Friday, April 1, 2011

သက္ရွိအားလုံးအတြက္ စာနာရုိင္းပင္းတတ္မႈ ကရုဏာ

အားလုံးေသာအယူ၀ါဒမ်ားမွာ ေရြးခ်ယ္ထုတ္ႏႈတ္ထားတဲ့ အသိညဏ္ပညာ ပါရွိပါတယ္။ အဲဒီပညာက ပင္ကုိယ္ ရွိရင္းစြဲကရုဏာကုိ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ အဲဒါေတြက အမွန္တရားကုိရွာေဖြဖုိ့အတြက္နဲ့ ဘာသာတရား ကုိင္းရႈိင္းမႈရဲ့ ေအာင္ပြဲခံဖုိ့အတြက္ ခ်ိန္းဆုိထားျပီး ခ်ိတ္ဆက္မိျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရည္အေသြးလကၡဏာတြဟာ အားလုံးေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈရဲ့အေျခခံျဖစ္တယ္ဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္ ယုံၾကည္ပါတယ္။ တစ္ျပဳိင္နက္မွာပဲ အခ်ဳိ့ဆန့္က်င္ဘက္ျဒပ္ရွိေတြဟာ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြရဲ့စနစ္ထဲသုိ့ စိမ့္၀င္ထုိးေဖာက္ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာတရားကုိက်င့္သုံးမႈ မရွိျခင္းက အခ်ဳိ့ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ မသိနားမလည္ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အနည္းငယ္ေသာအျခားအရာမ်ားရဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိ သက္သာေစျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္အားရဖြယ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာသာတရားဟာ လူသားသတၱ၀ါတစ္ေယာက္ႏွင့္ အျခားေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈကုိ မျပဳႏုိင္ပါ။ ျပီးေတာ့ ဘာသာတရားက အျခားေသာအရာမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲဒုကၡတုိးပြါးေနျခင္းရဲ့ အဖုိးအခကေန - အခ်ဳိ့အရာအတြက္ ၾကြယ္၀ေပါမ်ားေနစဥ္ - ပုိလွ်ံခ်မ္းသာသည့္အေနျဖင့္ အက်ဳိးဆက္ေပၚေပါက္တဲ့ အခ်ဳိ့အရာကုိ - မသိက်ဳိးက်ြံျပဳတဲ့ စနစ္ႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ သေဘာတူ မရပ္တည္ႏုိင္ပါ။

သတၱ၀ါအားလုံးရဲ့ဆင္းရဲဒုကၡကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ့ လုိအပ္တယ္ဆုိတာကုိ အားလုံးေသာဘာသာတရားက ယုံၾကည္ထားတယ္ဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ နားလည္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထုိင္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာက ဘာသာတရားကုိ တည္ေထာင္သူမ်ားရဲ့ အေျခခံသေဘာထားအျမင္မွ ဒါမွမဟုတ္ မူရင္းေဒသနာေတာ္မ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းရပါ့မယ္။

ဘာသာေရးအခ်င္းခ်င္းအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားဟာ အခ်ိန္အခုိက္အတံ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းဟာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းသက္သက္အတြက္ မျဖစ္သင့္ပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရင္ဆုိင္ေတြ့ၾကဳံရတဲ့ အပူတျပင္းျပႆနာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရပါ့မယ္။ ဒီအရာမ်ားဟာ စနစ္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဘ၀ဆုိင္ရာ ရွည္လ်ားၾကာျမင့္စြာ ထိန္းသိမ္းတည္တံ့ ႏုိင္စြမ္းအား ပါ၀င္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒါဟာ ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္တယ္ ဆုိတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပါတယ္။ ခံႏုိင္ရည္စြမ္းအား ဆက္လက္တည္ျမဲႏုိင္စြမ္းအားကုိ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ လူသားရဲ့က်ြမ္းက်င္မႈကုိ အသုံးခ်တဲ့အေပၚမွာ အေျခစုိက္ထားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လူသားရဲ့ အလ်ဥ္းမျပတ္ အဆက္မျပတ္ တည္ျမဲေနျခင္းက အာလုံးေသာဘ၀ပုံစံမ်ားရဲ့ ေယဘုယ်အက်ဳိးတရားအတြက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါတယ္။

သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ကန့္သတ္ထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားဟာ အကန့္အသတ္ မရွိိႏုိင္ - ဆုိတာက ယုံၾကည္ဖုိ့ရာ ယုတၱိမရွိ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ အကန့္အသတ္ရွိလ်င္ သုံးစြဲျခင္းအတြက္ အကန့္အသတ္ရွိရပါ့မယ္။ ဘ၀ကုိ ခုိင္မာတည္တံ့ဖုိ့ လုိအပ္တဲ့အရာအတြက္ႏွင့္ ဘ၀ကုိ အဓိပၸါယ္ရွိေအာင္ျပဳလုပ္ဖုိ့အတြက္ အခြင့္အလမ္းမွာလည္း ညီမွ်တူညီရပါ့မယ္။

သုံးစြဲျခင္းအတြက္ ရရွိႏုိင္တဲ့ - အရာကို ကန့္သတ္မႈရွိတယ္ဆုိတာ လက္ခံလ်င္ ၊ အလိုဆႏၵမ်ားရဲ့ ေျမွာက္ျခင္း အဆတုိးျခင္းႏွင့္ - ထုံးတမ္းဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ တုိးတက္ယဥ္ေက်းလာတဲ့ ေခတ္မီလူမႈအဖြဲ့အစည္ရဲ့ ၀ိေသသလကၡဏာကဲ့သုိ့ ပုိင္ဆုိင္မႈရဲ့ ေျမွာက္ျခင္းအဆတုိးျခင္းဟာ - မရပ္တည္ႏုိင္ ခုခံကာကြယ္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏုိင္ဆုိတာကုိ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ထင္ျမင္ယူဆတဲ့ - အေျခအေနတစ္ခုကုိ လက္ခံရပါမယ္။

အမ်ားအတြက္ ျငင္းပယ္ ပိတ္ပင္တားျမစ္တဲ့စနစ္တစ္ခုကုိ အၾကမ္းဖက္တဲ့ နည္းလမ္းႏွင့္ ႏွိပ္နင္းဖိႏွိပ္ျခင္းျဖင့္သာလ်င္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘယ္ယုုံၾကည္မႈကုိမဆုိ ေထာက္ခံအားေပးမႈရဲ့ အေျခခံကဲ့သုိ့ သနားျခင္းကရုဏာကုိ ဖြံ့ျဖဳိးတုိးတက္ေစဖုိ့ဆုိတာက အေရးၾကီးပါတယ္။

ဘုန္းေတာ္ၾကီးဒလုိင္းလားမားက ၁၉၉၀- Amsterdam ကြန္ဖရင့္မွာ ေျပာၾကားခဲ့စဥ္ “compassionate economy” ဆုိတဲ့ စကားရပ္ကုိ စကားလုံးသစ္အျဖစ္ ထြင္ထားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူျခင္းဟာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတာ၀န္ယူျခင္းအေပၚမွာ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနပါတယ္။ အက်ြပ္ႏုပ္အေနျဖင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဟာ အတြင္းစိတ္သႏၱာန္ကုိ ၾကည့္ရႈရွာေဖြျခင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ျပီး - ေဂဟေဗဒကေတာ့ သက္ရွိဇီ၀ရုပ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အၾကား ဆက္သြယ္ေပးမႈကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

“အာကာသအေပၚ ေလထုရဲ့အစီအစဥ္တက် မီွခိုေနရမႈ - ေလထုအေပၚ ေရရဲ့အစီအစဥ္တက် မွီခုိေနရမႈ - ေရအေပၚ ေျမၾကီးရဲ့ အစီအစဥ္တက် မွီခုိေနရမႈ - ေျမၾကီးအေပၚ သက္ရွိသက္မဲ့ဘ၀ရဲ့ အစီအစဥ္တက် မွီခုိေနရမႈ” ဒီစကားရပ္ကုိ ျမတ္ဗုဒၶက သတင္းစကား ပါးထားပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့သတင္းစကားဟာ က်ြန္း ကုိင္းမွီ ကုိင္း က်ြန္းမွီ တစ္ခုကုိတစ္ခု အမွီျပဳျခင္းအေပၚ ဆီေလ်ာ္လုိက္ဖက္ သဟဇာတျဖစ္ပါတယ္။

ေဂဟေဗဒစနစ္ဆုိင္ရာတာ၀န္ယူျခင္းမ်ားမွာ - သက္ရွိအားလုံးက အားထားမွီခုိရတဲ့ အပင္ႏွင့္သတၱ၀ါတုိ့ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီစြာ ဖြဲ့တည္မႈေဂဟစနစ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ့ - သက္ရွိအားလုံးကုိ အားျဖည့္တည္တံ့ေစတဲ့ ေလ, ေျမ, ေရကုိ ညစ္ညစ္ေစျခင္းႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားဖုိ့ - ကုန္ခန္းေလ်ာ့နည္းလာျခင္းကုိ နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေစဖုိ့ - ကမၻာေလာကဓာတ္ဆုိင္ရာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ရႈျမင္ကြင္းမွာ သက္ရွိဇီ၀အားလုံးကုိ ျဖည့္တင္းဖုိ့ႏွင့္ ထည့္သြင္းပါရွိဖုိ့အတြက္ ဦးတည္ၾကဳိးပမ္းေဆာက္ရြက္မႈကုိ မ်ားႏုိင္သမွ်မ်ားေအာင္ အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ဖုိ့ - ဤသုိ့ တာ၀န္ယူျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

သနားျခင္းကရုဏာႏွင့္ပတ္သက္လုိ့ ဗုဒၶ၀ါဒီမ်ားရဲ့အယူအဆကုိ ခ်ီးက်ဴးေထာမနာျပဳတဲ့ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ရင္းျမစ္ကုိ သုတ္ေတာ္တစ္ခုရဲ့ပုဒ္စုတစ္ခုမွာ “ဗဟုဇနဟိတာယ - ဗဟုဇနသုခါယ = အမ်ားရဲ့အက်ဳိးတရားအတြက္ - အမ်ားရဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္” လုိ့ ေတြ့ႏုိင္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္အေပၚ ဒါမွမဟုတ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ မိသားစုမ်ား, သူငယ္ခ်င္းမ်ားရဲ့ အ၀န္းအ၀ုိင္းအေပၚမွာ အေတြးမ်ား, အျပဳအမူမ်ား အားလုံး ဗဟုိအခ်က္အခ်ာအျဖစ္ ဆုံမွတ္ထားျခင္းအစား - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒီအ၀န္းအ၀ိုင္းအေပၚ ေက်ာ္လြန္ျပီးေတာ့ သြားသင့္ပါတယ္။ အမ်ားအတြက္ ေတြးေတားရပါ့မယ္။ အမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ရပါ့မယ္ - လုိ့ ျမတ္ဗုဒၶက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ မိန့္ျမြက္ထားပါတယ္။

မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ကရုဏာႏွင့္ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ကမၼဌာန္း အားထုတ္ျခင္းဟာ ေဗာဓိသတၱအျပဳအမူေနာက္ လုိက္ပါတဲ့ မဟာယာနကုိလက္ေတြ့က်င့္သုံးသူမ်ားရဲ့ အျမင့္မားဆုံး သဒၶါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္