Friday, September 9, 2011

ပဋိပကၡသည္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းအတြက္ လုိအပ္ေသာအရာ ျဖစ္သည္

MK Gandhi- ဟာ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံေနစဥ္ ရထားတစ္စင္းမွ သူ့ကုိ အျပင္ ကန္ထုတ္ခံရတဲ့အခါ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ဖုိ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါက “အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈ၍ျဖစ္ေစ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ သက္ရွင္ေနထုိင္၍ျဖစ္ေစ… (ဒါမွမဟုတ္) ပဋိပကၡထဲ၀င္ေရာက္၍ျဖစ္ေစ၊ ထပ္တလဲလဲ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္၍ျဖစ္ေစ၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္နာက်င္ျခင္းမ်ားရဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္၍ျဖစ္ေစ” တစ္ခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္ရပါ့မယ္။ သူဟာ ေနာက္ပုိင္း ဒုတိယတစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ?

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ေအးေအးေဆးေဆး ေနထုိင္ျခင္းဟာ ဘ၀ရဲ့ေနာက္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆုိတာ-- ျပီးေတာ့ ဒီရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေအာင္ျမင္ဖုိ့ အေကာင္းဆုံးလမ္းဟာ ပဋိပကၡနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ အေျခအေနမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားဖုိ့ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ-- သူ့ကုိ ေဟာေျပာျပသခဲ့တဲ့ ဂုရုတစ္ေယာက္ သူ့မွာ မရွိခဲ့ဘူးလား? ဘာ့ေၾကာင့္ သူဟာ ေ၀းရာသုိ့ မေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သလဲ? ေခါင္းေရွာင္မသြားခဲ့သလဲ? လုပ္ဖုိ့ မျငင္းဆန္ခဲ့တာလဲ?

Dalai Lama- ဟာ တိဘက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ သက္ရွင္ေနထုိင္ေရးထက္ သင့္ေတာ္တဲ့ မိမိတုိင္း ျပည္က ၾကာျမင့္စြာ ခြဲခြါေနရျခင္း ဘ၀ေနထုိင္မႈပုံစံကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ သူကုိယ္တုိင္ဟာ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ျမင့္ျမတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ကမၻာတစ္၀န္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေတြ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ရွင္သန္ေနထုိင္ရျခင္းက ပဋိပကၡရဲ့အေျခအေနမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားဖုိ့ လုိအပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ မသိရွိခဲ့ဘူးလား?

Aung Sun Suu Kyi- ဟာ အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရမွာမဟုတ္။ Winston Churchill- ဟာ ကမၻာ့စစ္ထဲ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရဖုိ့ အေၾကာင္းရွိမွာမဟုတ္။ Nelson Mandela- ဟာ တစ္ကုိယ္တည္း အက်ဥ္းခ်ျခင္းကုိ ခံစားရမွာမဟုတ္။ Julius Nyerere- ဟာ Idi Amin ႏွင့္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲကုိ တုိက္ခုိက္ဖုိ့ရာ ရွိလိမ့္မယ္ မဟုတ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ရပ္တည္ေနေပမယ့္ ပဋိပကၡကုိ ေထြးပုိက္ေပြ့ဖက္ျပီးတဲ့ လူအမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ စာရင္းက အရွည္ၾကီးပါ။ မွတစ္ပါးအျခား.. သူတုိ့ဟာ အဲဒါကုိ အရႈံးေပးအည့ံခံဖုိ့ထက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကုိ ဆန့္က်င္ျပီးရပ္တည္ဖုိ့ ရဲရင့္ျခင္းသတၱိရွိပါတယ္။

ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးစရာေကာင္းတဲ့ အိႏၵိယဆုိင္ရာ၀တၳဳ Ramayana နဲ့ Mahabharata ႏွစ္ခုစလုံးဟာ စစ္ပြဲပုံျပင္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပုံျပင္မ်ားမဟုတ္ပါ။ တရားရုံးမွာ Krishana- ဟာ Draupadi- ရဲ့ မ်က္ႏွာပ်က္အရွက္တကြဲျဖစ္ရျခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ကုိ မသိက်ဳိးက်ြန္ျပဳဖုိ့ Pandavas- ကုိ မေျပာဆုိခဲ့ပါ။ သူဟာ စစ္ပြဲသုိ့သြားဖုိ့ သူတုိ့ကုိ အားေပးတုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ Gita- က ေျပာပါတယ္--“ အမွန္တရားကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ့ စစ္ပြဲမွာပါ၀င္ျခင္းဟာ စစ္သည္ရဲမက္တစ္ေယာက္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ကိစၥ မဟုတ္။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့တာ၀န္ပဲ ျဖစ္တယ္”။

Islam- က ေျပာပါတယ္။ “ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ခုခံကာကြယ္ျခင္းရဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္-- ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈက အကဲစမ္း စမ္းသပ္လာတဲ့အခါ-- တုိက္ခုိက္မႈဟာ တရားမွ်တမႈအတြက္ ထိန္းသိမ္းဖုိ့ ျဖစ္တဲ့အခါ-- Jihad- မွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းဟာ muslim- တစ္ေယာက္ရဲ့ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္”။

ပဋိပကၡႏွင့္ ပဋိပကၡတစ္ခုကုိ ေျဖရွင္းျခင္းရဲ့ နည္းလမ္းမ်ားအၾကား အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဇေ၀ဇ၀ါရႈပ္ေထြးေစခဲ့ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ မမွန္မကန္ ယူဆခဲ့တာကေတာ့ - ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ခ်စ္တဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ Gandhi-ဟာ ပဋိပကၡရဲ့အေျခအေနကုိ ေရွာင္ရွားျပီးခဲ့ရမယ္ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ့ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္မွာ သူဟာ ပဋိပကၡကုိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ခဲ့ပါတယ္။ Bhagat Singh- ဟာ ခုိက္ရန္ေဒါသရန္လုိမႈကုိ ေရြးခ်ယ္စဥ္ Gandhi- ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္နက္ကုိ အသုံးျပဳဖုိ့ ၾကဳိးစားျခင္းမွတစ္ပါး-- သူတုိ့ႏွစ္ေယာက္ဟာ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ဆံ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ဖုိ့ သူတုိ့ ကုိယ္ကုိယ္သူတုိ့ အသင့္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

သိပၸံပညာရွင္၊ အႏုပညာရွင္ (ဒါမွမဟုတ္) ပေရာ္ဖက္ဆာတစ္ေယာက္ရဲ့တာ၀န္ဟာ အသိပညာဆုိင္ရာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ စနစ္မ်ားကုိ ဆန့္က်င္လွ်က္-- ပဋိပကၡမွာ ပါ၀င္ဖုိ့လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အကန့္အသတ္ ရွိတဲ့အသိပညာဆုိင္ရာ ဘယ္အမ်ဳိးအစားပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်းကြ်န္ဘ၀ရဲ့ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Albert Einstein- ဟာ သိပၸံဆုိင္ရာ အသိပညာရဲ့နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ James Joyce- ဟာ စာေပနဲ့ပတ္သက္တဲ့ကမၻာမွာ နည္းတူမျခား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းအားနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ ကန့္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကုိ သူဟာ အဲဒါေတြကုိိ ျမင္ယင္ျမင္သေလာက္ ေရးသား ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ဆန့္က်င္ခဲ့ပါတယ္။Picasso- နွင့္ M F Husanin- ဟာ အႏုပညာျမင္ကြင္းမွာ လက္ခံထားတဲ့ဥပေဒမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္တဲ့ နယ္ပယ္ကုိ စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ Mother Teresa- ဟာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆကုိ ျပန္လည္အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခဲ့ပါတယ္။

သူတုိ့အထဲက လူတုိင္းလူတုိင္းဟာ ေ၀ဖန္ျခင္းျငင္းခုံျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ့ဟာ သူတုိ့ရဲ့အလုပ္နဲ့ပတ္သက္တဲ့သဘာ၀ကုိ အခုိင္အမာလက္ခံယုံၾကည္ထားခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူတုိ့ဟာ သူတုိ့ရဲ့အျမင္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေလ့ရွိတဲ့ နည္းစနစ္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ ထိန္းသိမ္းေလ့ရွိပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ ဆက္လက္စိတ္ပါ၀င္စားမႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ သူအမ်ား-- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္တဲ့ အရာမ်ားမွာေတာင္ ျပည့္၀ ကုံလုံတဲ့ လုံေလာက္ျပည့္စုံမႈအျဖစ္ ျဖစ္တည္ျခင္းကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ျပီးျပီဆုိတာ… ျပီးေတာ့ ျဖစ္တည္ျခင္းကုိ ၾကီးက်ယ္ျပန့္ကားလာဖုိ့အတြက္ ပဋိပကၡမွာ ပါ၀င္ဖုိ့ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီးျပီဆုိတာ… သည္အရာမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ့ဟာ အက်ြနု္ပ္တုိ့ဘ၀ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္ ဖြင့္ဆုိရွင္းျပျပီးပါျပီ။

အက်ြနု္ပ္တုိ့ဘ၀ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ျပဳသမွ်ႏုရတဲ့ မလႈပ္မယွက္ျငိမ္ေနတဲ့ လက္သင့္ခံျခင္းမွာ ရွင္သန္ ေနထုိင္ဖုိ့မဟုတ္ပါ။ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းအလုိ့ငွါ ပဋိပကၡနဲ့ ထိေတြ့မႈရွိဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းဟာ ဘ၀ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ၀ိညာဥ္အသီးသီးႏွင့္ စုေပါင္းထားတဲ့သိစိတ္ကုိ ေရွ့တုိးတက္လွမ္းဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ သတိေပးတဲ့စကားလုံး တစ္လုံးကေတာ့… အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ပဋိပကၡက တရားမွ်တသလား မမွ်တဘူးလား- ဆုိတာ သိဖုိ့ရန္အလုိ့ငွါ… စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ ပထမဆုံး ေက်ေအးျပီးျပတ္ ေအးျငိမ္းေစရမယ္ဆုိတာ… ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္