Monday, December 6, 2010

အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းကာလ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လြန္တဲ့ လမ္း

ဘ၀မွာ မၾကာခဏ မေမ်ာ္လင့္တဲ့အလွည့္အေျပာင္းမ်ားနဲ့ ေတြ့ၾကဳံရပါတယ္။ ဒါဟာ ေသာကပဋိေဒ၀မ်ားနဲ့ နာက်င္မႈမ်ားက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ ခ်မ္းသာမေပးဘူးဆုိတဲ့ စၾက၀ဠာဆုိင္ရာအမွန္တရားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနာက္ အဲဒါေတြဆုိက္ေရာက္လာတဲ့အခါ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္တဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာမ်ားက လေပါင္းမ်ားစြာ - အခ်ဳိ့ ႏွစ္နဲ့ခ်ီ၍ေတာင္ ၾကာႏုိင္ပါတယ္။ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ ယုံၾကည္တဲ့ အေရးစုိက္ထားတဲ့သူမ်ားမွ သစၥာေဖာက္ျခင္းမ်ား၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းမ်ားနဲ့ လွည့္စားျခင္းမ်ားကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ၾကိဳတင္မေမ်ာ္မွန္းနဳိင္- ၾကဳိတင္မတြက္ဆႏုိင္ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ တကယ့္ဒီစိတ္ဒဏ္ရာနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အေတြ့အၾကဳံမ်ားက ဘ၀ရဲ့အလွည့္အေျပာင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေတြ့အၾကဳံမ်ား ဒါမွမဟုတ္ သူ့့ဟာသူျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းမ်ားက အဲဒါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ သင္သိျမင္ နားလည္ထားသေလာက္ အေရးပါခ်င္မွလဲပါပါလိမ့္မယ္။ ျဖစ္ပ်က္ျပီးတဲ့အရာမ်ားကုိ သင္ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းဖုိ့နည္းလမ္းကေတာ့ ျခားနားေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့အရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ပြားလာတဲ့အခါ သင့္ရဲ့စိတ္နဲ့နွလုံးသားမ်ားဟာ ဆုံးရႈံးရေလျခင္းဆုိတဲ့ခံစားခ်က္မ်ား၊ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့မႈမ်ား၊ အရႈံးေပးလုိစိတ္မ်ား လႊမ္းမုိးလာပါလိမ့္မယ္။ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳလ်င္ အဲဒီစိတ္ဒဏ္ရာအေတြ့အၾကဳံမ်ားက ခႏာကုိယ္ရဲ့ရွိရင္းစြဲ ကုိယ္ခံအားမ်ားကုိ ဖုံးဖိ သုိသိပ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးေနာက္ သင့္ကုိ အားနည္းတဲ့မက်န္းမာမႈမ်ား-ေရာဂါမ်ားကုိ ခ်န္ထားခဲ့ႏုိင္ပါတယ္။

ပထမဆုံးအခုိက္အတံ့ဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲဆုိး၀ါးေနပါေစ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ လတ္တေလာျဖစ္ျခင္းမ်ား- အေျခအေနမ်ားဟာ ေနာက္ဆုံးမဟုတ္သလုိ ေသဆုံးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။ ပုဂုိလ္ေရးဆုိင္ရာ စိတ္ဒဏ္ရာ ဒါမွမဟုတ္ ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားဟာ ေက်ာ္လႊားလုိ့ မရႏုိင္တာေတာ့မဟုတ္ပါ။
ဤသုိ့ေသာ လတ္တေလာျဖစ္တဲ့ အလြန္ျပင္းထန္တဲ့အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားဖုိ့အတြက္ သည္းခံဖုိ့- နားလည္မႈေပးဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အေတာင့္တဆုံး ၾကီးမားတဲ့ရုပ္ပုံကားခ်ပ္ကုိ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေက်ာ္လြန္ၾကည့္တဲ့ သိမႈတစ္ခုကုိ လုိအပ္ပါတယ္။

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ျပႆနာအားလုံးနဲ့ အေနွာင့္အယွက္အားလုံးဟာ လူမ်ား-အျဖစ္အပ်က္မ်ား-ေနရာမ်ားမွတဆင့္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္တဲ့- ဘ၀မွအက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြက္ သင္ခန္းစာမွ်သာ ျဖစ္ျပီး အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ကုိယ္တုိင္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မ်ားဆီသုိ့ ဦးတည္ေနပါတယ္။
ဘ၀မွာ full stop-မ်ား ဆုိတာ မရွိပါ။ comma-မ်ားသာ ရွိပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့သင္ခန္းစာမ်ားကုိ အေဆာတလ်င္သင္ယူေလေလ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ဘ၀ဟာ ေနာက္ထပ္လုိက္ဖက္တဲ့ပုံစံတစ္ခုမွာ ေရွးတုိး ေရြ့လ်ားႏုိင္ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂဳိလ္ေရးအက်ပ္အတည္း ေခ်ာေမြ့မႈမ်ားနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ-စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားမွတဆင့္ လမ္းကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ့ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္တဲ့ အခ်ဳိ့အဆင့္မ်ား ရွိပါတယ္။

ပထမဆုံး သင့္ရဲ့အခန္းက႑နဲ့ပတ္သက္လုိ့ နာက်င္မႈမ်ား- တလြဲထင္မႈမ်ားနဲ့ အမွားမွားအယြင္းယြင္း ျဖစ္မႈမ်ားကုိ လက္ခံပါ။ ဖိစီးေနတဲ့အေျခအေနနဲ့ပတ္သက္လုိ့ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ သင္ကုိယ္တုိင္ ျပဳျပင္ဖုိ့ - သင္ရဲ့ ဘ၀ဟာ ယာယီအခုိက္အတ့့ံ တင္ၾကဳိမခန့္မွန္းႏုိင္တဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ထက္ေအာက္ ေျပာင္းျပန္ လွည့္လည္ေနျပီ ဆုိတာကုိ လက္ခံဖုိ့ - သင္ဟာ လုိအပ္ပါတယ္။

မိမိကုိယ္ကုိယ္ ၾကီးပြါးတုိးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားဟာ အေျခအေနသစ္အတြင္းမွာ တည္တယ္ဆုိတာာကုိ ယုံၾကည့္ဖုိ့ သင္ဟာ လုိအပ္ပါတယ္။ သင္ဟာ သင့္ရဲ့သင္ခန္းစာမ်ားကုိ သင္ယူႏုိင္ျပီး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ဖုိ့- အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံးျဖစ္ဖုိ့နဲ့ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ကုိယ္တုိင္အသိ မ်ားစြာျဖစ္ဖုိ့- တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္တယ္-ဆုိတာကုိ ယုံၾကည္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

ဒုတိယအေနနဲ့ ေသာကဗ်ာပါရမ်ားနဲ့ နာက်င္မႈမ်ားဟာ အခ်ိန္ယူတဲ့ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ လက္ခံဖုိ့။ လူအသီးသီးဟာ ျခားနားစြာ နာက်င္မႈမ်ားကုိ ေတြ့ၾကဳံၾကရပါတယ္။ ျပီးယင္ ျခားနားတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျခားနားတဲ့ လႈံေဆာ္မႈကုိ ျပဳမူၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လတ္တေလာျဖစ္တဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ားရဲ့ အက်ဳိးဆက္တစ္ခုလုိ ခံစားခဲ့ရတဲ့ စိတ္ခံစားရမႈအခ်ိဳ့ဟာ ေတြ့ေနက် ျဖစ္ေနက် ျဖစ္ပါတယ္။

ျငင္းပယ္မႈမ်ား-ေဒါသမ်ား-ေၾကာက္လန့္မႈမ်ားနဲ့ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ျပႆနာမ်ား-စားခ်င္စိတ္ကုန္ဆုံးေနတဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ားကဲ့သုိ့ စိတ္က်ေရာဂါလကၡဏာမ်ား - ေန့စဥ္တာ၀န္မ်ားကုိျပီးေျမာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရာမွာ အခက္အခဲမ်ား- ဒါေတြဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖတ္သန္းလာတဲ့အဆင့္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းျခင္း-ဒါမွမဟုတ္ အိေျႏၵဆည္တဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ားဟာ အခ်ိန္ယူတယ္ဆုိတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ့ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ လေပါင္းမ်ားစြာ- ဒါမွမဟုတ္ ျဖတ္သန္းဖုိ့ အခ်ိန္မ်ားစြာ ယူပါတယ္။

တတိယအေနနဲ့ စိတ္သက္သာရာရဖုိ့အတြက္ အခ်ိန္ကုိရွာေဖြပါ။ မိသားစု ဒါမွမဟုတ္ ခ်စ္တဲ့သူ တစ္ဦးဦးထံမွ အကူအညီရယူပါ။ ၀မ္းနည္းပူေဆြးေနတဲ့အခ်ိန္အေတာအတြင္း သက္သာရာရျခင္းကုိ ရွာေဖြဖုိ့အတြက္ သင့္အတြက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္တဲ့အရာမ်ားကုိ ေရြးထုတ္ပါ။

သဘာ၀နဲ့ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးူနီးနီးကပ္ကပ္အခ်ိန္ကုိ အသုံးျပဳျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ေရွးျဖစ္ေဟာင္းျပန္ေျပာင္း သတိရေသာအားျဖင့္ ေရွးကေဟာင္းႏြမ္းသြားတဲ့စာမ်ား ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ေလွ်ာက္လွန္ၾကည့္ျခင္းမ်ားဟာ က်ဳိး ေၾကာင့္သင့္ေလ်ာ္တဲ့ေရြးစရာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသာ့ခ်က္ဟာ အတြင္းသုိ့ အဲဒါေတြကုိ သြတ္သြင္းမ်ဳိသိပ္မည့္အစား သင့္ရဲ့ ၀မ္းနည္းမႈမ်ား-နာက်င္မႈမ်ား ေဖာ္ျပဖုိ သင့္ကုိ ခြင့္ျပဳတဲ့ဘယ္အရာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အေတာင့္တဆုံး သင္ခ်စ္တဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ့ အခ်ိန္ကုိ အသုံးျပဳပါ။

သုေတသနသမားမ်ားကေတာ့ အဓိကအခရာက်တဲ့ ဆက္စပ္မႈကုိ ထပ္ခါတလဲလဲ လက္ေတြ့ျပသျပီးပါျပီ။ အဲဒါကေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့လူမႈေရးအေထာက္အကူစနစ္မ်ားရဲ့ စြမ္းအားနဲ့ - အသီးသီးေသာပုဂုိလ္ေရးဆုိင္ရာ ဖိအားမ်ားေအာက္မွာ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ့ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တြန္းလွန္လြန္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းရွိမႈ အၾကား - အဓိကက်တဲ့ခ်ိတ္ဆက္ေပးမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားနဲ့ျပႆမ်ားရဲ့ေျဖရွင္းမႈကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ၾကဳိးစားပါ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့၀မ္းနည္းမႈမ်ား ေသာကမ်ားရဲ့အေၾကာင္းဟာ - စိတ္ဒဏ္ရာကုိေတြ့ၾကဳံေနစဥ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဒါကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မၾကည့္ရႈ့ႏုိင္လင့္ကစား - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္တဲ့အရာမွ ျဖစ္ပါတယ္။

အရႈပ္အေထြးမ်ားရဲ့အေၾကာင္းဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ေရြးခ်ယ္ခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားနဲ့ ပတ္သက္ေနတဲ့ ရလဒ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သတိရဖုိ့က အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားဟာ ေပ်ာက္ကင္းျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ေျဖရွင္းျခင္းဆီသုိ့ ဦးမတည္ႏုိင္ပါ။
လက္သင့္ခံျခင္းက နားလည္သေဘာေပါက္ထားတဲ့ အေၾကာင္းရင္းနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္နားလည္ျခင္းတစ္ခု- သင့္ေတာ္တဲ့အေျပာင္းအလဲအတြက္ ခုိင္မာတဲ့ မွတ္ခ်က္တစ္ခု- ဒါဟာ အေျဖ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုေတာင္းျခင္းနဲ့ကမၼဌာန္းထုိင္ျခင္းဟာ ပုဂုိလ္ေရးဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ့ တကယ့္ကူညီတဲ့ လက္နက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြဟာ တည္ျငိမ္မႈကုိ သယ္ေဆာင္လာျပီး အတြင္းသန့္ရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳပါတယ္။

သင္ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အရာဟာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဒဏ္ရာမ်ားရွိေနတဲ့ အထိခုိ္က္ခံရတဲ့ႏွလုးသားတစ္ခု ျဖစ္ေနမယ္ဆုိယင္ အရိုးက်ဳိးပဲ့ေနျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အျခားရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အပယိကဖ်ားနာမႈမ်ားထက္ အလြန္ အလြန္ သတိထားဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ခ်ည့္နဲ့သြားတဲ့ႏွလုံးသားကုိ ကုသဖုိ့ လက္ေတြ့က်တဲ့အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။

ပထမဆုံး ေဆာင္ဖုိ့က -ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ေနထုိင္ပါ။ သင္ကုိယ္တုိင္ သိမ္ေမြ့စြြာ ျပဳမူဆက္ဆံပါ။ သင္ရဲ့ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါ။ လက္ခံပါ။ နာက်င္မႈျဖင့္ေနထုိင္ပါ။ အဲဒါကုိ မျငင္းပယ္ပါနဲ့။ ကုသဖုိ့ အခ်ိန္ယူပါ။ မိသားစုနဲ့ခ်စ္တဲ့သူထံမွ ႏွစ္သိမ့္မႈကုိ လက္ခံပါ။ အေရးၾကီးတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာမွာ ဂရုစုိက္ပါ။ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းဖုိ့ ၾကဳိးစားပါ။

အဲဒီေနာက္ ယခု ေဆာင္ဖုိ့က-အထိတ္တလန့္မျဖစ္ပါနဲ့။ ထိခုိက္မႈ ဒါမွမဟုတ္ အမွားကုိ မျငင္းပါနဲ့။ အပ်က္ သေဘာေဆာင္တဲ့ဆန့္က်င္ဘက္အရာေတြအေပၚမွာ မေနထုိင္ပါနဲ့။ အထီးတည္းမေနထုိင္ပါနဲ့။ ပရမ္းပတာ ဖရုိဖရဲအေျခအေနနဲ့ ထိခုိက္နာက်င္မႈမ်ားကုိ ဖန္တီးတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ဳိး ဒါမွမဟုတ္ အဆုံးအျဖတ္မ်ဳိးကုိ မျပဳလုပ္ပါနဲ့။ သင့္ရဲ့ အမွားကုိ ၀န္ခံဖုိ့မေၾကာက္ပါနဲ့။ ဒါမွမဟုတ္ အကူအညီယူဖုိ့ မေၾကာက္ပါနဲ့။ အျဖစ္ခ်င္ဆုံး- အလုိခ်င္ဆုံး - ယုံၾကည္မႈကုိ မဆုံးရႈံးေစပါနဲ့။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္