Tuesday, January 18, 2011

ဘာသာေရးကုိင္းရႈိင္းသူေတြဟာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နွင့္အံ၀င္ခြင္မက်သူေတြလား?

ရုပ္၀ါဒီသမားမ်ားက မေဖာ္ေရြ- လူမႈေရးနားမလည္- အေပါင္းအသင္းကင္းသူ- တရားေသစြဲသူ- ျပီးေတာ့ အသိ ညဏ္ဆုိင္ရာထုိးထြင္းသိျမင္မႈမွ ကင္းေ၀းသူမ်ားအျဖစ္- ဘာသာေရးကုိင္းရႈိင္းသူမ်ားကုိ မၾကာခဏျမင္ပါတယ္။

ဘာသာေရးကုိင္းရႈိင္းတဲ့သူမ်ားဟာ အရက္မေသာက္ရ- ေဆးလိပ္မေသာက္ရဆုိတဲ့ သေဘာထားအျမင္ အခ်ဳိ့ ရွိပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ အစားအစာမစားမီ ဆုေတာင္းၾကပါတယ္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာလြတ္လပ္မႈမ်ဳိးစုံကုိ မ်က္ေမွာင္ ၾကဳတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ အယူသီးအစြဲအလမ္းၾကီးျပီး- လက္ေတြ့မက်သူမ်ားျဖစ္ကာ အုိမင္းေဟာင္းႏြမ္းတဲ့ အယူအဆအေပၚမွာ ရပ္တည္ထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာသာေရးကုိင္းရႈိင္းသူမ်ားကုိ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နွင့္ အံ၀င္ခြင္မက်သူမ်ားအျဖစ္ ယူဆသတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

ေက်ာင္းမ်ား-ေကာလိပ္မ်ားတြင္ သူတုိ့ရဲ့နဖူးထိပ္မွာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကုိ ၀တ္ဆင္တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ား- ဒါမွမဟုတ္ ဆုေတာင္းမႈကုိ ရြတ္ဆုိတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ- အေပါင္းအသင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက မၾကာခဏ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္တတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ သူတုိ့ဟာ သူတုိ့ရဲ့ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈအတြက္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေတာင္ ျပဳလုပ္ခံရႏုိင္ပါတယ္။

ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ပင္- သူတုိ့ရဲ့ဘာသာတရားအတြက္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း, ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ အမွန္တကယ္ က်ဴးလြန္ျပီးျပီဆုိတဲ့ - အလြန္ျပင္းထန္တဲ့သစၥာေစာင့္သိျခင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသတဲ့လူမ်ား - ရွိတဲ့ေနရာမ်ားမွာ အမႈအခင္းအခ်ဳိ့ ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြက ဘာသာေရးကုိင္းရႈိင္းသူမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကဲ့ရဲ့အျပစ္ဆုိျခင္းမ်ား, သမုတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္ အားေကာင္းလာေစပါတယ္။

ဘာသာေရးကုိင္းရႈိင္းသူမ်ားဟာ တကၠသုိလ္ပရိ၀ုဏ္မွာ- ေျဗာင္က်က် သူတို့ရဲ့ယုံၾကည္မႈကုိ ဖြင့္ဟတဲ့အခါမ်ဳိးမွာျဖစ္ေစ- ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမ်ား - သက္တူတန္းတူအေဖာ္အသင္းမ်ားထံမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိတဲ့အခါမ်ဳိးမွာျဖစ္ေစ- လူမႈပတ္၀န္းက်င္နွင့္အံ၀င္ခြင္မက်သူမ်ားအျဖစ္ သူတုိ့ကုိ အမည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေပးၾကပါတယ္။

အစြန္းေရာက္တဲ့ကိစၥမ်ားမွာ- အၾကမ္းဖက္ျခင္း၀ါဒဆုိင္ရာအျပဳအမူမ်ားမွတဆင့္ တင္းက်ပ္တဲ့ဘာသာေရး အေျခခံသေဘာတရားကုိ အတိအက်လုိက္နာသူ ဘာသာေရးအယူ၀ါဒီမ်ားဟာ ေနာက္ထပ္လူမႈအဖြဲ့အစည္းမွ သူတုိ့ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ဖဲၾကဥ္ကင္းကြာသြားေစသည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာေရးကုိင္းရႈိင္းသူမ်ားဟာ- သူ့ရဲ့ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈအတြက္ တိတိက်က် အေထာက္အကူမျပဳတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုမွာေနထုိင္ေစကာမူ- သူရဲ့ယုံၾကည္မႈေနာက္လုိက္ပါဖုိ့ သူ့ကုိ ခြင့္ျပဳတဲ့လမ္းတစ္ခုကုိ ေလ်ွာက္လွမ္းရန္ ဂရုစုိက္ရပါမယ္။

ဆန့္က်င့္ဘက္အားျဖင့္ ေလာကီလူသားမ်ားဟာ သူ့ရဲ့ပတ္၀န္းက်င္နဲ့လုိက္ဖက္ရန္ သူ့ရဲ့အေရာင္မ်ားကုိ အျမဲတမ္း ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ လူမႈဆုိင္ရာအေရာင္ေျပာင္းလဲတတ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ပုံမွန္ထက္လြန္စြာ ေျပာင္းလဲဖုိ့ အလုိက္သင့္ မီးစင္ၾကည့္ကတတ္တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

သူဟာ - သူ့ရဲ့စိတ္၀င္စားမႈကုိ ကာကြယ္ဖုိ့, လုံျခဳံဖုိ့ က်ိန္းေသတယ္ဆုိလ်င္- အခုိက္အတံ့တစ္ခုရဲ့လုိအပ္ခ်က္ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ- အရင္းရွင္စနစ္မွ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္သုိ့ - သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမွ ရန္သူအျဖစ္သုိ့- အေကာင္းမွ အဆုိးသုိ့ အခ်ဳ့ိအေကြ့မ်ား အသြင္အျပင္မ်ားကုိ ကူးေျပာင္းႏုိင္ပါတယ္။

ဤသုိ့ေသာပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္- အထူးသျဖင့္ ထူးျခားတဲ့သြင္ျပင္လကၡဏာကုိေဆာင္တဲ့ အေရာင္ေျပာင္းလဲသူမ်ားက သူ့ကုိေရွာင္ေနတဲ့အတြက္, သူနဲ့ခပ္ေ၀းေ၀းေရာက္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္- ပုံမွန္အတုိင္းလက္ခံဖုိ့- ဘာသာေရး ကုိင္းရႈိင္းသူတစ္ေယာက္အတြက္ ပုိမုိခက္ခဲလာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူဟာ ပတ္၀န္းက်င္နဲ့အံ၀င္ခြင္မက်သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘာသာေရးကုိင္းရႈိင္းတဲ့ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နဲ့အံ၀င္ခြင္မက်သူဟာ- သိျမင္ေတြးေခၚယူဆျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ သူ့ရဲ့နည္းလမ္းသုိ့ တစ္ေန့ေသာအခါ ကမၻာၾကီးဟာ ျပန္လည္ခ်ဳိးေကြ ့လာလိမ့္မယ္- ဆုိတာကုိ သိပါတယ္။

သူက -သူတုိ့တေတြဟာ အေပၚယံမွာသာ သာယာေပ်ာ္ပါးေနၾကျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာနွင့္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျမင့္ျမတ္မႈအျဖစ္ လူတုိင္းကုိ ေတြ့ျမင္ပါတယ္။

သုိ့ေသာ္ ဘာသာေရးကုိင္းရႈိင္းသူမ်ားဟာ - သူဟာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နဲ့အံ၀င္ခြင္မက်သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစကာမူ- အျခားသူမ်ားဟာလည္း မတူကြဲျပားျခားနားတဲ့အမ်ဳိးအစားတစ္ခုရဲ့ ပတ္၀န္းက်င္နဲ့အံ၀င္ခြင္မက်သူမ်ား ျဖစ္တယ္- ဆုိတာကုိ နားလည္ပါတယ္။

သူတုိ့ဟာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္နဲ့အံ၀င္ခြင္မက်သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ႏွံ့ႏွံ့စပ္စပ္ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျမင့္ျမတ္မႈအျဖစ္သနစ္မ်ားမွာ ၀င္ဆံ့မႈမရွိပါ၊ လုိက္ဖက္ျခင္းမရွိပါ၊ အံကုိက္ မျဖစ္ပါ။ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအဆင့္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့နယ္ပယ္အျမင္ဟာ ေထြျပားက်ယ္ျပန့္လာေလေလ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအဆင့္နဲ့ပတ္သက္တဲ့နယ္ပယ္ကလည္း က်ယ္ျပန့္မ်ားျပားလာေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။

မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ စၾက၀ဠာဆုိင္ရာႏွင့္ အဲဒါရဲ့ အေသးစားျပဳိင္ဘက္ လူသားရဲ့ခႏၶာကုိယ္ကုိ သိရွိျခင္း- ဒါ့အျပင္ အရာရာဟာ သန့္စင္တဲ့စြမ္းအားမ်ား ပါ၀င္တယ္- ဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္ျခင္းက- နက္နဲသိမ့္ေမြ့တဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္မ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ ဒါဟာ Albert Einstein ကဲ့သုိ့ေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထူးျခားနက္နဲဆန္းျပားတဲ့ညဏ္အျမင္ကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္မႈေၾကာင့္ စိတ္၀င္တစားရွိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

အာကာသမွာ ပထမဆုံးအိႏၵိယ- Captain Rakesh Sharma ဟာ ကမၻာေျမျပင္သုိ့ သူ့ျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါ- အဆုံးမရွိတဲ့ အကာသထဲမွာ ယာယီဆုိင္းငံ့ထားတဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အံၾသစရာေကာင္းတဲ့ အျပာေရာင္ကမၻာကုိ ေတြ့ျမင္ရတဲ့အခါ- သူဟာ အလြန္အံၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့ခံစားမႈကုိ ခံစားခဲ့ရတယ္” လုိ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပါတယ္။
“ငါတုိ့ရဲ့ ကမၻာ့ၿဂဳိဟ္ဟာ အလြန္လွပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွာ လူသားေတြ တုိက္ခုိက္ေနၾကတယ္ဆုိတာ ယုံႏုိင္ေလာက္ဖြယ္ အေနအထား ငါ့မွာ မရွိ” လုိ့ သူက ဆုိပါတယ္။

အကြ်ႏု္ပ္တုိ့ဟာ- သမုိင္းမွာမၾကဳံစဖူးတဲ့ ေထြျပားမ်ားျပားလွတဲ့လူသားဆုိင္ရာ အေတြးအျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတဲ့ နယ္ပယ္တစ္ခုကုိ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေခတ္တစ္ခုထဲမွာ ေနထုိင္ေနၾကရပါတယ္။
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဘာသာစကားမ်ား- ယဥ္ေက်းမႈမ်ားစြာ- အဓိကဘာသာၾကီး ၇-ခုက ရာေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာဂုိဏ္းကြဲမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ခြဲျခားထားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ၾကီးပြားတုိးတက္လာျခင္း တစ္ခုျဖင့္ ဤအရာမ်ားက ဇာတိမ်ဳိးရုိးေဒသတစ္ခုခုနဲ့သက္ဆုိင္ရာကုိ ေရာေႏွာထားျပန္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သယ္ယူပုိ့ေဆာင္ေရးရဲ့အက်ဳိးတရားမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးဟာ ေသးငယ္လာပါတယ္။ ျခားနားတဲ့မ်ဳိးႏြယ္မ်ား- ဘာသာတရားမ်ားနဲ့ အုပ္စုအက်ဳိးစီးပြါးမ်ားမွ လူအမ်ားနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳမႈ အတုိင္းအတာကုိ မၾကဳံစဖူးပါ။
ဥပမာအားျဖင္ US ကဲ့သုိ့ေသာ တုိင္းျပည္တြင္ - ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈမ်ား, ေဆြမ်ဳိးမ်ားရဲ့ စိတ္ရႈပ္ေထြးစရာ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ - သီးျခားတစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ကုိင္ပုိင္လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္-လုံးလားေထြးလားအေျခအေနမ်ားျဖင့့္ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ ယေန့ အေမရိကဟာ အျဖဴေရာင္ အေမ- အမဲေရာင္အေဖ- စပိန္ဘာသာစကားေျပာ လက္တင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဦးေလး- တရုတ္ အေဒၚနဲ့ အုိင္ယာလန္ အဘုိးအဘြားျဖစ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္- ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အံ၀င္ခြင္မက်သူမ်ားဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့၀န္းက်င္းအားလုံးနီးပါးမွာ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒါဟာ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးဟာလည္း ဤသူမ်ားၾကားထဲ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အံ၀င္ခြင္မက်သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္-လုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။ ယေန့ လူတုိင္းလူတုိင္း ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အံ၀င္ခြင္မက်သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္