဟာ ခ်ည္အ၀တ္ မ်ားကုိသာ ၀တ္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါေတြက ေစ်းအရမ္းၾကီးပါတယ္။ ေရာဂါေရွးအလားအလာဟာ ဆုိး၀ါးေနခဲ့ပါတယ္။ ေဒါက္တာမ်ားဟာ ၀န္ေလးစြာျဖင့္ သူ့အေပၚ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ စြန့္လႊတ္ရပါေတာ့မယ္။

တစ္ေန့မွာ သူဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ေဒသနာေတာ္ကုိ နားေထာင္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ရုိးရုိးသားသားပဲ သူ့ကုိ ထိခုိက္ အနာတရျဖစ္ေစခဲ့တဲ့သူမ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေန့မွစျပီး သူဟာ သူဓာတ္မတည့္တဲ့ အစားအစာေတြ စားႏုိင္ခဲ့တယ္- ဆုိတာ ရုတ္တစ္ရက္ သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ သူ့ရဲ့အေရျပား ဓာတ္မတည့္တာေတြေတာင္ ရပ္ဆဲသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအံၾသစရာ ေကာင္းတဲ့ေပ်ာက္ကင္းျခင္းရဲ့ ေနာက္မွာ- သူရဲ့ သေဘာထားစိတ္ကူး အယူအဆမွာ သူ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းလုိက္တဲ့ အဓိကေျပာင္းလဲမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Cousins- ႏွင့္ Mathias-- ႏွစ္ေယာက္လုံးအတြက္- အလွည့္အေျပာင္းကေတာ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္အနာတရမ်ားဆီသုိ့ သူတုိ့ရဲ့ သေဘာထားမ်ားပဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၂- ခုနွစ္မွာ The world Health Organisation- က ထုတ္ျပန္ေၾက ျငာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့- ေယဘုယ်ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုအတြက္ ဆရာ၀န္ကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ဖုိ့ သြားတဲ့- လူသုံးေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္ဟာ- ေဒါသႏွင့္စိတ္က်ျခင္းမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မက်န္းမာမႈရဲ့ အခ်ဳိ့အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္အတူ ေရာဂါအမ်ဳိးအမည္ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့တယ္-လုိ့ ဆုိတာပါ။

ၾကီးမားတဲ့အတုိင္းအတာထိေအာင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့မ်ားစြာက ေဒါသႏွင့္စိတ္က်ျခင္းရဲ့ အတုိင္းအတာဒီဂရီကုိ ခံစားၾကရပါတယ္။ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမက်န္းမာမႈရဲ့ ၾကီးမားမ်ားျပားမႈကုိ- က်ြႏု္ပ္တုိ့က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အေျခအေနမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္မွသာလ်င္- ေရွာင္ရွားႏုိင္ ၾကပါတယ္။

၁၀- ရာခုိင္ႏႈန္းက သင္ဆီသုိ့ ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၉၀- ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့ အဲဒါဆီသုိ့ သင့္ရဲ့တုန့္ျပန္မႈ အေျခအေန ျဖစ္တယ္- ဆုိတာ ေျပာဆုိခဲ့ပါျပီ။ အေရးၾကီးတဲ့အရာကေတာ့ အျပဳသေဘာေဆာင္အေကာင္းျမင္တဲ့ လမ္းမ်ားမွာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္တာနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ ေလ့လာသင္ယူဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Abraham Lincoln- က သူ့သားကုိ တာ၀န္ယူသင္ၾကားျပသသူ ဆရာ့ထံသုိ့ စာတစ္ေစာင္ေရးျပီး ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “က်ြႏု္ပ္သားကုိ ဘယ္လုိ ေအာင္ျမင္အႏုိင္ရတယ္ဆုိတာကုိ သင္ၾကားေပးယုံမွ်သာမက၊ အဲသလုိပဲ မေအာင္ျမင္က်ရႈံးမႈကုိ ဘယ္လုိ ကုိင္တြယ္ထိန္းေက်ာင္းရမယ္ဆုိတာကုိလည္း သင္ၾကားေပးပါ” လုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းတစ္ခုခုနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အရာရာကုိ အျမဲတမ္းမသိပါ။ ဒါေပမယ့္ မ်ားမၾကာမီေလ့လာမႈ စစ္တမ္းတစ္ခု ေျပာတာက ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ နာမက်န္းမႈအားလုံးရဲ့ ၈၂- ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ စိတ္ခံစားမႈက ျဖစ္ပြါးေစတယ္ ဆုိတာပါ။ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြါးလာဖုိ့ ဦးတည္ေသခ်ာတဲ့- က်ရႈံးမႈႏွင့္ စိတ္ထိခုိက္ရမႈမ်ားအတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့တုံ့ျပန္မႈမ်ားမွာ- အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ခါးသီးမႈမ်ား- ေဒါသႏွင့္ မေက်ခ်မ္းမႈအတြက္ ေရွာင္တိမ္းႏုိင္ဖုိ့ ၾကဳိးစားမႈျပဳလုပ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရုံေၾကာဆုိင္ရာပါရဂူမ်ား အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ေျပာတာက- ဦးေႏွာက္ရဲ့ အေျခခံယူနစ္ျဖစ္တဲ့ အာရုံေၾကာကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အတြက္ God- က ဖန္တီးခဲ့တယ္- လုိ့ ဆုိပါတယ္။ သင္ႏွင့္အက်ြႏု္ပ္ God‑ ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ေတြ့ၾကဳံခံစားရတဲ့အခါ- ျပီးေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ေဖာ္ျပဖုိ့ သိျမင္ေစဖုိ့ အျခားသူမ်ားကုိ ေတြ့ရွိတဲ့အခါ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ခႏၶာကုိယ္ထဲမွ အဂၤါရပ္အသီးသီးက အဲဒါရဲ့သင့္ျမတ္တဲ့အဆင့္အသီးသီးဆီသုိ့ လည္ပတ္အလုပ္လုပ္သြားပါတယ္။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္-ယုံၾကည္ခ်က္သက္သက္ကုိယ္၌ကုိယ္က ခႏၶာကုိယ္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ အေပါင္းလကၡဏာျပတဲ့ စြမ္းအင္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္လိမ့္မယ္- ဆုိတာပါ။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္