Saturday, March 12, 2011

ယေန့ မိဘအမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အရာ

တစ္ခါတုန္းက အက်ြနု္ပ္ဟာ အေမရိကန္မွာေနထုိင္သူ အိႏၵိယသားတစ္ေယာက္နွင့္ ကာလီဖုိးနီးယားမွာ ေတြ့ဆုံခဲ့ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္လုိ့ ေျပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေခတ္ဟာ ပညာေရးေခတ္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ မ်ဳိးဆက္မ်ားရဲ့အၾကီးမားဆုံးလုိအပ္ခ်က္ဟာ အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ဖုိ့ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ အက်ြႏု္ပ္က မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာ္အေပါင္းအေဖာ္က ဤကဲ့သုိ့ေသာပညာေရးမ်ဳိး ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ရွိေနျခင္းအတြက္ စိတ္ပ်က္ေနပုံကုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။ သူကေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့လုိအပ္ခ်က္ဟာ de-learning ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ေကာက္ခ်က္ကုိ လားေရာက္ပါတယ္။

မိဘမ်ားဟာ ေျပးလမ္းမွ ခြါျပဲျပတ္ေတာက္ေနတဲ့ပညာေရးျဖင့္ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာလား? သူတုိ့ကေလးရဲ့ ျဖစ္လာေတာ့မယ့္ ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကည္ျဖဴစြာ လက္သင့္ခံ၍ျဖစ္ေစ ….. ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ့ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ - မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ့ဟာ ကေလးမ်ားရဲ့လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သူတုိ့အတြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့နည္းလမ္းျဖင့္ သူတုိ့စိတ္မ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပဖုိ့ ခ်ဥ္းကပ္ၾကဳိးစား၍ ျဖစ္ေစ …… မိဘမ်ားအတြက္ ေရြးစရာ ႏွစ္ခုသာလ်င္ ရွိပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့မ်က္ေမွာက္လူ့အဖြဲ့အစည္းရွိ မိဘအမ်ားစုဟာ သူတုိ့ရဲ့သေဘာထားအျမင္မွာ ရုိးရာအစဥ္အလာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခတ္သစ္ပညာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ့အစည္းမ်ားမွာေတာ့ သူတုိ့ရဲ့သားသမီးမ်ားကုိ ပညာတတ္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္- ဆုိတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာက အသစ္အေဟာင္း အသင့္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ေရာစပ္ထားျခင္း တစ္ခုကုိ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီသတ္မွတ္ခ်က္မွာေတာ့ ရႈပ္ေထြးမႈ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကေလးမ်ားဟာ ပညာေရးကုိ ဆန့္က်င္အတုိက္အခံျပဳလုပ္ဖုိ့ စတင္တယ္ဆုိတဲ့ ရလဒ္ျဖင့္ မိဘမ်ားဟာ မၾကာခဏ ကေလးမ်ားႏွင့္ျငင္းခုံျခင္းကုိ အဆုံးသတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒါက de-learning- ဆုိင္ရာ ေမးခြန္တစ္ခုထက္ self-training- ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘမ်ားဟာ သူတုိ့ရဲ့ကေလးမ်ားမွာ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းဆီသုိ့ အေျခအေနတစ္ခုရဲ့ အေျပာင္းအလဲနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ လားေရာက္ေစခ်င္လ်င္ သူတုိ့ဟာ အေကာင္းဆုံးအၾကံေပး အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ဖုိ့ သူတုိ့ကုိယ္တုိင္ ျပဳျပင္ရပါ့မယ္။ မိဘရဲ့ အၾကံေပးတုိင္ပင္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ခ်ဳိ့တဲ့ကင္းမဲ့မႈ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။

အျခားျပႆနာတစ္ခုကေတာ့ အလုိလုိက္ဖူးဖူးမႈတ္ထားျပီး ပုိးေမြးသလုိေမြးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘမ်ားဟာ သူတုိ့ရဲ့ကေလးမ်ားအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ခင္တြယ္မႈေမတၱာရွိျပီး ဒီအရာမ်ားက မၾကာခဏ သူတုိ့ကုိ သူတုိ့ရဲ့ အလုိ လုိက္ဖူးဖူးမႈတ္ထားျခင္းဆီသုိ့ ဦးတည္ေစပါတယ္။ ခ်စ္ခင္တြယ္တာမႈဟာ ေကာင္းေသာ္လည္း အလုိလုိက္ဖူးဖူး မႈတ္ထားျခင္းက ေကာင္းတယ္ဟု မဆုိႏုိင္ပါ။ ကေလးမ်ားဟာ အပူအပင္မထား ခပ္ေပါ့ေပါ့သေဘာထားလာျပီး အဲဒါက ျဖစ္ပ်က္ႏုိင္တဲ့ ဆုိး၀ါးတဲ့အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို့ဟာ ဇီဇာေၾကာင္-ေၾကးမ်ားလာျပီး အၾကံညဏ္မ်ားကုိ အေရးစုိက္ဖုိ့ ျငင္းပယ္လာပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ သူတုိ့ရဲ့အလုိဆႏၵမွ်သာ သိပါတယ္။ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းတဲ့လက္ေတြ့ဘ၀ဟာ သူတုိ့ရဲ့ အဘိဓာန္မွာ ေနရာမရွိပါ။ ဒါက ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ အလုိလုိက္ဖူးဖူးမႈတ္ထားခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပင္ပကမၻာမွာ သူတုိ့ ရင္ဆုိင္ေတြ့ၾကဳံရမဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ရင္ဆုိင္ႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါတုန္းက သူတုိ့ဟာ သူတုိ့ကုိယ္သူတုိ့ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနမွာ ေတြ့ၾကဳံရတယ္ဆုိတာ ေျပာဆုိတဲ့ ဘြဲ့ရ ပညာတတ္ အိႏၵိယ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေတြ့ဆုံခဲ့ရပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ အိမ္မွာျဖစ္တဲ့အခါ သူတုိ့က သူတုိ့လုိခ်င္တဲ့ ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ အဆင့္သင့္အျမဲတမ္းစီစဥ္ေပးတဲ့ သူတုိ့ရဲ့မိဘမ်ားရဲ့ကာကြယ္မႈေအာက္မွာ ေနထုိင္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုေတာ့ သူတုိ့ဟာ သူတုိ့ရဲ့အိမ္မွထြက္ခြါခဲ့ျပီး ျပင္ပကမၻာမွာ ေနရာတစ္ခုကုိ ရွာေဖြခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ အဲဒီမွာ ခုံမင္ႏွစ္သက္မႈမရွိ - လုိလားမႈမရွိဆိုတာ ခံစားရပါတယ္။

သူတို့ရဲ့အိမ္မွာ ကုန္က်စရိတ္မရွိတဲ့အရာရာတုိင္းကုိ သူတုိ့ကုိ ေပးဖုိ့ အဆင္သင့္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခု ျပင္ပကမၻာၾကီးဟာ အလြန္ျခားနားတယ္ဆုိတာ သူတုိ့ ေတြ့ခဲ့ရတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ အရာရာတုိင္းဟာ ၾကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရျခင္း - အလုိက္သင့္ေနထုိင္ျပဳမႈရျခင္း - လက္ေတြ ့ဘ၀ ဒိ႒ျဖစ္ရပ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရျခင္း - သူတို့ရဲ့အရည္အခ်င္းကုိ သက္ေသျပဳရျခင္း - အေပးအယူသေဘာျဖင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ျပဳမူရျခင္း - ဤသုိ့ ေပးဆပ္ရျခင္း စြန့္လႊတ္ရျခင္းဆုိတဲ့ ေစ်းႏႈန္းအဖုိးအခတစ္ခု ရွိပါတယ္။ အိမ္မွာ ဤသုိ့ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ တုံ့ျပန္ရင္ဆုိင္ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ့ သူတုိ့ကုိ ေလ့က်င့္ေစခဲ့ျပီး မဟုတ္ဆုိတာ သူတုိ့ဟာ ေတြ့ရွိခဲ့ရပါတယ္။

အလုိလုိက္တဲ့မိဘမ်ားဟာ သူတုိ့ရဲ့ကေလးမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္အလားအလာရွိတဲ့ ထိခုိက္နစ္နာမႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ သူတို့ရဲ့ကေလးမ်ားကုိ ေစ်းကြက္မွာ မလုိခ်င္တဲ့ ထုတ္ကုန္လုိ ဆီေလ်ာ္လုိက္ဖက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ အဆုံးသတ္ထားပါတယ္။

မိဘမ်ားက သူတုိ့ရဲ့ကေလးမ်ားဟာ ႏွစ္ခုတြဲအစုံလုိက္ျဖစ္တဲ့ ပညာေရး- “professional education” လုိအပ္သလုိ “spiritual training” လုိအပ္တယ္ဆုိတာ နားလည္သေဘာေပါက္ရပါ့မယ္။ ေရွးဦးအလ်င္ဟာက ပညာေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွာ ရွိျပီးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တစ္ခုအတြက္ ဗဟုိခ်က္မဟာ အိမ္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ မိဘမ်ားဟာ အိမ္မွာ ဆရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ့ျဖစ္ေစကာမူ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ စကားအသုံးအႏႈန္းဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။ မိဘမ်ားဟာ အလြန္ဆက္ဆက္ထိမခံတဲ့ အလြန္ရႈပ္ေထြးတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားရပါလိမ့္မယ္။ အမွန္စင္စစ္ သူတုိ့ဟာ rational spirituality ေခၚတဲ့အရာမွာ သူတုိ့ကုိယ္ကုိသူတုိ့ ေအာက္သက္ေက်ေအာင္ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးရပါ့မယ္။ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္