Sunday, October 30, 2011

စေတာ့ေစ်းကြက္ႏွင့္ သင္

စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားက ေန့စဥ္ သတင္းမွာပါလ်က္ ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါေတြက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာသင္ၾကားျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးေနရာတစ္ခုကုိ ဖန္တီးပါတယ္။ သင္ စိတ္ကူးေတြးဆတဲ့ ဘယ္အရာပဲျဖစ္ျဖစ္- ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္ လုိ့ သင္ ေျပာဆုိတဲ့ ဘယ္ဟာမဆုိ- ဒီလုိမွမဟုတ္ စေတာ့ေစ်းကြက္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတဲ့ ဘယ္အရာပဲ ျဖင့္ျဖစ္- သင္ဟာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအျမင္ ယထာဘူတက်က် ပုံမွန္ ၾကည့္ရႈ့ခဲ့မဲ့ အလားအလာ ရွိခဲ့လိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။

စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားဟာ ၀ယ္ျခင္းေရာင္းျခင္း- အျမတ္အရႈံး- ၀ယ္သူေရာင္းသူ- ၾကဳိတင္ေမ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ့ ပတ္သက္ ပါတယ္။ လူေတြဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ၀င္ေငြေကာင္းဖုိ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စေတာ့ေစ်းကြက္သုိ့ ၀င္ေရာက္လင့္ကစား- အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းဆီသုိ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အစြန္းအနား ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သေဘာေပါက္ လက္ခံလြယ္တဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဒီေနရာမွာ ဘ၀နဲ့ပတ္သက္လုိ့ သင္ခန္းစာအခ်ဳိ့ သင္ယူႏုိင္ပါတယ္။

ဘ၀မွာကဲ့သုိ့ စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားမွာ ေသခ်ာမႈသည္သာ မေသခ်ာမေရရာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အတပ္ခန့္မွန္းရ ခက္ပါတယ္။ မနက္တုိင္း- အက်ြႏု္ပ္တုိ့တစ္ေန့တာဟာ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ဘယ္လုိအလားအလာမ်ား ရွိႏုိင္ပုံေပၚတယ္ဆုိတဲ့ က်ယ္ျပန့္တဲ့အုိင္ဒီယာတစ္ခု အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ ရွိေပမယ့္လဲ- တစ္ေန့တာအေတာအတြင္း- ျဖစ္ပ်က္ႏုိင္တဲ့အျဖစ္အပ်က္မ်ား- ျဖစ္ပ်က္ႏုိင္ေခ်မရွိတဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့- အာမခံႏွင့္ ၾကဳိတင္ေဟာကိန္းမထုတ္ႏုိင္ပါ။

အလားတူ- စေတာ့ကုန္သည္တုိင္းနဲ့ ပြဲစားတုိင္းက- ေစ်းကြက္မ်ားရဲ့ အျပဳအမူလုပ္ေဆာင္ပုံကုိ ပုိင္ႏုိင္ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ အတူ ေဟာကိန္းမထုတ္ႏုိင္- ဆုိတာ သိရွိၾကပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဦးတည္ရာအလားအလာမ်ားကုိ တြက္ဆ ခန့္မွန္းႏုိင္- ဒါမွမဟုတ္ ၾကဳိတင္ေမ်ာ္မွန္းႏုိင္ေပမဲ့- ေစ်းကြက္မ်ားဖြင့္လွစ္တဲ့အခါႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစတင္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့- ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ပ်က္တဲ့အရာဟာ- တစ္မိနစ္ျပီးတစ္မိနစ္ျဖင့္သာ သေဘာေပါက္သိျမင္နားလည္ၾကရပါတယ္။ ဒါက- ဘ၀ဟာ အခုိက္အတံ့တစ္ခုမွ အခုိက္အတံ့တစ္ခုသုိ့ အဆင့္ဆင့္စီးဆင္းေနတဲ့- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဘ၀ရဲ့အမွန္တရားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ပစၥဳပၸန္အခုိက္အတံ့ တစ္ခုတည္းမွာသာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ေနထုိင္ႏုိင္ပါတယ္။)

အဲဒါရဲ့ သြားခ်ည္ျပန္ခ်ည္- ေကာင္းတစ္ခါဆုိးတစ္လွည့္- ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္အတူ- ဒြန္တြဲေနမႈအတြင္း ဘ၀ကုိ ရုန္းမထြက္သာေအာင္ မိေနပါတယ္။ တူတာကေတာ့- ထပ္ကာတလဲလဲ တလည္လည္ျဖစ္ေနတဲ့ ပုံမွန္ျဖစ္ေနက်မ်ားျဖင့္- ရင္းႏွီးျမဳွ႔ပ္ႏွံသူဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားမွ ၀မ္းနည္းမႈမ်ားသုိ့- ဘ၀င္ခုိက္ျခင္းပီတိမ်ားမွ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ျခင္းမ်ားဆီသုိ့- လႈပ္ရွားေျပာင္းေရႊ့ေနတဲ့- စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားဆုိင္ရာ အမွန္တရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀မွာကဲ့သုိ့ စေတာ့မ်ားအေနႏွင့္လည္း ျမဲတဲ့ေအာင္ျမင္တဲ့သူ (ဒါမွမဟုတ္) အျမဲရႈံးနိမ့္တဲ့သူဆုိတာ မရွိပါ။ ေျပာင္းလဲေနတာဟာ အခုိက္အတံ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္အေျခအေနအတြက္ ဆက္လက္အကဲျဖတ္ခုိင္းေနလ်က္- ဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြက္ အျပဳအမူရဲ့ ေရွးရႈးဦးတည္ရာ ဘယ္အရာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီအခုိက္အတံ့မွာ သယ္ေဆာင္လွ်က္- စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ဘ၀ဟာ မ်က္ေမွာက္အခုိက္အတံ့မွာ ျဖစ္တည္ျခင္းနဲ့ ပတ္သက္ပါတယ္။ ဒီအျပဳအမူမ်ားက လက္သင့္ခံႏုိင္တဲ့ (ဒါမွမဟုတ္) လက္သင့္မခံႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးဆက္မ်ားနဲ့စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ တုန္လႈပ္မႈကင္းျခင္း စိတ္တည္ျငိမ္ျခင္းျဖင့္- တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ အေကာင္းအဆုိးႏွစ္ခုလုံးကုိ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံဖုိ့ ျပီးျပည့္စုံရင့္က်က္မႈ ရွိရပါ့မယ္။

ဘ၀ဟာ က်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အေကာင္းဆုံး ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈ၀ီရိယျဖင့္ ရင္းႏွီးစုိက္ထုတ္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္တာ ျဖစ္ျပီး-အျမင့္မားဆုံး အခြင့္အာဏာ (ဒါမွမဟုတ္) ပါ၀ါကုိ အရႈံးေပးအညံ့ခံ ေက်းက်ြန္အျဖစ္ခံယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ျပီးတဲ့ေနာက္- တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အဲဒါနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ဆက္လက္ေတြးေခၚမေနသင့္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမွာလည္းပဲ- အဲဒီထြက္ခြါသြားခြင့္ျပဳျခင္းကုိ မၾကာခဏ လုိအပ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ျပီးတဲ့အခါ- ထြက္ခြါသြားခြင့္ျပဳရပါမယ္။ ျပီးေတာ့ ရပ္တည္မႈကုိ လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူခြင့္ ျပဳရပါ့မယ္။ ဘယ္တုန့္ျပန္မႈမဆုိ- ဘယ္ဆုလာဘ္မဆုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ေပးပါတယ္။ သင္ဟာ ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းမရွိတဲ့ အဲဒီအရာကုိ လက္ခံဖုိ့ သင္ယူပါ။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ- ဒီအရည္အေသြးေတြဟာ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ အျမဲတမ္း ဦးတည္တဲ့အတြက္- တစ္ဦးတစ္ေယာက္က စာနာစိတ္ကင္းမဲ့ဖုိ့ (ဒါမွမဟုတ္) သတိမမူအေရးမထားဖုိ့ တတ္ႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့ပါ။

ဘ၀ႏွင့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ကုိ ခံစားခ်က္ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေလာဘႏွင့္ ေၾကာက္လန့္မႈက စိုးမုိးထားပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ရဲ့ ပုံစံက်ေနတဲ့အျမင္အေပၚမွာ တည္မွီလ်က္- အဓိကအားျဖင့္ မ်ားစြာက ေၾကာက္လန့္မႈမွ ျပဳမႈႏုိင္စြမ္းရွိလင့္ကစား- အခ်ဳိ့က ေနာက္ထပ္ ေလာဘဆီသို့ ရုတ္တရက္ေကြ့သြားႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

လုိအပ္တဲ့အရာက အလုိဆႏၵႏွင့္ သတိေပးျခင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနေကာင္းတဲ့ ခ်ိန္ခြင္ညီမွ်ျခင္းတစ္ခုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေနာက္ထပ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အလြန္ေလာဘၾကီးလုိ့ျဖစ္ေစ- ေၾကာက္လန့္သြား၍ျဖစ္ေစ တစ္ခုခုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။) အစြန္းေရာက္တဲ့ေလာဘႏွင့္ တစ္ဖက္စြန္းျဖစ္တဲ့ ေၾကာက္လန့္မႈက အက်ဳိးအျမတ္ထက္ ဆုံးရႈံးမႈဆီသုိ့ မ်ားစြာ ဦးတည္ပါတယ္။ ဒါက ဆင္းရဲ့ဒုကၡႏွင့္ မေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ့ အဓိကအေၾကာင္းတရား ျဖစ္ပါတယ္။

ူူူူူဘ၀ဟာ စက္၀န္းတစ္ခုမွာ ေရြ့လ်ားေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သိပ္အေကာင္းၾကီးလည္းမဟုတ္တဲ့အခ်ိန္မ်ားက ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ ေနာက္ကုိ လုိက္ပါပါတယ္။ စေတာ့ေစ်းကြက္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ရွိသလုိ- ဆုံးရႈံးသူမ်ား ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ခနခန အေျခအေနအခန္းက႑ကုိ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ပါတယ္။

ႏုိးၾကားအသိရွိမႈ- စိတ္ျဖင့္ တာ၀န္ခ်ထားမႈ- ရင့္က်က္မႈ- သည္းခံမႈ- မိမိကုိယ္ကုိရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ- ၾကည္ျဖဴစြာ လက္သင့္ခံမႈ- ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေမ့ေဖ်ာက္ႏုိင္တဲ့စြမ္းရည္- အလုိက္သင့္တြန္းလွန္ႏုိင္စြမ္း- စိတ္ခ်အားကုိးမႈ- ျမင့္မားတဲ့ စြမ္းအားမွာယုံၾကည္မႈ)-ဆုိတဲ့- အက်ြနု္ပ္တုိ့ဘ၀ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္- ဟန္ခ်က္ညီေအာင္- လုိက္ဖက္ေအာင္- ျပဳလုပ္တဲ့ ၾကန္အင္လကၡဏာ အရည္အေသြးမ်ားက-

စီးပြါးေရး တက္ရိပ္မ်ားနဲ့ ျပဳိလဲျခင္းမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားလွ်က္- အေရးရွိက အသုံး၀င္စြာ- ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား သူ မည္သည့္ကုန္သည္ကုိမဆုိ- ေတာင့္ခံထားႏုိင္ ခုိင္ျမဲေစလိမ့္မယ္ျဖစ္တဲ့- တကယ့္ လကၡဏာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ျပီးေတာ့- သူဟာ စိတ္နဲ့ပတ္သက္တဲ့ သူ့ရဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဆုံးရႈံးမႈမရွိ- ဆုိတာႏွင့္- ဖိအားမ်ား- ပူပန္ေၾကာင့္ၾက ျခင္းမ်ား- စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းမ်ားရဲ့သားေကာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ လားေရာက္မႈမရွိ- ဆုိတာကုိ စိတ္ခ် ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္