Wednesday, February 1, 2012

ေအာင္ျမင္မႈ က်ရႈံးမႈမ်ားဆုိင္ရာ


က်ရႈံးတာထက္ ေအာင္ျမင္တာကုိ ပါ၀င္ယွဥ္ျပဳင္ကစားရတာက အေကာင္းဆုံးပါ။ အျပင္မွာ သံေခ်းတက္တာ ထက္ အျပင္မွာ တာရွည္အသုံးခံတာက အေကာင္းဆုံးပါ။ အေကာင္းဆုံးအတြက္ ရည္ရြယ္တာႏွင့္ ေအာင္ျမင္ မႈမွာ မက်ရႈံးတာက အေကာင္းဆုံးပါ။ မိမိက မိမိကုိယ္ကုိယ္ အေကာင္းဆုံးလမ္းေၾကာင္းမွာ ပုိ့ထားတဲ့အခါ- ဒါက သိခြင့္ရဖုိ့ ရွိရင္းစြဲ ပါရမီစြမ္းရည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးပါတယ္။
ဘယ္သူကုိမွ ဘယ္ေသာအခါမွ ေဒါသျဖစ္ခဲ့ျပီး စိတ္ဆုိးခဲ့ျပီး မဟုတ္တဲ့သူေတြဟာ- ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ ထြန္းျခင္းမရွိ ဆုိတာပါ။ အလားတူပါပဲ။ ဘယ္တုန္းကမွ မဆုံးရႈံးဖူးတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ - ေအာင္ျမင္မႈ ရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ ေတြ့ရွိရမွာ မဟုတ္ပါ။
ေအာင္ျမင္မႈမွာ ၀မ္းသာအားရစရာရွိတယ္ဆုိတာ- ဆုံးရႈံးမႈမွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာနာက်င္မႈရွိတယ္ဆုိတာ- သံသယမရွိပါနဲ့။ ျပီးေတာ့ မိမိက ႏွစ္ခုလုံးကုိ လက္မခံလ်င္- ဒါက ကမ္းပါးတစ္ဖက္ ရွိဖုိ့ ျမစ္ကုိ ေမ်ာ္လင့္ေန သလုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ကုိ ကမ္းပါးႏွစ္ဖက္က ထိန္းခ်ဳပ္ဟန့္တားထားတယ္ မဟုတ္ပါလား?
ေအာင္ျမင္မႈမွာ- မိမိကုိယ္ကုိယ္ ယုံၾကည္မႈ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းပတမ္း ခံႏုိင္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ေဇာင္းေပး ထားတဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈနဲ့ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္- ဆုိတဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ ရႈေထာင့္ ေလးမ်ဳိး ပါ၀င္ပါတယ္။
မိမိကုိယ္ကုိယ္ ယုံၾကည္မႈမွာေတာ့- ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏွလုံးသားခံစားခ်က္၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ က်ြမ္းက်င္လိမၼာမႈကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း- ဆုိတဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ အမာခံေက်ာရုိး သုံးခုအေပၚမွာ ရပ္တည္ထားတာပါ။ အခက္အခဲ ဖိစီးမႈဒဏ္ရဲ့ အခုိက္အတံ့မ်ားမွာေတာင္- ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏွလုံးသားခံစားခ်က္ဆုိင္ရာ ဖန္တီးမႈ အႏုပညာကုိ သင္ယူရပါ့မယ္။
ဘ၀ရဲ့အရည္အေသြးေကာင္းျခင္း ၾကန္အင္လကၡဏာဟာ- မိမိရဲ့အေျပာင္းအလဲမရွိတဲ့ တစ္တမတ္တည္း ျဖစ္တဲ့ စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ အရည္အေသြးေကာင္းျခင္း အမ်ဳိးအစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိက ေကာင္းက်ဳိးရဲ့ အေနအထား တစ္ခုမွာ စိတ္ခံစားမႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းဆုိင္ရာ အႏုပညာ ( အဲဒါမ်ဳိး သိစိတ္ရဲ့ အေျခအေနကုိ ရွာေဖြျခင္း) ကုိ က်ြမ္းက်င္ရပါ့မယ္။
စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္မ်ားရဲ့ အခုိက္အတံ့မ်ားမွာ- မိမိ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္အေပၚ- မသိစိတ္အရ စိတ္ကုိယ္၌ ကုိယ္က က်ဳိးေၾကာင္းညီညြတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပေလ့ ရွိပါတယ္။
ခရစ္ကတ္မွာေတာ့ တုတ္ေခ်ာင္းမ်ား ျပဳတ္က်သြားတဲ့အခါ- အသစ္အားကစားသမားမ်ားက ၾကီးမားတဲ့ ဖိစီး မႈေအာက္မွာ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ အတိတ္က်ရႈံးမႈမ်ားက မ်က္ေမွာက္အေျခအေနမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါတုိ့ဟာ ပစၥဳပၸန္မွာ ေနထုိင္ေနတာမဟုတ္ဘဲ- အတိတ္မွာ ေနထုိင္ေနၾကတာပါ။
ခရစ္ကတ္အားကစားသမားမ်ားနဲ့အက်ြႏု္ပ္ရဲ့ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳမႈအရ- အက်ြႏု္ပ္ သူတုိ့ကုိ ေျပာတာက - သူတုိ့ဟာ ဖိအားေအာက္မွာ ျဖစ္ၾကတဲ့အခါ- သူတုိ့ဟာ သိစိတ္အရ သူတို့ရဲ့အနာဂတ္ကုိ ျဖည့္ဆည္းပ့ံပုိ့ သင့္တယ္ ဆုိတာ- ဒါေပမယ့္ အတိတ္ကုိေတာ့ မဟုတ္- ဆုိတာကုိပါ။ မိမိက အဲဒါကုိ ဘယ္လုိလုပ္ႏုိင္မလဲ? ဒါဟာ မိမိက ရွိသင့္တဲ့ တာ၀န္နဲ့စည္းကမ္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေအာင္ျမင္ဖုိ့ သင့္ရဲ့ကတိေပးျပီးတဲ့အလုပ္မွ သင့္ရဲ့အနာဂတ္ကုိ ဖန္တီးပါ။ ျပီးေတာ့ သင့္ရဲ့ အတိတ္က က်ရႈံး မႈေၾကာင့္ ရရွိခဲ့တဲ့ပညာႏွင့္ သင့္ရဲ့အနာဂတ္ကုိ ဖန္တီးပါ။ ခရစ္ကတ္မွာ- အထူးျဖစ္တဲ့ အားကစား သမားတစ္ေယာက္က- ၾကီးမားတဲ့ ဖိအားေအာက္မွာ ျဖစ္ျပီး က်ရႈံးမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါ- ဒီအျပင္ အားကစား သမားက ဘယ္လုိျပန္လည္ ခုန္ထြက္ရမလဲ- ဆုိတဲ့ ဥပမာျဖင့္ သင့္ရဲ့စိတ္ျဖစ္ရပ္ထဲမွာ ျပန္လည္သတိရပါ။
သင့္မွာ ပြဲမတုိင္ခင္မွာေတာင္- အဆင္သင့္ျဖစ္တဲ့ သက္၀င္လႈရွာတဲ့ ဒီရည္ညြန္းကုိးကားခ်က္ေတြ ရွိသင့္ပါ တယ္။ မိမိက အထြတ္အထိပ္အေျခအေနမွာ ရွိဖုိ့ မိမိရဲ့ ခႏၵာကုိယ္ကုိ- အထြတ္အထိပ္အေျခအေနမွာ ရွိဖုိ့ မိမိရဲ့ခံစားခ်က္ကုိ- အထြတ္အထိပ္အေျခအေနမွာ ရွိဖုိ့ မိမိရဲ့စိတ္ကုိ- ပုံစံသြင္း ေလ့က်င့္ေပးရပါ့မယ္။ ဤကဲ့ သုိ့ေသာ အထြတ္အထိပ္အေျခအေနမွာ- စြမ္းအားဆုိင္ရာ ျခားနားတဲ့ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားဟာ ထြက္ေပၚ လာျပီး မိမိရဲ့ အျပဳအမူကုိ လႊမ္းမုိးလာပါလိမ့္မယ္။
စိတ္ဟာ အဲဒီလုိျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ဒူေပနာေပ အၾကမ္းခံႏုိင္ရပါ့မယ္။ အေႏွာင့္အယွက္ အေပးမခံရဖုိ့ အလုိ့ငွါ- မိမိက စိတ္ကုိ ေလ့လာသင္ၾကားျပီး တန္ဖုိ့းထားရပါမယ္။ သင္ဟာ အဲဒါကုိ တန္ဖုိးထားတာနွင့္ တျပဳိင္နက္- လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ အဲဒီလုိ အျပဳအမူမွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ သင့္ရဲ့လုပ္ ေဆာင္ခ်က္အျပဳအမူမ်ား ဟာ သင့္ရဲ့တန္ဖုိးမ်ားဆုိင္ရာ ခ်ဲ့ကားျခင္း သက္တမ္းတုိးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
အဆုံးမွာေတာ့ မိမိကလည္း- က်ရႈံးမႈဟာ ေအာင္ျမင္ဖုိ့အတြက္ ေျမၾသဇာျဖစ္တယ္- ဆုိတာ နားလည္ရ ပါ့မယ္။ အမွန္က ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ က်ရႈံးမႈမ်ားသုိ့ ေရႊ့ဆုိင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်ရႈံးမႈကုိ မေၾကာက္ပါနဲ့။ က်ရႈံးမႈမွ သင္ယူပါ။
က်ရႈံးမႈမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာအတြက္ နည္းနာလမ္းစမ်ား ရွိပါတယ္။ စုိးရိမ္ျခင္း ေၾကာက္လန့္ေနျခင္းျဖင့္- သင္ဟာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈကုိ လြဲေခ်ာ္မ်က္စိေမွာက္သြားပါတယ္။ သုိ့ျဖစ္လင့္ကစား ေလ့လာ သတိျပဳေစာင့္ ၾကည့္ပါ။ က်ရႈံးျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္ျခင္းမရွိပါနဲ့။ ဤကဲ့သုိ့ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ေလးစားတန္ဖုိးထားျခင္းျဖင့္- မိမိရဲ့ေအာင္ျမင္မႈနဲ့က်ရႈံးမႈဟာ မိမိရဲ့ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္နဲ့ တန္ဖုိးကုိ ျမွင့္တင္လိမ့္မယ္သာလ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆန္းသစ္ျခင္းမွာ စိတ္၀င္စားမႈကုိ ဖန္တီးယူပါ။ အေၾကာင္းက အဲဒါက သင့္ကုိ အားေပးတုိက္တြန္းတဲ့ အရာႏွင့္ လႈံ့ေဆာ္တဲ့အရာ ျဖစ္ေနလုိ့ပါ။ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းဟာ ဆုံမွတ္ထားျခင္းမွ- က်င့္သုံးျခင္းမွ- လႈံ့ေဆာ္ျခင္း မွ ျဖစ္ေပၚပါလိမ့္မယ္။
မိမိကျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့အရာ အားလုံးကေတာ့- သိစိတ္မွာ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္တဲ့ အေကာင္းဆုံး၀ီရိယကုိ ထားရွိဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈနဲ့က်ရႈံးမႈဟာ တစ္ခုတည္းေသာ ေငြဒဂၤါးရဲ့ ဖက္ႏွစ္ဖက္ပါ။ မိမိက ထားရွိတဲ့ အေကာင္းဆုံး ဘယ္အားထုတ္ၾကဳိးပမ္းမႈကုိမဆုိ- မတူထူးျခား တစ္မူထူးျပားတဲ့ အခ်ိန္မ်ားမွာ- ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရႈံးမႈႏွစ္ခုလုံးကုိ သင္ဟာ ေတြ့ၾကဳံရပါလိမ့္မယ္- ဆုိတာပါပဲ။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္