Wednesday, April 6, 2011

ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ ညီညြတ္မႈဆီသုိ့….

Vivekananda အျဖစ္ ေကာင္းစြာထင္ရွားခဲ့တဲ့ Narendra Dutt ဟာ Vedanta ရဲ့ တန္ဖုိးကုိ ခြဲေ၀ဖုိ့နဲ့ ျဖန့္ၾကက္ဖုိ့ - ျဖစ္ႏုိင္ယင္ ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ လူအမ်ားကုိ ျမင့္မားတဲ့ပညာေရးကုိ ေရာက္ရွိဖုိ့နဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ့ Ramakrishna အဖြဲ့အစည္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

Swami Vivekananda ဟာ ဘာသာတရားမွာ လူအမ်ားရဲ့စိတ္၀င္စားမႈကုိ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေစဖုိ့အတြက္ ထပ္မံၾကဳိးပမ္းပါတယ္။ သူဟာ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ညီညြတ္မႈကုိ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ့ရဲ့ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားဟာ အမ်ားလက္သင့္ခံတဲ့အေျခအေနမွာ ၾကီးမားတဲ့ ဆက္စပ္မႈ ရွိပါတယ္။ ထင္ရွားပါတယ္။ Vivekananda အဖုိ့ God အတြက္ အမႈထမ္းေဆာင္ျခင္းဟာ လူမႈေရးပညာေရးစသျဖင့္ ေနာက္ခံအားနည္းသူ ခ်ဳိ့ငဲ့သူမ်ားအတြက္ အမႈထမ္းျခင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ သူဟာ- “Daridra Narayana; အနည္းငယ္ေသာအခြင့္ထူးခံမ်ားမွာ God ကုိ ျမင္ေတြ့ျခင္း”- ဆုိတဲ့ စကားလုံး အသစ္တစ္ခုကုိ ထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါကုိ ဘာသာတရားဆုိင္ရာ အမွန္တရားတစ္ခုအျဖစ္ - ဘာသာတရားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ သက္ေသထူ ျပစရာတစ္ခုအျဖစ္ အတည္ျပဳထားပါတယ္။

ဘာသာတရားက အသိညဏ္ဆုိင္ရာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္စပ္တဲ့ အေတြးအေခၚမ်ားမွာ ဆက္စပ္ဖုိ့အလုိ့ငွါ - ျမတ္ဗုဒၶကဲ့သုိ့ Vivekananda ဟာ - လူသားရဲ့အျပဳအမူမွာ ဆင္ျခင္တုံးတရာကုိ အားေပးျမွင့္တင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းက က်ယ္၀န္းတဲ့ပရိသတ္တစ္ခုကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရွိပါလိမ့္မယ္။

လူအမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းပစ္တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ အခြင့္ထူးခံကုိ ျမွင့္တင္ဂုဏ္တင္ခ်ီးက်ဴးတဲ့ ဘာသာတရား - ကုိယ့္က်ဳိးရွာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကုိ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳတဲ့ - ျပီးေတာ့ စစ္ပြဲမ်ားကုိ ေသြးထုိးလႈံ့ေဆာ္တဲ့ - ဘယ္ဘာသာတရားပဲျဖစ္ျဖစ္ မွ်တမႈ သမာသမတ္ရွိမႈ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ သူ့ရဲ့ေဟာေျပာခ်က္မ်ားဟာ - သူယုံၾကည္တဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ဘာသာေရးဆုိင္ရာတန္ဖုိးနဲ့ပတ္သက္ျပီး - လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာသဘာ၀ အားေပးေထာက္ခံမႈက လူသားရဲ့အသိညဏ္ကုိ က်ယ္ျပန့္ဖုိ့ ကူညီလိမ့္မယ္ဆုိတာ - ျဖစ္ပါတယ္။ Vivekananda အလုိအရ အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ အမုန္းတရားကုိ စြန့္လႊတ္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အားလုံးအတြက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ သနားျခင္းကရုဏာကုိ စုိက္ပ်ဳိးဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွသာလ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ညီညြတ္မႈမွာ ေနထုိင္ဖုိ့ စတင္ႏုိင္ပါတယ္။

တသီးတသန့္ေနတဲ့ဘ၀မွာ ေနထုိင္ျခင္းဟာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ လူေတြပုိလုိ့ပုိလုိ့ ျမဳိ့ျပဧရိယာမ်ားသုိ့ ေရႊ့ေျပာင္းေနထုိင္ ၾကတဲ့အခါ ျခားနားတဲ့ယုံၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ျပီးတဲ့ လူအမ်ားရဲ့ တုိးပြါးလာတဲ့ၾကီးမားတဲ့အေရအတြက္ဟာ ေဘးခ်င္းယွဥ္ အတူတကြလက္တြဲလွ်က္ ေနထုိင္ၾကရပါတယ္။ ဒ့ါေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရည္မွန္းခ်က္ - ယုံၾကည္သက္၀င္မႈႏွင့္ လက္ခံထင္ျမင္ခ်က္ေကာ က်င့္သုံးမႈပါ က်ယ္ျပန့္နက္ရႈိင္းတဲ့နားလည္မႈ လုိအပ္ပါတယ္။

Vivekananda အလုိအရ Vedanta ဟာ ျဗဟၼဏဟိႏၵဴဘာသာမဟုတ္သလုိ ဗုဒၶဘာသာလည္းမဟုတ္ပါ။ ထုိနည္းအတူ ခရစ္ယာန္ဘာသာလည္းမဟုတ္ မူစလင္ဘာသာလည္းမဟုတ္ပါ။ Vedanta ဟာ ဒီအရာအားလုံး ရဲ့ ေပါင္းရုံးေဖာ္ျပခ်က္အစုစုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၈၉၃-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁-ရက္က Chicago ျမဳိ့၊ The parliament of Religions - ၌ သူ့ရဲ့ သမုိင္း၀င္ မိန့္ခြန္မွာ Swami Vivekananda က ေအာက္ပါအတုိင္း ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ -“ ခရစ္ယာန္ဟာ ဟိႏၵဴဘာသာ ဒါမွမဟုတ္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာဖုိ့မဟုတ္။ ဟိႏၵဴ ဒါမွမဟုတ္ ဗုဒၶဘာသာဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ျဖစ္လာဖုိ့မဟုတ္။ တစ္ခုခ်င္းဟာ အျခားသူမ်ားရဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိ လက္သင့္ခံဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ သည့္အျပင္ အသီးသီးအလုိက္ မူလအေျခအေနအတုိင္း ထိန္းသိမ္းထားဖုိ့ ျဖစ္ျပီး ေလ်ာ္ညီစြာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာဖုိ့ ျဖစ္တယ္” ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ramakrishna Paramahansa က “ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားစြာအေနျဖင့္ လမ္းခရီးက မ်ားစြာပါ” လုိ့ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ Swamiji က လူသားရဲ့အေရးကိစၥမွာ ခ်ဥ္းကပ္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈဆုိင္ရာ မ်ားျပားမႈကုိ အၾကီးအက်ယ္ တန္ဖုိးထားခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးအစားမ်ားရဲ့ဘယ္အမ်ဳိးအစားပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆုံးသတ္ တူညီမႈႏွင့္ တုိက္ဆုိင္၍ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

Vivekananda က ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ “အားလုံးက ဘာသာတရားတစ္ခု, ကုိးကြယ္ၾကည္ညဳိေလးစားမႈရဲ့ ယူနီဗာဆယ္ပုံစံတစ္ခု, လူ့က်င့္၀တ္စာရိတၱဆုိင္ရာစံႏႈန္းတစ္ခု - မွ်သာ သတ္မွတ္ လက္ခံဖုိ့ ျဖစ္တယ္ဆုိလ်င္ ၾကီးမားတဲ့ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွျခင္းဟာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါက အားလုံးေသာဘာသာတရားအတြက္ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိးတက္မႈအတြက္ အလဲထုိးပါလိမ့္မယ္။”

Ramakrishna အဖြဲ့အစည္းဟာ အဖြဲ့၀င္အသီးသီးရဲ့ စားစရာ, အ၀တ္အထည္, ေနစရာအေဆာက္အဦး, က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဂရုတစုိက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။ ဒါက အေသးစိတ္ ခေရေစ့တြင္းက် ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ အေတြးအျမင္ စိတ္ကူးယဥ္၀ါဒမွတဆင့္ အဲဒီရဲ့ ၀န္ထမ္းအမႈထမ္းကုိ လႈံ့ေဆာ္ တြန္းအားေပးပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟာ သူတုိ့ရဲ့အ၀၀ေသာအျပဳအမူမ်ားကုိ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္တယ္ဆုိတာ အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပဖုိ့ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေၾကာ္ျငာေဆာင္ပုဒ္ကုိ အသုံးျပဳေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာသာရးသမားတစ္ေယာက္က အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ေယာက္ ဘယ္လုိ ျဖစ္ႏုိင္မတဲ့လဲ? ဘာသာတရားနဲ့သူက သူဟာ ခ်ဳိ့ငဲ့သူမ်ားရဲ့ အလုပ္အေက်ြးျပဳလုပ္ရာမွာ ယုံၾကည္တယ္ဆုိလ်င္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ အဆုံးစီရင္တဲ့ အေသခံ တပ္ဖြဲ့၀င္အျဖစ္ကုိ ဘယ္လုိ ပါ၀င္ပူးေပါင္းႏုိင္ပါ့မလဲ? Swamijiရဲ့ အေျဖကေတာ့ ဘာသာတရားမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈႏွင့္ညီညြတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ားအျပားကုိ အားေပးတုိက္တြန္းဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

The parliament of Religions မွာ Swami Vivekananda က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူရဲ့ကုိယ္ပုိင္ဘာသာတရားအတြက္ တစ္ခုတည္းျခြင္းခ်န္အသက္ရွင္သန္ဖုိ့ႏွင့္ အျခားဘာသာတရားမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးဖုိ့ စိတ္ကူးယဥ္ေမ်ာ္လင့္အိပ္မက္မက္လ်င္ - အက်ြႏု္ပ္! သူ့ကုိ ကရုဏာသက္မိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အတုိက္အခံလုပ္ ခုခံကာကြယ္ေစကာမူ “ကူညီၾကပါ - မတုိက္ခုိက္ၾကပါနဲ့။ သဟဇာတျဖစ္ၾကပါ - မဖ်က္ဆီးၾကပါနဲ့။ ညီညြတ္ျငိမ္းခ်မ္းၾကပါ - သေဘာထား မကြဲလြဲၾကပါနဲ့” လုိ့ ဘာသာတရားတုိင္းရဲ့ နဖူးစည္းစာတန္းအေပၚမွာ မၾကာခင္ ေရးထုိးခံရလိမ့္မယ္ - ဆုိတာ အက်ြႏ္ုပ္! သူ့ကုိ ညႊန္းဆုိေထာက္ျပပါတယ္။”

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ Swami Vivekananda ရဲ့ 150-ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန့ က်င္းပတဲ့အခါ ငယ္ရြယ္သူ မ်ဳိးဆက္အားလုံးကုိလည္းပဲ ကုိယ္စားျပဳ က်င္းပေပးၾကပါစုိ့……


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္