Thursday, November 11, 2010

အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖုိ့

စစ္ပြဲကုိ ဘယ္လုိဆင္ႏႊဲရမယ္ဆုိတာကုိ သင္ၾကားေပးတဲ့ အတည္တက်သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ့ တကၠသုိလ္, ေကာလိပ္မ်ားနဲ့ အဖြဲ့အစည္းမ်ားကေတာ့ ရွားပါးျပတ္လပ္တယ္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဘယ္သူက သင္ေပးမွာလဲ? ျငိမ္းခ်မ္းေရးရႈ့ေထာင့္မွ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ဘယ္သုိ့ဘယ္ပုံ ရႈ့ၾကည့္မလဲဆုိတာကုိေကာ ဘယ္သူက သင္ေပးမွာလဲ?
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားေပးပါတယ္။
ေခတ္ေရးစီးေၾကာင္းမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ၀ိဇၨာ, သိပၸံတုိ့ရဲ့ တသီးတသန့္ ကြဲဲျပားျခားနားေနျခင္းက ပဋိပကၡနဲ့ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားဆီသုိ့သာ ဦးတည္ေနပါလိမ့္မယ္။ အစုိးရမ်ားဟာ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္အတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားနဲ့ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားကုိ ႏွစ္ျမွဳပ္ထားျပီးပါျပီ။ သုိ့ေသာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားဖုိ့အတြက္ကုိေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ ရည္ညြန္းထားျခင္း မရွိပါဘူး။

တကယ့္လက္ေတြ့ႏုိင္ငံေရးနဲ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆန့္က်င္ေနျခင္းအျဖစ္ စစ္ဆန့္က်င္ေရး၀ါဒကုိ သိရွိထားၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အစုိးရတြင္းရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ အားနည္းတဲ့မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ စစ္ဆန့္က်င္ေရး၀ါဒကုိ ရႈ့ျမင္သေဘာထားၾကလို့ပါ။ တုိက္ခုိက္ျခင္းဟာ ကာကြယ္ေရးနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အေကာင္းဆုံး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ စစ္ပြဲအေနျဖင့္ထက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေနျဖင့္ ရပ္တည္ေပးဖုိ့ ရဲ၀ံ့တဲ့သတၱိ မ်ားစြာ လုိအပ္ပါတယ္။

အစုိးရမ်ားမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားေပးျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ သက္ဆုိင္မႈက ဘာမ်ားပါလဲ? အစုိးရတြင္းရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားေပးတဲ့သူမ်ားကုိ တန္ဖုိးထားဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အေရးၾကီးတဲ့ အစပထမဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားဖုိ့ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ရဲ့ အနည္းဆုံး တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေဘးဖယ္ထားဖုိ့ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ပုဂၢလိကဆုိင္ရာမ်ားနဲ့ ျမဳိ့ျပအဖြဲ့အစည္းအုပ္စုမ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားမ်ားအတြက္ ကာလၾကာရွည္စြာ အခ်ိန္ယူခဲ့ျပီးပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ပုံနဲ့ပတ္သက္တဲ့အသြင္သ႑န္မွာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအျဖစ္ အစုိးရမွ အစကနဦး လုိက္ပါလာတဲ့အခါ ထိေရာက္မႈက အက်ြႏ္ုပ္တုိ့ရဲ့ ဘ၀ခရီးလမ္းကုိ အျပည့္အ၀ ေျပာင္းလဲလိမ့္မယ္ဆုိတာပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားအထိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ပ်ဳိးစုပ်ဳိးေထာင္ေပးဖုိ့ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ကေလးမ်ားရဲ့ ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းရဲ့ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္သင့္ပါတယ္။

တုိင္းမ္ေဖာင္းေဒးရွင္း (Times Foundation)မွာ တာ၀န္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားေပးဖုိ့နဲ့ အဲဒီပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရွိဖုိ့ ၾကိဳးပမ္းေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖင့္ World Wisdom Centre-မွ တဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေးပးဖုိ့ လုိအပ္ခ်က္အရ ျပည္သူလူထုအသိကုိ ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ Teach Peace-လႈပ္ရွားမႈနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ ႏုိးၾကားတက္ၾကြမႈအတြက္၊ Alliance for a New Humanity- ကုိ အားေကာင္းေစဖုိ့၊ တစ္ေန့တာအတြင္း အားလပ္တဲ့အခ်ိန္ သူတုိ့ရွိတဲ့ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ ေတြ့ဆုံႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က လူအမ်ားကုိ ေမတၱာ ရပ္ခံေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သင္ၾကားဖို့ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘာ့ေၾကာင့္ လုိအပ္သလဲ? ဘာသာေရးက်မ္းဂန္မ်ားမွာ ျခားနားမႈလုိ့ေျပာတဲ့အရာမ်ားက ပဋိပကၡသုိ့ ဦးတည္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အမ်ားျပည္သူမ်ားကုိ ေတြ့ရွိ၀င္ဆံ့ဖုိ့ လုိအပ္ျပီး အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အၾကီးမားဆုံး ဘုံအက်ဳိးစီးပြါးအတြက္ သူတုိ့ကုိ မီးေမာင္းထုိး အသားေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ သိပၸံပညာနဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားက တသားတည္းျဖစ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ့ အက်ြႏ္ုပ္တုိ့ကုိ ယူေဆာင္လ်က္ လူသားအသိကုိ တုိးခ်ဲ့ျပန့္ကားလာျခင္းဆီသုိ့ တျပဳိင္တည္း ေရာက္လာႏုိင္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ လ်ပ္စစ္မီးဟာ သိပၸံဆုိင္ရာစမ္းသပ္တီထြင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအရာဟာ အလင္းေရာင္နဲ့ အပူကုိ ေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ တီထြင္တဲ့လူ, ေနရာမ်ားမွာသာ ကန့္သတ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအရာမ်ားဟာ ကမၻာအႏွံ့ လူအမ်ားအတြက္ ရႏုိင္ သုံးႏုိင္ပါတယ္။ အလားတူပါပဲ။ ဘာသာေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ေဒသနာေတာ္မ်ားဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရယူဖုိ့ အဲဒီအရာမ်ားမွာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာသာတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ့ေနာက္လုိက္မ်ားအတြက္မွ်သာ မဟုတ္ပါ။ ညီညြတ္မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့အတူ ေနထုိင္ဖုိ့ လူတုိင္းအတြက္လည္း သက္ဆုိင္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ေျပာဆုိမႈက အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရည္ညႊန္းတဲ့အခါ အဲဒါဟာ အေရးပါ အဖုိးတန္ပါတယ္။ ေနာက္က်မွသာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သေဘာေပါက္တဲ့အေနနဲ့ ညီညြတ္မႈကုိျဖစ္ေပၚေစလွ်က္ ၾကီးမားတဲ့အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကုိ အဲဒါက ကူညီပါလိမ့္မယ္။ Teach Peace-ဟာ Deepak Chopra’s Alliance for a New Humanity နဲ့ အျခားေက်ာ္ၾကားတဲ့ဆရာမ်ား၊ ဂုရုမ်ားႏွင့္အတူတကြ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ ေစာင့္ေမ်ာ္ေနတဲ့ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တုိးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိန္ရဲ့လုိအပ္ခ်က္ဟာ Peace Alliance Spiritual Masters-တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိက္ခုိက္ဖုိ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ အကယ္ဒမစ္မ်ား၊ စင္တာမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးဖုိ့၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းမွတဆင့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းဖုိ့၊ သီအုိရီထက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ လက္ေတြ့မွာ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ ဒါေတြအတြက္ လူအမ်ားကုိ ေလးက်င့္ေပးဖုိ့ တစ္ခုတစ္ေလမွ် မရွိပါဘူး။

ဘယ္လုိျငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထုိင္မလဲ၊ ဘာသာတရားေတြနဲ့ ယုံၾကည္မႈတုိင္းကုိ ဘယ္လုိ ေလးစားျမတ္ႏုိး တန္ဖုိးထားမလဲ-ဆုိတာကုိ ေလ့လာသင္ယူျခင္းမွ ဘ၀နဲ့ပတ္သက္တဲ့ စြမ္းရည္ပါရမီမ်ားဟာ ကေလးဘ၀မွ စလုိ့ ေျပာၾကားေပးဖုိ့ စိတ္ထဲစြဲျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ေပးဖုိ့ လုိအပ္တဲ့အရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ လူ့သားရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ခရီး ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရွိျခင္းဆုိင္ရာ ျခားနားတဲ့နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိတယ္ဆုိတာ - စံထားရေလာက္သည့္အထိ ကေလးမ်ားဟာ သင္ယူသင့္ပါတယ္။ အဲဒီအရာဟာ အဆုံးမွာေတာ့ တစ္ခုတည္း ျဖစ္တယ္ဆုိတာ - အဆုံးစြန္ အထြတ္အထိပ္ ေတြ့ၾကဳံခံစားရသည့္တုိင္ေအာင္ ကေလးမ်ားဟာ သင္ယူသင့္ပါတယ္။

အက်ြႏုပ္တုိ့အျပင္ အက်ြႏုပ္တုိ့မွာ ဘာမ်ားရွိပါေသးသလဲ? အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာရွိတဲ့အရာအားလုံးက “ အက်ြႏု္ပ္တုိ့”–“ ငါတုိ့ ” ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀နဲ့ပတ္သက္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းလမ္းမ်ား ကေလးမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးဖုိ့ အေရးၾကီးပါတယ္။ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ အနည္းငယ္မဆုိသေလာက္ေနရာရွိတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အခန္းေနရာမရွိဘူးဆုိတာ Teach Peace-က ဘ၀နဲ့ပတ္သက္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ျပသပါလိမ့္မယ္။ Teach Peace - ဟာ အားလုံးနဲ့သဘာ၀အၾကား ညီညြတ္မႈနဲ့တစ္သားတည္းျဖစ္မႈကုိ ဖန္တီးေပးလိမ့္မယ္ ဆုိတာပါပဲ။ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္