Sunday, July 10, 2011

သစ္ေတာမ်ားကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကရတာလဲ?

ေရွးေဟာင္းက်မ္းစာတစ္ခု ေျပာတာက “ဘုရားသခင္ဟာ သစ္ေတာ ျဖစ္တယ္။ သစ္ေတာကုိ ျမတ္ႏုိးကုိးကြယ္ပါ” ဆုိတာပါ။ ယခု ဘုရားသခင္ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ သစ္ေတာ ျဖစ္လာရမွာလဲ?

သစ္ေတာတစ္ေတာထဲမွာ ရွိရွိသမွ် အရာရာတုိင္းဟာ (ဧရာမၾကီးမားတဲ့ တိရိစၦာန္မ်ားမွ အႏၱရာယ္မေပးတဲ့ ပုိးေကာင္ကေလးမ်ားတုိင္) သူတုိ့ရဲ့ရိပ္ျမဳံ ရွိပါတယ္။ က်န္သည့္ အျခားတစ္ဖက္ရွိအရာမ်ားႏွင့္ အသီးသီးဟာ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေနထုိင္ၾကျပီး သင့္ျမတ္ အတြဲအဖက္ ညီၾကပါတယ္။ သစ္ေတာတစ္ခုထဲမွာ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈ ဇီ၀ေလာကဟာ မ်ားမ်ားျပားျပား လုံလုံေလာက္ေလာက္ ဖြဲ့စည္းပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေနထုိင္အေျခခ်သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ (အားလုံးအတြက္ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္) မရွိမျဖစ္ လုိအပ္တာထက္ ပုိမုိလုိ့ မယူၾကပါ။

အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားတဲ့ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအတြက္ ဇာတိရွင္သန္ရာ ကုိယ့္ရပ္ကုိယ့္ေျမ ရွိေစကာမူ သစ္ေတာမ်ားဟာ သန့္ရွင္းလတ္ဆတ္ အသစ္အတုိင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ေတာတစ္ခုထဲမွာ ေျဗာင္းဆန္ေနတဲ့ ကေမာက္ကမအေျခအေနတစ္ခုကုိ ေတြ့ရဖုိ့ဟာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္အတြက္ တကယ့္ၾကဳံေတာင့္ၾကဳံခဲပါ။ ဘုရားသခင္ဟာ သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္တဲ့ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးသူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ေပးထားပါတယ္။

သက္ရွိသတၱ၀ါတစ္ဦးအတြက္ အလဟႆျဖဳန္းတီးပစ္တဲ့အရာဟာ အျခားသတၱ၀ါ တစ္ဦးဦးအတြက္ အက်ဳိးရွိရွိအသုံး၀င္ပါတယ္။ မုခ် လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ေတာ တစ္ေတာထဲမွာ အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ဖုိ့ သင္ဟာ အားလုံးအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ သဘာ၀ အရ မွန္မွန္လႈပ္ရွားမႈစည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတးသြားလုိက္ဖက္မႈ ရွိဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

ဘ၀ပုံစံ မ်ဳိးစုံတဲ့ သက္ရွိတုိ့ရဲ့တည္ရာဘုံ ျဖစ္သည္အေလ်ာက္ အလုပ္အေက်ြးျပဳ ေနစဥ္အတြင္း- ေလထုအထဲ အသက္ဆက္တဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိ ထုတ္လႊင့္ေပးကာ- ျဂဳိလ္တစ္ခုလုံးရဲ့ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ သစ္ေတာတစ္ေတာက ျဖည့္ဆည္းေပးပါတယ္။ အဲဒါက အနာေရာဂါကုိႏုိင္တဲ့ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ားရဲ့ လႈိင္လႈိင္ျပည့္နွက္ ၾကြယ္၀တဲ့ အရင္းအျမစ္တစ္ခုႏွင့္ အဏုဇီ၀ရုပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြနဲ့ပတ္သက္လုိ့ တတ္က်ြမ္းဖုိ့ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံး အရင္သိနားလည္ရပါဦးမယ္။

သစ္ေတာရဲ့ဗဟုသုတကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀ ဆည္းပူးမိတာမရွိဘဲနဲ့ေတာင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ - အဲဒါေတြနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ ပြင့္အန္ထြက္ဖုိ့ ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ေလာဘကုိ ေလာင္စာ ျဖည့္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အတိတ္ဆီက မုိးသစ္ေတာဟာ ကမၻာေျမမ်က္ႏွာျပင္ရဲ့ ၁၄-ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မ်ားစြာ ဖုံးလႊမ္းပါတယ္။ ယေန့အခါ ၆-ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ပုိလုိ့နည္းပါးပါတယ္။ ယခု ေလာေလာဆယ္ႏႈန္းအတုိင္း အက်ြႏု္ပ္တုိ့ သစ္ေတာမ်ား သုံးစြဲျခင္းကုိ ဆက္လက္မျပတ္ သြားေနမယ္ဆုိလ်င္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ ၄၀-ခန့္မွာ ဒီဘုရားသခင္ကဲ့သုိ့ေသာ ဘ၀ရဲ့ ခံႏုိင္အားမ်ား အားျဖည့္ေပးတဲ့အရာမ်ားကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ဆုံးရႈံးႏုိင္ပါတယ္။

ပညာရွင္မ်ားအလုိအရ စကၠန့္တုိင္း စကၠန့္တုိင္း တစ္(၁)ဧကထက္မ်ားတဲ့ အခ်ဳိးအစား ႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ မုိးသစ္ေတာမ်ား ဆုံးရႈံးေနပါတယ္။ ေန့စဥ္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သစ္ပင္မ်ား-တိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ အဏုဇီ၀ရုပ္မ်ားရဲ့ ၁၃၇-မ်ဳိးစိတ္ကုိ ဆုံးရႈံးေနပါတယ္။ သစ္ပင္မ်ား-တိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ အဏုဇီ၀ရုပ္မ်ားအနက္ သစ္ပင္မ်ဳိးစိတ္ထက္၀က္ထက္ မ်ားစြာဟာ- သစ္ေတာဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းရပ္စဲသြားတာ မရွိလ်င္- မ်ဳိးသုဥ္းတိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏုိင္ပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းက်မ္းစာမ်ားက ဘ၀ကုိ ပုိေကာင္းေစတဲ့အရာမ်ားအျဖစ္ သစ္ေတာမ်ားကုိ အမႊမ္းတင္ ေထာမနာျပဳထားပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့၀ိညာဥ္ သြင္းေပးခဲ့တယ္လုိ့ သူတုိ့ကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အထြတ္အျမတ္ထားအပ္တယ္လုိ့ ယူဆၾကပါတယ္။ ထူးကဲဆန္းစုံၾကြယ္၀တဲ့ ဇီ၀ေဗဒအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ေပါက္ဖြားေစ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့ ေဂဟစနစ္ (အပင္ႏွင့္သတၱ၀ါတုိ့ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ဖြဲ့တည္မႈစနစ္) အေနျဖင့္ အေလးထားအပ္တဲ့ ေတာအုပ္မ်ားကုိ အေလးဂရုျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ျခင္းရဲ့ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ဟာ မြန္ျမတ္သန့္စင္မႈ ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ အထြတ္အျမတ္ကုိင္စြဲထားတဲ့အရာကုိ ဖ်က္ဆီးဖုိ့ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပါ။ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ျခင္းရဲ့ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အျမတ္တႏုိး တန္ဖုိ့ မထားတာလား?

ေ၀ဒအလုိအရကေတာ့ သဘာ၀လက္ေဆာင္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီရတနာေတြကုိ မေတာ္မေလ်ာ္ ျပဳလုပ္တာမဟုတ္ဆုိတာ ေသခ်ာေစဖုိ့- ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ့ဆက္စပ္တဲ့ ဓေလ့ထုံးစံ မ်ားကုိ ဖြဲ့စည္းတည္ေဆာက္ပုံေပၚပါတယ္။ ဤသုိ့ေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဓေလ့ကုိ သိနားလည္ဖုိ့ႏွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္အေၾကာင္းအရာက အဲဒါေတြကုိ ေလးစားဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

စိမ္းလန္းစုိေျပေရးကုိဦးတည္တဲ့ ရွင္သန္ေနထုိင္ျခင္းဟာ သစ္ေတာမ်ားရဲ့ ဘုရားသခင္နဲ့ သက္ဆုိင္တဲ့သဘာ၀ကုိ ေက်းဇူးျပဳအသိအမွတ္ျပဳတဲ့လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရွးေရွးမ်ားက အဲဒါကုိ ဘ၀ဆုိင္ရာ အခ်င္းခ်င္းအၾကားဆက္သြယ္တဲ့ သဘာ၀ကုိ ရုိေသေလးစားဖုိ့ အေရးၾကီးတယ္လုိ့ ယူဆပါတယ္။

မ်ဳိးႏြယ္စုယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားမွာ လူေတြဟာ သစ္တစ္ပင္ကုိ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မတုိင္မီ- ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးေပးသည့္အေနျဖင့္ သစ္ပင္ ငါး(၅)-ပင္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးဖုိ့ ၀န္ခံကတိေပးကာ- သစ္ပင္ရဲ့ခြင့္ျပဳသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဖိတ္ၾကားေမးျမန္း ေမတၱာရပ္ခံပါလိမ့္မယ္။ ယေန့ မဆီမဆုိင္အပုိ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိေတာ့သကဲ့သုိ့ ဒီဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ ပစ္ပယ္စြန့္လႊတ္ေနပါတယ္။

အဲဒါေတြက သက္မဲ့ ဒါမွမဟုတ္ သက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္အေနႏွင့္- သစ္ပင္မ်ားဟာ အလုပ္အေက်ြးျပဳတဲ့ ၀ိညာဥ္ကုိ သေကၤတအျဖစ္ ထားရွိပါတယ္။ ျမင့္ျမင့္မားမား မျပဳိလဲဘဲရပ္တည္ေနတဲ့အခါ အဲဒါေတြက ေဂဟေဗဒစနစ္ဆုိင္ရာ ဟန္ခ်က္ ညီမွ်မႈကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျပီး- ေသျပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာင္ သစ္သားအေနျဖင့္ အသုံးေတာ္ခံပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တူညီတဲ့ကုိယ့္က်ဳိးမငဲ့တဲ့ အမ်ားအက်ဳိးဦးစားေပးတဲ့ စိတ္ျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ျပန္ေပးဆပ္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က ေန့စဥ္ျပဳလုပ္တဲ့ ဘ၀ပုံစံစတုိင္ ေရြးခ်ယ္စရာကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရပါ့မယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ျပဳလုပ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈဟာ- မူလအတုိင္း ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ့ အေရးထား အသိရွိသင့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သဘာ၀ကေပးလာတဲ့လက္ေဆာင္မ်ားကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးဖုိ့ ရင္၀ယ္ပုိက္ ထားဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အေတြးစိတ္ကူးမ်ားကုိ စိမ္းလန္းစုိျပည္ၾကပါစုိ့!
“ကမၻာေျမၾကီးက လူသားတုိင္းရဲ့လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေက်နပ္ဖုိ့ လုံလုံေလာက္ေလာက္ စီစဥ္ေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတုိင္းရဲ့ ေလာဘအတြက္ေတာ့ မဟုတ္” ဆုိတဲ့ မဟတၱမဂႏၶီရဲ့ စကားလုံးကုိ ေအာက္ေမ့အမွတ္ရၾကရေအာင္ပါ။
အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လုိအပ္တဲ့အရာထက္မ်ားစြာ ရယူဖုိ့ကေတာ့ - “ကုိယ့္က်ဳိးအတၱကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းရဲ့ မ်ဳိးေစ့”ကုိ စုိက္ပ်ဳိးၾကဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္