Wednesday, June 29, 2011

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အေကာင္းဆုံးေလာင္စာ ျဖစ္သည္

ဘ၀ဟာ ခရီးတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိလ်င္ ျပီးေတာ့ လူသားသတၱ၀ါဟာ ယာဥ္တစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆုိလ်င္ ဒီေနာက္ ဤခရီးအတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာ အျပီးသတ္ျခင္းတစ္ခုအတြက္ အေကာင္းဆုံးေလာင္စာဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အခ်ဳိ့ေသာ အျခားစိတ္ခံစားမႈကုိ အစားထုိးတဲ့အခါ- ျပီးေတာ့ အဲဒါကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ဗဟုိအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့အခါ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ေလာင္စာျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ- ယာဥ္ဟာ သိသိသာသာ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့သလုိ အဲဒါက ေဆာင္ရြက္မွာလည္း မဟုတ္ေတာ့ပါ။
အဲဒီအခါ ခရီးဟာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ့မႈ မရွိေတာ့ဘဲ ဂနာမျငိမ္- ဆူဆူညံညံ- ခုန္ဆြခုန္ဆြ- ကသိကေအာက္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ခ်ြတ္ေခ်ာ္ယုိယြင္းမႈမ်ားက ဆက္တုိက္ က်ေလ့ရွိပါတယ္။ ျပဳျပင္ေပးဖုိ့ အျခားသူမ်ားထံမွ အကူအညီ လုိအပ္ေနမႈမ်ား အဆက္ မျပတ္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ေဖာျခင္းေသာျခင္းတစ္ပုံၾကီး ရႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါက ေလ်ာ့နည္းကုန္ခမ္းလာဖုိ့ အလားအလာ မရွိပါ။ လူသားတုိင္းဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာလုိ့ ေခၚတဲ့ ဒီေလာင္စာရဲ့ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အေတာမသတ္ တစ္ေန့ ၂၄-နာရီ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း ထြက္ေပၚလာႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ သဘာ၀အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက အေၾကာက္တရားႏွင့္ အမုန္းတရားလုိ့ ဆုိတဲ့ သူ့ရဲ့ဆန့္က်င္ဘက္ခံစားမႈမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္သည့္အေနႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ေမြးရာပါပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္း ျဖစ္လင့္ကစား အမုန္းတရားနဲ့ အေၾကာက္တရားကေတာ့ အလြန္လြယ္လြယ္ကူကူပဲ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ထံ လားေရာက္ပါတယ္။

သင္ဟာ သာမန္ အေၾကာင္းတစ္ခုအတြက္- ျပီးေတာ့ သာမန္အဖြဲ့အစည္း အလံေအာက္မွာ လူအုပ္စုတစ္ခုကုိ တစ္စိတ္တည္း တစ္၀မ္းတည္းျဖစ္ေစခ်င္လ်င္- အေရးပါသည့္တစ္ခုခုအတြက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ သူတုိ့ကုိ ေပါင္းစည္းဖုိ့ သင့္ကုိ ပုိ့ေဆာင္ေစႏုိင္စြမ္း- ယူႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ အမုန္းတရားႏွင့္အေၾကာက္တရားဟာ မိနစ္မ်ားစြာထက္မပုိ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ မ်က္မုန္းက်ဳိးခံရသူ သဘာ၀ရန္သူဟာ ပါ၀ါမ်ားစြာ ရွိျပီး အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရွိေနပါတယ္။ စိတ္ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထက္ အမုန္းတရားနဲ့ အေၾကာက္တရားမွာ ရွင္သန္ေနစဥ္- ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက မွန္ကန္တဲ့ ျဖစ္တည္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ဓမၼကုိ အယူခံ၀င္ပါတယ္။ ဆြဲေဆာင္ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ဘ၀ရဲ့မွန္ကန္တဲ့ ေလာင္စာျဖစ္တယ္ဆုိတာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အားလုံး သိတဲ့အခါ ဘာ့ေၾကာင့္ အေၾကာက္တရားက ၾကီးစုိးလႊမ္းမုိးသလဲ? ဒါဟာ စိတ္အာရုံက ၀င္လာတဲ့ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့မွန္ကန္တဲ့ ျဖစ္တည္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ဓမၼဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေပၚမွာသာလ်င္ ရွင္သန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဓမၼႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္ ဤႏွစ္ခုအၾကား အျခားအေရးၾကီးတဲ့ သီးျခား ရပ္တည္ေနတဲ့အရာက- စိတ္- ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼရဲ့လက္ထဲမွာ ရွိျခင္းအစား အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဘ၀မ်ားရဲ့ အခြင့္အာဏာကုိ စိတ္က လႊဲေျပာင္းယူျပီးပါျပီ။

ျပီးေတာ့ စိတ္က အစိတ္အပုိင္းမ်ားစြာပါ၀င္ကာ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးပါတယ္။ ဒါက-ယုတၱိ ရွိ-မရွိ, ယုတၱိ တန္-မတန္, အေကာင္း-အဆုိး, အခ်စ္-အမုန္း, ေပးျခင္း-ယူျခင္း, သတ္ျခင္း- ကယ္ဆယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ျပီး ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ျခင္း- အကူအညီမဲ့ျခင္းကုိ ျဖည့္ဆည္းေနေပမယ့္လည္း ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အကူအညီမ်ားႏွင့္ ျပည့္သိပ္ေန ဖိစီးေနပါတယ္။ စိတ္ဟာ ၀ိေရာဓိ ျဖစ္ပါတယ္။ လည္ပတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အတပ္ေျပာရခက္ပါတယ္။ အဲဒါက အေငြ့ျပန္လြယ္ပါတယ္။ ဆက္ဆက္ထိ မခံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂနာမျငိမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ့ေပမယ့္ အဲဒါက ခ်က္ခ်င္းအဆက္မျပတ္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ- တိတ္ဆိတ္မႈ- တည္ျငိမ္မႈကုိ ရွာေဖြပါတယ္။

စိတ္ႏွင့္အတူတကြျဖစ္ေနရတာကုိက ရုိလာကုိစတာ(roller coaster)ကုိ စီးရသလုိ အက်ြႏု္္ပ္တုိ့ ဘ၀မ်ား ရွင္သန္ေနထုိင္ရတာကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ အထက္နဲ့ေအာက္- ဟိုဘက္ျခမ္း ဒီဘက္ျခမ္း- အတြင္းနဲ့ အျပင္ - စီးနင္းေနရတဲ့အရာက ေျပးသြားေရြ့လ်ားေနပါတယ္။ အက်ြနု္ပ္တုိ့ဘ၀မွာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ရွာေဖြတဲ့ တည္ျငိမ္မႈနဲ့ ေအးျငိမ္းမႈ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ေတာင္းတတဲ့ ေအးေအးလူလူရွိမႈနဲ့ သက္ေသာင့္ သက္သာရွိမႈႈ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ အသည္းအသန္လုိအပ္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ့ ျငိမ္သက္မႈ- ဒါေတြကုိ စိတ္ရဲ့ အားကစားကြင္းထဲမွာ ေတြ့ရွိဖုိ့ရန္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သူတုိ့ကုိ ရွာေတြ့လ်င္ သူတုိ့နဲ့သက္ဆုိင္ရာ ဆန့္က်င္ဘက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ဘ၀ရဲ့ လကၡဏာႏွစ္ရပ္ ဒြန္တြဲေနမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္သြယ္ဒြန္တြဲမႈက စိတ္မွာ အျမဲတမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼဟာ အျမဲတမ္း တစ္ခုတည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါက -ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိတဲ့ ေလာင္စာ တစ္ခုကုိသာ လုိအပ္ပါတယ္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ပထမဆုံး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ မရႏုိင္ပါ။ ဒါက သဘာ၀ဥပေဒသပါ။ ဘ၀မွာ ရယူလက္ခံျခင္းမတုိင္မီ ေပးအပ္ျခင္းက လာပါတယ္။ ရိတ္သိမ္းျခင္းမတုိင္မီ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းက လားေရာက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အဲဒါကုိ မသိပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ေပးခ်င္လုိတဲ့ ဆႏၵရွိမေနဘဲ ရယူလက္ခံဖုိ့ လမ္းစရွာ ေမ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့့ အက်ြႏု္ပ္လက္ထဲမွာ အၾကြင္းမဲ့ျဖစ္တဲ့ ပထမဆုံးေျခလွမ္းကေတာ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ႏွင္းအပ္ဖုိ့ ေပးအပ္ဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါကာလမွေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ လက္ခံရရွိပါလိမ့္မယ္။ ဆႏၵရွိသေလာက္ ဒါမွမဟုတ္ ေပးအပ္ျပီးသေလာက္ မဟုတ္ေပမယ့္ အၾကိမ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာပါ။ ကမၻာေလာကဓာတ္ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္အတူ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဖုံးလႊမ္းဖုိ့ ဒလေဟာက်လာဖုိ့ အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင့္ဆုိင္းေနပါတယ္။ ေပးျခင္းဆုိတဲ့ ေသးငယ္တဲ့ ပထမဆုံးေျခလွမ္းကုိ ယူဖုိ့သာလ်င္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြက္ လုိအပ္ပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶက သူ့ရဲ့တပည့္မ်ားကုိ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “သင္တုိ့ဟာ ေပးျခင္းရဲ့ စြမ္းပကားပါ၀ါနဲ့ပတ္သက္လုိ့- ငါသိတဲ့အရာကုိ သင္တုိ့ သိရွိခဲ့ၾကမယ္ဆုိလ်င္- သင္တုိ့ဟာ အသင္တုိ့ဘ၀မွာ ဦးစြာပထမ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အဲဒါကုိ ခြဲေ၀ေပးျခင္း မရွိဘဲ- အနည္းငယ္ေသာအစားအစာကုိမွ် သုံးေဆာင္ၾကလိမ့္မယ္ မဟုတ္” ဆုိတာပါပဲ။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္