Wednesday, October 12, 2011

ေက်းဇူးျပဳ၍ အေပးအယူလုပ္ျခင္းကုိ တန္ဖုိးထားပါ

သင္ဟာ ပုံမွန္ထက္ပုိတဲ့မုိင္ကုိ မသြားႏုိင္ေတာ့လ်င္ အေပးအယူလုပ္ပါ။ အေပးအယူလုပ္ျခင္းကုိ တန္ဖုိးထားပါ။ ဒါေပမယ့္ သင့္ရဲ့တန္ဖုိး မ်ားကုိေတာ့ အေပးအယူမလုပ္ပါနဲ့။
ဘ၀ဟာ ႏုဴုးညံ့သိမ္ေမြ့တဲ့ခရီးတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ဒါက မျဖစ္သင့္ပါ။ သြားခ်ည္ျပန္ခ်ည္ စုန္ခ်ည္ဆန္ခ်ည္ ေကာင္းတစ္ခါ ဆုိးတစ္လွည့္ျဖင့္ အဲဒါကုိ ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားၾကရပါတယ္။ လူေတြနဲ့ အေျခအေနေတြဟာ ဘ၀ရဲ့အိမ္ဦးႏွင့္ၾကမ္းျပင္ ေျပးသြားလႈပ္ရွား ေနရပါတယ္။ အခ်ဳိ့က ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရတာ လြယ္ကူေပမယ့္ အျခားတစ္ခုကေတာ့ ပတ္သက္ဆက္ဆံရတာ ေၾကးထူ၍ က်ပ္တည္းခက္ခဲပါတယ္။
အဲဒါက- ယုတ္စြအဆုံး ခုခံေတာ္လွန္မႈမ်ားႏွင့္- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဲဒါေတြကုိ ေျပျပစ္စြာ ဘယ္လုိ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမယ္ ဆုိတာႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ စြမ္းရည္ကုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖုိ့- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ထံ အျမဲတမ္းလာတဲ့ ခက္ခဲတဲ့အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ပဋိပကၡဟာ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကုိပါ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။
အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ က်ြႏု္ပ္တုိ့လုိခ်င္တဲ့အရာကုိ အျမဲတမ္းမရႏုိင္ပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ က်ြႏု္ပ္တုိ့ လုိခ်င္တဲ့အရာအတြက္ ရရွိရန္ ရွာေဖြဖုိ့ မသင့္ေတာ္ပါလုိ့ ဒါက ဆုိလုိပါသလား?
သေဘာမတူမႈဟာ- သေဘာတူဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အလုိဆႏၵဆုိင္ရာ ခ်ဳိ့တဲ့ကင္းမဲ့ရေလာက္ေအာင္ အာသာဆႏၵ မ်ားစြာမရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္- ျဖစ္ပြားရပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ခုိင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ တြန့္ဆုတ္ျခင္းက- တစ္စုံတစ္ခုကုိ သေဘာမတူဖုိ့- (ဒါမွမဟုတ္) အေကာင္းတစ္၀က္ျဖစ္တဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ သေဘာမတူဖုိ့- က်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ေနရာခ်ထားေပးပါတယ္။ အေကာင္း တစ္၀က္ကုိ က်ြႏု္ပ္တုိ့ေျပာဆုိတဲ့အခါ- အဆုိးတစ္၀က္ကုိလည္း က်ြႏု္္ပ္တုိ့က ၾကဳိတင္ေကာက္ခ်က္ခ်ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။
အေကာင္းတစ္၀က္ အဆုိးတစ္၀က္အၾကား ဒီပဋိပကၡဟာ- လူအမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လုိ့ အေျဖရွာျခင္း တစ္ခုကုိ ဆုိက္ေရာက္လာဖုိ့- ျပီးေတာ့ သူတုိ့ဘာသာသူတုိ့အထဲမွာ ယခင္အတိတ္ကာလ အေျဖရွာျခင္း မဟုတ္တဲ့ အေျခအေနမ်ားသုိ့ ဆုိက္ေရာက္လာဖုိ့- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဆြဲထားပါတယ္။
အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ပုိင္မွ ျခားနားတဲ့- ေနရာ+အခ်ိန္ႏွစ္ခုလုံးနဲ့ဆက္စပ္တဲ့ မူမမွန္မူမ်ားႏွင့္ တုိက္မိ ခတ္မိတဲ့- လူအမ်ား, အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မွ်တတဲ့ ဓမၼဓိ႒ာန္က်တဲ့ အျမင္မွန္ရျခင္း နားလည္မႈ အလင္းေရာင္မွာ- အဲဒါေတြကုိ စြဲမက္သြားပါေတာ့တယ္။
အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ပုဂၢလဓိ႒ာန္က်က်ေတြးေနျခင္းက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ပုိမုိေကာင္းမြန္မႈကုိ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိပါတယ္။ အျခားသူမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းျမင္သာတဲ့အရာ အက်ဳိးဆက္တစ္ခုလုိ က်ြႏု္ပ္တုိ့အတြက္ အဲဒီလုိ မဟုတ္ပါ။
အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္လုိ့ ေပးအပ္လုိက္ရျခင္းက- အရႈံးေပးလက္ေျမွာက္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ လက္သင့္ခံျခင္းမဟုတ္သလုိ- သည္းညည္းခံ လက္နက္ခ်ျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ဒါက ရွက္ဖုိ့ရာ တစ္စုံ တစ္ခုမဟုတ္သလုိ ဖိစီးဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ စိတ္ကုိ ခံစားေနရတာ မဟုတ္ပါ။
တကယ္တမ္းကေတာ့ ဒါက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့လမ္းမ်ားမွာ- သေဘာတူမႈဆီေရာက္လာေနတဲ့- ego ရဲ့ ၾကီးက်ယ္ခ်ဲ့ကားတဲ့ အသိကုိ- ထပ္ဆင့္တင္ျခင္းမွာ ရဲရင့္တဲ့ၾကဳိးစားမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သိစိတ္က ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့အရာပါ။ ဤသုိ့ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္လက္ခံျခင္းက- အျခားသူမ်ားရဲ့ အျမင္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြက္ လုိအပ္ပါတယ္။
အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ - က်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ မေကာင္းတာရဲ့ အရိပ္လကၡဏာတစ္ခုကုိ မွန္းဆထင္ရတဲ့ အခါမွသာလ်င္- အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အျခားသူမ်ားရဲ့ ကိစၥမွာ ေကာင္းတာအတြက္ ေမ်ာ္လင့္ေစာင့္စားျခင္းကုိ စတင္ႏုိင္ပါတယ္။ အမွန္တရားအတြက္ အျပည့္ အ၀ေတာ့မဟုတ္ပါ။
အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အမွားမွား အယြင္းယြင္း တလြဲတေခ်ာ္ အရိပ္ကုိ လုိက္လံဖမ္းဆီးၾကပါတယ္။ စိတ္ကူးမ်ားကုိ မ်က္စိေမွာက္ မမိျဖစ္ေန ၾကပါတယ္။ လြတ္ေနပါတယ္။ ခုခံေတာ္လွန္မႈ အတုိက္အခံလုပ္ျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားဖုိ့ အေပးအယူလုပ္ျခင္းဟာ သဘာ၀အျဖစ္သနစ္မ်ားရဲ့ ေမြးရာပါ ပင္ကုိယ္မူလ ျဖစ္ပါတယ္။
ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းတဲ့ေလဟာ အေ၀းသုိ့ တုိက္ခတ္ဖုိ့ အရိပ္လကၡဏာေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ- ျပီးေတာ့ သူ့ရဲ့လမ္းေၾကာင္းမွာလာတဲ့ အရာအားလုံးကုိ (အင္းအားၾကီးမားတဲ့ သစ္ပင္မ်ားကုိေတာင္) အျမစ္ျဖဳတ္သြားတဲ့အခါ- အကယ္၍ ျမဲျမဲျမံျမံခုိင္မာစြာ ရပ္တည္ေန ျခင္းမဟုတ္ခဲ့လ်င္- ယိမ္းထုိး လႈပ္ယမ္းဖုိ့- ညြတ္ကုိင္းတိမ္းေစာင္းဖုိ့- ေကြးခြင္ညႊတ္က်သြားဖုိ့- စတင္ပါတယ္။ ေလရဲ့ အမ်က္သည္းျခင္း ဟာ မၾကာပါ။ ဒါေပမယ့္ သစ္ပင္ရဲ့ ႏွိမ္ခ်က်ဳိး ႏြံသြားတဲ့ ညႊတ္ကုိင္းျခင္းဟာ- လႈိင္းေလထန္တဲ့ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အကြက္အစပ္အဖာမွ တစ္ဆင့္- အဲဒါကုိ ေတြ့ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။
ေရစီးေၾကာင္းက ေလ်ာ့ပါးသြားလုိ့ ျမက္ရဲ့ဦးေခါင္း ေပၚလာေတာ့မွပဲ- ေရရဲ့လ်င္ျမန္တဲ့စီးေၾကာင္းကုိ ရင္ဆုိင္လ်က္ ဆန္လ်က္- ျမက္ရဲ့ ရြက္ခ်ြန္းသြားကုိယ္တုိင္ ျပားခ်ပ္သြားတယ္ - ဆုိတာ သိရွိရပါတယ္။ အသက္ရွင္သန္မႈအတြက္ သဘာ၀က ဒီကာကြယ္မႈယႏၱရားကုိ အသုံးျပဳပါတယ္။ ဒါကလည္းပဲ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ေနထုိင္ဖုိ့- ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထုိင္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ သင္ၾကားေပးပါတယ္။
ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ ပဋိပကၡ- စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ ၀ရုန္းသုန္းကား အေျခအေန- လူလူခ်င္းဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ ထိပ္တုိက္ျဖစ္မႈႏွင့္ စုေပါင္းစစ္ပြဲမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ားမွာ- ညီညြတ္မႈႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရရွိဖုိ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္- အေပးအယူလုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ေရြးစရာတစ္ခု အေနႏွင့္ သဘာ၀တရားက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ စီစဥ္ေပးပါတယ္။
အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အေတြးအေခၚအုိင္ဒီယာကုိ ႏဳိးထဖုိ့ လုိအပ္သည္သာလ်င္။ ျပီးေတာ့ အတြင္းအျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရရွိဖုိ့ လုပ္ေဆာင္စုိးမုိးမႈ ထဲ အဲဒါကုိ သယ္ေဆာင္လာဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။
ဒါဟာ ဧကန္ဧက ၾကီးမားတဲ့ေစ်းႏႈန္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ဒါက အေပးအယူ လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဓမၼဓိ႒ာန္က်တဲ့ တန္ဖုိးျဖတ္ခ်င့္တြက္ရာမွာ- လႈိက္လွဲပ်ဴငွါစြာ လက္ခံၾကဳိဆုိစရာ တန္ဖုိး- ေနာက္တုိး ျဖည့္စြက္ခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘာကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတာပါလဲ?

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္