Monday, December 13, 2010

ျခြင္းခ်က္မရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အားလုံးထံသုိ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ သယ္ေဆာင္လာသည္

အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးက အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ဟာ အခ်စ္ခံခ်င္ၾကသလုိ ခ်စ္တတ္ၾကတယ္ဆုိတာကုိ ယုံၾကည္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အျပစ္ကင္းစင္ျခင္း လႊမ္းျခံဳထားတဲ့ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ိမိခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ဘ၀ကုိ စတင္ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ စဥ္းစားဖြယ္ရာ ေမခြန္းေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္ကုိ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ျပီးေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ပုိ၍ပုိ၍ မယုံၾကည္ မေသခ်ာ မေရမရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့လမ္းေၾကာင္းမွာ Deepak Chopra က ေျပာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာအရသက္၀င္ယုံၾကည္မႈကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ဆက္ႏႊယ္မႈထဲသုိ့ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္လာျခင္းျဖင့္ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ဟာ နက္ရႈိင္းျပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္၀တဲ့ ကမၻာတစ္ခုကုိ ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။
သူ ေျပာတာက “သင့္တုိ့ရဲ့ဘ၀တစ္ခုလုံးအတြက္ ျပည့္ျပည့္၀၀အခ်စ္ခံရဖုိ့နဲ့ အျပည့္အ၀ခ်စ္တတ္ဖုိ့ သင္တုိ့ကုိ ဖန္တီးခဲ့တယ္” ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဂရန္ခ်ေပးဖုိ့တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ရယူဖုိ့ စတင္တဲ့အခါ - ဘ၀နဲ့ပတ္သက္လုိ့ ပုိင္ဆုိးပုိင္နင္းတစ္ဦးတည္းမူပုိင္ ရယူဖုိ့ စတင္တဲ့အခါ - ဒီအခါမွာစလုိ့ ျပႆနာက စတင္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ခ်စ္တဲ့သူမ်ား (အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ကေလးမ်ား- ဇနီးသားသမီးမ်ား - သူငယ္ခ်င္းမ်ား) နဲ့ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ၾကဳိက္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား - နယ္ပယ္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ျငင္းပယ္ပါတယ္။

အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ သတိလက္လြတ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ သတ္ျဖတ္ဖုိ့ စတင္ပါေတာ့တယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ခ်စ္တဲ့သူမ်ားရဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန့္တားထားတဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္အတြက္လည္းပဲ အက်ဥ္းသားဘ၀ကုိ ဖန္တီးပါတယ္။

Osho က “ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းတဲ့ လြတ္လပ္မႈဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထက္ တန္ဖုိ့ျမင့္တဲ့ အရာတစ္ခု ျဖစ္တယ္”လုိ့ ေျပာပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန့္တားျပီး အျခားသူမ်ားရဲ့နယ္ပယ္ထဲသို့ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာတဲ့အခါ အဲဒီအရာက ထိန္းခ်ဳပ္ဟန့္တားခံရပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ေလျပည္ေလညွင္းမ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းတဲ့နယ္ပယ္မွာ ဖြင့္ျဖဳိးေ၀ဆာပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မွန္ကန္တဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့သဘာ၀ကုိ သေဘာေပါက္လ်င္သေဘာေပါက္ခ်င္း အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ လဲျပဳိက်ျခင္းမရွိႏုိင္ေတာ့ဘဲ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ အမွန္တကယ္ ျမင့္တတ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒီအခုိက္မွာပဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ျခြင္းခ်က္မရွိ ျဖစ္လာပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ေပးပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါကုိ လက္ခံတဲ့သူအားလုံးအတြက္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္ ရင္ဖြင့္ထားတဲ့ ဒီနည္းလမ္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

Oshoက ေျပာပါတယ္။ တိမ္တုိက္မ်ားမွာ မုိးေရမ်ားျပည့္ေနတဲ့အခါ အဲဒါေတြက မုိးရြာခ်ျခင္းဟာ သူ့တုိရဲ့ အေျခအေနလုိအပ္ခ်က္အရ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ား ျပည့္၀လာတဲ့အခါ အားလုံးသုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ေပးအပ္ဖုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ လုိအပ္ခ်က္အရ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ လက္ခံသလား လက္မခံဘူးလားဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ မပတ္သက္ မသက္ဆုိင္ေစပါ။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းေပးျခင္းကုိ ၾကည္ႏူးသာယာေပ်ာ္ရႊင္ပါတယ္။ ျခြင္းခ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ တပ္မက္တြယ္တာမႈသံေယာဇဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ေႏွာင္ၾကဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒါက စိတ္ရဲ့လွည့္စားမႈတံလွ်ပ္ကဲ့သုိ့အရိပ္အေယာင္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လြတ္လပ္ကင္းရွင္းခ်င္တယ္လုိ့ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ကုိယ္ေတာ္အထီးတည္း ေနထုိင္ဖုိ့ ရဲ၀ံ့စြာရင္ဆုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ လုံေလာက္တဲ့သတၱိရွိပါသလား? .......အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အေဖာ္မဲ့အထီးက်န္မႈကုိ ေၾကာက္ၾကပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ လြတ္ေန- အားလပ္ေန- မသိမ္းပုိက္ဘဲေနေတာ့မွာကုိ ေၾကာက္ၾကပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ရွာေဖြဖုိ့အတြက္ ျပင္ပမွာ ရွာေဖြေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကေတာ့ တြယ္တာတပ္မက္မႈကုိ ရွာေဖြေနတာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
တစ္ေလွ်ာက္လုံးလုံး အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့လုိအပ္ခ်က္ဟာ တြယ္တာတပ္မက္မႈ ျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အဲဒါ(တပ္မက္တြယ္တာမႈ)ကုိ ရရွိဖုိ့လမ္း (ငါးစာ-တည္ၾကက္) ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျခြင္းခ်က္မရွိေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ တပ္မက္တြယ္တာမႈ ျဖစ္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ဒါေပမယ့္ သင့္ရဲ့ပါတနာကုိ “အက်ြႏု္ပ္ကုိသာ ခ်စ္ပါ” လုိ့ သင္ေျပာတဲ့အခုိက္ သင္ဟာ သူမကုိ ပုိင္ဆုိင္ဖုိ့ စတင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းျဖင့္ သင္ဟာ အသုံးခ်ဖုိ့ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ သင့္ရဲ့ ခ်စ္သူကုိ ေျပာင္းလဲရုပ္လုံးေဖာ္ေနပါတယ္။ Immanuel Kant က ေျပာပါတယ္။ နည္းလမ္းတစ္ခုလုိ အျခားသူမ်ားကုိ သတ္မွတ္သေဘာထားျခင္းဟာ မေကာင္းယုတ္မာတဲ့အျပဳအမူတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားစကားလုံးမွာေတာ့ လူသားတစ္ေယာက္လုိ သင္ဟာ သင့္ရဲ့ အားရေက်နပ္မႈအတြက္- သင့္ရဲ့ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအင္ဆႏၵအတြက္ - သင့္ရဲ့ အျခားတစ္စုံတစ္ခုအတြက္ - သင့္ရဲ့ခ်စ္သူကုိ သင္ ရႈျမင္လ်င္ သင္ဟာ သင့္ရဲ့ပါတနာကုိ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းတစ္ခုတုိင္ေအာင္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

သင္ဟာ အက်ဥ္းသားဘ၀မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မလြဲဧကန္ ေနာက္ဆုံးမွာ သင္ဟာ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းတဲ့ စိတ္ၾကဳိက္လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ဆႏၵရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သင္ရွိျပီးတဲ့အရာက သင့္ကုိ ျငီးေငြ့စိတ္ကုန္ေစပါလိမ့္မယ္။ သင္ ရွိျပီးမဟုတ္တဲ့အရာအတြက္ သင့္ကုိ တမ္းတေစပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သင္ဟာ သင့္ရဲ့ပါတနာကုိ ပုိင္ဆုိင္ေနစဥ္ - အျပင္းအထန္ ၾကဳိးပမ္းေနျခင္းျဖစ္ေနစဥ္ေတာင္ လြတ္လပ္ဖုိ့ ၾကဳိးစားလာႏုိင္ပါတယ္။

Osho ကေျပာပါတယ္။ “အက်ြႏု္ပ္ဟာ လြတ္လပ္တဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္က သင့္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ခ်င္တယ္။ သင္က သင့္ရဲ့ လြတ္လပ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားခ်င္ေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ယွဥ္ျပဳိင္အားထုတ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ထိန္းသိမ္းရပါမယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မွီခုိရျခင္းကင္းတဲ့လြတ္လပ္တဲ့သူ -လြတ္လပ္တဲ့စိတ္ကဲ့သုိ့ ေရြ့လ်ားလႈပ္ရွားရပါမယ္။
အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္စိတ္တည္းတစ္၀မ္းတည္းအတူတကြ လာႏုိင္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ေပါင္းေရာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္တစ္ဦးကုိတစ္ဦး မပုိင္ဆုိင္ပါ။ အဲဒီေနာက္ ေႏွာင္ၾကဳိးမရွိေတာ့ပါ။ ျပီးေတာ့ တြယ္တာတပ္မက္မႈ မရွိေတာ့ပါ။”

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းနဲ့ မလုိတမာျဖစ္ျခင္းမွ ကင္းရွင္းတဲ့ သန့္ရွင္းလတ္ဆတ္တဲ့ေလကုိ ရႈရႈိက္တဲ့အခါ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာတစ္ခု ေရာက္္ရွိလာပါတယ္။ တကယ့္ေအာင္ပြဲအခမ္းအနားက ေရာက္ရွိလာပါတယ္။
အကဲျဖတ္စီရင္ခ်က္ခ်ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ေမ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ကန့္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ့ၾကဳိးစားေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

စိတ္ႏွလုံးသားဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ကင္းကင္းရွင္းရွင္းသာလ်င္ ရွင္သန္ၾကီးထြားလာႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျခြင္းခ်က္မရွိေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းစြာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပုိ့ေပးပါလိမ့္မယ္။

Osho က ေျပာပါတယ္။ “အက်ြႏု္ပ္ရဲ့သတင္းစကားဟာ biology နဲ့ theologyရဲ့ ဟုိမွာဘက္ကုိ ေက်ာ္လြန္သြားပါတယ္။ လူအမ်ားႏွင့္သာလ်င္မဟုတ္ဘဲ တိရစၦာန္မ်ား- သစ္ပင္မ်ား- ငွက္မ်ား- တိမ္တိုက္မ်ား- ၾကယ္တာရာမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္လ်င္ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ သင့္ရဲ့ အသိညဏ္ဆုိင္ရာ မွ်ေ၀ျခင္းမွတစ္ပါး- အျခားမရွိပါ။”


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္