Thursday, October 27, 2011

ႏုိင္ငံေရးသည္ သာမန္မွ်အေနျဖင့္


သင္ဟာ ညဏ္ရည္ညဏ္စြမ္းရွိလ်င္- ဘာ့ေၾကာင့္ သင္ဟာ အာဏာေျခရႈပ္မႈအတြင္း ရွိသင့္သလဲ? ဒါက စဥ္းစားညဏ္ကင္းမဲ့လုိ့- သာမေညာင္ညျဖစ္လုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ညဏ္ရည္ညဏ္စြမ္းရွိတဲ့သူဟာ ျပဳလုပ္ဖုိ့ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့အရာ မ်ားစြာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ အျခားသူမ်ားကုိ စုိးမုိးခ်ယ္လွယ္ရာမွာ သူ့ကုိ စိတ္၀င္စားေစလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။ သူ့ရဲ့စိတ္၀င္စားမႈတစ္ခုလုံးဟာ “သူကုိယ္တုိင္ သိရွိျခင္း”မွာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အျခားသူမ်ားကုိ စိုးမုိးဖုိ့ဟာက- မိမိရဲ့ကုိယ္ပုိင္ အတြင္းအဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့မႈ- အတြင္းတန္ဖုိးမဲ့မႈ- ျပီးေတာ့ အႏွစ္သာရမဲ့မႈ အေယာင္ေဆာင္ တုပမႈမ်ားမွ- လြတ္ေျမာက္ျခင္း- ေရွာင္တိမ္းျခင္းရဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက မိမိကုိယ္ကုိယ္ မိမိမွ လြတ္လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ညဏ္စြမ္းညဏ္စရွိတဲ့သူဟာ လြတ္ေျမာက္သူတစ္ဦးေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ႏုိင္ငံေရးဟာ လြတ္ေျမာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကီးမားတဲ့လြတ္ေျမာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ သင္ကုိယ္တုိင္အတြက္ မိနစ္အနည္းငယ္ေတာင္ မေတြ့ရွိႏုိင္- ဆုိတာ ေန့စဥ္ေန့တုိင္း- အဲဒါက အဲသလုိ သင့္ကုိ မအားမလပ္ျဖစ္ေအာင္ အလုပ္မ်ားေစပါတယ္။ သိမ္းပုိက္ထားပါတယ္။

သင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္- သင္ ႏုိင္ငံေရးကုိ စဥ္းစားစိတ္ကူးပါတယ္။ ဒါက သင့္ရဲ့အိပ္မက္မ်ားကုိ မျပတ္တမ္း သြားေစ ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ့ ၂၄-နာရီအလုပ္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ သင္ဟာ စိတ္ေအးလက္ေအး အပန္းမေျဖႏုိင္ပါ။ အေၾကာင္းက သင္ဟာ အပန္းေျဖနားေနလ်င္- သင့္ကုိ ေနာက္မွာ ခ်န္ရစ္ထားခဲ့ပါလိမ့္မယ္။ ဒါက “သန့္ရွင္းေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ” ျဖစ္ပါတယ္။

ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းဟာ ႏုိင္ငံေရးမွာ အလည္မလာပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ဟာ ရုိးသားလ်င္ေတာင္- အဲဒါက အက်ဳိးအျမတ္ေပးမွသာလ်င္ သူဟာ ရုိးသားပါတယ္။ ရုိးသားမႈရဲ့အျဖစ္သက္သက္အတြက္ မဟုတ္ပါ။ “ရုိးသားမႈဟာ အေကာင္းဆုံး ေပၚလစီ- ျဖစ္တယ္” ဆုိတဲ့ ဆုိရုိးစကားကုိ- ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္က တီထြင္ခဲ့ျပီးပါျပီ။ ရိုးသားမႈဟာ ေပၚလစီတစ္ခု ျဖစ္လာလ်င္ေတာင္- ရုိးသားမႈက ဘယ္လုိေပၚလစီတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္မလဲ?

ရုိးသားမႈဟာ ဘာသာတရားျဖစ္ပါတယ္။ ေပၚလစီတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သင္ဟာ ရုိးသားျခင္းရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသက္သက္အတြက္ ရုိးသားစင္ၾကယ္ ပါတယ္။ သင္ဟာ အရာရာကုိ ဆုံးရႈံးရမည္ဆုိလ်င္ေတာင္ သင္ဟာ ရုိးသားပါတယ္။ ဒီအတြက္ အရာရာကုိ ဆုံးရႈံးျခင္းကုိ ထုိက္တန္ပါတယ္။

ရုိးသားမႈဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေပၚလစီတစ္ခု မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးက အရာရာကုိ ေပၚလစီတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ ရုိးသားတဲ့လူတစ္ဦးလား? ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိပါ။

Strange- အမည္ရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္က သူရဲ့ေသအံ့မူးမူးအခ်ိန္မွာ စီစဥ္ပါတယ္။ သူ့ရဲ့ေလာ္ရာကုိ ဆင့္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ “သခ်ဳိင္းဂူကမၺည္းေက်ာက္စာမွာ သခ်ၤဳိင္းစာတစ္ခုအျဖစ္- ဒီေနရာမွာ ရုိးသားတဲ့ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္ကုိ ထားရွိပါတယ္- လုိ့- ငါဟာ စကားမ်ား ရွိခ်င္တာပဲ”- ဆုိတာ ပင့္သက္ရႈိက္ရင္း, ေဟာဟဲလုိက္ရင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

“အဲဒီေက်ာက္တုံးေအာက္မွာ ျမဳပ္ထားတဲ့သူကုိ လူေတြက ဘယ္လုိသိပါမလဲ?” လုိ့ ေလာ္ရာက ျပန္လွန္ေခ်ပခဲ့ပါတယ္။ အဘုိးအုိက အေျမာ္အျမင္ရွိစြာ ေခါင္းညိတ္ပါတယ္။ “မစုိးရိမ္ပါနဲ့”-လုိ့ အၾကံျပဳပါတယ္။ “လူအမ်ားက အဲဒီစကားလုံးမ်ားကုိ ၾကည့္ဖုိ့ ယူပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ့အားလုံးေျပာဆုိပါလိမ့္မယ္။ “ဒါက Strange”-ပဲ။ ျပီးယင္ Strange- ဟာ ႏုိင္ငံေရးသမားရဲ့ နာမည္ ျဖစ္တယ္!……

ရုိးသားမႈဟာ အသည္းအူ ကလီစာ အခရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသမားဟာ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား ဆင္ျမန္းတပ္ဆင္ရပါမယ္။ သူဟာ လူအမ်ား ရဲ့ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စြမ္းရပါ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္လုိခ်င္တဲ့ဘယ္အရာမဆုိ- သူဟာ အဲဒါေတြ ျဖစ္ဖုိ့ ဟိတ္ဟန္ထုတ္ပါတယ္။

သင္လုိခ်င္တဲ့ဘယ္အရာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါကုိ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေပး ကတိျပဳဖုိ့- အဆင့္သင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ျခားနားတဲ့ သူမ်ားသုိ့ ေရွ့ေနာက္မညီတဲ့ဆန့္က်င္ဘက္အရာမ်ားကုိ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္အလားအလာေပးလွ်က္ ဆက္လက္သြားေန ပါတယ္။ သူ့ရဲ့ကတိျပဳမႈ အတိတ္နိမိတ္ဟာ “nothing” လို့ ဆုိလုိပါတယ္။

ျပီးေတာ့ ကမၻာတစ္ခုလုံးက ဒီႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားနဲ့ပတ္သက္ျပီး ညည္းညဴၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္- သူဟာ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္ရဲ့ အာဏာစက္လက္ခုပ္တြင္းရဲ့အျပင္ထြက္လ်င္- ခ်က္ခ်က္ သူဟာ အျခားေလွာင္ခ်ဳိင့္တစ္ခုထဲသုိ့ ၀င္တယ္- ဆုိတာ ဘယ္နည္းႏွင့္မဆုိ သူဟာ အလြန္မုိက္မဲပါတယ္။ သူဟာ သူ့ရဲ့မုိက္မဲမႈ စိတ္မွ လြတ္လပ္ရပါ့မယ္။ (အဲဒီေနာက္မွသာလ်င္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ ကင္းပါလိမ့္မယ္။)

ဒါ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားဟာ သင့္ကုိ အသိညဏ္ပညာက်ယ္သူ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္မ်ားစြာၾကာေအာင္ အဲဒါေတြက အႏၱရာယ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္- ပညာတတ္ျဖစ္ဖုိ့- သူတုိ့ဟာ လူအမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ ယခု သူတုိ့ဟာ လူေတြကုိ ပညာတတ္ျဖစ္ဖုိ့ ခြင့္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပညာက သင့္ကုိ ညဏ္စြမ္းညဏ္စ ကင္းေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့- အဲဒီလုိမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးေတြဟာ ေက်ာင္းကုိ ၀င္ေရာက္တဲ့အခါ- တကၠသုိလ္မွျပန္လာတဲ့အခါမွထက္ အသိပညာပုိေ၀းသြားပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ေပါင္း ၂၀-မွာ အလြန္းၾကီးမာစြာ တန္ဖုိးရွိတဲ့ အရာမ်ားစြာကုိ ဖ်က္ဆီးပါလိမ့္မယ္။ သူဟာ စကားလုံးေတြ- ဗန္းစကားေတြ- သီအုိရီေတြ- ဗဟုသုတေတြ သယ္ေဆာင္လာပါလိမ့္မယ္။ သူဟာ အသက္ကင္းမဲ့ေနတဲ့ဗဟုသုတ“dead knowledge”မ်ွသာ အိမ္ကုိ သယ္ေဆာင္လာ ပါလိမ့္မယ္။

မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းေတြက မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြရဲ့စိတ္ကုိ ပုံစံခြက္ထဲသြင္းဖုိ့ ၾကဳိးစားပါတယ္။ ဆရာဟာ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းရဲ့ ေအဂ်င့္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေအဂ်င့္ ျဖစ္ပါတယ္။ (သူဟာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားရဲ့စိတ္ကုိ ဖ်က္စီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ -သင္ဟာ တကယ္ သတိမထားလ်င္ ဂရုတစုိက္မၾကည့္လ်င္- သင္ဟာ သိလာလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ- အဲဒီလုိမ်ဳိး က်ြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ပါတယ္။)

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္