Thursday, September 15, 2011

ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း


လူသားသဘာ၀ရဲ့ အလြန္လွပတဲ့ပုံပန္းသြင္ျပင္တစ္ခုဟာ တစ္စုံတစ္ခုအတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းဖုိ့ စြမ္းရည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္စုံတစ္ခု (ဒါမွမဟုတ္) က်န္တဲ့ အျခားတစ္ခုခုအတြက္ အျမဲတမ္း ေစာင့္ဆုိင္းေနပါတယ္။

သုိ့ေပမယ့္ ေစာင့္စားျခင္းကုိ သေဘာမေတြ့ မႏွစ္ျမဳိ့ဖြယ္ျဖစ္တဲ့ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ဖုိ့ မဟုတ္ပါ။ သင္ဟာ ဘယ္လုိ ေစာင့္ဆုိင္းရမယ္ဆုိတာ သိရွိရပါ့မယ္။ ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းအတြက္ ျခားနားတဲ့နည္းလမ္းမ်ား- တမူထူးတဲ့ အေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ မ်က္ေမွာက္မွာ ဘယ္လုိေနထုိင္တယ္ဆုိတာ မသိဘဲ အျမဲတမ္း ေစာင့္ဆုိင္းေနတဲ့အခါ- ဒါက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ပ်င္းရိတဲ့ သေဘာသဘာ၀ရဲ့ ထင္ဟပ္မႈပုံရိပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ ပ်င္းရိ ေလေလ- သင္ကုိယ္တုိင္နဲ့ ပတ္သက္လုိ့ သင္ဟာ မ်ားစြာ သတိမျပဳမိေလေလ- အျပင္ပန္း ပုံပန္း ဟန္ပန္အလုိက္- သင့္ရဲ့ အေပၚယံမ်က္ႏွာပန္းသဘာ၀ႏွင့္လုိက္၍- သင္ဟာ အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္ ေပၚမွာ ေနထုိင္ေလေလ-ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင္ဟာ အလြယ္တကူ ေစာင့္ဆုိင္းေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒါက ဖင့္ေႏွးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖင့္ေႏွးျခင္းမွာ- တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အလုိရွိတဲ့ အရာ ေတြ လာေရာက္ျပီး အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ေပးလိမ့္မယ္ဆုိတာ ေမ်ာ္လင့္လွ်က္- ေျပာင္းလဲဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အျမဲတမ္း တစ္စုံတစ္ခုကုိ ေစာင့္ဆုိင္းၾကပါတယ္။ လူသားသဘာ၀က အဲဒီအတုိင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ဟာ သင္ကုိယ္တုိင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လ်င္- ေန့တုိင္း မီနစ္တုိင္းမွာ ဘ၀ဟာ အျမဲတမ္း သင့္ရဲ့တံခါး၀ကုိ ေခါက္ေနတယ္ဆုိတာ သင္ ေတြ့ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ေျပာင္းလဲဖုိ့ သင့္ကုိ ေျပာေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ ေျပာင္းလဲဖုိ့ သတၱိမရွိပါ။ (သင္ဟာ တုိက္ဆုိင္ျဖစ္ပ်က္လာတဲ့ အေျပာင္းအလဲကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနပါတယ္။) သင္လုိခ်င္တဲ့အေျပာင္းအလဲ တေထရာတည္း သင္ ျဖစ္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံး ျငိမ္းခ်မ္းခ်င္ၾကတယ္၊ ညီညြတ္ခ်င္ၾကတယ္ ျပီးေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စင္စစ္မေတာ့ ဒီအရာမ်ား ကုိ ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ ဘယ္ေလာက္ေလာက္မ်ား အလုပ္ လုပ္ၾကပါသလဲ?

သဘာ၀တရားဟာ မၾကာခဏ ၾကဳိဆုိလက္ခံႏုိင္တဲ့အဆုံးပုိင္းကုိ ေရာက္လာပါတယ္။ လူသားရဲ့ ျပဳဖြယ္ေဆာင္တာ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈက အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လုိ့ ကုိယ့္က်ဳိးရွာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကုိ ေပၚေပါက္ေစပါတယ္။ သာဓကအားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္း ေစျခင္းမ်ားပါ။

သဘာ၀တရားက သင့္ကုိ ေျပာင္းလဲေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္က မေျပာင္းလဲပါ။ သင္ဟာ ေစာင့္ဆုိင္းေနပါတယ္ (ဘာအတြက္လဲ?)။ ျပီးေတာ့ အေျခအေနအျဖစ္အပ်က္ေတြက ထိန္းမႏုိင္ သိမ္းမရ ျဖစ္တဲ့အခါ ေဘးဒုကၡေတြ ျဖစ္ပ်က္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိ သဘာ၀ (ဒါမွမဟုတ္) လူကလုပ္တာလုိ့ သတ္မွတ္ပါ။ ( ျဖစ္ရပ္မွန္ကေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ဟာ သူ့ရဲ့ခံႏုိင္စြမ္းအတုိင္းအတာ ရွိတယ္ဆုိတာ- ျပီးေတာ့ တစ္ေန့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ စိန္ေခၚတဲ့အေျခအေနမ်ားနဲ့ ရင္ဆုိင္ရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါ။)

တစ္ခါတစ္ရံ အဲဒါက လုံး၀အံ့ၾသျခင္းကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဖမ္းဆြဲထားပါတယ္။ (အဲဒါက ေသြးလန့္ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္းတစ္ခုလုိ လားပါတယ္။) ရုတ္တရက္ျဖစ္ပြါးတဲ့ကပ္ေဘးမ်ား တုိက္ဆုိင္ျဖစ္ပ်က္ျပီး အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ဳိးဆက္ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ့ အျပည့္အ၀ ျပင္ဆင္မထားပါ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံ မွာေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဒီရုတ္တရက္ျဖစ္ပြါးတဲ့ကပ္ေဘးမ်ားမွ သင္ယူၾကရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ကုိယ္တိုင္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွာ- အေျပာင္းအလဲနဲ့ပတ္သက္လုိ့ လားေရာက္ေစဖုိ့ ေျခလွမ္း မ်ားကုိ ယူရာမွာေတာင္ အဲဒါမွ သင္ယူၾကရပါတယ္။

သင္ဟာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆုိတာ- ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆုိတာ- သည္းခံမႈကုိ ေလ့က်င့္ရမယ္ဆုိတာ- ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ ရမယ္ဆုိတာ- သင္ နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့တစ္ေန့- အဲဒီေန့မွာ ဘ၀ရဲ့လမ္းအသစ္တစ္ခု စတင္ျခင္း ျဖစ္လာပါတယ္။

သင္ဟာ သည္းခံမႈမရွိလင့္ကစား- ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိလင့္ကစား- ငုိညည္းတယ္- ျငီးျငဴတယ္ဆုိလ်င္- သင္ဟာ သင့္ကုိ လႈပ္ႏႈိး တံခါးေခါက္ဖုိ့ အၾကီးမားဆုံးနဲ့ ပါ၀ါအမ်ားဆုံး တူကုိ အသုံးျပဳဖုိ့- သဘာ၀ကုိ ခြင့္ျပဳလမ္းဖြင့္ေပးလိမ့္မယ္ ဆုိတာ-မွတစ္ပါး- ဘာတစ္ခုမွ် ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။

ေစာင့္ဆုိင္းရျခင္းဟာ ေကာင္းပါတယ္ဆုိေပမယ့္ ဘယ္လုိ ေစာင့္ဆုိင္းရမယ္ဆုိတာ သင္က သိရွိမွသာပါ။ Aurobindo Ashram ရဲ့မိခင္က ေျပာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သင္ဟာ ဘယ္လုိေစာင့္ဆုိင္းရမယ္ ဆုိတာကုိ သင္ သိတဲ့အခါ- သင္ဟာ သင့္ဘက္ျခမ္းမွာ အခ်ိန္ကုိ ထားရွိပါတယ္။ သင့္မွာ အခ်ိန္ရွိပါေသးတယ္။ (အခ်ိန္ဟာ သင္ႏွင့္အတူ လာပါတယ္။) သည္းခံမႈ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္မႈျဖင့္ ဘယ္လုိ ေစာင့္ဆုိင္းရမယ္ဆုိတာ သင္ယူပါ။

အမ်ားအားျဖင့္ ေၾကာက္ရြံထိတ္လန့္တဲ့စြမ္းအင္မ်ား- တင္းၾကပ္မႈမ်ားအျပည့္ျဖင့္ အဲဒီလုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ေစာင့္ဆုိင္းတဲ့အခါ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဟာ ဟန္ခ်က္မညီ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ေစာင့္ဆုိင္းေနတဲ့အခါ အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ အဲဒီေစာင့္စားျခင္းကုိ သည္းခံမႈမရွိပါ။

အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းေနျခင္းႏွင့္ သည္းခံမႈျဖင့္ေစာင့္စားေနျခင္းအၾကား ျခားနားမႈဟာ- ေနာက္ပုိင္းမွာ သင့္ကုိ ယုံၾကည္ ေမ်ာ္လင့္ထားတဲ့အရာကုိ သင္ ျပဳလုပ္ျပီးျပီဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဟာ သင္ရဲ့တာ၀န္ကုိ လုပ္ျပီးပါျပီ။

အဲဒီေနာက္ သည္းခံမႈျဖင့္ ေစာင့္ဆုိင္းႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကုိယ့္ဘက္ျခမ္းမွာ အခ်ိန္ကုိ ထားရွိႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ အဲဒါက ဘ၀မွာ သင့္ကုိ အေကာင္းဆုံး အျမန္ဆုံး အခြင့္အလမ္းကုိ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္လမ္းခရီးဟာ သင့္ရဲ့ partner-ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အလုိဆႏၵရွိတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြ ရရွိဖုိ့ သင့္ကုိ ကူညီပါတယ္။

သင္မွာ အလုိဆႏၵတစ္ခုရွိတယ္ဆုိလ်င္ သင္ဟာ သည္းခံမႈလည္း ရွိရပါလိမ့္မယ္။ ရွိသင့္ပါတယ္။ မ်ဳိးေစ့တုိင္းဟာ ေပါက္ဖြါးခ်င္ၾက ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အပင္ၾကီးတစ္ပင္ ျဖစ္ထြန္းလာတယ္ဆုိတာ သည္းခံမႈျဖင့္သာလ်င္ တျဖည္းျဖည္း ၾကီးထြားလာပါတယ္။

သုိ့ေသာ္ျငားလည္း- ျဖစ္ျမဲပုံမွန္- အဲဒီအေျပာင္းအလဲကုိ သယ္ေဆာင္လာဖုိ့ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းျခင္း- (ညစ္ပတ္ရႈပ္ပြ ကေမာက္ကမအေျခအေနမ်ားကုိ လာေရာက္ေဆးေၾကာသုတ္သင္ သန့္ရွင္းဖုိ့ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းျခင္း- သင့္ေတာ္တဲ့ေျခလွမ္းကုိ ယူေဆာင္ရန္ ပဏာမေျခလွမ္းကုိ ယူဖုိ့ အျခားတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းျခင္း)- လုိ့ ဆုိလုိအဓိပၸါယ္ရတဲ့ အေျပာင္းအလဲကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကပါတယ္။

ဒါဟာ အေတာမသတ္ႏုိင္တဲ့ ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္