Thursday, October 27, 2011

အလုပ္သည္ သင္ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာအရာ ျဖစ္သည္


အလုပ္လုပ္ကုိင္ျပီး စိတ္ျဖင့္ ရလဒ္ကုိ ပစ္ပယ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ပညာရွိက အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အလုပ္ လုပ္ပါတယ္။ ပညာမဲ့သူကေတာ့ သူ့တုိ့ရဲ့အက်ဳိးတရားအတြက္ (ဒါမွမဟုတ္) သူတုိ့ရဲ့ အနီးအနားနဲ့ ခ်စ္ခင္သူမ်ားအတြက္သာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။

လယ္သမားတစ္ေယာက္က သူ့ရဲ့စုိက္ကြင္းထဲမွာ သူ ဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အခြင့္အာဏာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သီးႏွံရိတ္သိမ္း ခ်ိန္မွာေတာ့ အခြင့္အာဏာမရွိပါ။ Krishna- က Arjuna- ကုိ “Yoga- ဟာ ပထမဆုံး ၾကဳိးစားမႈျဖင့္ က်ြမ္းက်ြမ္းက်င္က်င္ အလုပ္ လုပ္ေနတယ္”- လုိ့ ေျပာပါတယ္။

အလုပ္က ျပင္ပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ သေဘာထားက အတြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခား သေဘာထားအမ်ဳိးအစားတစ္ခုက အဲဒါကုိ သာယာႏွစ္လုိဖြယ္ရာ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခုိက္္- အခ်ဳိ့ေသာ သေဘာထားက အလုပ္ဟာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ခံစားမႈျဖစ္ေအာင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့သေဘာထားကုိ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္- အက်ြနု္ပ္တုိ့ဟာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါဟာ တရားအားထုတ္ျခင္း တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါတုန္းက ရြာတစ္ရြာမွာ လူအခ်ဳိ့ဟာ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရာမွာ ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ ျဖတ္သြားတဲ့ ပညာရွိတစ္ေယာက္က “သင္ ဘာလုပ္ေနတာလဲ”- လုိ့ ေက်ာက္တုံးခြဲျဖတ္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ကုိ ေမးျမန္းပါတယ္။

အလုပ္သမားက ခံျပင္းျခင္းျဖင့္ ျပန္ေျပာပါတယ္။ “သင္ဟာ ေက်ာက္တုံးခြဲျဖတ္ေနတာကုိ မျမင္ဘူးလား?။ က်ြႏ္ုပ္ လက္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။ အလုပ္ဟာ ဒုကၡဘုံ ျဖစ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ဆုိး၀ါးတဲ့အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ့- သင္ဟာ က်ြႏု္ပ္ လုပ္ေနတဲ့အရာကုိ အက်ြႏု္ပ္ကုိ ေမးခဲ့တယ္”။

ပညာရွိက ေမးျမန္းပါတယ္။ “သင္ ေက်ာက္တုံး ခြဲျဖတ္ေနတာကုိ ငါျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ ျဖစ္လာေတာ့မယ့္အရာကုိ အက်ြနု္ပ္ကုိ သိခြင့္ျပဳပါ”။ ေက်ာက္တုံးျဖတ္သမားက ျပန္ေျပာပါတယ္။ သူမွာ ေျပာစရာမရွိဘူးဆိုတာ။ သူ့ကုိ စိတ္မ၀င္စားေစခဲ့ဘူး ဆုိတာပါ။

ပညာရွိက ေနာက္ထပ္ အျခားသူတစ္ေယာက္ဆီသြားျပီး -“သင္ ဘာလုပ္ေနတာလဲ?”- လုိ့ တူညီတဲ့ေမးခြန္းကုိ ေမးျမန္းပါတယ္။ သူက ျပန္ေျပာပါတယ္။ “ဒီေနရာမွာ ငါဟာ ေက်ာက္တုံးကုိ ခြဲျဖတ္ေနတယ္။ ဒါက ငါ့အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ၈-နာရီၾကာ အလုပ္အတြက္ က်ြႏု္ပ္ဟာ Rs- ၁၀၀ ရပါတယ္။ က်ြႏု္ပ္မွာ ဂရုစုိက္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ့ ဇနီးနဲ့သားသမီးကေလးေတြ ရွိတယ္။ က်ြႏု္ပ္ဟာ က်ြႏု္ပ္တာ၀န္ကုိ လုပ္ေနတာပါ”။

ပညာရွိက သူကုိ ေမးပါတယ္။ “သင္ဟာ ဒီေနရာမွာ ျဖစ္လာမယ့္အရာကုိ သိပါသလား?” သူက ေျပာပါတယ္။ “သိပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ေနတယ္- လုိ့ သူတုိက ေျပာပါတယ္။ က်ြႏု္ပ္ဟာ လုပ္ခရေနသမွ် ကာလပတ္လုံး- ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစ- အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုျဖစ္ေစ- တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္- အဲဒါက အက်ြႏု္ပ္အတြက္ အေၾကာင္းတရား ဘယ္လုိျဖစ္ေစပါသလဲ?”

အဲဒီေနာက္ ပညာရွိဟာ ေက်ာက္တုံးခြဲျဖတ္ေနတဲ့ တတိယေျမာက္အလုပ္သမားဆီသြားျပီး တူညီတဲ့ေမးခြန္းကုိ ေမးခြန္း ထုတ္ပါတယ္။ သူက ျပန္ေျပာပါတယ္။ “က်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ေနပါတယ္”။ ဒီေနရာမွာ ဘုရားေက်ာင္းမရွိပါ။ ႏွစ္စဥ္ ပြဲေတာ္အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေနာက္ရြာတစ္ရြာကုိ ခရီးၾကမ္းႏွင္ရပါ့မယ္။ သင္ သိသလား- အက်ြႏု္ပ္ဟာ ေက်ာက္တုံးကုိ ထုိးႏွက္တဲ့အခါတုိင္း- အံၾသစရာေကာင္းတဲ့ ျမဴးဇစ္ကုိ ၾကားရပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းလုပ္ငန္းဟာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲက်င္းပတဲ့စိတ္ထားနဲ့- မစည္းကားတဲ့ ေျခာက္ကပ္ကပ္ရြာကုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ထားျပီးပါျပီ။

ပညာရွိက ေမးျမန္းပါတယ္။ “ဘယ္ေလာက္ေလာက္ၾကာ ဒီပေရာဂ်က္မွာ အလုပ္လုပ္ရမွာလဲ?”။ သူကေျပာပါတယ္။ မနက္ပုိင္း သူဟာ ႏုိးထသည္ႏွင့္တျပဳိင္နက္- အခ်ိန္ဇယားက သူရဲ့ပူပန္ရျခင္းအေၾကာင္း မဟုတ္ပါ။ သူဟာ အလုပ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တုံး ခြဲျဖတ္ျခင္းကုိ စတင္ခဲ့ပါတယ္။

သူက- သူဟာထမင္းစားခ်ိန္ ေခတၱအနားယူလ်က္ ဒီေနရာမွာ တစ္ေန့ုလုံး အသုံးျပဳခဲ့တယ္- ဆုိတာကုိ ပညာရွိကုိ ေျပာပါတယ္။ “ ညမွာ အိမ္သြားျပီးအိပ္တဲ့အခါ- က်ြႏု္ပ္အိမ္မက္ထဲမွာ ဒီတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္လုိ့ က်ြႏု္ပ္ စိတ္ကူးပါတယ္။ ျပီးေတာ့ က်ြႏု္ပ္ လုပ္ရတဲ့အလုပ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္တယ္- က်ြႏု္ပ္ဟာ တကယ္ ကံထူးတယ္- ဆုိတာကုိ ေက်းဇူးတင္စြာ ခံစားရတယ္လုိ့ သူက ေျပာပါတယ္။

တူညီတဲ့အလုပ္ကုိ ျပဳလုပ္ေနတဲ့လူသုံးေယာက္ဟာ ျခားနားတဲ့ သေဘာထားမ်ား ရွိပါတယ္။ ပထမသူက အဲဒါဟာ ငရဲ- ဒုကၡဘုံလုိ့ ေတြးပါတယ္။ ဒုတိယလူက သူ့ရဲ့တာ၀န္ကဲ့သုိ့ သူ့ရဲ့အလုပ္ကုိ ထင္ပါတယ္။ သုိ့ေသာ္လည္း တတိယ အလုပ္သမားက- သူလုပ္ႏုိင္စြမ္းေသာအရာဟာ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္တယ္- ဆုိတာ ေတြးပါတယ္။

အလုပ္ကုိယ္၌ကုိယ္က ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ အရည္အေသြးမ်ားရွိခဲ့လ်င္- အေကာင္း (ဒါမွမဟုတ္) အဆုိးရွိခဲ့လ်င္- အဲဒီေနာက္ ဒီလူ သုံးေယာက္ဟာ တူညီတာကုိ ခံစားရျပီး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစစ္အမွန္အားျဖင့္- အလုပ္သက္သက္က အေကာင္း (ဒါမွမဟုတ္)အဆုိး မဟုတ္ပါ။ အဲဒါက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးတဲ့ အလုပ္မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အေတာ္သိမ္ေမြ ့တဲ့ တစ္စုံတစ္ခုပါ (ဒါက အလုပ္ဆီသုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာရွိတဲ့ စိတ္သေဘာထားပါ)။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္