Monday, December 6, 2010

ကုိယ္တုိင္ သိမႈမွတဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရွာေဖြပါ

ယေန့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ၾကည့္ရႈ့မယ္ဆုိလ်င္ စစ္ပြဲမ်ား- အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား - အကယ္၍ တုိက္ရုိက္မျပဳမူခဲ့သည့္တုိင္ေအာင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ လႊမ္းမုိးဖုိ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားက အစိတ္စိတ္အျမြာျမြာျဖဳိခြဲထားတဲ့ ကမၻာတစ္ခုကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေတြ့ရပါလိမ့္မယ္။

ယေန့ စိတ္နဲ့ပတ္သက္တဲ့အေျခခံက်က် ေမးခြန္းတစ္ခုကေတာ့ - ဒီဒုကၡမ်ားရဲ့အဆုံးတစ္ခုကုိ ဆုိက္ေရာက္ေစဖုိ့ ကမၻာမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဘယ္နည္းလမ္းက ေအာင္ျမင္ရရွိေစႏုိင္မလဲ - ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳိ့ရာစုႏွစ္အၾကာက လူသားသတၱ၀ါမ်ားဟာ သူတုိ့ရဲ့ၾကီးပြါးတုိးတက္မႈနဲ့ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဘက္ျခမ္းမွာ လုံေလာက္တဲ့ အေရးစုိက္မႈကုိ ေပးဖုိ့ ႏုိးၾကားေနဆဲျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယရွိ လူအမ်ားဟာ ေ၀ဒေခတ္ရဲ့ဟုိမွာဘက္ကုိျပန္သြားတဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအေမြအႏွစ္နဲ့ ပတ္သက္တဲ့ အခန္းက႑တစ္ခု ရွိေနျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူၾကပါတယ္။

ကမၻာတစ္၀န္းလုံး စက္မႈလုပ္ငန္းနဲ့ဆုိင္တဲ့လူ့အဖြဲ့အစည္းမ်ား - မ်ားမ်ားထုတ္မ်ားမ်ားသုံးတဲ့လူ့အဖြဲ့အစည္းမ်ားရဲ့ သိသာထင္ရွားစြာ အေရးပါလာမႈဟာ - ဥစၥာစီးပြါးအတြက္၊ စီးပြါးကုိရွားမီွးမႈအတြက္နည္းလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ - အေတြးစိတ္ကူးမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ လႈိင္းလုံးသစ္တစ္ခုကုိ အဲဒါနွင့္အတူ သယ္ေဆာင္လာပါတယ္။

ကမၻာ့ရဲ့စက္မႈပုိင္းဆုိင္ရာနဲ့ရုပ္၀တၳဳပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားရဲ့ အံမခန္းဖြယ္ရာမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အထြတ္အထိပ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ယေန့အခါမွာ - ဒီတုိးတက္ၾကီးပြားမႈရဲ့အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကုိ ရရွိျပီးတဲ့သူမ်ားမွာ ေရာင့္ရဲေက်နပ္မႈမ်ားမရွိသလုိ ဆင္းရဲတဲ့ျမင္ကြင္းမ်ားက အဆုံးသတ္တယ္မရွိ - ဆုိတာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေတြ့ျမင္ၾကရပါတယ္။

အမွန္စင္စစ္ ဥစၥာပစၥည္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတရားအေပၚမွာအေျခခံတဲ့လူမႈအဖြဲ့အစည္းအသစ္ - ခ်မ္းသာဆင္းရဲမႈမ်ားအၾကား အျမဲတမ္းက်ယ္၀န္းေနတဲ့ကြာဟခ်က္တစ္ခု- ဒါေတြက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဒုကၡေပးေန ဖိစီးေနတဲ့ - စစ္ပြဲမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒမ်ားရဲ့ အေၾကာင္းရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာရဲ့အစိတ္အပုိင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဘာသာေရးအယူသီးမႈမ်ား ေခါင္းေထာင္ျမင့္တက္လာျခင္းက -ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္တဲ့ - ဘာသာတရားအားလုံးရဲ့ေလးနက္တဲ့အေၾကာင္းတရားျဖစ္တဲ့ - ဘာသာေရးဆုိင္ရာ စစ္မွန္တဲ့ အနက္အဓိပၸါယ္ကုိ နားလည္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အကြ်ႏ္ုပ္တုိ့ရဲ့ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကုိ ျပသေနပါတယ္။

ဒီေနာက္ ယေန့အခ်ိန္မွာ စိတ္ရဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရရွိဖုိ့ နည္းလမ္းက ဘားမ်ားပါလဲ? ဤေလာကဓာတ္တြင္းရွိ အျဖစ္သနစ္မ်ားတြင္ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ေနရာကုိ ရွာေဖြဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါတယ္။

ျမတ္ဘုရားက- “အားလုံးေသာ ဘ၀ျဖစ္တည္မႈဟာ အခ်ိန္ပုိင္းမ်ွသာခံတဲ့ ခဏပန္းျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္တယ္” – “ဘ၀ဟာ လွ်က္တစ္ျပက္လွ်က္စီးလက္ျခင္းကဲ့သုိ့ ျဖစ္တယ္”-ဆုိတာကုိ မိန့္ၾကားထားပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္ အဲဒါကုိ ျဖဳန္းတီးပစ္ဖုိ့ - ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ရယူသုိမွီးျခင္းျဖင့္သာလ်င္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စြမ္းရည္မ်ားကုိ အလဟႆျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ အဲဒါကုိ ျဖဳန္းတီးပစ္ဖုိ့ - မေရမရာလွတဲ့ ဤကဲ့သုိ့ေသာတုိေတာင္းတဲ့ဘ၀တစ္ခု ရွိပါတယ္။………………..

ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရရွိဖုိ့နဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ရယူဖုိ့ မိမိကုိယ္ကုိယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈရဲ့လမ္းကုိ လုိက္ပါဖုိ့ ဒါဟာ အေရးၾကီးတဲ့တန္ဖုိး ျဖစ္ပါတယ္။
အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မိမိကုိယ္ကုိယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈရဲ့ျဖစ္စဥ္ကုိ စတင္တဲ့အခါ အက်ြြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒီအရာထဲသုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ျခင္းကုိ ထားရပါ့မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ viveka- ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးျပစ္ခြဲျခားသိျမင္တတ္တဲ့စိတ္က အမွန္နဲ့အမွားအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈကုိ သိျမင္ဖုိ့ ပါ၀ါျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ အံဖြယ္ေကာင္းတဲ့လုိအပ္ခ်က္ရဲ့တစ္စြန္းတစ္စျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ေျပာဆုိႏုိင္ပါတယ္။

မိမိကုိယ္ကုိယ္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈရဲ့ပထမဆုံးျဖစ္စဥ္ဟာ မိမိရဲ့အေတြးမ်ား-အလုိဆႏၵမ်ား-ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျပီး အဲဒါေတြကုိ သိေနဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသိမႈဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ျပီး ဒါဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အေတြးမ်ားနဲ့ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ တန္းတူသေဘာထားဖုိ့ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စိတ္ကုိ ပ်ဳိးေထာင္ေလ့က်င့္ေပးသည့္အေနျဖင့္ - က်င့္သားရဖုိ့ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ယူႏုိင္ပါတယ္။

ျမတ္ဘုရားကေျပာပါတယ္။ စိတ္ဟာ အသိတရားလမ္းေၾကာင္းမွာ ၾကီးမားတဲ့အဟန့္အတားျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒါဟာ အသိထူးဆီသုိ့ လမ္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ၾကီးမားတဲ့ ပုိ့ေဆာင္ေပးတဲ့ယာဥ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ့ရဲ့စိတ္သြားေနတဲ့အရာကုိ သိလ်င္သိခ်င္း လူတစ္ေယာက္ကုိ ဆင္းရဲ့ဒုကၡမ်ဴိးစုံကုိ ျငိကပ္ေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့ အေတြးမ်ား ခံစားခ်က္မ်ားနဲ့ဆက္စပ္ေပးဖုိ့ သူဟာ ေရွ့ဆက္သြားႏုိင္ပါတယ္။

မိမိကုိယ္ကုိယ္စုံးစမ္းမႈနဲ့ပတ္သက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းရဲ့ဒုတိယအစိတ္အပုိင္းမွာေတာ့ မိမိကုိယ္ကုိယ္ သိျမင္ သေဘာေပါက္ျခင္းရဲ့လမ္းေၾကာင္းကုိ ပိတ္ဆုိ့ဟန့္တားထားတဲ့ အလုိဆႏၵမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ား- အေတြးမ်ားကုိ အျမစ္ပါမက်န္ ဖယ္ရွားဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ေတြ့ၾကဳံခဲ့ျပီးတဲ့ ေၾကာက္လန့္မႈမ်ား- စုိးရိမ္ေသာကမ်ား- စိတ္က်ျခင္းမ်ား-အမ်က္ေဒါသမ်ား-နဲ့ အျခားဆန့္က်င္ဘက္ ခံစားမႈအားလုံးကုိ ဒီနည္းလမ္းျဖင့္ အျမစ္ျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါဟာ ဒီကမၻာေလာကမွာ အလြန္ခက္ခဲတဲ့တာ၀န္လုိ့ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစိန္ေခၚမႈကုိ လက္ခံဖုိ့နဲ့ မိမိရဲ့အားနည္းခ်က္ကုိ ရင္ဆုိင္ရဖုိ့ ထုိက္တန္တဲ့ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္စင္စစ္ ကမၻာမွာ ဒါဟာ အားလုံးေသာစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေဒသနာေတာ္မ်ားရဲ့ ဗဟုိခ်က္မမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မိမိကုိယ္ကုိယ္စုံစမ္းျခင္းရဲ့ဒီလမ္းေၾကာင္းထဲသုိ့ တုိးတက္လာတဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ကမၼဌာန္းတရားမ်ားမွတဆင့္- ဒါမွမဟုတ္ နတ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္- သေကၤတတစ္ခုကဲ့သုိ့ ဒါမွမဟုတ္ ရုပ္၀တၳဳတစ္ခုျဖင့္ေတာင္ - အခ်ဳိ့အရာမ်ားအေပၚမွာ စိတ္ကုိတည္ေဆာက္ထားျခင္းမွတဆင့္ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ စိတ္ကုိ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းဆုိင္ရာက်င့္သုံးမႈကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ကရုဏာ-သနားျခင္းကဲ့သုိ့ ျမင့္မားတဲ့ခံစားခ်က္အခ်ဳိ့အေပၚမွာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကမၼဌာန္းထုိင္ဖုိ့ တကယ္ေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းမ်ားမွာေတာ့ ေဗာဓိသတၱရဲ့ - ဒါမွမဟုတ္ သူကုိယ္တုိင္အတြက္သာလ်င္မဟုတ္ ဒါေပမယ့္ သက္ရွင္ေနထုိင္တဲ့သတၱ၀ါတုိင္းအတြက္ - နိဗၺာန္ကုိရွာေဖြတဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ့ တကယ့္ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ - ကရုဏာကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီကရုဏာရဲ့အဓိက ရုပ္သြင္အဂၤါဟာ - တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အျခားအာရုံခံစားႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့သတၱ၀ါမ်ားရဲ့ဒုကၡကုိ သက္သာရာရေစဖုိ့ ေတြးေခၚသလုိ - ကုိယ္ကုိယ္တုိင္နိဗၺာန္သုိ့မ၀င္ေရာက္မီ သူတုိ့ရဲ့လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ အလုိဆႏၵရွိတယ -ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိကုိယ္ကုိယ္စူးစမ္းစစ္ေဆးျခင္းရဲ့ဒီနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ စိတ္ရဲ့ျငိမ္းသက္မႈကုိ မိမိတုိ့ဟာ တျဖည္းျဖည္းတုိးတက္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္အတြင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ခံစားရတဲ့ အခ်ိန္အခါတစ္ခု ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အလြန္ျငိမ္းေအးတဲ့နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေတြးေခၚႏုိင္ ျပဳမူႏုိင္ျပီး အတြင္းပဋိပကၡမ်ား မရွိေတာ့ပါ။

လူသားမ်ားရဲ့ဘ၀ဟာ ျမင့္ခ်ီႏွိမ့္ခ်ီ ျပည့္နွက္ေနပါတယ္။ ယေန့ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ဘ၀မွာ အမွန္တရားကုိ ဆုပ္ကုိင္တဲ့အရာဟာ မနက္ျဖန္အတြက္ ေကာင္းတာကုိ ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ေကာင္းမွ ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြင္းမွ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရွာေဖြေနတဲ့ဘ၀တစ္ခုဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္-အတြက္သာလ်င္ ျဖစ္သင့္သည္မဟုတ္ - ဒါေပမယ့္ ဘ၀ရဲ့အျခားအေျခခံအားလုံးကုိ ဦးတည္ႏုိင္တဲ့ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္တဲ့သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚမွာ - ဦးတည္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္