Wednesday, March 30, 2011

ေမးခြန္းမ်ားစြာ မဟုတ္- အတိသုခသာလ်င္

သတၱ၀ါအားလုံးဟာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိတဲ့ ဇိမ္ခံစရာနည္းလမ္း အသစ္မ်ားမွတဆင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားစြာကုိ အဆက္မျပတ္ ရယူရွာေဖြဖုိ့ ၾကဳိးပမ္းၾကပါတယ္။ သိပၸံပညာ- ဘာသာတရားႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အားလုံးက လူသားသတၱ၀ါကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျပဳလုပ္ဖုိ့ ရည္ရြယ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအရာမ်ားဟာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အလြန္အျပင္းအထန္သေဘာမတူတဲ့ ဆန့္က်င္ဘက္ ေရွ့ေနာက္မညီတဲ့လမ္းမ်ားေတာ့ မဟုတ္ပါ။ လမ္းေၾကာင္းသုံးခုဟာ - ခႏၶာကုိယ္, စိတ္, ၀ိညာဥ္ကုိ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္တည္မွီလွ်က္ - လူသားဘ၀ရဲ့ အတုိင္းအတာထုထည္ သုံးခုမွာ အေျခခံျဖစ္တဲ့ ၀ိေသသလကၡဏာကုိ တည္ရွိလ်က္ လုိက္ဖက္ဟပ္မိပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ ခႏၶာကုိယ္အမ်ဳိးအစား သုံးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ - ရုန့္ရင္းတဲ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခႏၶာကုိယ္၊ စိတ္အျဖစ္သိေနၾကတဲ့ ႏူးညံ့တဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာခႏၶာကုိယ္၊ ျပီးေတာ့ ေၾကာင္းက်ဳိး ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ ခႏၶာကုိယ္တုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခႏၶာကုိယ္သုံးခုကုိ ေပါင္းစပ္တဲ့အခါ ဘ၀သစ္တစ္ခုကုိ ေမြးဖြါးပါတယ္။ အေၾကာင္းအက်ဳိးနဲ့ဆက္စပ္တဲ့ခႏၶာကုိယ္ဟာ အျပဳအမူမ်ား- အေတြးမ်ား- အလုိဆႏၵအားလုံးဆုိင္ရာ သုိေလွာင္ရုံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ခႏၶာကုိယ္နဲ့ ေပါင္းစပ္ဖုိ့ ႏုးညံ့တဲ့ခႏၶာကုိယ္ကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ႏုးညံ့တဲ့ ခႏၶာကုိယ္ကေတာ့ သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းျပီးတဲ့အရာနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ဳိးအျမတ္ အသီးအပြင့္ ခံစားရဖုိ့ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ပါတယ္။

ဒါက သင့္ေတာ္သလုိ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ တုိက္ရုိက္လမ္းညႊန္ဖုိ့အတြက္ စိတ္အေပၚ ေရးထုိးခပ္ႏွိပ္တဲ့- software program တစ္ခုလုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာခႏၶာကုိယ္နဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာခႏၶာတုိ့ရဲ့ ေပါင္းစပ္ျခင္းကုိ ေမြားဖြားျခင္းလုိ့ ေခၚဆုိျပီး သူတုိ့ရဲ့ တကြဲတျခားစီ သီးသန့္ျဖစ္သြားျခင္းကုိေတာ့ ေသဆုံးျခင္းလုိ့ ေခၚပါတယ္။

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာခႏၶာကုိယ္ရဲ့ ထူးျခားတဲ့အရည္အေသြးကေတာ့ လႈပ္ရွားမႈနွင့္ ၾကီးထြားမႈျဖစ္ပါတယ္။ အျမင္- အၾကား- အနံ့- အေတြ့အထိႏွင့္ အရသာဆုိင္ရာ သူ့ရဲ့စြမ္းရည္မွတဆင့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခႏၶာကုိယ္ဟာ သေဘာထားထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ စုရုံးသိမ္းဆည္းပါတယ္။ ကမၻာမွာ အရာ၀တၳဳအားလုံးဟာ ဆက္လက္လုိ့ ဘ၀ရဲ့ျခားနားတဲ့ပုံစံမ်ား အေျခအေနမ်ားကုိ ရယူသုိမွီးေနတဲ့ သဘာ၀အားျဖင့္ အခ်ိန္ပုိင္း ခဏပန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ခံစားမႈအာရုံက စုရုံးသိမ္းဆည္းထားတဲ့ ဗဟုသုတအသိပညာဟာ သိပၸံပညာရဲ့ၾကဳိး၀ုိင္းဧရိယာထဲမွာ တန္းစီ က်ေရာက္သြားပါတယ္။ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳလ်က္ - စိစစ္အတည္ျပဳနဳိင္ဖြယ္ရွိတဲ့ ခံစားမႈအာရုံ- အဲဒီခံစားမႈအာရုံက စုရုံးသိမ္းဆည္းထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာခ်က္အေပၚမွာ - သိပၸံအသိပညာကုိ ဤသုိ့ အေျခခံထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားဟာ စမ္းသပ္ေလ့လာမႈမွတဆင့္ သက္ေသမျပႏုိင္တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ခံစားမႈအာရုံမွတဆင့္ သတိမမူမိႏုိင္ သေဘာမေပါက္ႏုိင္တဲ့ အဲဒီအရာ၀တၳဳမ်ားမွာ ယုံၾကည္ဖုိ့ ခက္ခက္ခဲခဲဆုိတာကုိ ေတြ့ရွိရပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ေမာင္းႏွင္ဖုိ့အတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိတဲ့ ဇိမ္ခံစရာနည္းလမ္းအသီးသီးျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက စီစဥ္မိတ္ဆက္ေပးၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မွန္ကန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ တကယ္ေတာ့ စိတ္ထဲမွာ တည္ပါတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူရဲ့ကစားစရာအရုပ္မ်ားမွတဆင့္ အလြန့္အလြန္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ေမာင္းႏွင္ပါတယ္။ သူဟာ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ အဲဒီမွာ စိတ္၀င္စားမႈ ဆုံးရႈံးလာျပီးေတာ့ သာယာမႈဆုိင္ရာ နည္းလမ္းအသစ္ကုိ ရွာေဖြပါတယ္။ ဒါဟာ ျဒပ္ရွိအရာ၀တၳဳေတာ့မဟုတ္။ ဒါေပမယ့္ မွန္ကန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွဲ့ ဆက္စပ္တဲ့ စိတ္ရဲ့အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။

ခံစားမႈအာရုံက ခ်က္ခ်င္း စိတ္ကုိ စီး၀င္ျဖည့္သြင္းေပးပါတယ္။ မွန္မွန္ပုိ့ေပးပါတယ္။ အဲဒါက သေဘာထား ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကုိ လက္ခံ ရယူပါတယ္။ အဲဒီသေဘာထားေတြကုိ သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းျပီး အဲဒါေတြကုိ တုန့္ျပန္ပါတယ္။ စိတ္ကုိ အာရုံစူးစုိက္မထားလ်င္ စိတ္က သေဘာထားထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ စာရင္းသြင္းထားမည္ မဟုတ္ပါ။

စိတ္ရဲ့သေဘာလကၡဏာအရည္အေသြးဟာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားသိျမင္နားလည္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာတရားအားလုံးဟာ မေကာင္းမႈကုိ ေရွာင္ရွားဖုိ့ႏွင့္ ေကာင္းတာကုိ ဆည္းပူးဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ အၾကံျပဳ ထားပါတယ္။ ဘာသာတရားအားလုံးရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ အရာ၀တၳဳမ်ားရဲ့ ခဏပန္းျဖစ္တဲ့သဘာ၀မ်ားက မထိခုိက္ဘဲ ဆက္လက္တည္ရွိရန္ စိတ္ကုိ ေလ့က်င့္ေပးဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာတရားမ်ားဟာ မာနနဲ့ အစြဲအလမ္းမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ သူတုိ့ျဖစ္တဲ့အတုိင္း အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ နားလည္ႏုိင္၊ သတိမူမိႏုိင္ဖုိ့အလုိ့ငွါ စိတ္တည္ျငိမ္မႈကုိ စုဆည္းဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ စိတ္တည္ျငိမ္မႈကုိ စုဆည္းျပီးတဲ့ႏုးညံ့တဲ့စိတ္ဟာ အေျခအေန အားလုံးမွာ အစစ္အမွန္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျပဳလုပ္ပါတယ္။

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဟာ ခဏပန္းသဘာ၀ကုိ ေက်ာ္လြန္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့သဘာ၀အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ သိဖုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအားလုံးနဲ့ အတိသုခရဲ့ ရင္းျမစ္အျဖစ္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ သိျမင္ျခင္းႏွင့္ အသိပညာကုိ စုဆည္းမိျခင္းဆီသုိ့ ဦးတည္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ရွာေဖြျခင္းအဆုံးသုိ့ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ အသိပညာဟာ ျခားနားတဲ့အရာမ်ားႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအၾကား အကဲျဖတ္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း- ျခားနားခ်က္ကုိ ကြဲကြဲျပားျပား သိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိကုိယ္ကုိယ္ သေဘာေပါက္သိျမင္နားလည္ျခင္းျဖင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္က - သူဟာ သူကုိယ္တုိင္ကပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈအားလုံးရဲ့ ရင္းျမစ္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့- သေဘာတရားလကၡဏာႏွစ္ခု ဒြန္တြဲမေနတဲ့ - အသိပညာရဲ့ ျမင့္မားတဲ့အဆင့္အတန္းကုိ ရရွိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက အျပင္ဘက္အနီးအနားရွိ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈအတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ရွာေဖြျခင္းကုိ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္