Tuesday, December 21, 2010

အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အားအင္မ်ားအတြက္ ေျဖေဆးတစ္ခုအျဖစ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

ခံယူခ်က္ႏွစ္ခုဟာ ဘာသာတရားအားလုံးနဲ့သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ဘာသာတရားတုိင္းမွာ အျမင့္ျမတ္ဆုံးတန္ဖုိး တစ္ခုအျဖစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အတည္ျပဳထားပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ဘာသာတရားတုိင္းက ပထမဆုံးအေနနဲ့ ဘုရားသခင္တုိ့ရဲ့ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းအျဖစ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဘာသာတရားတုိင္းဟာ ဤကဲ့သုိ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအၾကား ဆက္စပ္မႈကုိ အလုိလုိသိပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ သူကုိယ္တုိင္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ့ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအျဖစ္ ေဖာ္ျပပါတယ္။

Christian မ်ားတြင္ ကမၻာေလာကအတြက္ God ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ လွစ္ဟျပဖုိ့ လာေရာက္သူ jesus ကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ့ ဦးေသွ်ာင္မင္းသားအျဖစ္ ယူဆထားပါတယ္။ သူဟာ သူရဲ့တပည့္တပန္းမ်ားကုိ ရင္ၾကားေစ့ေပးသူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတမန္မ်ားျဖစ္ဖုိ့ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါတယ္။ jesusဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေမြးရာပါတာ၀န္ကုိ လက္ကုိင္ျပဳဖုိ့ ျဖစ္တယ္ - ဆုိတာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Hindu ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳသူအားလုံးနီးပါးဟာ Om Shanti ကုိ သုံးၾကိမ္ေျမာက္ျပန္ေက်ာ့ျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးဆုေတာင္းပတၳနာကုိ ရြတ္ဆုိ အဆုံးသတ္ၾကပါတယ္။ နာမည္က အရိပ္လကၡဏာျပတဲ့အတုိင္း Islam ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ဘာသာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Jainism နဲ့ Buddhism က အျမင့္မားဆုံးကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္တင္ဖုိ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အခုိင္အမာေနရာ ယူထားပါတယ္။

Sikhism တြင္ မႏွစ္ျမဳိ့ဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့အင္အားသုံးမႈမ်ားကုိ အတုိက္အခံျပဳျခင္း ရဲစြမ္းသတၱိက - သူ့ရဲ့ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ပဓာနအခ်က္အခ်ာရဲ့ အကဲျဖတ္တိုင္းတာျခင္းတစ္ခုျဖစ္သည္အားေလ်ာ္စြာ - ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ တရားမွ်တျခင္းကုိ အေျခခံအခုိင္အမာ ျပဳျခင္းမွ အရင္းခံအစျပဳထားပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အရင္းအျမစ္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚမႈစနစ္ ယုတၱိေဗဒသုိ့ ဘယ္လုိ လာေရာက္ပါ့မလဲ? … ဒါကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္နဲ့ နယ္ပယ္စြန္းကုိ ဂရုျပဳအေလးထားမွတ္သားရပါ့မယ္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရျဖစ္ေစ က်မ္းဂန္ဆုိင္ရာအရျဖစ္ေစ - အခ်စ္နယ္ထဲရွိ ခ်စ္သူၾကင္သူမ်ားအျဖစ္ထက္ ပုိလြန္နားလည္သေဘာေပါက္ရပါ့မယ္။

စိတ္ႏွလုံးသားဆုိင္ရာခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ဆက္ဆံေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ လူအမ်ားအၾကား ခုိင္မာေစေသာအင္အားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ေဇာင္းေပးထားတဲ့သူမ်ားဟာ အျခားသူမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ သူတုိ့ရဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားမွာ ပဋိပကၡထက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ပုိမုိႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ဆႏၵရွိၾကပါတယ္။

အမုန္းတရားကလႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္ေနတဲ့သူမ်ားဟာ မိမိေနအိမ္မွာ လူမႈဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက သူတုိ့ကုိ ျငီးေငြ့စိတ္ကုန္ေစပါတယ္။ ၾကီးမားက်ယ္ျပန့္တဲ့ အဆင့္မွာ အမုန္းတရားဟာ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား အဆက္မျပတ္ ပုိမုိဆုိးရြားေစပါတယ္။ ျပီးေတာ့ စစ္ပြဲသုိ့ တြန္းပုိ့ျပီး ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။

ဘာသာတရားအတြင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ခန္းေျခာက္လာတဲ့အခါ…အဲဒါက communalism ကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဆက္ျဖတ္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ သားေကာင္သုိ့ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းသြားေစပါတယ္။ ဖဲၾကဥ္ စိမ္းကားျခင္းရဲ့ၾသဇာခံအျဖစ္သုိ့ ယုိယြင္းဆုတ္ယုတ္လာပါေတာ့တယ္။

စိတ္ထဲမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အမွန္တရားအတြက္ ထက္သန္ျပင္းျပလာပါတယ္။ မမွန္တရားက က်ြန္ျပဳျခင္းကုိ ျငင္းဆန္တဲ့ မွန္ကန္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာခုိင္မာမႈနဲ့ တစ္သားတည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါနဲ့ ေျပာင္းျပန္က အၾကမ္းဖက္ျခင္းဆုိင္ရာသေဘာတရားမ်ားနဲ့သာမက အားလုံးေသာစစ္ပြဲဆုိင္ရာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကလည္း သူတုိ့ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့လက္နက္မ်ားနည္းတူ မမွန္တရားကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမြးရာပါႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးမႈဟာ ေ၀ဒေခတ္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားမွာ ပုံေဖာ္ထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ .. အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ အေမွာင္မွ အလင္းသုိ့ - မမွန္တရားမွ အမွန္တရားသုိ့ - ေသဆုံးျခင္းမွ မေသသည္၏အျဖစ္အမတဆီသုိ့ ဦးတည္ခြင့္ျပဳပါ - ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမွာင္နဲ့ေသျခင္းဟာ မမွန္တရားရဲ့ အစဥ္အလာရုိးရာျဖစ္တဲ့ သေကၤတျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တရားမွ်တမႈနဲ့ နည္းလမ္းတက်ျဖစ္မႈကုိ အခုိင္အမာျပဳလာတဲ့ အမွန္တရားအတြက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိင္ရာလႈံ့ေဆာ္တဲ့ ထက္သန္ျပင္းျပမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တရားမွ်တမႈဟာ လူ့အဖြဲ့အစည္းကုိ အားျဖည့္ထား, ခါးေတာင္းက်ဳိက္ထား, ေမာင္းတင္ထားတဲ့ ဓမၼဆုိင္ရာ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့စကားပရိယာယ္ အနက္တူ ျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ စစ္ပြဲမ်ား ဒါမွမဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ားရဲ့ ပ်က္ကြက္ျခင္းမွ်သာ မဟုတ္ပါ။
Shalom နဲ့ပတ္သက္တဲ့ Jewish ရဲ့ အယူအဆက ရည္ညႊန္းတဲ့အတုိင္း သေဘာေပါက္နားလည္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန့္ေသာသုခရဲ့ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အတၱမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ကရုဏာအျဖစ္ သူရဲ့ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈကုိ ေတြ့ရပါတယ္။ ဘာသာတုိင္းမွာ ဆန္းသစ္ျပီးတုိးတက္ဦးမည့္အလားအလာရွိတဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သူေတာ္ေကာင္းတရားတစ္ခုအျဖစ္ ကရုဏာကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့လူ့ေလာကဆုိင္ရာ ေက်ြးေမြးျပဳစုသူ သန့္စင္မြမ္းမံေပးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားရဲ့၀ိညာဥ္မွာ သူရဲ့ပုံရိပ္ကုိ ရွာေဖြေတြ့ရွိတဲ့ ဒါဟာ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ့ ပင္ကုိယ္အရည္ အခ်င္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကရုဏာက စစ္လႈံ့ေဆာ္ျခင္းကုိ အျမစ္ဖ်က္ေခ်မႈန္းသုတ္သင္တယ္ဆုိတာကုိ - မွတ္ေက်ာက္တင္ဖုိ့ လုိအပ္တယ္ဆုိလ်င္….ဂရိတ္ Ashokaရဲ့ဘ၀ဟာ သက္ေသျဖစ္ပါတယ္။ ကရုဏာဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရွးဦးၾကဳိတင္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားတစ္ေယာက္က သူတုိ့ရဲ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ့ သေဘာထား အျမင္မွာ ကရုဏာကုိ စြန့္လႊတ္သည္ႏွင့္တျပဳိင္နက္ သူတုိ့ဟာ ပဋိပကၡနဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈအရသာကုိ လွ်ာေတြ့လာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္ပြဲအတြက္ အာသာျပင္းျပမႈက သူတုိ့ရဲ့မ်က္လုံးမ်ားထဲမွာ သူ့ရဲ့ရႈ့ခ်င္စဖြယ္ - လုိခ်င္စဖြယ္ျဖစ္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လက္လႊတ္လုိက္ရပါေတာ့တယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိတဲ့ေနရာမွာ အလုပ္အေက်ြးျပဳဖုိ့ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴလုိလုိလားလားရွိပါတယ္။ စိတ္အားထက္သန္မႈေတာင္ ရွိပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ ဆုတ္ယုတ္ေလ်ာ့ပါးမႈဟာ service ျဖစ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္အတြက္ အၾကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစပါတယ္။ စိတ္မ၀င္စားျခင္း စိတ္မပါျခင္းဟာ service ကုိ ျငီးေငြ့ျခင္းအသြင္သုိ့ ေျပာင္းသြားေစပါတယ္။ အမုန္းတရားက ဒဏ္တပ္ျခင္းျဖင့္ အဲဒါကုိ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးသြားေစပါတယ္။

work ကုိ အေလးအျမတ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ့ရဲ့ျမင့္ျမတ္သန့္စင္မႈကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ၀န္းက်င္တစ္ခုအတြင္းမွာပဲ ေတြ့ၾကဳံခံစားႏုိင္ပါတယ္။ Service ဟာ work ထက္ ပုိမုိပါတယ္။ အဲဒါဟာ work ရဲ့ ၾကားခံ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမွတဆင့္ အတူတကြ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ပုိင္ဆုိင္ျခင္းရဲ့ တုံ့ျပန္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Service ဟာ အျခားသူမ်ားရဲ့သေဘာထားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အက်ြန္ုပ္တုိ့ရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လူသတ္ျခင္းမ်ားနဲ့ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားဟာ; - ဘီလူးသဘက္စီးတဲ့ အမုန္းတရားမ်ားက လႈံ့ေဆာ္တဲ့ work မ်ား ; - work မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ပြဲမ်ားက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈရဲ့ အစြဲအလမ္းျဖင့္ Service ကုိ သြတ္သြင္းပါတယ္။

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့တုိးတက္မႈဆီသုိ့ service ကုိ စိတ္ကုိင္ညႊတ္မႈ ရွိေစပါတယ္။ စိတ္အားသန္ေစပါတယ္။ ေဇာင္းေပးထားပါတယ္။
အဲဒါဟာ လူ့အဖြဲ့အစည္းကုိ အာဟာရျဖစ္ေစတဲ့အခါ အားျဖစ္ေစတဲ့အခါ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ - သဘာ၀ဥတုရာသီ - ယုတၱိရွိစြာ စနစ္တက်ဖြဲ့စည္းထားတဲ့ အေဆာက္အဦး ျဖစ္လာပါတယ္။ လူအမ်ားထဲမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုနဲ့ ႏွစ္ျမွဳပ္ထားျခင္းကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း မရွိဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ဖန္တီးရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဒါဟာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရႈ့ေထာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

မတူတာကေတာ့ ေလာကီယူဆခ်က္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ထိတ္လန့္ေၾကာက္ရြ့ံစရာမ်ားရဲ့ ခ်ိန္ခြင္ညွာညီမွ်မႈ ႏွစ္ဖက္ညီမွ်မႈမွ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားပါတယ္။ ဒီယုတၱိျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားရဲ့မေက်ာ္လႊားႏုိင္ျခင္းက ျငိမ္းခ်မ္းေရးသုိ့ ဦးတည္ေစပါတယ္။

စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ႏုိင္သူမ်ားမရွိ - ကမၻာမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္ - ဆုိတာကုိ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားက သိၾကပါတယ္။ သုိ့ေသာ္လည္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာအသက္ေတြဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ကတည္းက ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရပါတယ္။ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားမွာ လူအမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးဖုိ့ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡမ်ားစြာက ဒီယူဆခ်က္ကုိ ထင္ရွားေစပါတယ္။

ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ .. စစ္ပြဲသုိ့ သူ့ရဲ့ခ်ဥ္းကပ္နည္း ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ ပုံေဖာ္တဲ့ ပါ၀ါရဲ့စံနမူနာကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကမၻာရဲ့ရွာေဖြမႈကုိ ပုံေဖာ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ စစ္ပြဲမ်ားအၾကား ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူသားဘ၀နဲ့ ေကာင္းက်ဳိးသုခအတြက္ တည္ျငိမ္တဲ့ အေျခအေနမ်ားကုိေတာ့ ခ်န္ရစ္ျခင္းမရွိပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အက်ယ္တ၀င့္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား အတြက္ အိႏၵိယရဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ့ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခခံေပၚမွာ ဆုံမွတ္ထား ရွိပါတယ္။

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအျမင္တစ္ခုမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သူကုိယ္တုိင္အတြင္းမွာ ပန္းတုိင္တစ္ခုအေနျဖင့္ လက္ကုိင္ မျပဳႏုိင္ဘူး-ဆုိတာ သိသာျမင္သာပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ လုံး၀ဥႆုံသဘာ၀ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ေျပာဆုိဖုိ့.. ညွိႏုိင္းေဆြးေႏြးမႈ - ဆက္ဆံေရး - အမွန္တရား - တရားမွ်တမႈ - ကရုဏာ - service နဲ့ တုိးတက္မႈ - အားလုံးကုိလည္းပဲ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မွသာလ်င္ - ခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္မွသာလ်င္ အဲဒါကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ ပါ၀ါနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈမွ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈသုိ့ ေရႊ့ေျပာင္းတဲ့ စံနမႈနာ တစ္ခုလုိ့ ယူဆသတ္မွတ္ပါတယ္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအၾကား စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အညမညအခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏႊယ္ေနမႈ ျဖစ္ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္