Sunday, February 12, 2012

အျပစ္ရွိေသာ ခံစားမႈက သင့္ကုိ ေသေစႏုိင္တယ္- ဆုိတာ

အျပစ္ရွိျခင္း, စိတ္မသန့္ျခင္း, လိပ္ျပာမလုံျခင္းဟာ ငါတုိ့ေတြရဲ့ဘ၀နဲ့ပတ္သက္လုိ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အခ်ိန္ေတြမွာ ငါတုိ့တေတြအားလုံးက ခံစားမိျပီး သတိထားမိျပီး ျဖစ္တဲ့- စိတ္ထိခုိက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒီအရာက ျငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ့ စြမ္းအားမ်ားအတြက္- ၾကီးမားတဲ့ပမာဏအေနျဖင့္- ငါတုိ့ကုိ တျဖည္းျဖည္းလုံးပါး ပါးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္- ၀မ္းနည္းညွဳိးငယ္ေစနုိင္- လုယက္ႏုိင္တဲ့- စိတ္ခံစားမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
အျပစ္ရွိျခင္းကုိ ေက်ာ္လႊားခ်ဳိးနွိမ္နုိင္ဖုိ့ အလုိ့ငွါ- ပထမဆုံး မိမိက ငါတုိ့တေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိျခင္းကုိ ခံစား သတိျပဳမိသလဲ- ဆုိတာ နားလည္းသေဘာေပါက္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚ လာတာနွင့္တျပိဳင္နက္- ဒီျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ့ လြယ္ကူလာပါတယ္။
ငါတုိ့တေတြက အဲဒါကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ေပမယ့္- တစ္စုံတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးလိမ့္မယ္ထင္တယ္- လုိ့ ငါတုိ့ စဥ္းစားတဲ့ ဘယ္အခ်ိန္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ငါတုိ့ေတြက ဆက္လုပ္သြားခဲ့ျပီး အဲဒါကုိ လုပ္ခဲ့တာမွ် သာ ျဖစ္ေပမယ့္- တစ္စုံတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးလိမ့္မယ္ မထင္- လုိ့ ငါတုိ့ေတြ ယူဆတဲ့ ဘယ္အခါ ပဲျဖစ္ပါေစ- ဒုိ့တေတြဟာ အျပစ္ရွိျခင္းကုိ ခံစား သတိျပဳမိၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိျခင္း အားလုံးရဲ့ အစပ်ဳိးေနတဲ့ေနရာ ကေတာ့ ငါတုိ့ေတြရဲ့ စိတ္ထဲမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ငါတုိ့ေတြရဲ့ မိဘမ်ား ဆရာသမားမ်ားနဲ့ လူ့အဖြဲ့အစည္းမ်ားက ဒုိ့တေတြကုိ သြန္သင္ျပသေပးျပီးတဲ့- ဒီလုိမွ မဟုတ္ ေမြးရာပါျဖစ္တဲ့ အေကာင္းဆုံးဆုိတာေတြ ငါ့တုိ့မွာ ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီအေကာင္းဆုံးကုိ ငါတုိ့ေတြက မစြန့္ဘဲ စြဲျမဲဆုပ္ကုိင္ထားလ်င္- ငါတုိ့ေတြကုိ ပ်ဳိးေထာင္ေလ့က်င့္ ပုံစံသြင္းေပးျပီးတဲ့အတုိင္း ဒုိ့တေတြရဲ့ တာ၀န္၀တၱရားေတြကုိ ငါတုိ့ေတြက ထမ္းေဆာင္ခဲ့လ်င္- အျပစ္က မရွိပါ။
ဒါေပမယ့္ အေကာင္းဆုံးအရာျဖစ္တယ္- လုိ့ ငါတုိ့ရဲ့ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ငါတုိ့ လုပ္ခဲ့တဲ့အရာမ်ား အၾကား - ျခားနားကြာဟခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ- ျခားနားခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ ကြာဟခ်က္က ငါတုိ့ေတြကုိ စိတ္မ ခ်မ္းေျမ့ေစေအာင္ ၀မ္းနည္းညွဳိငယ္ေစေအာင္ျပဳလုပ္လ်က္- အျပစ္ရွိျခင္းအထဲ ေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့တယ္။
အျပစ္ရွိျခင္းဟာ အျပင္ဘက္ကလာတဲ့ အေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ အပက ေပါက္ေရာက္လာတဲ့ စနက္မီးပြား က ျပဳလုပ္တာ တကယ့္အနည္းငယ္သာပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ဟာ အဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ အားလုံးေသာ အေျပာင္းအလဲေတြက ငါတုိ့ကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။
ဒါေပမယ့္ အမွားနဲ့အမွန္ တာ၀န္နဲ့အခြင့္အေရး- ျပီးေတာ့ အေကာင္း,အဆုိး အရာေတြနဲ့ပတ္သက္လုိ့ သန္မာ အားေကာင္းတဲ့ ယုံၾကည္မႈ ငါတုိ့တေတြမွာ ရွိခဲ့လ်င္- ငါတုိ့ေတြရဲ့ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖင့္- ငါတုိ့တေတြဟာ ေဒါသနဲ့ျဖစ္ေစ ရန္လုိမႈျဖင့္ျဖစ္ေစ ဒါမွမဟုတ္ အျပစ္နဲ့ မခ်င့္မရဲျဖစ္ေစ တုံ့ျပန္လိမ့္မယ္- ဆုိတာ ျဖစ္သြားပုံေပၚပါတယ္။
အျပစ္ရွိျခင္းကုိ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားပစ္ဖုိ့ကေတာ့ ငါတုိ့ေတြဟာ ပထမဆုံး အမွားနဲ့အမွန္ အေကာင္းနဲ့အဆုိး လူ့က်င့္၀တ္နဲ့ဒုစရုိက္ျဖစ္တဲ့အရာေတြကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အၾကြင္းမဲ့ဆုိ တာေတာ့ မရွိပါ။
သီးသန့္အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ေနရာသီးသန့္တစ္ခုမွာ အေကာင္းလုိ့ ယူဆရတဲ့အရာေတြဟာ အျခား အခ်ိန္ ဒီလုိမွမဟုတ္ အျခားေနရာတစ္ခုမွာေတာ့ အဆုိး ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။
ငါတုိ့ေတြရဲ့ အသက္ ၂-ႏွစ္အရြယ္မွာ မိဘေတြကုိ မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္မခံဘဲ တြယ္ဖက္ထား တာဟာ ငါတုိ့ေတြအတြက္ သဘာ၀က်တယ္လုိ့ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အသက္ ၄၀-အရြယ္မွာ အဲဒီလုိ ဆက္လက္ဖက္တြယ္ထားမယ္ဆုိလ်င္ေတာ့ သိသိသာသာ တစ္ခုခုဟာ မွားယြင္းေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
လူတစ္ေယာက္က အျခားသူကုိ သတ္ျဖတ္လ်င္ ဒါက ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တာ၀န္အရ ရဲသားတစ္ေယာက္က ရာဇ၀တ္သားတစ္ေယာက္ကုိ သတ္ျဖတ္လ်င္ ဒါမွမဟုတ္ စစ္သားတစ္ေယာက္က ရန္သူ့တပ္သားကုိ သတ္ျဖတ္လ်င္- သူ့ကုိ ဆုတံဆိပ္ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိမႈကုိ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားပစ္ဖုိ့- ငါတုိ့ေတြဟာ ငါတုိ့ေတြက အျပစ္ရွိတယ္-လုိ့ ခံစားေနရတဲ့ အရာဟာ ဘာလဲ- ဆုိတာကုိ ပထမဦးစြာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အျပစ္ရွိတယ္လုိ့ ခံစားေနရတဲ့အခါ- မိမိက မိမိကုိယ္ကုိယ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ ဆုိး၀ါးတဲ့အရာကေတာ့- ဘာကုိမွ်မျပဳ လုပ္ျခင္း အေရးယူဖုိ့ပ်က္ကြက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ငါတုိ့ေတြဟာ ငါတုိ့ရဲ့အျပစ္ရွိျခင္းဆီသုိ့ ဦးတည္ျပီးတဲ့ အမွားအယြင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳလ်င္- အဲဒါကုိ မွန္ကန္ေအာင္ျပဳျပင္ေပးျခင္းအတြက္ ငါတုိ့ေတြ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါတယ္။ ျဖစ္ပ်က္တဲ့ အဲဒီအမွားကုိ ငါတုိ့ေတြက လက္ခံလ်င္- ျပီးေတာ့ မွားယြင္းမႈအတြက္ လူသားေတြ ျဖစ္တယ္- ဆုိတာကုိ လက္ခံလ်င္- လက္ခံျခင္းမွတစ္ဆင့္ ငါတုိ့ေတြရဲ့ အျပစ္ရွိျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ေလ်ာ့နည္းသြားေစျခင္း အတြက္ ငါတုိ့ေတြ ဆက္လက္ စခန္းသြားႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ငါတုိ့ေတြက ဘယ္ေျဖရွင္းမႈကုိမွ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ အျပစ္ရွိျခင္းကုိ သယ္ေဆာင္ရမည့့္အေနျဖင့္- ငါတုိ့ရဲ့အမွားေတြကုိ ၀န္ခံတာလည္းမဟုတ္ လက္ခံတာလည္းမဟုတ္ဆုိလ်င္ေတာ့ မုိက္မဲရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါက ဂီယာကုိ မူလအေနအထားမွာ ထားျပီး လီဗာကုိ နင္းျခင္းျဖင့္- ငါတုိ့ရဲ့ကားကုိ တပ္ဆင္ထားျခင္း ကဲ့သုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ငါတုိ့ကုိ တစ္ေနရာရာကုိမွ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ- ငါတုိ့ေတြဟာ စြမ္းအင္ အခ်ဳိ့ကုိ ဆုံးရႈံးျပီး- တုိက္ရုိက္ ဒါမွမဟုတ္ ပကတိနီးပါး ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ညစ္ညမ္းျခင္းမွာ အဆုံးသတ္တယ္- ဆုိတာက က်ိန္းေသပါပဲ။ ေဆြးေႏြးျခင္း ေျဖရွင္းျခင္းကုိ ေခၚယူလာျခင္းမရွိဘဲ ခ်န္ရစ္ထားတဲ့- အျပစ္ရွိျခင္း က ေလထုကုိ ညစ္ညမ္း ေစပါတယ္။
ဘ၀ဟာ အံ့ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ စီမံခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ဟထားပါတယ္။ ငါတုိ့တေတြဟာ ျပဇာတ္တစ္ခု မွာ သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္ျပီး- အျခားအခ်ဳိ့သူေတြကေတာ့ ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာမ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမင့္မားတဲ့စြမ္းရည္ျဖင့္ ငါတုိ့တေတြဟာ ငါတုိ့ရဲ့ ယုံၾကည္မႈတစ္ခုလုံးကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားႏုိင္လ်င္- ဒါက အျပစ္ရွိျခင္းကုိ- ျပီးေတာ့ ေန့စဥ္ဘ၀အေၾကာင္းတရားေတြအေပၚမွာ ငါတုိ့ကုိ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ ငါတုိ့ရဲ့ ဆန့္က်င္ဘက္ အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ ခံစားမႈတျပဳံလုံးကုိ- ပယ္ႏႈတ္ဖုိ့ အေတာ္ကေလး လြယ္ကူလာ ပါတယ္။
ပကတိ စကားရပ္အရ- မွားယြင္းမႈႏွင့္မွန္ကန္မႈျဖစ္တဲ့အရာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္လာပါ တယ္။ ျပီးေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသား မရွိတဲ့ အပုိင္းအျခားျဖစ္တဲ့ အရာကုိလည္း နားလည္လာပါတယ္။ ေနာက္ျပီး အဲဒါေတြႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ စပ္ဆက္လာပါတယ္။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္