Friday, September 10, 2010

မြမ္ဘုိင္းျမဳိ့၊ ဗုဒၶဘာသာညီလာခံအေၾကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္းမြမ္ဘုိင္းျမဳိ့သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏အၾကီးဆုံးႏွင့္ လူဦးေရအမ်ားဆုံး စီးပြါးေရးျမဳိ့ေတာ္ ျဖစ္သည္။ မဟာရဌျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ပုေနးျမဳိ့၊ နာဂပူျမဳိ့ စသည္ျမဳိ့မ်ားမွာ ဤျပည္နယ္တြင္ ပါ၀င္ေလသည္။ အျခားတစ္ဖက္မွာမူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားဆုံးနယ္ေျမဟု ဆုိလုိပါကလည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဒါက္တာ အမ္ေဘဒကာ သာသနာျပဳသြားေသာ နာဂပူျမဳိ့မွာ ဤနယ္ေျမတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ ဤနယ္ေျမ၌ ဇာတ္နိမ့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား မ်ားျပားစြာ ေတြ့ရွိရပါသည္။ ကမၼဌာန္းနည္းျပဆရာၾကီး ဂုိအင္ကာ လက္ထက္တြင္မူ ရုပ္ရွင္မင္းသား မင္းသမီးမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား၊ တကၠသုိလ္ဆရာဆရာမမ်ား စသျဖင့္ ဇာတ္ျမင့္မ်ားဟု ဆုိႏုိင္ေသာ ပညာတတ္မ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္သုိ့ ၀င္ေရာက္လာၾကပါသည္။ ထုိ့အျပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟု အမည္မတပ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာကုိ ျမတ္ႏုိးေသာသူမ်ားမွာ အမ်ားအျပားေတြ့ရွိရသည္။ သုိ့ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟု ခံယူေျပာဆုိဖုိ့ကုိကား ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဤနယ္ေျမ၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျပန္လည္ ထြန္းကားလာျခင္းသည္ အံၾသစရာမဟုတ္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ မဟာရဌျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးသည္ ေတာေတာင္မ်ား ထူထပ္လွ်က္ရွိျပီး ေရေျမသဘာ၀ရာသီဥတုမွာလည္း မပူလြန္း မေအးလြန္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ထုိေတာေတာင္မ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္က ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားခဲ့ေသာ သေကၤတျဖစ္သည့္ အာဂ်န္တာ လုိဏ္ဂူကဲ့သုိ့ေသာ လုိဏ္ဂူမ်ားမွာ မ်ားျပားစြာ ရွိသည္။ ထုိလုိဏ္ဂူမ်ားကပင္ တခ်ိန္က ဤေနရာတြင္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ အမွန္ထြန္းကားခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပလွ်က္ ရွိေနပါသည္။ ကံေကာင္းသည္မွာ ထုိလုိဏ္ဂူမ်ားသည္ မပ်က္မစီး ယေန့တုိင္ က်န္ရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္ ဤနယ္ေျမတြင္ က်န္ရွိေနႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ့ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ ေဒါက္တာအမ္ေဘဒကာ သာသနာျပဳခဲ့ေသာ ဇာတ္နိမ့္မ်ား၊ ဆရာၾကီးဂုိအင္ကာ၏ကမၼဌာန္းရိပ္သာထြက္မ်ား စသျဖင့္ ေပါင္းစပ္လုိက္ေသာအခါ ဤနယ္ေျမသည္ ဗုဒၶဘာသာ အားအေကာင္းဆုံးနယ္ေျမ ျဖစ္လာပါသည္။

ထုိအားအေကာင္းဆုံးေသာ နယ္ေျမတြင္ ဗုဒၶဘာသာညီလာခံကုိ က်င္းပျခင္းသည္ သင့္ေလွ်ာ္မွန္ကန္သည္ဟု ဆုိခ်င္ပါ သည္။ ဤနယ္ေျမတ၀ုိက္တြင္ ဆရာၾကီးဂုိအင္ကာ၏ကမၼဌာန္းရိပ္သာထြက္ လူဦးေရးက မ်ားျပားလ်က္ရွိသလုိ့ ဆရာၾကီး၏ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကလည္း ဤနယ္ေျမတြင္ အျခားေသာနယ္ေျမတုိ့ထက္ သာလြန္ေနျပန္ရာ ကမၼဌာန္းႏွင့္ စပ္ဆက္ေသာဗုဒၶဘာသာညီလာခံကုိ ဤေနရာ၌ က်င္းပျခင္းသည္ ကမၼဌာန္းနည္းမ်ား၏အေရးပါမႈကုိ ပုိမုိ ထင္ဟပ္ေပၚ လြင္ေစပါသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ meditation ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရမွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ ပါးစပ္ဖ်ား၌ ေရပန္း စားလ်က္ရွိပါသည္။ ကမၼဌာန္းနည္းမ်ားကုိလည္း သူတုိ့အိႏၵိယက မူလပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူထားၾကျပန္သည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ ဤညီလာခံသည္ သူတုိ့ပိုင္ပစၥည္းဟု ခံယူထားေသာ ကမၼဌာန္းနည္းမ်ားကုိ ျပန္ေတာင္းေသာညီလာခံလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။


အိႏၵိယသားတုိ့ ကမၼဌာန္းတရားကုိ အားထုတ္ၾကရာမွာ ျမန္မာအမ်ား နားလည္ခံယူထားေသာ “အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ၊ နိဗၺာန္၊ ငရဲ၊ နတ္ျပည္” စေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားထက္ လက္ရွိဘ၀တြင္ စိတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္၊ ဖိအားမ်ား၊ တင္းက်ပ္ မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ပဓာနထားသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ေယာဂအက်င့္မွာလည္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ မူပုိင္ပစၥည္းျဖစ္ျပီး ထူးျခားသည္ကား အိႏၵိယသားတုိ့ ေယာဂက်င့္သုံးၾကျခင္းသည္လည္း က်န္းမာေရးအတြက္ အမ်ားဆုံး လုိက္စားၾကျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သုိ့ပင္ဆုိေစ ထုိကမၼဌာန္းအက်ဳိးတရားမ်ားမွ တဆင့္ ဗုဒၶဘာသာသုိ့ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား မ်ားျပားလာသလုိ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ညြတ္ကုိင္းသူမ်ားမွာလည္း တစ္ေန့ထက္တစ္ေန့ ပိုမ်ားလာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဤေနရာသည္ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္လည္ထြန္းကားမည့္ေနရာေဒသတစ္ခုျဖစ္မည္မွာ ယုံမွားဘြယ္မရွိေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဆရာၾကီးဂုိအင္ကာ၏ရိပ္သာအျပင္ အျခားေသာ ေကာလိပ္မ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ဗုဒၶ၀ါဒကုိ ျဖန့္ေ၀ရာျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာဌာနမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ေနရာယူလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ ေစာမယေကာလိပ္ လည္းတစ္ခုအပါအ၀င္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။

ေစာမယေကာလိပ္တြင္ ဘာသာေရးဌာနမ်ား ထည့္သြင္းထားသျဖင့္ ေကာလိပ္တည္ေထာင္သူ၏ အေျမာ္အျမင္ၾကီးမႈကုိ ခန့္မွန္းႏုိင္ပါသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းမွအစ ဒလုိင္းလားမား၊ ျမန္မာမွ ထင္ရွားေသာဆရာေတာ္မ်ား စသျဖင့္ ကမၻာတြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေစာမယေကာလိပ္သုိ့ ေရာက္ဖူးၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထုိဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေက်ာ္ၾကားမႈ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ေစာမယေကာလိပ္မွာလည္း ထင္ရွား လာပါသည္။ ထုိ့အျပင္ ဗုဒၶဘာသာဌာနတြင္ အျခားႏုိင္ငံမွ Ph.D ေက်ာင္းသားမ်ားသာရွိရာ ထုိေက်ာင္းသားမ်ားက ေနရာ ဌာနအသီးသီးသုိ့ ေရာက္ရွိေသာအခါတြင္လည္း ေစာမယေကာလိပ္ထြက္ဆုိသည့္နာမည္က တပါတည္းပါ၀င္သြား ျပီးျဖစ္သျဖင့္ ထုိေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရွိလ်င္ရွိသေလာက္ ထုိေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေစာမယေကာလိပ္၏ ေက်ာ္ၾကားမႈကလည္း ကပ္ပါသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ့အျပင္ ဗုဒၶဘာသာညီလာခံကဲ့သုိ့ေသာ ညီလာခံမ်ားကုိ လက္ခံ က်င္းပျပန္ရာ ေစာမယေကာလိပ္၏ေက်ာ္ၾကားမႈသည္ ပုိ၍ ေပၚလြင္လာဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။

ထုိေစာမယေကာလိပ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာညီလာခံသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏တုိးတက္မႈအတြက္ မည္မွ်ေလာက္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသနည္း ဆုိသည္ကုိေတာ့ ေျဖၾကားဖုိ့ရန္ခက္ပါလိမ့္မည္။ တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကြန္ဖရင့္မ်ား၊ ဆီမီနာမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်င္းပေသာ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ၾကီးမ်ားကဲ့သုိ့ မျမင္ေယာင္မိရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘာသာေ၇းပြဲေတာ္ၾကီးမ်ားကား လူမ်ဳိးစုံ၊ အဆင့္အတန္းမ်ဳိးစုံပါ၀င္လွ်က္ ၾကက္ပ်ံမက် စည္ကားမည္ဆုိက စည္းကားႏုိင္ပါသည္။ သုိ့ေသာ္ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကြန္ဖရင့္မ်ားမွာကား ထုိကဲ့သုိ့မဟုတ္ပါ။ ပါ၀င္ေသာသူအားလုံးမွာ ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာတတ္လူတန္းစားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ စာတမ္းကုိ တင္သြင္းသူႏွင့္ လာေရာက္နားေထာင္သူမ်ားမွာလည္း အကန့္အသတ္ေဘာင္အတြင္းမွ သီးသန့္ဖိတ္ၾကားထားေသာ သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဤဗုဒၶဘာသာဌာနတြင္က်င္းပေသာ တက္ေရာက္ၾကသူအမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀-ေက်ာ္မွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တကၠသုိလ္အၾကီးအကဲမ်ား၊ ပေရာဖက္ဆာမ်ားႏွင့္ ေအာက္ထစ္ဆုံး Ph.D ေက်ာင္းသား မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀-ေက်ာ္မွ တင္သြင္းေသာ စာတမ္းမ်ားမွာ ၄၀-ေက်ာ္ရွိရာ ထုိစာတမ္းမ်ားမွာလည္း အသြင္မ်ဳိးစုံ၊ အရသာမ်ဳိးစုံထြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ အားလုံးေသာ စာတမ္းမ်ားမွာ ကမၼဌာန္းႏွင့္စပ္ဆက္ေသာ စာတမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ရာ ကမၼဌာန္းသံ လႊမ္းေနေသာ ညီလာခံခန္းမဟု ဆုိပါကလည္း မွားအံ့မထင္။ ေထရ၀ါဒဘက္မွ တင္သြင္းေသာ စာတမ္းမ်ား၊ မဟာယာနဘက္မွ အဆုိျပဳလာေသာ စာတမ္းမ်ား၊ တိဘက္အယူအဆဘက္မွ တင္ျပလာေသာ စာတမ္းမ်ား စသျဖင့္ စာတမ္းမ်ားမ်ဳိးစုံသည္နွင့္အမ်ွ ေမးခြန္းမ်ားမွာလည္း မ်ဳိးစုံ ထြက္လာသည္ကုိ ေတြ့ရွိရသည္။ သုံးရက္တာမွ်က်င္းပေသာ ထုိညီလာခံအတြင္း ေမးျမန္းထားေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးစုံကုိ ေဖာ္ျပရန္ မလြယ္ကူသကဲ့သုိ့ အေျဖမ်ားမွာလည္း ရႈ့ေထာင့္ စုံလင္လွသည္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္မွာ ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း မတူေသာ အခ်ဳိ့အယူအဆမ်ားကုိ ေတြ့ရွိလာရသကဲ့သုိ့ မဟာယာန စသူတုိ့မွာလည္း အခ်င္းခ်င္း အယူအဆကြဲျပားမႈမ်ားရွိေၾကာင္းကုိ ေလ့လာေတြ့ရွိရသည္။ ဤတြင္ “ဖြံ့ျဖဳိးတုိးတက္ျပီးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ကမၼဌာန္းနည္းမ်ားဟာ လုိအပ္ပါသလား” ဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ပရိသတ္မ်ားကုိ စိတ္၀င္စား ေစသကဲ့သုိ့ “ ကမၼဌာန္းမ်ား ထြန္းကားသည္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ား တကယ္ရ ပါသလား” ဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကလည္း ပရိသတ္၏အာရုံကုိ ဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားသည္ ရံခါ အေခ်အတင္ျငင္းခုံမႈေလးမ်ား ရွိေသာ္လည္း ကမၼဌာန္းေလ့လာေနသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ပညာရွိဆန္စြာျဖင့္ပင္ ျငိမ္းေအးစြာျဖင့္ ျငင္းခုံမႈကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။

စာတမ္းရွင္သည္ ပညာရွင္ လူတန္းစားမ်ားေရွ့တြင္ စာတမ္းကုိ တင္ျပေျပာဆုိရမည္ျဖစ္ရာ အဓိကအားျဖင့္ တင္ျပသူကုိယ္တုိင္က ကုိယ္တင္ျပမည့္ ဘာသာရပ္စာတမ္းကုိ ပုိင္ႏုိင္ဖုိ့ လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။ သုိ့မွသာ ေမးခြန္းရွင္မ်ားက ေမးလာမည္ျဖစ္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ေျဖဆုိႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ဘာသာရပ္မ်ားစြာတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အယူအဆမ်ားသည္ အထိအခိုက္မခံေသာ အတိမ္းအေစာင္း မခံေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ရာ ကိုယ့္ဘာသာအယူ၀ါဒကုိ ပီျပင္ က်နစြာ သိရွိေနရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ့ အျခားေသာ ဘာသာ အယူ၀ါဒကုိလည္း ခ်ဳိးႏွိမ္လုိေသာစိတ္ထားမ်ဳိး မေမြးျမဴမိရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ဤကမၼဌာန္းညီလာခံသည္ ျမန္မာ့ကမၼဌာန္းသာသနာ၏ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တုိင္ကုိ စိုက္ထူေသာပြဲဟု ဆုိလုိပါကလည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ နည္းစနစ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မဟာစည္ ကမၼဌာန္းနည္းစနစ္မွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသကဲ့သုိ့ အျခားေသာ ကုိးရီးယား၊ ဂ်ပန္စသျဖင့္ ကမၼဌာန္းနည္းမ်ားမွာ လည္း ျမန္မာနည္းမ်ားနွင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာနည္းမ်ားကုိ ေလ့လာေတြ့ရွိရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ့ကမၼဌာန္းနည္းျပ ဆရာမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ကမၼဌာန္ရိပ္သာတစ္ခုခုတြင္ ႏွစ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သို့မဟုတ္ လအားျဖင့္ျဖစ္ေစ တရားထုိင္ခဲ့ဘူး ၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကျပီး မိမိတုိ့ႏုိင္ငံေရာက္ရွိေသာအခါ မူလပထမရွိနည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ နည္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ ထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤကား ကြန္ဖရင့္တြင္ သိျမင္ခြင့္ရေသာ အမ်ားစုကို ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားသည္မွာ အျခားေသာ ကမၼဌာန္းနည္းျပေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ သေဘာထားၾကီးစြာျဖင့္ပင္ ပရိသတ္မ်ားစြာေရွ့၌ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရယူခဲ့ ေသာကမၼဌာန္းနည္းမ်ားပါဟု ဖြင့္ဟ၀န္ခံၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာတြင္ ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ မဟာယာနႏွင့္ေထရ၀ါဒဟူ၍ ထင္ရွားပါသည္။ အျခားေသာဂုိဏ္း မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ ဤညီလာခံတြင္ တင္ျပေသာ ဗုဒၶဘာသာကမၼဌာန္းနည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားမွာမူ စုံလင္စြာ ရွိလွသျဖင့္ ေလ့လာသူသုေတသီမ်ားမွာ တစ္ေနရာတည္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ကမၼဌာန္းနည္းမ်ားစြာကုိ ေလ့လာ အကဲခတ္ခြင့္ ရႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ “ သင္ယူမႈက အေရးၾကီးသည္၊ က်င့္သုံးမႈက ပုိ၍ အေရးပါသည္” ဟု ျငင္းခုံမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾက ေသာ္လည္း တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္တုိ့၏သဘာ၀အရ အျမဲတမ္း သုေတသနျပဳေနၾကရမည္ဟု အဆုိကုိမႈ အားလုံးက လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ဤညီလာခံသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ညီညြတ္မႈအင္အားကုိ ျပေသာညီလာခံဟု ဆုိႏုိင္သည့္အျပင္ ကမၻာတြင္ ကမၼဌာန္းနည္းမ်ား တစ္ေန့တစ္ျခား လက္ခံလာသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပေသာညီလာခံ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဗုဒၶတရားမ်ားကုိ ကမၻာက အဘယ့္ေၾကာင့္လက္ခံလာျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပေသာညီလာခံဟုလည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ထုိ့အျပင္ ဗုဒၶ၀ါဒဂုိဏ္းမ်ား၌ မည္မွ် အယူအဆ ပုိင္းဆုိင္ရာ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနေစကာမႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ မဂၢင္ရွစ္ပါး၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ သစၥာေလးပါးဟူေသာ နိဗၺာန္သုိ့သြားရာ က်င့္သုံးမႈ အပုိင္းတုိ့ကား အတူတူပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ “ သိပၸံပညာ တုိးတက္ေလေလ၊ ဗုဒၶဘာသာက ၾကဳိက္ေလေလ” ဆုိသည့္ ဆရာၾကီးေဇယ်ာေမာင္- ဦးကုိေလး၏ မွတ္ခ်က္စကားသည္ ညီလာခံတြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဤကဲ့သုိ့ေသာ ကမၼဌာန္းႏွင့္စပ္ေသာ လက္ေတြ့က်ေသာ နည္းစနစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေျပာဆုိခဲ့ေလသေလာဆုိသည္ကုိမူ…………။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္