Wednesday, July 6, 2011

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္မိျခင္း

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့မ်ားစြာဟာ “ ဒီလုပ္ငန္းတာ၀န္က ၾကီးက်ယ္လြန္းတယ္။ ငါက အလြန္ေသးငယ္တယ္၊ အေသးအဖြဲျဖစ္တယ္” ဆုိတဲ့ အေတြးမ်ားျဖင့္ အားမေပးဖုိ့ စတင္ပါတယ္။

ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ရင္ၾကားေစ့ေပးသူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတမန္မ်ားအတြက္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားကုိ ျဖည့္စြက္ထားတဲ့အရာက ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိပါတယ္။ ကမၻာေလာကၾကီးက ႏွစ္ဖက္လုံးကုိ လုိအပ္ပါတယ္။

တရုတ္ရဲ့ေရွးေဟာင္းပုံျပင္က ဒီလုိေျပာပါတယ္။
ေရွးေရွးတုန္းက အားလုံးဆရာ၀န္ျဖစ္လာတဲ့သားသုံးေယာက္နဲ့ လူတစ္ေယာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသားသုံးေယာက္မွာ သားအငယ္ဆုံးတစ္ေယာက္ကသာ တုိင္းျပည္အတြင္း ေက်ာ္ၾကားလာပါတယ္။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္ဆုံးျပီလုိ့ ထင္ျမင္ယူဆတဲ့ အႏွံ့အျပားမွ လူနာမ်ားက သူ့ထံ သြားေရာက္ကုသၾကမွာပါ။

တစ္စုံတစ္ေယာက္က သူ့ဖခင္ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ “သင့္ရဲ့ ဒီသားသုံးေယာက္ အားလုံးဟာ ဆရာ၀န္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အငယ္ဆုံးသားတစ္ေယာက္သာ ေက်ာ္ၾကားလာျခင္းအေၾကာင္းက ဘယ္လုိပါလဲ?”။

သူက ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ “ဒီငါ့သားတစ္ေယာက္က ေသျခင္းရဲ့အဓိကအခ်က္ကုိေတာင္ လူအမ်ားကုိ ကုသႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ လူတုိင္းက သူ့ကုိ သိပါတယ္။ ငါ့ရဲ့သားလတ္က အနာေရာဂါေတြ ဆုိးဆုိးရြားရြားျပင္းျပင္းထန္ထန္ မျဖစ္မီ အဲဒါကုိ ရွာေဖြေတြ့ရွိျပီး ကုသႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ့ကုိ သိတဲ့လူ အခ်ဳိ့အနည္းငယ္ ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ငါ့ရဲ့သားအၾကီးဆုံးကေတာ့ သူတုိ့ ျဖစ္ေခါင့္ျဖစ္ခဲ ရွားရွားပါးပါးလုံး၀ မက်န္းမာတဲ့ လူအမ်ားရဲ့က်န္းမာေရးနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူကေတာ့ ထင္ရွားမႈနည္းပါးပါတယ္။

ငါ့သားငယ္ရဲ့နာမည္ဟာ အျခားႏွစ္ေယာက္ထက္ ပုိျပီး ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ့ရဲ့က်ြမ္းက်င္မႈထက္ အလြန္ထူးခ်ြန္ေျပာင္ေျမာက္တာ မဟုတ္ေသာ္မွ သူတုိ့ရဲ့ က်ြမ္းက်င္မႈဟာ တူညီၾကပါတယ္။

မ်ားစြာေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတမန္ေတြဟာ အကုိၾကီးနဲ့ အကုိလတ္ကဲ့သုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ရဲ့ေနာက္ကြယ္- ပရိသတ္ရဲ့ေနာက္ကြယ္မွာ- မိသားစုႏွင့္ အဖြဲ့အစည္းအတြင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းႏွင့္ လက္ခံလုိက္နာျခင္း၊ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့မ်ဳိးေစ့ကုိ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ အဲဒါေတြကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း၊ အျဖစ္ခ်င္ဆုံး- ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားတဲ့သူမ်ားအျဖစ္ သူတုိ့ကုိယ္ကုိသူတုိ့ ေျပာင္းလဲလွ်က္။

သုိ့ေသာ္လည္း အျခား အဟန့္အတား အယူအဆမ်ားကလည္း လားပါတယ္။ “အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးက စိုက္ပ်ဳိးဖုိ့ ခက္တယ္။ ဒီအရာအတြက္ ငါ ေစာင့္ဆုိင္းေနလ်င္ ငါဟာ ဘယ္ေတာ့ စတင္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္”ဆုိတာပါ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါက ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါက ခက္ခဲပုံရပါတယ္။ အေၾကာင္းက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ သြားေနဆဲအရာတစ္ခုအစား ခရီးပန္းတုိင္အျဖစ္ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရႈျမင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

Rabbi Tarfon ေပးတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္က - “သင္ဟာ အလုပ္ကုိ ျပီးစီးဖုိ့ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရမည္ မဟုတ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ အဲဒါကုိ ေရွာင္ေျပးလုိ့ လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္” ဆုိတာပါ။

သင္ဟာ အရန္သီးသန့္ေဆာင္ထားတဲ့ေငြေၾကး ဘဏ္လက္က်န္ေငြ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားမလာလ်င္ သင္ဟာ အဲဒီအထဲက ဘယ္ေလာက္မွ် ထုတ္ယူႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမျခားအတူတူ ျဖစ္တဲ့သူမ်ားဟာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈတစ္ခုခုမွ် မျပဳလုပ္ဘဲ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ့ ျငိမ္သက္မႈကုိ သုံးရန္အခြင့္အလမ္း ရွာၾကပါတယ္။ ထုတ္ယူခ်င္ၾကပါတယ္။

သူတုိ့ေတြ့ထိတဲ့ “အျခားသူမ်ား”ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမလုိလားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္- သူတုိ့ ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားျခင္းက ေလ်ာ့နည္းျပဳိလဲသြားတယ္- ဆုိတာ၊ အဲသလုိမွမဟုတ္ျပန္ယင္လည္း သူတုိ့ဟာ တကယ္ၾကဳိးစားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “အေျခအေနမ်ား”က- ျပီးေတာ့ “အဲဒီသူမ်ား”က ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လက္ေတြ့က်င့္သုံးႏုိင္စြမ္းမရွိ- ဆုိတာ သူတုိ့ကုိ ျပၾကတယ္လုိ့- မ်ားစြာက ေျပာၾကပါတယ္။

ဤသုိ့ေသာသူေတြဟာ အခ်ိန္မ်ားစြာ အားျဖည့္ထား အားတင္းထားျခင္းကုိ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ့ရဲ့ကုိယ္ပုိင္ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ စုိက္ပ်ဳိးေနတဲ့ အားထုတ္မႈကုိ အသုံးမျပဳတဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိဖုိ့က မလြယ္ကူပါ။ အေၾကာင္းက အသစ္လဲ အစားထုိးေနတဲ့ အေဟာင္း (အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ျဖည့္ဆည္းပံ့ပုိ့ေပးတဲ့ အစပ်ဳိးခါစ အားသစ္မာန္သစ္ အသစ္တစ္ခုအပါအ၀င္ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေထာက္ကူေပးျခင္း မရွိတဲ့ ခ်ဳိးကပ္ေနတဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ား) ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။

အဘယ္သုိ့ေသာ အေလ့အက်င့္ျဖစ္ေစ လဲလွယ္အစားထုိးျခင္းကုိ ၾကဳိးစားျပီးတဲ့ အက်ြႏု္ပ္ထဲမွ အဲဒီသူေတြဟာ- အုိမင္းေဟာင္းႏြမ္းတဲ့ ပုံစံမ်ားထဲသုိ့ ျပန္လည္ ေလွ်ာေလွ်ာက်သြားဖုိ့ ဘယ္လုိလြယ္ကူတယ္ဆုိတာ- သိမွာပါ။ အဓိကအားျဖင့္ အသစ္တစ္ခုကုိ အခုိင္အမာသက္ေသထူတဲ့အခါ တည္ေထာင္တဲ့အခါ မဆုတ္မနစ္ၾကဳိးပမ္းျခင္းႏွင့္ ကတိေပးႏွစ္ျမွဳပ္ထားျခင္းကုိ- လုိအပ္ပါတယ္။

တစ္ေန့ ၂-ၾကိမ္ တစ္ခ်ိန္မွာ ၁၅-မိနစ္- မိနစ္ ၂၀-ခန့္ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ ဆိတ္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းတဲ့အခ်ိန္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ စည္းကမ္းက်နေသ၀ပ္ျခင္း (အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အထူးတလည္ အဲဒါကုိ လုိအပ္တဲ့အခါ- ေဖါက္ထုတ္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တဲ့ တည္ျငိမ္မႈနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖင့္ အတိျပီးတဲ့ သုိေလွာင္ရုံတစ္ခုကုိ အက်ြနု္ပ္တုိ့ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာ)ကုိ ဖြံ့ျဖဳိးတုိးတက္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံး မုခ် လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါတယ္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားက- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ က်ားက်ားမီးယပ္သေဘာထားတဲ့ လူစြမ္းေကာင္းပုံ ဖမ္းေနသူမ်ား- ျငီးေငြ့ဖြယ္ေကာင္းသူမ်ားသုိ့ ကူးေျပာင္းခ်ဳိးေကြ့ႏုိင္တဲ့ မုိက္မဲမႈ ဖိအားေအာက္မွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ ဆုိက္ေရာက္ေစတာ ပုိ့ထားေနတာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ -ဘယ္အရာ ျဖစ္ျဖစ္- ျပဳလုပ္ျခင္းပါ။

အခုမွျပန္သတိရမိတယ္။ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ေျပာဆုိရတာဟာ အေတာ္ကေလးမေရမရာ ႏုိင္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ေမြးရာပါ သဘာ၀ဗီဇဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါ။ ဒီေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေတြ့ထိျခင္းဟာ- ဒါမွမဟုတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဖြင့္ထုတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဟာ- ဒီလုိမွမဟုတ္ အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိျခင္းဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြက္ တကယ့္ကုိသဘာ၀က်တဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္