Thursday, December 16, 2010

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း- စစ္ပြဲရဲ့အဆိပ္ေျဖေဆးအေနျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

MAHATMA Gandhi က “ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းမရွိဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လမ္းပဲ ျဖစ္တယ္” ဆုိတဲ့ လက္ဖ်ားခါေလာက္တဲ့ အမွန္တရားကုိ ေပးပါတယ္။ စစ္ပြဲတည္းဟူေသာႏြံအုိင္ထဲမွာ နစ္ျမဳပ္ေနတဲ့ တုိင္းျပည္မ်ားအတြက္ ဒီမ်က္စိဖြင့္ေပးလုိက္ျခင္းက ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ရဲ့အခ်က္ျပမီး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

US မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈသမုိင္းေၾကာင္းကုိ သေဘာထားကြဲေစျပီး ခါးခါးသီးသီးျဖစ္ေစျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ Vietnam ျငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈက တရွဲရွဲတဖ်စ္ဖ်စ္မည္ျပီးတဲ့ေနာက္ အႏွစ္ ၃၀-အၾကာ - ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူျပဳသည့္တုိင္ေအာင္ သမၼတေလာင္းကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အဆုံးစီရင္မႈအျဖစ္ အဲဒါကုိ ယူဆေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ဆန့္က်င္ေရး ေနာက္ခံရွိတဲ့ Senator Kerry က အဲဒီအခ်က္ကုိ ဖုံးကြယ္ဖုိ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၾကဳိးစားေနပါတယ္။
စစ္ပြဲကုိ ေခါင္းေရွာင္ဖုိ့အတြက္ ေနာက္ခံရွိတဲ့ President Bush က သေဘာထားတင္မာသူျဖစ္ျခင္းျဖင့္ အဲဒီအခ်က္ကို ဖုံးကြယ္ဖုိ့ အသည္းအသန္ ၾကဳိးစားေနပါတယ္။

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွစ္ေယာက္လုံးဟာ ေရြးစရာတစ္ခုအျဖစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ကမ္းလွမ္းဖုိ့ ပ်က္ကြက္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဟာ “စစ္ပြဲက ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္း ျဖစ္တယ္”လုိ့ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့၀ါဒေရးရာအေပၚမွာ သေဘာတူကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။
( ဒါဟာ Iraq ကုိ ဆန့္က်င္တဲ့ ထင္ရွားတဲ့ စစ္ပြဲ- ျပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အေထြေထြစစ္ပြဲ မဟုတ္ခဲ့ဘူးဆုိလ်င္)။ ဒီလုိအျမင္အတုိင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့မယ္ဆုိလ်င္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားဆီသုိ့သာ ဦးတည္ႏုိင္ပါတယ္။

- ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ သူကုိယ္တုိင္ အတြင္းမွာေရာ သူတုိယ္တုိင္အေနျဖင့္ပါ လမ္းျဖစ္တယ္ - ဆုိတာကုိ ႏုိင္ငံတစ္ခုက သေဘာေပါက္တဲ့အခါမွသာ ၾကာရွည္ခံတဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေအာင္ျမင္တယ္ - လုိ့ Gandhi က ေထာက္ျပညႊန္ျပေျပာဆုိခဲ့တာဟာ မွန္ကန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီနည္းလမ္းက ဘာျဖစ္ေစလိမ့္မွာလဲ? ….. စစ္ပြဲက သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ေက်နပ္မႈအားလုံးအတြက္ အစားထုိးသည့္အရာမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းက ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရား၀င္အရ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္အားေလ်ာ္စြာ စစ္ပြဲကုိ ကန့္ကြက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္မွာ စစ္ပြဲက ေက်နပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ရွင္းလင္းလာပါတယ္။

အားလုံးထဲက ပထမဆုံးအေနနဲ့ စစ္ပြဲဟာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့- ေနသားတက်ျဖစ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားအေလ့အက်င့္မ်ားလုိ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ျဖတ္ရမည္ဆုိတာ တတြတ္တြတ္ေျပာေနသည့္တုိင္ေအာင္- ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ျပီးတစ္လိပ္ ဆက္ေသာက္သူတစ္ေယာက္က စီကရက္တစ္လိပ္ကုိ လက္ကမ္းတဲ့ နည္းလမ္းကဲ့သုိ့ - အဲဒါကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ကမ္လွမ္းႏုိင္ပါတယ္။

Vanity Fair-ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပဳျပင္ထားတဲ့ Mira Nair ရုပ္ရွင္မွာ - အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က ပါတီတစ္ခုတြင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဟုတ္လွျပီလုိ့ ဘ၀င္ခုိက္လ်က္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “စစ္ပြဲဟာ ေယာက်ာၤးသားမ်ားအတြက္ ႏွစ္လုိဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္ - ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒါဟာ ေျမဆီေျမလႊာကုိ လႊဲေျပာင္း ေပးလုိက္သလုိ- လက္အပ္လုိက္သလုိ ျဖစ္ပါတယ္” ဆုိတာပါ။
ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္ပြဲဟာ, ေယာက်ၤားသားမ်ား က်ဴးေက်ာ္ရန္စဖုိ့အတြက္ ထြက္ေပါက္တစ္ခု ၾကဳိတင္စီမံထားပုံ ေပၚပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွစ္ေယာက္ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပည့္၀ေစျခင္း-ျဖည့္ဆည္းမႈနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ေျပာဆုိဖုိ့ စတင္ႏုိင္ပါသလား? …. အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒါေတြကုိ မွန္သည္ဟုမွတ္ယူေသာ္လည္း ၉/၁၁ - မတုိင္မီ ဒီအရာေတြဟာ တကယ္လုံေလာက္ခဲ့ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေနျဖင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ အသက္ရႈေခ်ာင္ပါတယ္။ အျခားသူမ်ားနဲ့ ခုိင္ျမဲစြာခ်ည္ေႏွာင္ဖုိ့ ခ်ိတ္ဆက္ေပးဖုိ့အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးရန္-ခြင့္ျပဳရန္ ေနရာရွိပါတယ္။ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားဟာ အသီးသီးေသာ ဘက္အတြက္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ့ ဆက္လုပ္ၾကပါတယ္။

Gandhi - ဟာ - ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းက - ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္တယ္ - ရန္သူ တစ္ေယာက္ကုိ ယွဥ္၍ စစ္ဖက္ျပဳိင္ေနျခင္းမဟုတ္ - ဒါေပမယ့္ မွားယြင္းမႈမ်ားအတြက္ သက္ေသခံျခင္း-သက္ေသျပဳျခင္းျဖစ္တယ္ - ညွာတာေထာက္ထားမႈကုိ အခြင့္အေရးေပးျခင္းနဲ့ - သူတုိ့ရဲ့ စိတ္ရွည္သည္းခံတဲ့ အလုပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ့ ျဖစ္ေနက်ေတြ့ေနက်လူ့သေဘာသဘာ၀မ်ားကုိ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းျဖစ္တယ္ - ဆုိတာကုိ ျပဖုိ့ ေနာက္ထပ္တုိး၍ သြားခဲ့ပါတယ္။

Nelson Mandela နဲ့ Mother Teresa တုိ့ဟာ ၾကီးမားက်ယ္ျပန့္ျပီး အလြန္နက္ရႈိင္းတဲ့ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ဖုိ့ အလားအလာရွိတဲ့လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ဖုိ့ သက္ေသျပတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ျခားနားတဲ့ အသြင္အျပင္အေပၚမွာ ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။

တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းကုိ ေဖာ္ထုတ္တဲ့အခါ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ ့ ခႏၶာကုိယ္ထဲရွိ တကယ့္ ဆဲလ္ထဲသုိ့ နိမ့္ဆင္းေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ Mother Teresa ရဲ့ ရုပ္ရွင္တစ္ခုကုိ အစဥ္လုိက္မဟုတ္ဘဲ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ အေၾကာင္းအရာကုိျပတဲ့ လက္ေတြ ့သုေတသီတစ္ဦးက - သူတုိ့ရဲ့ကုိယ္ခံအားမ်ားဟာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း တုံျပန္အေျဖေပးခဲ့တယ္- ဆိုတာကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

IGA-လုိ့ေခၚတဲ့ immunoglobulin တစ္ခုနဲ့ပတ္သက္တဲ့ တုိးတက္မႈက - ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္း-ထိေတြ့ျခင္းဟာ ခႏၶာကုိယ္ရဲ့ခုခံ ကာကြယ္ျခင္း- အကာအကြယ္ကုိ အမွန္တုိးပြါးေစတယ္ - ဆုိတာကုိ သက္ေသျပဳထားပါတယ္။

အေၾကာင္းအရာမ်ားက Mother Teresa ကုိ ေထာက္ခံသလား မေထာက္ခံဘူးလား - သေဘာက်သလား သေဘာမက်ဘူးလား - ဆုိတာနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ ဂရုမစိုက္ဘဲ-ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ ဒီအျဖစ္အပ်က္မ်ားဟာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္ အပါအ၀င္ အရုိးသားဆုံးျဖစ္ဖုိ့ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တရားမွ်တတဲ့ အခြင့္အေရး- အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္မႈ- ကံေကာင္းေထာက္မမႈကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းသုိ့ ခြင့္ျပဳျပီး ေပးထားျပီးမဟုတ္ပါ။ - ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းဟာ စစ္ပြဲရဲ့ဆန့္က်င္ဘက္ျဖစ္တယ္- စစ္ပြဲရဲ့အျခားတစ္ဖက္မွာရွိတယ္- ဆုိတဲ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ အရာရာတုိင္းကုိ ႏွစ္ျမွဳပ္ထားတဲ့ အစစ္အမွန္ ရုိးသားမႈကုိ လုိအပ္ပါတယ္။
Gandhi ရဲ့ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးစရာေကာင္းတဲ့တန္ဖုိ့မ်ားကေတာ့ ရုိးရုိးရွင္းရွင္း အၾကမ္းမဖက္ျခင္းထက္ ပုိလြန္တဲ့ အဟိ ံ သ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဟိ ံသဟာ ဘ၀ကုိ ေလးစားျမတ္ႏုိးျပီး - လူသားမ်ားဆုိင္ရာ စကၡဳပသာဒအျမင္တစ္ခုဟာ - တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် ျခြင္းခ်န္ၾကဥ္ဖယ္ထားျခင္းမရွိဘဲ - တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် သင့္ရဲ့ရန္သူအျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ - သူတုိ့ရဲ့စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးကုိ စူးစမ္းရွာေဖြဖုိ့ - ဒီကမၻာေျမေပၚမွာ ဒီေနရာမွာ ပုိ့ထားတာ - ရွိေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းဟာ ျမင့္ျမတ္ျခင္းဆီသုိ့ ဦးတည္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆုတ္ယုတ္နိမ့္ဆင္းသြားတဲ့ ႏွလုံးသားမ်ားျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ေလ့လာသင္ၾကားေနတဲ့အခါ - စစ္ပြဲရဲ့လမ္းဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ တန္ဖုိးမ်ားအတြက္ မႏွစ္ျမဳိ့စရာေကာင္းတဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းဆီသုိ့သာ ဦးတည္ႏုိင္္ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္