Monday, June 27, 2011

ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာ က်ယ္ျပန့္လာေနတဲ့ အ၀န္းအ၀ုိင္း

ဘာသာတရားဟာ ရည္မွန္းခ်က္အနက္အဓိပၸါယ္ရဲ့ ေၾကာင္းက်ဳိးယုတၱိဆုိင္ရာအသိ တစ္ခုကုိေပးဖုိ့နဲ့ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဘယ္သူဆုိတာ ဘာရယ္ဆုိတာနဲ့ပတ္သက္လုိ့ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္အတူ အကြၽႏု္ပ္တုိ့ကုိ စီစဥ္ျပဌာန္းေပးလွ်က္- လူသားဘ၀ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ကို ေပးဖုိ့ ၾကဳိးပမ္းပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္- လင္မယားမ်ား- မိသားစုဆုိင္ရာအဖြဲ့၀င္မ်ား- လူမႈအဖြဲ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသား လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္- အက်ြႏု္ပ္တုိ့လူသားဆုိင္ရာ ကိုယ္ပုိင္လကၡဏာရဲ့ ျခားနားတဲ့ အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖင့္- ဆြဲထုတ္လုိ့မရႏုိင္ေအာင္ ဘာသာတရားက ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ပါတယ္။

ဒါဟာ အဲဒီရဲ့ေနရာအသီးသီးနဲ့ တန္ဖုိးအသီးသီးရွိတဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့လူသားဆုိင္ရာ ကိုယ္ပုိင္လကၡဏာ က်ယ္ျပန့္လာေနတဲ့ အ၀န္းအ၀ုိင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈေဗဒဆုိင္ရာ စိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္ကေတာ့ ေခတ္သစ္လူ့အဖြဲ့အစည္းအတြင္း အဆက္ျဖတ္ပထားျခင္း၊ မ်က္စိလည္လမ္းေပ်ာက္ေနျခင္းရဲ့ ျပႆနာမ်ားစြာဟာ- လူသားဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာ ယဥ္ေက်းမႈအစိတ္အပုိင္း ဆုံးရႈံးနစ္နာျခင္းရဲ့ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ရည္ညႊန္းထားပါတယ္။

လူသားဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာရဲ့ ဒီအ၀န္းအ၀ို္င္းဟာ - မိသားစုကဲ့သုိ့ ေသးငယ္တဲ့ နယ္ပယ္မ်ားမွ - အဖြဲ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ့ ၾကီးမားက်ယ္ပ့်ံမႈမွတဆင့္- ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ လူသားရဲ့ စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းမွာ လူသားအားလုံး တေပါင္းတစည္းတည္းျဖစ္ေနတဲ့ က်ယ္၀န္းတဲ့ အ၀န္းအ၀ိုင္းကုိ ေနာက္ဆုံး ေထြးပုိက္ဖုိ့- အျပင္ဘက္သုိ့ တစ္လိပ္လိပ္ရစ္တက္သင့္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီေသးငယ္တဲ့နယ္ပယ္မ်ားက သူတုိ့ကုိယ္သူတုိ့ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည့္အေနျဖင့္ သေဘာေပါက္တဲ့အခါ ဆန့္က်င္ဘက္အရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ပါတယ္။ ျခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ သေဘာေပါက္တဲ့ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာအစိတ္အပိုင္းကုိ ကာကြယ္ဖုိ့ သူတုိ့ကုိယ္သူတုိ့ တသီးတသန့္ေနလွ်က္- သူတုိ့ဟာ သူတုိ့ကုိယ္ကုိ အျခားသူမ်ားမွ ပိတ္ဆုိ့ျဖတ္ေတာက္ထားပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေအာက္မွာ ဘာသာတရားကလည္း အဲဒီ ထီးတည္းေနျခင္းရဲ့ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းမွာေတာင္ ျပီးေတာ့ အဲဒါကုိ ပုိမုိဆုိး၀ါးေစျခင္းရဲ့ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္လာပါတယ္။

ေၾကာက္ရြ့ံထိတ္လန့္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွ သူတုိ့ကုိ သီးျခားခြဲထုတ္ထားတဲ့ သံသယဒြိဟမ်ားမွ လူ့အဖြဲ့အစည္းကုိ လြန္ေျမာက္ေစရန္- အက်ြႏု္ပ္တု့ိဟာ သူတုိ့ရဲ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုံျခဳံမႈကုိသာ ေျပာဆုိရမည္မဟုတ္။ အျခားသူမ်ားမွ လူ့အဖြဲ့အစည္းကုိ အဆက္ျဖတ္ပထားတဲ့ သံသယႏွင့္ ရန္လုိစိတ္ရဲ့ အတားအဆီးမ်ားကုိ ထပ္ထည့္ထားတဲ့ - မွားယြင္းစြာ တင္ျပမႈမ်ား- တစ္ယူသန္အမႈအက်င့္မ်ားႏွင့္ ပုံေသကားက် သမာရုိးက် ပုံစံမ်ားကုိလည္း တုိက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းရပါ့မယ္။

ဘာသာတရားဟာ လူသားဆုိင္ရာကုိယ္ပုိင္လကၡဏာရဲ့ အခန္းက႑အားလုံးႏွင့္ ေလးေလးနက္နက္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ - ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္းအၾကား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းက ရမ္းဆ၍ဆုပ္ကုိင္ထားတဲ့ အဟန့္အတားမ်ားကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ျခင္းရဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္- အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ, ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကုိ တုိးတက္ဖြံ့ျဖဳိးေစျခင္းအတြက္ အေရးပါလွပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ဘုံအနာဂတ္အတြက္ အားျဖည့္တည္တံ့ေစတဲ့ သက္ရွိပတ္၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္ကုိ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ဖုိ့ - တစ္ဦးကုိတစ္ဦး သေဘာေပါက္နားလည္ႏုိင္စြမ္းနဲ့ ရုိေသေလးစားဖုိ့အတြက္ လုိအပ္ခ်က္က - အားလုံးကုိ အထူးစုိးရိမ္ဖြယ္အဆင့္ အသည္းအသန္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘာသာတရားဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လူ့အဖြဲ့အစည္း, ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာနဲ့ အသုိင္းအ၀ုိင္း, ဓေလ့စရုိက္ စသည့္ သီးျခားလကၡဏာတုိ့အတြက္ ဗဟုိအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေရွ့အေနာက္ ဘာသာတရား အခ်င္းခ်င္းအၾကား သေဘာေပါက္နားလည္မႈဟာ ဒီအေရးပါမႈအတြက္ မူလပဓာန ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနယ္ပယ္မွာ ထိေရာက္တဲ့ အံကုိက္လႈပ္ရွားလည္ပတ္ျခင္းအတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ဘာသာေရးႏွင့္ ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာကုိ ေလ့လာစူးစမ္းတဲ့ ေအာက္က်ဳိ့ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရဲ့ လုိအပ္ခ်က္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ဓေလ့ထုံးစံ အစဥ္အလာအားလုံးဟာ တိက်တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာစကားစပ္မွာ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမွန္တရား, ဒိ႒ျဖစ္ရပ္ ဒါမွမဟုတ္ ဘုရားသခင္ (သုိ့) နတ္မ်ားရွိေနျခင္း, အာရုံကုိဆြဲေဆာင္ထားႏုိင္ျခင္းက တစ္ခုခုေသာ ဓေလ့ထုံးစံ အစဥ္အလာထက္ ၾကီးက်ယ္ပါတယ္။ ဒီအလုိအရ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အျခားသူမ်ားရဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ့ လူ့က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ အတြင္းသေဘာညဏ္အတြက္ ဖြင့္ေပးထားဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။

ဘာသာအခ်င္းခ်င္းအၾကား စကားေျပာဆုိျခင္းအတြက္ နယ္ပယ္ဥပေဒ သုံးခုရဲ့ေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လုိက္ပါတယ္ဆုိတာ ဆြိဒင္ႏုိင္ငံသား Lutheran Bishoop Krister Stendahlက ေထာက္ခံထားပါတယ္။
ပထမ! အဲဒီေဘာင္အတြင္းမွ အေကာင္းဆုံးႏွင့္အညီ အျခားလူ့အဖြဲ့အစည္းကုိ အျမဲတမ္း ရႈျမင္ပါ။
ဒုတိယ! သူတုိ့ကုိယ္သူတုိ့ နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့အတုိင္း အျခားသူမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ ၾကဳိးပမ္းပါ။
ျပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံးက ဘာသာေရးဆုိင္ရာ သန့္စင္မြန္ျမတ္ေသာ မနာလုိ မရႈဆိတ္မႈအခန္းမွ ထြက္ခြါပါ။
ဒါဟာ မိမိရဲ့ဓေလ့ထုံးစံအစဥ္အလာအတြက္ သစၥာမဲ့တဲ့ အျပဳအမူေတာ့မဟုတ္။ သီးသန့္အထူးတလည္ျဖစ္တဲ့ လွပျခင္းဆုိင္ရာ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ေတြ့ျမင္ႏုိင္စြမ္းနဲ့- အျခားသူမ်ားမွာ အတြင္းသေဘာညဏ္ကုိ ေတြ့ျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

အေရွ့အေနာက္ ဘာသာေရးအခ်င္းခ်င္းအၾကား ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းက အေရွ့အေနာက္ ျခားနားတဲ့ ဓေလ့ထုံးစံအစဥ္အလာဆုိင္ရာ အလွတရားနဲ့အသိပညာအတြက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းအေပၚ ဆုံမွတ္ထားရွိရပါ့မယ္။ သို့ျဖစ္၍ အစည္းအေ၀းမ်ားမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားသိႏုိင္ရန္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္စီစဥ္ထားတဲ့ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈဟာ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ႏွင့္ အက်ဳိးျပဳတည္တ့ံေစေသာအနာဂတ္အတြက္ အေရးပါျခင္းရဲ့ ဘာသာရပ္မ်ားနဲ့ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအေပၚ - အျခားဓေလ့ထုံးစံအစဥ္အလာမ်ားမွ ထုိးထြင္းသိျမင္ညဏ္ျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ပုိင္လူ့အဖြဲ့အစည္းကုိ အသိၾကြယ္၀ေစ သိျမင္ရွင္းလင္းေစရပါ့မယ္။

ဒီေနာက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အားလုံးက ကုိယ္ခႏၶာတစ္ခု (လူသားအားလုံးႏွင့္ ျဂဳိလ္နကၡတ္ တာရာမ်ားရဲ့ သာယာေကာင္းမြန္မႈအတြက္ အရင္းခံအေျခတည္တဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ စုေပါင္းစုေဆာင္းထားတဲ့ အသိပညာအတြက္ အဖုိးတန္အေရးပါတဲ့ ျဖည့္ဆည္း ပံ့ပုိ့ေပးသူအားလုံး) ရဲ့ ေျခလက္အဂၤါအားလုံးလုိလုိခ်ည္းသာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ လက္ေတြ့ဘ၀ဒိဌျဖစ္ရပ္ကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ေတြးဆ သတိမူလာႏုိင္စြမ္း ရွိလာပါလိမ့္မယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္