Saturday, December 11, 2010

ျငိမ္းခ်မ္းေရး သုိ့မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ …. သင့္ရဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ပါ

နည္းပညာအရ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ နယ္နိမိတ္မရွိတဲ့ကမၻာတစ္ခုအတြင္းမွာ ေနထုိင္ေနပါတယ္။ အမွန္အာျဖင့္ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ပါေစ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဇာတ္- ဘာသာေရးနဲ့ ပထ၀ီအေနအထားမ်ားရဲ့ အုဌ္တံတုိင္းမ်ားက ခြဲျခားထားတဲ့ အကန့္တစ္ခုအတြင္းမွာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနၾကရပါတယ္။

ၾကီးမားတဲ့ဖန္တီးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈတစ္ခုကုိ ရရွိျခင္းအျဖစ္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ အသိပညာအေျခခံတဲ့လူမႈအဖြဲ့အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိယ္ ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ယူၾကပါတယ္။

သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ အစုအပုံမ်ားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ၀န္ပိေနသည္အားေလ်ာ္စြာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ၀ိေရာဓိတစ္ခုကုိ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အသိကင္းမဲ့တဲ့အဆင့္ဟာလည္းပဲ ၾကီးထြားေနတယ္ ဆုိတာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေတြ့ရွိသိျမင္ရသလုိ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုပုံေနတဲ့ ႏႈန္းထားက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အသိပညာမ်ား တုိးတက္လာေနတာနဲ့ အခ်ဳိးအစားညီမ်ွမႈ မရွိ- ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေတြ ့ - ျပီးေတာ့ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘယ္ေလာက္ေလာက္မ်ား သိနားလည္ပါသလဲ?

ေလာကီအသိပညာမ်ားကုိ စုေဆာင္းေနျခင္းက အသိပညာပုိင္းဆုိင္ရာ (ဓမၼနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာ) အလြန္အေရးပါတဲ့ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုအတြက္ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ကုိ တားျမစ္ထားတဲ့ က်ဳံးတစ္ခုလုိ ျပဳမူေနပါတယ္။

ဓမၼကုိ မသိနားမလည္မႈဟာ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတင္းက်ပ္္မႈမ်ားနဲ့ ေရာစပ္ေနပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ့တစ္ဦး ဆက္ဆံမႈအတြင္း တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္သေဘာထားကြဲလြဲမႈကုိ ဖန္တီးေနပါတယ္။ ယုံၾကည္အားထားရတဲ့ အေထာက္အကူစနစ္တစ္ခုလုိ မိသားစုဆုိင္ရာ တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာထူးျခားတဲ့ ၀ိိေသသလကၡဏာမ်ားရဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိတဲ့ တရားခံျဖစ္ပါတယ္။

ပုိ၍ပုိ၍ လူေတြဟာ ေၾကာက္လန့္မႈ-အမုန္းတရားနဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ ဒီဆန့္က်င္ဘက္အေတြးမ်ားဟာ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ဆက္ဆံေရးမွာျဖစ္ေစ- လူမႈေရးတက္ၾကြမႈမွာျဖစ္ေစ ဘ၀ရဲ့နယ္ပယ္အားလုံးနီးပါးမွာ ပ်ံ့နွံ၀င္ေရာက္ေနပါတယ္။

ရွည္လ်ားစြာကာလကတည္းက လူသားသတၱ၀ါအားလုံးရဲ့ အေျခခံဦးတည္ရည္မွန္ခ်က္ရရွိဖုိ့ ၾကဳိးစားေနတဲ့အရာဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရရွိဖုိ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပန္းတုိင္ ေအာင္ျမင္မႈဆီသုိ့ အိႏၵိယ ဖီလုိဆုိဖီေက်ာင္းမ်ားအားလုံးက ဓမၼကုိ ရွာေဖြျခင္းဆုိင္ရာ ၀ိဇၹာပညာရပ္နဲ့ပတ္သက္တဲ့ ဖြံ့ျဖဳိးတုိးတက္ေစျခင္းကုိ ေထာက္ခံအားေပးထားပါတယ္။

ဓမၼကုိ ျမင္ျခင္းျဖင့္ မျမင္ေသးတာကုိ ျမင္လာပါတယ္။ မသိေသးတာကုိ သိလာျပီး သံသယအားလုံးကုိ ဖ်က္ဆီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဓမၼကုိ သိဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြင္းရွိ မမွန္ကန္တဲ့ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ခါခ်ရပါမယ္။ မွားယြင္းတဲ့အေတြးမ်ားက ျဖစ္တဲ့အရာအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳရပါမယ္။

ဒါဟာ တစ္ဦးနဲ့တစ္ဦး၊ လူမႈအဖြဲ့အစည္းနဲ့ယုံၾကည္မႈမ်ားအၾကား ျခားနားမႈအားလုံးကုိ ပေပ်ာက္သြားေစဖုိ့ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ အျဖစ္အပ်က္ဇာတ္ေၾကာင္းက ထင္ဟပ္ျပသလုိပဲ တန္ဖုိးမ်ားက ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနပါတယ္။

ျဗဟၼဏပုဏၰားတစ္ဦးဟာ Godavari ျမစ္ရွိ ဘာသာေရးဆုိင္ရာေရထဲမွာ ဓေလ့ထုံးစံနဲ့အညီေရနစ္ျခင္းကုိ ရယူျပီးတဲ့ေနာက္ အိမ္သုိ့ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ စိပ္ပုတီးကုိ စိပ္လွ်က္ မႏၱာန္မ်ားကုိ ရြတ္ဆုိေနပါတယ္။ လမ္ေပၚေရာက္တဲ့အခါ သူဟာ လဲက်ေသဆုံးေနတဲ့ျမည္းတစ္ေကာင္ကုိ ေတြ့ပါတယ္။ ၾကည့္ရတာေတာ့- စက္တပ္ယာဥ္တစ္ခုခုရဲ့ လတ္တေလာအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ေသဆုံးပုံေပၚပါတယ္။

အျမင္အာရုံမ်ားက အလြန္အမင္း အေႏွာင့္အယွက္ေပးလ်ွက္ သူဟာ မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ “ ဒီအျပစ္မဲ့တဲ့ တိရစၦာန္ကုိသတ္တဲ့သူဟာ က်ိန္းေသ ငရဲကုိ သြားလိမ့္မယ္။” ဒါကုိ သူ ဆဲေရးတုိင္းထြာေနစဥ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ သူ့ေနာက္က ေပၚလာျပီး သူ့ပခုံးေပၚကုိ အသာအယာပုတ္လုိက္ပါတယ္။ သူဟာ ျဗဟၼဏပုဏၰားကုိ သတင္းေပးပါတယ္။ “သင့္ရဲ့ သားအရင္းက ျမည္းကုိ သတ္ခဲ့ပါတယ္။”

ျဗဟၼဏပုဏၰားက ျပန္ေျပာပါတယ္။ “ တကယ္ေတာ့ တိရစၦာန္ကုိ ရွင္ျခင္းနဲ့ေသျခင္းရဲ့ ကြင္းဆက္ျဖစ္ရပ္မွ တာ၀န္ရပ္စဲေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ့ေစတဲ့သူဟာ က်ိန္းေသေကာင္းကင္ဘုံသုိ့ သြားပါလိမ့္မယ္။”

ဓမၼကုိ ရွာေဖြဖုိ့ ၾကဳိးစားအားထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရွာေဖြျခင္းဟာ ေကာင္းကင္မွာ ငွက္ရဲ့ေျခရာကုိ ရွာေဖြသကဲ့သုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼကုိ ရွာေဖြဖုိ့ျဖစ္စဥ္မ်ားဟာ ရုိးရွင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ့က်င့္သုံးမႈနဲ့ မဆုတ္မနစ္တဲ့လုံ့လေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။

ပထမဆုံး - ဘ၀ရဲ့အက်ြၽပ္ႏ္ုပ္တုိ့ပန္းတုိင္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း-ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲ့ အတိသုခတို့ ပါ၀င္တယ္ဆုိတာကုိ ယုံၾကည္ဖုိ့လုိအပ္ပါတယ္။

ဒုတိယ - အျပဳအမူတုိင္းကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္တဲ့အေပၚမွာ ပုံရိပ္ထင္ဖုိ့ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ စကားလုံးမ်ားက အျခားသူမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ဖြင့္ထား, ၀တ္ဆင္ထားေတာ့မယ္ဆုိတာကုိ ထင္ဟပ္ျပဖုိ့ - အက်ြႏ္ုပ္တုိ့ဟာ သူတုိ့အေပၚမွာ အေကာင္းအဆုိး ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ကူညီႏုိင္ပါသလား? ဆုိတာကုိ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ နံနက္နဲ့ည ေန့စဥ္ အနည္းဆုံး ၁၅-မိနစ္ အခြင့္ေပးဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

တတိယ - အက်ြဳႏုိပ္တုိ့ဟာ အျခားေရာင္းရင္းအေပါင္းအသင္းလူသားမ်ားအေပၚမွာ တယုတယခင္မင္ ၾကင္နာမႈ အက်ဳိးသက္ေရာက္တဲ့နည္းလမ္းကုိ ထင္ဟပ္တုန့္ျပန့္ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

စတုတၳ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အမွန္တရားကုိ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံဖုိ့နဲ့နားေထာင္ၾကားနာဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္ ယဥ္ပါးသြားဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ ဒါမွမဟုတ္ ေန့စဥ္လက္ေတြ့က်င့္သုံးမႈသည္သာလ်င္ အက်ြႏုပ္တုိ့ကုိ အမွန္တရားဆီသုိ့ ယူနုိင္ပါတယ္။

Heraclitus ရဲ့စကားကုိ ကုိးကားျခင္းျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္ရဲ့စကားကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်င္ပါတယ္။
“ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေရႊကုိ မက္ေမာေတာင့္တလုိခ်င္လ်င္ သူဟာ အဲဒီအရာကုိ တူးေဖာ္ယူရပါ့မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေကာက္ရုိးနဲ့ တင္းတိမ္ေက်နပ္ရပါ့မယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ပုလဲလုံးကုိ လုိခ်င္လ်င္ ပင္လယ္ထဲသုိ့ နက္စြာ ငုပ္လ်ဳိရပါ့မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ယင္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ရွိ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားနဲ့ ေရာင့္ရဲေက်နပ္ရပါ့မယ္။”

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ ညီေနာင္ရင္းခ်ာပမာ လူသားအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးနားလည္မႈကုိ အဓြန့္ရွည္ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္ခ်င္သလား? ဒါမွမဟုတ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ပဋိပကၡေတြ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ အျမဲတမ္းေပၚေပါက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခ်င္သလား? - ဒါဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈပါပဲ။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္