Wednesday, February 3, 2010

လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအေခၚပုိင္ရွင္


လူတုိ့သည္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္အရာမ်ားရွိမွသာလ်င္ လြတ္လပ္စြာ ဘ၀၌ ေတြးေခၚႏုိင္ခြင့္၊ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေပလိမ့္မည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ထားၾက၏။ ဤ၌ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္အရာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ တစ္ဖန္ ထုိပုိင္ဆုိင္ထားသည့္အရာမ်ားျဖင့္ ဘ၀၌ ေတြးေခၚႏုိင္၊ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္သူကုိ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႏုိင္သူဟု လူတုိ့က ဆုိထားၾက၏။ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚမႈဟူသည္ အဘယ္ကုိ ဆုိလုိသနည္း။ သုိ့့ျဖစ္၍ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈဟူေသာစကားကုိ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ကပ္ၾကည့္သည့္အခါ----

လူသားတိုင္း ကေလးဘ၀ကုိ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကရာ ထုိျဖတ္သန္းလာေသာ ဘ၀ခရီးနွင့္အတူ မွတ္သားၾကားနာခဲ့ရေသာစကားတုိ့သည္လည္း သူႏွင့္တပါးတည္းပါလာခဲ့ၾက၏။ ထုိၾကားနာခဲ့ရေသာ စကား မ်ားသည္ သူကုိယ္ပုိင္နီးပါးမွ်ျဖစ္ေနရာ အရာ၀တၳဳတစ္ခုကုိ (သုိ့မဟုတ္) အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေတြ ့ျမင္ တုိင္း ေတြးေခၚတုိင္း ငယ္စဥ္ဘ၀မွ မွတ္သားၾကားနာခဲ့ရေသာ စကားမ်ားျဖင့္ (သုိ့မဟုတ္) မွတ္သား သိျမင္ခဲ့ရေသာ အေတြ ့အၾကဳံမ်ားျဖင့္ အမွားအမွန္ကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်၍ေန၏။ အေကာင္း (သို့မဟုတ္) အဆုိးတစ္ခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္မိရက္သားျဖစ္၍ေနေပ၏။ သုိ့ဆိုလ်င္ ထုိကေလးဘ၀မွ မွတ္သားၾကားနာခဲ့ရေသာ စကားမ်ားျဖင့္ ယတိျပတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ အမွီအခုိကင္းစြာ ဆုံးျဖတ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ မဆုိႏုိင္ အက်ြ္ႏုပ္တုိ့ စဥ္းစားသင့္၏။

မိဘဘုိးဘြားတုိ ့မွ သက္ဆင္းလာသူ လူသားတုိ့သည္ ထုိမိဘဘုိးဘြားတုိ့ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ အစဥ္အလာမ်ား၊ သူတုိ့ကုိယ္တုိင္ တီထြင္ဖန္တီးထားေသာ ဥပေဒသမ်ား၏ ရုိက္သြင္းခံရမႈ (သို့မဟုတ္) လႊမ္းမုိး ခံရမႈကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ခံယူခဲ့ၾကရ၏။ ဤအစဥ္အလာမ်ား ဥပေဒသမ်ားသည္ လူသား တုိ့၏အတြင္းစိတ္၌ အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိရာ လူသားတုိ့၏ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားသည္ ထုိမိဘဘုိး ဘြားတုိ့၏ အစဥ္အလာဥပေဒသမ်ားက တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ (သို့မဟုတ္) သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ၾသဇာခံအေနျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိေနျပန္၏။ ေလာကီလူသားမ်ားသာျဖစ္ေသာ မိဘဘိုးဘြားတုိ့မွ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ (သုိ့မဟုတ္) ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ယင္းအစဥ္အလာဥပေဒသတုိ့ျဖင့္ မွားသည္ (သို့မဟုတ္) မွန္သည္ဟု ယတိျပတ္ဆုံး ျဖတ္ျခင္းသည္ မွီခုိမႈကင္းမဲ့ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ဟုတ္ မဟုတ္ အက်ြ္ႏု္ပ္တုိ့ စဥ္းစားသင့္၏။

“ ေရႊလမွာ ယုန္၀ပ္လုိ့ ဆန္ဖြပ္သည့္ အဖုိးအုိ ေဟာ ၾကည့္ပါစုိ ့” ဟု မိဘမ်ားသည္ သားသမီးတုိ့အား ေခ်ာ့သိပ္ခဲ့ၾကေပ၏။ “ ၾကက္ေခါင္းစား မင္းျဖစ္တယ္” ဟူေသာ ပုံျပင္မ်ားျဖင့္ သားသမီးတုိ့အား မွတ္သား ေစမႈကုိ ျပဳခဲ့ၾက၏။ ထုိ့ေၾကာင့္ အလြန္ထင္ရွားေသာ တစ္ေထာင့္တစ္ညပုံျပင္မ်ားသည္ လူသားတုိ့အလယ္၌ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ေနရာယူလ်က္ ရွိ၍ေနေပ၏။ ထုိ့အတူ အျခားေသာ သမုိင္းဆုိင္ရာ ရာဇ၀င္လာရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရွိ၍ေနျပန္၏။ ဤသို့ျဖင့္ ပုံျပင္-သမုိင္း-ရာဇ၀င္မ်ာသည္ ၾကီးသူငယ္သူမဟူ လူသားတုိ့ သႏၱာန္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္ေစ၊ ဘ၀သင္ခန္းစာျဖစ္ေစ နည္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိေန၏။ ေနရာ၀င္ယူ လ်က္ ရွိေနေပ၏။ ဤအရာမ်ားကုိ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပဳကာ အယုတ္ အျမတ္ကုိ မွတ္ေက်ာက္တင္၍ တန္ဖုိးျဖတ္ေန၏။ ယင္းသုိ့ ပုံျပင္မ်ား၊ သမုိင္းမ်ား၊ ရာဇ၀င္မ်ားျဖင့္ မွတ္ေက်ာက္တင္ကာ အယုတ္ အျမတ္ကုိ စစ္ေဆးျခင္းသည္ အမွန္ပင္ စစ္မွန္ေသာရလဒ္ကုိ ေပးႏုိင္ မေပးႏုိင္ သို့မဟုတ္ မည္သည့္ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမွ မရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မႈဟု ဆုိႏုိင္ မဆုိႏုိင္ အက်ြ္ႏုပ္တုိ့ စဥ္းစားသင့္၏။

ကၾကီး၊ ခေခြး၊ ဂငယ္-ဟု ျဖစ္ေစ၊ ေအ၊ ဘီ၊ စီ(a-b-c) ဟု ျဖစ္ေစ ကေလးဘ၀၌ လူသားတုိ့သည္ မိမိလူမ်ဳိးတုိ့ႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္စပ္ဆက္ေနေသာဘာသာစာေပမ်ားျဖင့္ ထိေတြ ့ခဲ့ၾကရ၏။ ထုိမွတဆင့္ မူၾကဳိ၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ ေကာလိပ္၊ တကၠသုိလ္-ဟု အဆင့္အသီးသီး၌ သူ ့အဆင့္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ စာေပ က်မ္းဂန္မ်ားကုိ ဖတ္ၾကားသင္ယူခဲ့ရ၏။ ယင္းစာေပက်မ္းဂန္မ်ားသည္ ဘုရားတစ္ဆူဆူက ေဟာၾကားခဲ့သည့္ ေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ က်မ္းစာမ်ားျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သုိ့ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ (သို့မဟုတ္) လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုခုကျဖစ္ေစ ေရးသားထားသည့္ က်မ္းဂန္စာေပမ်ားဟု အသြင္ သႏၱာန္စုံစြာျဖင့္ ရွိေနၾက၏။ ထုိက်မ္းဂန္စာေပမ်ားကုိ သင္ယူမွတ္သားရင္းျဖင့္ လူသားတုိ့သည္ ဘ၀တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းကုိ ေပးဆပ္ထားၾကရ၏။ ဤသုိ ့ျဖင့္ ဘ၀ႏွင့္စာေပ၊ စာေပႏွင့္ဘ၀သည္ မကြဲမကြာ ရွိလာခဲ့ၾက၏။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စာေပႏွင့္ကင္းက ဘ၀သည္ ႏုံခ်ာႏုိင္ျပီး ဘ၀ျပည့္စုံသူသည္ စာေပႏွင့္မကင္းေသာ ေၾကာင့္ဟု အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ယူႏုိင္ေပ၏။ သုိ့ျဖစ္၍ တီတီတာေျပာဆုိတတ္သည့္ ကေလးဘ၀မွစ၍ မိမိသင္ယူခဲ့ရေသာ စာေပမ်ား၏ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမွ မလြတ္ကင္းႏုိင္ဘဲ စာေပက်မ္းဂန္တုိ့၏အဆုံး အျဖတ္ ျဖင့္သာ လူသားတုိ့သည္ ရွင္သန္ၾကီးထြားလာခဲ့ၾကရ၏။ ဤသုိ့လ်င္ သူ၏ကုိယ္ပုိင္ဘ၀သည္ စာေပမ်ားျဖစ္ ၍ေနေပ၏။ သင္ယူထားသည့္ ဤသုိ့ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖင့္ အမွားအမွန္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ အေႏွာင္အဖြဲ့မ်ားမွ လြတ္ကင္းေသာ ယတိျပတ္အဆုိဟု ဆုိႏုိင္ မဆုိႏုိင္ကုိ အက်ြ္ႏု္ပ္တုိ့ စဥ္းစားသင့္၏။

လူသည္ ၾကံစည္တတ္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏။ အာရုံငါးပါးအေပၚအေျခခံျပီး အၾကံအစည္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ထုတ္သူျဖစ္၏။ သူ၏ၾကံစည္မႈနယ္ပယ္အ၀န္းသည္ သူေလ့လာမွတ္သား သိရွိခဲ့ရေသာ နယ္ပယ္အတြင္း၌သာ ျဖန္ ့က်က္ႏုိင္၏။ သုိ့ေသာ္ သူသည္ သူ ့သႏၱာန္မွ ကုိယ္တုိင္ေပါက္ဖြားလာေသာ အေတြးမ်ားဟု ထင္၏။ သူ့အၾကံအစည္သည္ သူ၏ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ ျဖစ္၏ဟု ခံယူ၏။ ထုိအေတြးမ်ားျဖင့္ ဘ၀၏ပုံရိပ္ကုိေဖာ္၏။ သူျဖန္ ့က်က္ႏုိင္သည့္အၾကံအစည္မ်ားျဖင့္ ဘ၀ကုိတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ မည္သည့္အရိပ္မွ်မပါေသာ အျဖဴထည္ သက္သက္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဟုတ္ မဟုတ္ အက်ြ္ႏုပ္တုိ့ စဥ္းစားသင့္၏။

“ ႏႈိင္းႏႈိင္းခ်ိန္ခိ်န္ သုခမိန္ ” ဟု ဆုိထားၾက၏။ လူသည္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ျခင္းျဖင့္ အရာရာကုိ တန္ဖုိးျဖတ္ျမဲျဖစ္၏။ လူသားတုိ့ ႏႈိင္းခ်ိန္စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္ဆုိရာ၌ ပင္ကုိယ္ဗီဇမွျဖစ္ေပၚလာေသာ အသိထက္ ေလ့လာဆည္းပူးျပီးေသာ နယ္ပယ္မ်ားမွ အယူအဆပုိင္းဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚတုိ့၏ ေနွာင္ဖြဲ ့ျခင္းမွ ရုန္းမ ထြက္ႏုိင္ပဲ ႏႈိင္းခ်ိန္စဥ္းစားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္က်ယ္ျပန့္သည္နွင့္အမွ် ႏႈိင္းခ်င့္မႈပမာဏသည္ လည္း အားသာခ်က္တုိ့ ရွိေနမည္ျဖစ္ျပီး ေလ့လာမႈနယ္ပယ္ အားနည္းပါက ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈပုိင္း ဆုိင္ရာတုိ့သည္လည္း ေဘာင္က်ဥ္းေနေပလိမ့္မည္။ ႏႈိင္းခ်ိန္စဥ္းစားမႈသည္ ယုတၱိေဗဒက်ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဆုိၾကေပ၏။ သို့ျဖစ္၍ ယုတၱိေဗဒက်က် ႏႈိင္းခ်ိန္စဥ္းစားမႈသည္ အမွန္ႏွင့္နီးစပ္သည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ယေန့ေခတ္၌ ယုတၱိေဗဒဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ားသည္ ေနရာယူလာျခင္း ျဖစ္၏။ ယုတၱိေဗဒက်ေသာနည္းျဖင့္ မွန္မွားေကာင္းဆုိး ေတြးေခၚဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ ယွဥ္ေဖာ္ယွဥ္ဖက္ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မပါရွိဘဲ သူခ်ည္းသက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ဖြယ္ ရွိ-မရွိ အက်ြ္ႏု္ပ္တုိ့ စဥ္းစားသင့္၏။

လူသားတုိ့၏အသိညဏ္သည္ တုိက္ရုိက္အားျဖင့္ သိႏုိင္ေသာအစြမ္းသတၱိ ရွိေသာ္လည္း ရံခါ သိသင့္ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ လမ္းလြဲသြားတတ္၏။ ဥဒါဟရုဏ္၊ ပုံစံ၊ ဥပမာ၊ သာဓက၊ သရုပ္သကန္၊ အကုိးအကား၊ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပမွသာလ်င္ မိမိလုိခ်င္ေသာအေၾကာင္းအရာမွန္သုိ့ ေရာက္ရွိသြားတတ္၏။ အခ်ဳိ့က ဇာတိႆရညဏ္ေခၚ အတိတ္ဘ၀မ်ားကို သိသျဖင့္ ထုိဘ၀၌ ေတြ ့ၾကဳံခဲ့ဘူး ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ကုိးကားျခင္း၊ ေမွာ္အတတ္၊ တန္ခုိးျပဋိဟာကဲ့သို့ေသာ စိတ္စြမ္းရည္ျမင့္ မားေသာသူမ်ားက ယင္းတုိ့ေတြ ့ျမင္ သိရွိခံစားရ ေသာအရာမ်ားျဖင့္ အေထာက္အထားျပဳျခင္း စသျဖင့္ ေရွးဘ၀ေနာက္ဘ၀ဆုိင္ရာ မ်ားျပားစြာ ေတြ ့ျမင္ႏုိင္၏။ ထုိ့မွာတစ္ပါး အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာလည္း ထုိနည္းတူ ဥဒါဟရုဏ္ပုံစံမ်ားျဖင့္ ျပဆုိၾက၏။ ထုိသရုပ္သကန္စသည္တုိ့သည္ ေမွးမွိန္ေနေသာ အရာ ၀တၳဳတုိ့ကုိ ရုပ္လုံးေပၚေစသည္မွာ ျငင္းကြယ္မရေသာအခ်က္ ျဖစ္ျပန္၏။ ရုပ္လုံးေပၚေစရန္ အားကုိးခံထားရေသာ ထုိသရုပ္သကန္စသည္တုိ့သည္ အမွန္ပင္ လုံေလာက္ျပည့္စုံမႈ ရွိ မရွိ။ လႊမ္းမုိးခ်ယ္ လွယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ေဘာင္အ တြင္းမွ ကင္း မကင္း အက်ြ္ႏု္ပ္တုိ့ စဥ္းစားသင့္၏။

“ ေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲ၀ုိင္း ” ၌ ယေန့မ်က္ေမွာက္လူသားတုိ့သည္ အမွားအမွန္ကုိ အေျဖရွာၾကရမည္ဟု ဆုိ၏။ ဤသုိ့ဆုိျခင္းသည္ စားပြဲ၀ုိင္းမွအေျဖသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အေျဖထက္ ပုိ၍မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾက၍ ျဖစ္၏။ ကြဲျပားေသာအျမင္မ်ားကုိ တစ္ေနရာတည္းမွာ စုပုံ၍ ထုိအစုအပုံထဲမွ အေကာင္းဆုံး ဟုဆုိေသာအရာမ်ားကုိ ဆြဲထုတ္ၾကည့္၏။ တစ္ဦးကလည္း သူက်င္လည္ခဲ့ေသာ နယ္ပယ္မွ ဗဟုသုတကုိ ခ်ျပ၏။ အျခားတစ္ဦးကလည္း ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ သူ့ဘ၀အေတြ ့အၾကဳံမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ တင္ျပ၏။ သူတုိ့၏ေပါင္းစပ္မႈသည္ တစ္စိပ္ခ်င္းေပါင္းစပ္ထားေသာ ေပါင္းစပ္မႈျဖစ္၏။ ေရကဲ့သို့ ႏွစ္စက္ကုိ ေပါင္းစပ္ျခင္း မ်ဳိးမဟုတ္။ ထုိ့ေၾကာင့္ တသားတည္းျဖစ္၍မေန။ သူ ့သတၱိႏွင့္သူ ကြဲျပားေသာ တူညီကုိက္ညီမႈမ်ားသာျဖစ္၏။ ဤသို့ေသာ အယူအဆတုိ့၏တူညီျခင္းမ်ားသည္ အမွန္ပင္ မွန္ကန္မႈကုိ အေျဖရွာေပးပါ၏ေလာ့။ ရရွိလာေသာ ထုိရလဒ္မ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာအ၀န္းအ၀ုိင္းမ်ား၏စည္းအတြင္းမွ လြတ္လြတ္ကင္းကင္း ျဖစ္ မျဖစ္ အက်ြ္ႏု္ပ္တုိ့ စဥ္းစားသင့္၏။

၀ိဇၨာပညာရပ္၊ သိပၸံပညာရပ္တုိ့၌ ထူးျခားေသာျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ လူသားမ်ားသည္ ယေန့ကမၻာတြင္ သာမန္လူသားတုိ့ထက္ သာလြန္ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားအျဖစ္ ေနရာယူထားၾက၏။ ေက်ာ္ၾကားသူတို့၏အျပဳအမဴတုိင္း အေျပာအဆုိတုိင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ သာမညလူသားတုိ့ကို လႊမ္းမုိးႏုိင္ ၏။ လႊမ္းမုိးထား၏။ သာမန္လူသားတုိ့ကလည္း ထုိေက်ာ္ၾကားထူးျခားသူမ်ား၏ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိတုိ့ကုိ လုိက္နာ၍ အတုယူျပဳမူက်င့္ၾကံၾက၏။ သို့ဆုိလ်င္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူတို့၏ အျပဳအမူအေျပာအဆုိေအာက္မွ အမွားအမွန္ကုိ ဆုံးျဖတ္ေနရေသာလူသားအား ကုိယ္ပုိင္ျပဳမူ ေျပာဆုိမႈဟု တထစ္ခ် ယူဆႏုိင္ မယူဆႏုိင္။ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားအသိအမွတ္ျပဳထုိက္သူ၏ ထီးရိပ္ေအာက္မွ ျပဳမူေျပာဆုိေတြးေခၚေနသူအား လြတ္လပ္ေသာ ေတြးေခၚျပဳမူေျပာဆုိမႈ ဟုတ္ မဟုတ္ အက်ြ္ႏုပ္တုိ့ စဥ္းစားသင့္၏။

ျမင္ဆရာ၊ သင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာ- စသည္ျဖင့္ ဆရာမ်ဳိးစုံ ကြဲျပားလ်က္ရွိေသာ ဤေလာက၌ ထုိသုိ့ကြဲ ျပားသည့္အလုိက္ပင္ အယူအဆမ်ဳိးစုံ ရရွိလာ၏။ ဆရာႏွင့္မကင္းေကာင္းေသာ ပုထုဇဥ္လူသည္ ထုိဆရာတုိ့၏ အမိန့္ၾသဇာ သင္ၾကားပုိ့ခ်မႈေအာက္မွ လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ခြဲမထြက္ႏုိင္ဘဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားစြာကို ဆုံးျဖတ္ ေနၾကရ၏။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္သမွ်သည္ ဆရာတုိ့၏အေငြ ့အသက္မ်ားကပ္ပါလ်က္ ရွိ၍ေန၏။ ထုိျပဳမူေျပာဆုိမႈ မ်ားသည္လည္း အမွန္အကန္ပင္ အမွားအယြင္းမရွိဟု ဆုိႏုိင္ မဆုိႏုိင္။ ပတ္၀န္းက်င္မွ ရုိက္ခတ္ခံရသည့္ ျပဳမူေျပာဆုိၾကံဆမႈမ်ားေအာက္၌သာ ေတြးေခၚၾကံဆျပဳမူေနေသာ လူသားအား ကုိယ္ပုိင္ေတြးေခၚျပဳမူသူဟု ယူဆသင့္ မယူဆသင့္။ အေငြ ့အသက္မ်ားကင္းေသာ ပကတိၾကည္လင္မႈမွ ထြက္ေပၚလာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ မဆုိႏုိင္ အက်ြ္ႏု္ပ္တုိ့ စဥ္းစားသင့္၏။

အထက္ေဖာ္ျပပါ (၁၀)ခ်က္အရ အက်ြ္ႏု္ပ္တုိ့သည္ မိမိတုိ့ ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ထင္ထားေသာအရာမ်ားမွ သုိ့မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ခံယူထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ ဆက္လက္၍ ေနာက္တစ္ဆင့္ကုိ ေပါက္ဖြားေပးၾကျခင္းျဖစ္၏။ အက်ြ္နဳပ္တုိ့ ပုိင္ဆုိင္ေသာအရာဟူသမ်ွသည္ ၾသဇာသက္ေရာက္ေသာ အေငြ ့အသက္မ်ား ရွိသကဲ့သုိ့ အရိပ္မ်ားလည္း ထုိးလ်က္ရွိ၏။ လြတ္လြတ္ကင္းကင္းရွိေသာအရာဟူသည္ အမွန္တ ကယ္အားျဖင့္ ဤ၌ မေတြ ့ျမင္ရေသးေပ။ သုိ့အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသည္ဆုိရာ၀ယ္ အဘယ္ နည္း။ အထက္ပါ (၁၀)မ်ဳိးလုံး၏ သက္ေရာက္မႈျဖင့္ လူသည္ အမွားအမွန္တုိ့ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက၏။ ထုိၾသဇာတို့၏ သက္ေ၇ာက္မႈေအာက္မွ အမွန္-အမွားကုိ ဆုံးျဖတ္ေနရေသာလူသားအား လြတ္လပ္ေသာအေတြး အေခၚပုိင္ရွင္-ဟု မည္သုိ့ ကင္ပြန္းတပ္မည္နည္း။ ထုိ (၁၀)မ်ဳိး၏ ေႏွာင္ဖြဲ ့ျခင္းမွ ကြင္းလုံးကြ်တ္ လြတ္ ေျမာက္ႏုိင္ပါမည္ေလာ။ ေမြးကင္းစအရြယ္၊ အတိတ္ေမ့ေနသူ၊ အသိညဏ္ကင္းမဲ့သူ၊ သူေတာ္စင္တုိ့သည္ ထုိ(၁၀)မ်ဳိး၏ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ကင္း မကင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာေတြးေခၚမႈကို ျပဳႏုိင္ မျပဳႏုိင္ကုိလည္း ဤ၌ စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္၏။ သုိ့ျဖင့္ အက်ြ္ႏု္ပ္တုိ့ ေျပာဆုိသတ္မွတ္ေနေသာ လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအေခၚ ပုိင္ရွင္ဟူသည္-----------

ကာလာမသုတ္ေတာ္လား ( မာ အႏုႆေ၀န၊ မာ ပရမၸရာယ၊ မာ ဣတိကိရ၊ မာ ပိဋကသမၸဒါေနန၊ မာ တကၠေဟတု၊ မာ နယေဟတု၊ မာ အာကာရ ပရိ၀ိတကၠ၊ မာ ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏ ၱိ၊ မာ ဘဗၺရူပတာယ၊ မာ သမေဏာ ဂရု ) ဟူေသာ အခ်က္ (၁၀)ခ်က္ကုိ ရည္ညြန္းကိုးကားလ်က္။ ။
-

စာဖတ္သူအားလုံး လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအေခၚပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ----

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္