Wednesday, September 15, 2010

ကာေလ လုိဏ္ဂူ (KARLE LENA)အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ မဟာရဌျပည္နယ္တစ္ခုလုံးတြင္ တခ်ိန္ကထြန္းကားခဲ့ေသာ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာ၏သမုိင္းမွတ္တုိင္မ်ား ျဖစ္သည့္ လုိဏ္ဂူမ်ားတည္ရွိရာ ေနရာေဒသမ်ားမွာ မ်ားျပားလွပါသည္။ ေရာက္ခဲ့ဖူးျပီးေသာ လုိဏ္ဂူမ်ားမွာ အာဂ်န္တာ (AJANTA) လုိဏ္ဂူမ်ား၊ အယ္လီဖင္တာ(ELEPHANTA)လုိဏ္ဂူမ်ား၊ ကေနရီ (KANHERI)လုိဏ္ဂူမ်ား ျဖစ္သည္။ အယ္လုိရာ(ELLORA)လုိဏ္ဂူမ်ားသို့ကား သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း မေရာက္ျဖစ္ေသးပါ။

ယခုတစ္ခါ မြမ္ဘုိင္း-ဗုဒၶဘာသာညီလာခံအျပီး ဗုဒၶဘာသာဌာနမွ စီစဥ္ေပးေသာအစီအစဥ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူတကြ မေရာက္ဖူးေသးေသာ လုိဏ္ဂူမ်ားတည္ရွိရာ အရပ္သုိ့ ႏွစ္ညအိပ္ခရီး သြားခြင့္ၾကဳံခဲ့သည္။ ပထမတြင္ လုိဏ္ဂူမ်ား တည္ရွိရာေနရာ ေလးဌာနသုိ့ သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း မုိးမ်ားမွာ အဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းေနသျဖင့္ လုိဏ္ဂူမ်ားရွိရာ ႏွစ္ေနရာသုိ့သာ သြားေရာက္နဳိင္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ က်န္ေသာ ဘက္ေဆ(BEDSE LENA)လုိဏ္ဂူ မ်ားႏွင့္ ကြန္ဒါေန(KONDANE LENA)လုိဏ္ဂူမ်ားေနရာအစား ဟုိတယ္ခန္းမမွာပင္ ဂ်ပန္မွဆရာေတာ္တစ္ပါးပုိ့ခ်ေသာ ဂ်ပန္ ကမၼဌာန္းမ်ားအေၾကာင္း နားယူခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သြားေရာက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ လုိဏ္ဂူမ်ားမွာ ကာေလလုိဏ္ဂူ (KARLE LENA) မ်ားတည္ရွိရာႏွင့္ ဘာေဂ်လုိဏ္ဂူမ်ား(BHAJE LENA)တည္ရွိရာေနရာတုိ့ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ထုိလုိဏ္ဂူမ်ား အေၾကာင္း အနည္းငယ္မိတ္ဆက္ေပးလုိပါသည္။

ကာေလလုိဏ္ဂူမ်ားမွာ ေလာန၀လျမဳိ့ (LONAVALA)၊ အေရွ့ေျမာက္အရပ္ ၁၂-ကီလုိမီတာအကြာ၊ မြမ္ဘုိင္း-ပုေနး အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီး တည္ရွိေသာ ၀ိဟာဂြန္(VIHIRGAON)ရြာအနီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ အနီးဆုံးဘူတာရုံမွာ တူးေဖာ္ ေတြ့ရွိထားေသာထုိေနရာမ်ား၏ေတာင္ဖက္ ၅-ကီလုိမီတာအကြာ၊ မာလာ၀လိ(MALAVALI)ဘူတာရုံ ျဖစ္သည္။ လုိဏ္ဂူ မ်ားတည္ရွိရာညီညာျပန့္ျပဴးေသာေျမသုိ့ေရာက္ရွိရန္ ၀ိဟာဂြန္ရြာမွ ေက်ာက္ေလွကားထစ္ေပါင္း ၈၀၀-ခန့္ တက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေစတီတည္ထားရာဂူ၏အျပင္ဘက္တြင္ အိက၀ိရ(EKVIRA)အမည္ရွိ ဟိႏၵဴနတ္သမီးရုပ္ထားရွိသည့္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခု ရွိပါသည္။

ေစတီထားရွိရာဂူသည္ ဇမၺဳဒီပတစ္ခုလုံးတြင္ အၾကီးဆုံး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဇမၺဳဒီပက်ြန္းအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားရာ အခ်ဳိ့က ဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာေနရာေဒသတစ္၀ိုက္၊ အခ်ဳိ့က အိႏၵိယတစ္ႏုိင္ငံလုံးဟု ဆုိၾကသည္။ ကာေလလုိဏ္ဂူမ်ားမွာ အသြင္အျပင္အားျဖင့္ ေရာေႏွာထားေသာ လုိဏ္ဂူမ်ား ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေစတီတည္ရွိရာလုိဏ္ဂူမွာ ေထရ၀ါဒယဥ္ေက်းမႈပုံစံမ်ားျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းေဆာင္၀ိဟာရမ်ား၊ တရားအားထုတ္ခန္းမ်ားမွာမူကား ေနာက္ပုိင္းမဟာယာနမ်ား သီတင္းသုံးေနထုိင္သြားခဲ့ေသာ သဲလြန္စလကၡဏာမ်ား ေတြ့ျမင္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေစတီတည္ရွိရာဂူမွာပင္ ထုိသဲလြန္စမ်ားကုိ ေတြ့ျမင္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

ေစတီထားရွိရာဂူမွွတစ္ပါး အျခားေသာ တရားအားထုတ္ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းေဆာင္၀ိဟာရမ်ား ရွိပါေသာ္လည္း အခ်ဳိ့ေနရာ မ်ားတြင္ ေရသုိေလွာင္ကန္မ်ားက ဆုိးရြားစြာ ပ်က္စီးေနသည့္အတြက္ အထဲသုိ့ ၀င္ခြင့္မရရွိၾကပါ။ ႏွစ္ထပ္ သုံးထပ္တည္ ေဆာက္ထားေသာ မဟာယာန၀ိဟာရမ်ားမွာလည္း ယခုအခါ ေလွကားမ်ားက က်ဳိးပဲ့ေနေသာေၾကာင့္ အထဲသုိ့ ၀င္ဖုိ့ရန္ လြယ္ကူလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ေစတီတည္ရွိရာဂူမ်ားစြာတြင္ ဤဂူသည္ ဇမၺဴဒီပတြင္ အၾကီးဆုံးျဖစ္သည္ဟု ျပဆုိထားသည့္ ကမၺည္းေက်ာက္စာကို ေတြ့ႏုိင္ပါသည္။ လုိဏ္ဂူ၏ပမာဏမွာ အလ်ား ၁၂၄-ေပ၊ အျမင့္ ၄၅-ေပ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ တုိင္လုံးအတန္းမ်ားက အလယ္ပုိင္းေနရာႏွင့္နံရံဘက္ျခမ္းရွိလမ္းမ်ားကုိ ခြဲျခားေပးထားသည့္အျပင္ စက္၀ုိင္းျခမ္းပုံအဟုိက္ပုံစံကုိလည္း ခြဲျခားေပး ထားပါသည္။ ေျပျပစ္သပ္ယပ္ေသာ ေခါင္မုိးတြင္ ေအဒီ တစ္ရာစုႏွစ္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ရက္စြဲကုိ ေတြ့ရပါသည္။ အလယ္ပုိင္းေနရာရွိ အမုိးခုံးေခါင္မုိးမ်ားတြင္ နံရုိး သို့မဟုတ္ ထီးကုိင္းကဲ့သုိ့ အေျမွာင္းအေျမွာင္းပုံေဖာ္ထားေသာ သစ္သားအုပ္စုမ်ား ယခုတုိင္ရွိဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေစတီအတြင္းတြင္မူ မည္သည့္အရာမွ်မရွိဘဲ ရုိးရုိးပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိးအစားမွာမူကား ေသသပ္က်နလွပါသည္။ သစ္သားထီးမွာ ယခုတုိင္ မပ်က္မစီး ပကအတုိင္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိပ္ေပၚတြင္ ပန္းပုလက္ရာမ်ားျဖင့္ တုိင္မ်ားကုိ တန္ဆာဆင္ထားပါသည္။ အလႈရွင္၏နာမည္ကုိ သရုပ္ေဖာ္ထားေသာ ကမၺည္းေက်ာက္စာကုိလည္း တုိင္မ်ား၌ ေတြ့ရပါသည္။ အခ်ဳိ့စက္၀ုိင္းျခမ္းအဟုိက္ပုံစံမ်ား၌ ေဆးသုတ္ထားေသာလကၡဏာသဲလြန္စမ်ားကုိ ေတြ့ျမင္ရသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ေစတီတည္ရွိရာဂူေပါက္၀ရွိ အခုံးသ႑န္တံခါးေပါက္မွ ေစတီေပၚသုိ့ အလင္းေရာင္ကုိ ေကာင္းစြာေပးထားပါသည္။ လုိဏ္ဂူမ်ားတည္ရွိရာေနရာမွ ေတာင္ေအာက္ဖက္သုိ့ ၾကည့္ရႈပါက သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ စိမ္းစုိေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ား ေတြ့ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကား ဇမၺဴဒီပတြင္ အၾကီးဆုံးဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ကာေလလုိဏ္ဂူမ်ား၏ ပုံရိပ္တစ္စိတ္တစ္ေဒသပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္