Monday, April 11, 2011

မိသားစု -; ရည္ညႊန္းကုိးကားဖုိ့ စံ

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဘ၀မွာ ဆက္ႏႊယ္မႈေတြ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ အဲဒါေတြမွတဆင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဘ၀ရဲ့ဆန့္က်င္ဘက္အရာမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့အသြင္အျပင္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သဘာ၀ဆက္ႏႊယ္မႈက ေပးစြမ္းႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အခြင့္ေကာင္းယူ အသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္လုိ့ ဒါမွမဟုတ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ရွင္သန္ရပ္တည္မႈဆုိင္ရာ ေရွးရႈးဦးတည္ရာမ်ားမွာ ပုံေဖာ္တဲ့ တုိးတက္ရင့္သန္လာတဲ့ ဆက္ႏႊယ္ေရးမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ - သတိထားရပါ့မယ္။

ဥပမာ… သင့္မိသားစုဟာ သင္ရဲ့ ပထမဆုံးေသာ ရည္ညႊန္းကုိးကားစရာ စံ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ သူတုိ့ႏွင့္ သင့္ရဲ့ ေန့မ်ားစြာ ညမ်ားစြာကုိ အသုံးျပဳ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစပါတယ္။ သင္ဟာ သူတုိ့ႏွင့္ ခ်ဳိျမေသာ - ခါးသက္ေသာ အေတြ့အၾကဳံမ်ားကုိ မွ်ေ၀ပါတယ္။ ဒီအဓိပၸါယ္မွာေတာ့ သင္ရဲ့မိသားစုဟာ သင့္ရဲ့လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ့ မ်ားစြာအေရးပါတဲ့ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ဟာ သင္က သင့္ရဲ့မိသားစုထံမွ လက္ခံရယူတဲ့ သင္ခန္းစာအမ်ဳိးအစားတုိင္းကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ အသုံးခ် သင့္ပါတယ္။ သင္ဟာ သင့္ရဲ့မိသားစုမွာ အခ်ဳိ့အျဖစ္အပ်က္မ်ားဟာ လုိခ်င္ဖြယ္ရာမဟုတ္ - ဆုိတဲ့ အရာကုိ သင္ ေတြ ့ျမင္လ်င္ သင္ဟာ စာနာနားလည္မႈကုိ ျပသရပါ့မယ္။ သင့္ရဲ့မိသားစုဟာ အေကာင္းဆုံးတစ္ခု မဟုတ္လ်င္ေတာင္ မိသားစုျဖစ္ေနဆဲျဖစ္တယ္ - ဆုိတာကုိ တန္ဖုိးထားရပါ့မယ္။ အေၾကာင္းက သင္ဟာ ျပင္ပကမၻာကုိ ၀င္ျပီး မေက်နပ္ဖြယ္အေျခအေနအမ်ဳိးအစားအားလုံးကုိ နဖူးေတြ့ ဒူးေတြ့ ပက္ပင္းၾကဳံ ထိေတြ့တဲ့အခါ မိသားစုအျပင္ဘက္ အလြန္ခက္ခဲတဲ့ ဘ၀ကုိ ေတြ့ရွိပါေတာ့တယ္။

မေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့အေတြ့အၾကဳံမ်ားဟာ ဘ၀ရဲ့အစိတ္အပို္င္းတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ လက္ခံပါ။ ျပီးေတာ့ အဲဒါေတြမွ ေရွာင္ရွားလုိ့မရဘူးဆုိတာကုိ လက္ခံပါ။ သင့္ရဲ့မိသားစုဟာ သင့္ရဲ့မိသားစုမွ်သာမဟုတ္ပါ။ သင့္အတြက္ ေလ့က်င့္မႈသင္တန္ရဲ့ရင္းျမစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဓိပၸါယ္မွာေတာ့ သင့္ရဲ့မိသားစုဟာ သင့္ရဲ့အနာဂတ္အတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကုိ စတင္တက္လွမ္းရာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့ေက်ာင္းဟာ သင့္အတြက္ သမာရုိးက်ျဖစ္တဲ့ တရား၀င္ျဖစ္တဲ့ ပညာေရးရဲ့ရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင့္ရဲ့မိသားစုကေတာ့ တရား၀င္မဟုတ္တဲ့ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြတဲ့ ပညာေရးရဲ့ရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ႏွစ္ခုလုံးဟာ အညီအမ်ွ တန္းတူအေရးၾကီးပါတယ္။

ဥပမာ သင္ဟာ သင့္မိသားစုရဲ့အဖြဲ့၀င္တစ္ေယာက္မွ ဆန့္က်င္ဘက္အေတြ့အၾကဳံတစ္ခုကုိ လက္ခံရရွိလ်င္ - မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ ပထမဆုံး ေလ့က်င့္ေရးသင္ခန္းစာတစ္ခုအျဖစ္ အဲဒါကုိ ရယူပါ။ အေၾကာင္းက တစ္ေန့ သင့္ရဲ့အိမ္မွ အျပင္ကုိ ထြက္ခြါဖုိ့ ျပီးေတာ့ လူ့အဖြဲ့အစည္းမွာ ေနထုိင္ဖုိ့ သင္ဟာ ဦးတည္ လ်ာထားျပီးသား ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။ အဲဒီေနာက္ လူ့အဖြဲ့အစည္းမွာ သင္ဟာ ဆန့္က်င္ဘက္အေတြ့အၾကဳံမ်ားနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ တူညီတဲ့အေတြ့အၾကဳံအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ လက္ခံရရွိပါလိမ့္မယ္။

သင္ဟာ လူ့အဖြဲ့အစည္းမွာ ေနထုိင္ဖုိ့နဲ့ အလုိက္သင့္ျပဳမူေနထုိင္ဖုိ့အလုိ့ငွါ မိသားစုဘ၀မွာ ဆန့္က်င္ဘက္ အေတြ့အၾကဳံမ်ားကုိ လက္ခံဖုိ့နဲ့ သည္းခံဖုိ့ ၾကဳိးစားပါ။ ဒီအဓိပၸါယ္မွာေတာ့ သင့္ရဲ့မိသားစုဟာ သင့္အတြက္ ေကာင္းခ်ီမဂၤလာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုဟာ ျပင္ဆင္ျပီးတဲ့လူတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရြယ္ေရာက္ ရင့္က်က္လာတဲ့လူတစ္ေယာက္ အျဖစ္ လူ့အဖြဲ့အစည္းထဲသို့ သင့္ကုိ ပုိ့ေဆာင္ပါတယ္။

လူတုိင္းက တရား၀င္ပညာေရး သမာရုိးက်ျဖစ္တဲ့ပညာေရးဟာ အနာဂတ္အတြက္ အေရးၾကီးတယ္ ဆုိတာကုိ သိၾကပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ တရား၀င္ပညာေရးမရွိဘဲ ေကာင္းမြန္တဲ့အလုပ္အကုိင္ရရွိဖုိ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အားလုံးေသာ ၀ုိင္းခ်ာပတ္ေနတဲ့ ဘ၀ရပ္တည္မႈအရ ပညာေရးဟာ အရာရာတုိင္းရဲ့ အစ အဆုံး အဓိကပဲ အသက္ပဲေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဘ၀ရဲ့အေကာင္းဆုံးေသာ အရည္အေသြးအတြက္ တစ္စုံတစ္ခုကို သင္ဟာ ပုိလုိ့လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တရား၀င္မဟုတ္တဲ့ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြတဲ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျဖစ္တဲ့ ပညာေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လူတုိင္းအတြက္ မိသားစုဟာ တရား၀င္မဟုတ္တဲ့ပညာေရးရဲ့ ဗဟုိခ်က္မ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတကၠသုိလ္ထဲသုိ့ ၀င္ခြင့္ရဖုိ့ သင္ဟာ ၀င္ေၾကးရဲ့ဘယ္အမ်ဳိးအစားပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပးဖုိ့ မလုိအပ္ပါ။ ဒါက လူတုိင္းက ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့ အခ်က္ - သဘာ၀က , ေမြးဖြားျခင္းက ကံဇာတာပါျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တရား၀င္မဟုတ္တဲ့ ပညာေရး အလုိအရ သင့္ရဲ့မိသားစုက သင့္ကုိ လက္ကမ္းတဲ့ ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ရႏုိင္တဲ့ ဘယ္အရာျဖစ္ျဖစ္ အခြင့္ေကာင္းယူအသုံးခ်ဖုိ့ သင္ဟာ က်ိန္းေသေအာင္ စိတ္ခ်ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

ယူနစ္တစ္ခု ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ မိသားစုဟာ အေသးစားလူ့အဖြဲ့အစည္းတစ္ခုလုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက အျပင္ဘက္ ၾကီးမားတဲ့ ကမၻာၾကီးကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ့ သင့္ကုိ စြမ္းႏုိင္ရန္ ေလ့က်င္းေပးတဲ့ ေျမျပင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ့ရဲ့မိသားစုဘ၀မွာ သာယာေကာင္းမြန္တဲ့ဘ၀ကုိ ေနထုိင္ဖုိ့ က်ရႈံးတဲ့သူဟာ လူ့အဖြဲ့အစည္းမွာလည္း ႏွစ္လုိဖြယ္ျဖစ္တဲ့ တင့္တယ္ေကာင္းမြန္တဲ့ဘ၀ကုိ ေနထုိင္ဖုိ့ က်ရႈံးပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ အလုိက္သင့္ျပဳမူေနထုိင္မႈ ဘ၀ရဲ့စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုဟာ လူမႈေရးဘ၀ကုိ ေခ်ာေမာေျပျပစ္စြာ ေျပးလႊားလည္ ပတ္ႏုိင္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့ အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ မိသားစုရဲ့ေအာက္ခံေဘာင္အတြင္း အလုိက္သင့္ျပဳမူေနထုိင္ဖုိ့ ပထမဆုံး ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းမရွိဘဲ လူမႈဘ၀ကုိ သင္ ၀င္ေရာက္လ်င္ - အလုိက္သင့္ျပဳမူဖုိ့ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေလ့လာသင္ၾကားလုိ့ ျဖစ္ေစ, လြယ္ကူတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခုမဟုတ္လုိ့ ျဖစ္ေစ - ဒါမွမဟုတ္ မူမမွန္ဘဲ လိမ္ညာလွည့္ျဖားလုိ့ျဖစ္ေစ, အဲဒီေနာက္ အခ်ိန္အားလုံးမွာ အျပင္းအထန္ မညွာမတာ ဆက္ဆံေရးတင္းမားမႈမ်ား, အားျပဳိင္မႈမ်ား, စိတ္ပင္ပန္းမႈမ်ားျဖင့္ အထိတ္တလန့္ အေျခအေန အေနအထားတစ္ခုမွာ ေနထုိင္ရွင္သန္လုိ့ျဖစ္ေစ - သင္ဟာ ေရြးပုိင္ခြင့္ ႏွစ္ခုသာလ်င္ ရွိပါလိမ့္မယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္