Monday, November 15, 2010

ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွ ေပါက္ဖြားလာသည္

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အမုန္းတရား၊ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းနဲ့ မာန္မာနမ်ား တန္လန္းလုပ္လက္စ ရွိေနခဲ့မယ္ဆုိယင္ေတာင္ အမွန္တရား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေတြ့ရွိရဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။
Napoleon က ေျပာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “ ဒီကမၻာမွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ အလြန္အံ့အားသင့္ေစတဲ့အရာကေတာ့ ဘာမဆုိ ရယူဖန္တီးဖုိ့ အင္အားသုံးမႈက တတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိ။ ေရရွည္မွာ စိတ္ဓာတ္အားမာန္က ဓားကုိ အႏုိင္ယူ သာလြန္သြားတယ္” ဆုိတာပါ။
ဒီလုိေျပာဆုိရာမွာ Napoleon ဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရဲ့ အေရးပါတဲ့ အေျခခံသေဘာတရား မူတစ္ခုကုိ ထည္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိျပီး ဒါဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွ ေပါက္ဖြားလာပါတယ္။ အဲဒီအရာဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ မိမိရဲ့လက္မ်ားကုိ ဆန့္တန္းကမ္းလွမ္းေနစဥ္အတြင္း မိမိကုိယ္တုိင္အတြက္ေတာ့ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္နဲ့ပတ္သက္တဲ့ နာက်င္မႈကုိ ေပြ့ဖက္ဖုိ့ စြမ္းရည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ လြယ္ကူသည္ေတာ့ မဟုတ္။ အျခားသူမ်ားက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ အနာတရျဖစ္ေစတဲ့ ထိခုိက္နင့္နာေစျခင္းမ်ားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့အတိတ္ကာလမွစလုိ့ အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ကုိ ေခ်ာက္ခ်ားစရာအျဖစ္ စိတ္မွာ စြဲထင္ေနေစျပီး အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အနာဂတ္အလားအလာအတြက္ ညဳိႏြမ္းညစ္ေပေစပါတယ္။ ကံမေကာင္းစြာနဲ့ပဲ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ မလြမ္းေလာက္တာအျဖစ္ ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ျခင္းနဲ့သာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိ တန္တူသေဘာထားေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပစၥဳပၸန္မ်က္ေမွာက္မွာ ေနထုိင္ဖုိ့ ေလ့လာသင္ၾကားေနျခင္းက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္နဲ့ပတ္သက္တဲ့ နာက်င္မႈေ၀ဒနာကုိ ေပြ့ဖက္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္ကုိ ေထာက္ကူပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ကုိယ္တုိင္ေရာ အျခားသူမ်ားကုိပါ ကုစားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

မၾကာခဏဆုိသလုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ နာၾကည္ေလာက္ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သတိတရမွတ္မိေနျခင္းမ်ားက တဖန္ျပန္လည္လုိ့ ေ၀ဒနာကုိ အနာတရ ျဖစ္ခြင့္ျပဳျပန္ပါတယ္။ မွတ္ႏုိင္စြမ္းမွတ္ညဏ္နဲ့ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနတဲ့ အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ ဆန့္က်င္ဘက္အရာ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အဲဒီမွတ္ညဏ္ကုိ လႊတ္ေပးလုိက္ဖုိ့ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ျပဳဖုိ့ကုိ Raymond Studzinski က ေျပာပါတယ္။
မိမိလုိ ဖိအားမ်ား ပဋိပကၡမ်ားနဲ့အတိျပီးေနတဲ့ မျပည့္စုံတဲ့ကမၻာမွာ ေနထုိင္ရတဲ့လူသားတစ္ေယာက္နဲ့အလားတူ - ထိခုိက္ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေနတဲ့ အျခားလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈ့ဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။
ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ အတိတ္က ၾကဳံၾကဳိက္တုိက္ဆုိင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျပီးတဲ့အရာကုိ ၾကည္ျဖဴစြာအသိအမွတ္ျပဳလက္ခံဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆုံးအဆုံးအျဖတ္ကဲ့သုိ့ လက္သင့္ခံဖုိ့ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ဒါက ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ Edward Guinan က ေျပာပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ “အာဇာနည္မ်ား၊ အတုိက္အခံမ်ားနဲ့ သူေတာ္စဥ္မ်ားက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ အေမြးအႏွစ္က - ဘ၀ရဲ့ အခက္အခဲမ်ား၊ နာက်င္မႈမ်ားရွိေသာ္ျငားလည္း ယေန့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ေနထုိင္ႏုိင္စြမ္း ရွိရပါ့မယ္။ ေနထုိင္ရပါ့မယ္။ ယေန့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနထုိင္တဲ့ ၾကင္နာယုယမႈမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားကုိ မနက္ျဖန္က သယ္ေဆာင္လာလိမ့္မယ္” ဆုိတာပါပဲ။

စိတ္ပညာဆရာမ်ားစြာက ယခု အသိအမွတ္ျပဳ၀န္ခံထားတာကေတာ့ “ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရဲ့အေရးၾကီးတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုဟာ ဘယ္သူမွွ် ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မျပဳတဲ့ဘ၀အတြက္ ပထမဦးဆုံး မိမိကုိယ္ကုိယ္မိမိ ခြင့္လႊတ္ဖုိ့ ျဖစ္တယ္” ဆုိတာပါပဲ။
ေကာင္းတာျဖစ္ဖုိ့ အျခားသူမ်ားက အနာတရျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ထိခုိက္နာက်င္မႈမ်ားမွ ဘယ္သူကုိမွ် တားဆီးပိတ္ပင္မထားပါဘူး။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ရွိသူမ်ားကုိ စာနာရုိင္းပင္းတတ္မႈကရုဏာျဖင့္ တုံ့ျပန္ပါတယ္။ ဒါက အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးမွာ တူညီတဲ့ပ်က္စီးေစလုိတဲ့ တစ္ဖတ္ေစာင္းနင္းမႈမ်ား ရွိတယ္ဆုိတာနဲ့ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အျခားသူမ်ားအေပၚ ထိခုိက္နာက်င္မႈမ်ားကုိ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေစဖုိ့ အလားအလာစြမ္းရည္မ်ားကုိ အက်ြႏ္ုပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္က အတြင္းသုိ့ သယ္ေဆာင္လာတယ္- ဆုိတာကုိ ၀န္ခံေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္အတြက္ တရားမွ်တမႈကုိ ၾကိဳးပမ္းရွာေဖြဖုိ့ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မႈ တစ္ခုကုိ သတိျပဳမိၾကပါတယ္။ သုိ့ေစကာမူ အားလုံးကုိ ညွာတာသနားမႈနဲ့ သက္ညွာမႈက ေရြ့ေလ်ားမသြားေစပါဘူး။ ထာ၀ရဘုရားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ သမၼာက်မ္းလာ ရုပ္သြင္ကေတာ့ ခြင့္လႊတ္ေနတဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ့ရုပ္သြင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားမ်ားရဲ့ အမွားမ်ားအတြက္ ထာ၀ရဘုရားရဲ့သက္ညွာမႈကုိ မိခင္ရဲ့ လႈပ္ခတ္တုန္ခါေနတဲ့သားအိမ္၀မ္းဗုိက္ကဲ့သုိ့ သရုပ္ေဖာ္ထားပါတယ္။
ခြင့္လႊတ္ေနတဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ့ ရုပ္သြင္ဟာ -“ အဖဘုရားသခင္! သူတုိ့ ျပဳလုပ္တဲ့အရာကုိ သူတုိ့မသိတဲ့အတြက္ သူတုိ့ကုိ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ” ဆုိတဲ့ စကားလုံးမ်ားနဲ့ အသက္စြန့္ခဲ့ရတဲ့ ကာစင္သုိ့ ဖမ္းဆီးအတင္ခံထားရသူ Jesus ရဲ့ ရုပ္သြင္က အေကာင္းဆုံး စံနမူနာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခြင့္မလႊတ္တဲ့သေဘာထားနဲ့အမုန္းတရားမ်ားဟာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ျပျခင္းနဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈကုိ အရင္းခံတဲ့ မက်န္းမာမႈဆီသုိ့ ဦးတည္ႏုိင္ပါတယ္။ Dr Norman Vincent Peale-က သူမရဲ့လက္ေပၚမွာ ဆုိး၀ါးစြာယားနာခံစားေနရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ကုသမႈကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါတယ္။ သူမဟာ သူ့အေဖေသဆုံးျပီးေနာက္ သူ့အေဖရဲ့ အေမြမ်ားကုိ အမ်ားဆုံးခြဲေ၀မႈမ်ား ရရွိခံစားခဲ့ရတဲ့ သူမရဲ့အမကုိ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိခြဲေ၀ေပးရျခင္းအေၾကာင္းက သူမဟာ လူလြတ္ျဖစ္ေပမယ့္ သူမရဲ့အမဟာ အိမ္ေထာင္ရွင္ သားသမီရွိသူ ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။

အမုန္းတရားမ်ား၊ နာက်င္မႈမ်ားနဲ့ျပည့္ေနတဲ့သူမဟာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာလကၡဏာမ်ား ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာလည္းပဲ သူမရဲ့အမကုိ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ၾကမွသာလ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထက္ျပီး က်န္းမာေရးနဲ့ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ဘ၀မွာေနထုိင္ဖုိ့ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ ဘုရားသခင္တုိ့ရဲ့ က်က္သေရလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လူသားသတၱ၀ါမ်ားဟာ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ၊ ေသျခင္းတရားနဲ့ ရွက္ဖြယ္လိလိရျခင္းမ်ားကုိ လြန္ေျမာက္ေက်ာ္လႊားႏုိင္စြမ္း ရွိၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ လူသားရဲ့စိတ္ဟာ အဲဒီအရာကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ့ စြမ္းရည္ရွိေနလုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ားက သူမရဲ့နာဇီ(Nazi)နွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းသူကုိ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ျပဳဖုိ့နဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ သတင္းစကားကုိ ကူးစက္ပ်ံ့ႏွံ့သြားေစဖုိ့ Corrie Ten Boom ကုိ ေထာက္ကူခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီအရာက သူ့ရဲ့ အေကာင္းဆုံး -Man’s Search for Meaning- နဲ့ စိတ္ပညာအရ၊ စိတ္ေရာဂါကုသမႈအရ လူသားကုိ ခ်မ္းသာေစဖုိ့ Victor Frankl ကုိ လႈံ့ေဆာ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ ဆုိလုိျခင္းက - သူတုိ့ရဲ့ဘ၀မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ဖုိ့ - ေတာ္လွန္ေရးရဲ့ လက္က်န္ အနိဌာရုံရလဒ္မ်ားမွ ျပန္လည္သက္၀င္လူးလြန့္လာဖုိ့ - လက္ေလ်ာ့ထားရတဲ့လူတစ္ေယာက္ကုိ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကမၻာမွာ အမုန္းတရားဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ျပီးတဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းပါ၀ါေလာက္ ဘယ္ေတာ့မွ ပါ၀ါမရွိဘူး ဆုိတာပါပဲ။ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္