Friday, November 11, 2011

မိမိကုိယ္ကုိယ္ ခ်စ္ျခင္းဟာ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္တာ မဟုတ္


ျမတ္ဗုဒၶ မိန့္ၾကားခဲ့တာက- “ စၾက၀ဠာတစ္ခုလုံးမွာ ဘယ္ပုဂၢဳိလ္ပဲ ျဖင့္ျဖစ္ ထုိက္တန္ယင္ထုိက္တန္သေလာက္-သင္ဟာ သင့္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ သင့္ရဲ့ယုယခင္မင္မႈကုိ သင္ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ထုိက္တန္တယ္” ဆုိတာပါ။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အတၱဆန္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈဘ၀မ်ားက- က်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိယ္ တကယ္တမ္းကုိ ခ်စ္ခင္ တြယ္တာတယ္ဆုိတာ အဆုိျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘ၀က ၾကဳိဆုိရမွာျဖစ္တဲ့အရာမွ အေကာင္းဆုံးျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ကုိယ္ကုိ ဖူးဖူးမႈတ္ အလုိလုိက္ ပုိးေမြးသလုိ ေမြးထားေပမယ့္လည္း- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ ၀မ္းနည္းမႈမ်ား၊ စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ျဖစ္မႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ အေဖာ္မဲ့အထီးက်န္မႈမ်ား၊ မျပည့္စုံမႈမ်ား၊ ျငင္းပယ္ ပစ္ပယ္ထားမႈမ်ား၊ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ကင္းမႈမ်ား၊ ခါးသီးျပင္းထန္မႈမ်ားမွ ထိခုိက္ခံစားေနရဆဲပါ။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့က က်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ ေစတနာ ေရစီးကမ္းျပဳိ ပုံေအာလုိက္တဲ့ ဂရုျပဳအာရုံစုိက္မႈမ်ားဟာ- က်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ခ်စ္တာမဟုတ္ပါ-ဆုိတာ ထင္ရွားေစပါတယ္။ သုိ့ေစကာမူ သဟဇာတျဖစ္ျခင္းနဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ မေရာင့္ရဲ မတင့္တိမ္ႏုိင္ တဲ့ တမ္းတမႈအာသီသဟာ- က်ြႏု္ပ္တုိ့က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္ လမ္းမွန္က်တဲ့နည္းလမ္းကုိ ခ်စ္တာမဟုတ္ပါ-လုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လူ့က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေထာက္ဆလ်င္- ( မျဖစ္တည္ဖုိ့ အဲဒါအတြက္ မျဖစ္ႏုိင္လုနီးပါး ျဖစ္ရသည့္တုိင္)- အမ်ားအျပားက မိမိကုိယ္ကုိယ္ခ်စ္ျခင္းနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ ေျဗာင္က် မဖုံးကြယ္တဲ့ ေပၚေပၚထင္ထင္ အေတြးစိတ္ကူးမ်ားကုိ ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အက်ြနု္ပ္တုိ့က အျခား သူမ်ားနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္တဲ့ ဂရုစုိက္အေလးမထားမႈမ်ားျဖင့္- မိမိကုိယ္ကုိ ခ်စ္ျခင္းကုိ ဇေ၀ဇ၀ါရႈပ္ေထြးေစတဲ့ - အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိကုိယ္ကုိယ္ခ်စ္ျခင္းရဲ့ ႏုညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့အေျခအေနဟာ - (ဘယ္နည္းလမ္းျဖစ္ျဖင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ခ်စ္ျခင္း ကုိ ဟန့္တားမပိတ္ပင္တဲ့ ) ျခြင္းခ်က္သေဘာမေဆာင္တဲ့ မိမိကုိယ္ကုိယ္ လက္သင့္ခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့အေျခအေနဟာ သူ့ရဲ့ အႏၱရာယ္ဒုကၡေပးႏုိင္တဲ့ သြင္ျပင္- အတၱေပမ၀ါဒ- ကဲ့သုိ့ တူညီတာ မဟုတ္ပါ။

မိမိကုိယ္ကုိယ္ခ်စ္ျခင္းဟာ အျခားသူမ်ားကုိ ခ်စ္ဖုိ့အတြက္ မရွိမျဖစ္ ထားရွိရမယ့္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သလုိ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခ်စ္ဖုိ့ အျခားသူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ ရွိထားရမည့္ လုိအပ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လူအမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား (အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြးမ်ားရဲ့ တုိးခ်ဲ့ျခင္း) နဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ တုံ့ျပန္မႈမ်ားက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၾကဳိက္ဖုိ့- ခ်စ္ဖုိ့- ေလးစားဖုိ့ႏွင့္ အက်ြႏဳ္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည့္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ မတတ္ႏုိင္ျခင္းဟာ - ခ်ဳိ့ယြင္းအားနည္းမႈႏွင့္ မထုိက္တန္မႈရဲ့ ခံစားမႈအေနျဖင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ထံ ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။

ထူးထူးျခားျခား- အက်ြႏု္ပ္တုိ့မ်ားစြာဟာ တစ္ဖက္စြန္း အစြန္းေရာက္မႈ (အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ က်ြႏု္ပ္တုိ့ ဘယ္သူျဖစ္တယ္ ဆုိတာ- ပုိလြန္းစြာပဲ ပီတိတဖြားဖြား၀င့္ၾကြားလုိ့ျဖစ္ေစ- ဒါမွမဟုတ္ ညည္းညဴလုိ့ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္ရည္ေသြး ေလလုံးထြားလုိ့ျဖစ္ေစ- ဒါမွမဟုတ္ ညွဳိးငယ္စြာ ၀မ္းပန္းတနည္း အျမဲတမ္းျဖစ္လုိ့ ျဖစ္ေစ) မွာ တည္ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မွန္ကန္တဲ့ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ေလးစားျခင္းျဖင့္- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့အတၱနွင့္ အတူျပဳတန္းတူထားဖုိ့- အေတြ့အၾကဳံ မရွိတာ ႏုံတာ ရုိးစင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိကုိယ္ကုိယ္ေလးစားျခင္းဟာ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိယ္ႏွင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ျမင့္မားတဲ့ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ- ထပ္ကာ ထပ္ကာျဖစ္တဲ့ အတူခံစားျခင္းကုိ ျဖစ္တည္ျခင္းမွ်သာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ပတ္လည္ရွိ လူသားမ်ားနဲ့ပတ္ သက္လုိ့- ပုိေကာင္းေစတဲ့ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈကုိ ရရွိျခင္းနဲ့စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ့ေသာ္လည္း - အတၱနဲ့ပတ္သက္ျပီး အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့သေဘာထားမ်ားစြာကုိ- အဲဒါကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့က အျခားသူမ်ားကုိ ဘယ္လုိ ၾကည့္ျမင္ေစခ်င္သလဲ-ဆုိတာက ပုံေဖာ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အဆက္မျပတ္ အဲဒါမ်ားႏွင့္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါတယ္။

အဲဒါက အမွီေဒါက္အေပၚမွာ တစ္ခုတည္းရွိျခင္းကဲ့သုိ့- ဗဟုိအခ်က္အခ်ာဟာ ေသြးျခင္းသျခင္းအေပၚမွာ မ်ားစြာ မဟုတ္ပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ကုိယ္ပုိင္ဟန္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္အသုံးခ်ျခင္းအေပၚမွာ မဟုတ္ပါ။

မွန္ကန္တဲ့ မိမိကုိယ္ကုိယ္ခ်စ္ျခင္းဟာ အျခားသူမ်ားရဲ့ သေဘာထားအျမင္မ်ားမွာ ရွင္သန္ေပါက္ဖြာတာ မဟုတ္ပါ။ အဲဒါက အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာ-ကုိ ရွာေဖြတဲ့ေနရာ ျဖစ္ကတည္းက-ျပီးေျမာက္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းရဲ့ အတုိင္းအတာဟာ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ ေကာင္းမြန္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့အတြက္ အျမဲတမ္း မလုံေလာက္ေတာ့ပါ။

အျပင္ဘက္ လြန္လြန္ကဲကဲေျမွာက္စားျခင္းႏွင့္ စိတ္ခ်ဖုိ့အာမခံေပးမႈအေပၚ အက်ြႏု္္ပ္တုိ့ရဲ့ မီွခုိမႈလြန္ကဲရျခင္းက - စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား၊ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ပါ၀ါကင္းတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ား၊ မိမိကုိယ္ကုိယ္ တန္ဖုိးထားမႈ ယုိယြင္းပ်က္စီးေစျခင္းမ်ားကုိ - အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။

ျပီးေတာ့ အဲဒါမ်ားဟာ- ဖိအားမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ မလုပ္မေနလုပ္ရျခင္းမ်ား က- ျဖစ္တည္ျခင္းရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈကုိ ညွဳိမွိန္သြားတာ ျဖစ္လုိ့- ခက္ခက္ခဲခဲ ေရွ့ခရီးဆက္ႏွင္ဖုိ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ - ခ်န္ထားရစ္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုဘ၀မွာေတာင္- (မိမိကုိယ္ကုိယ္အေရးပါမႈက လူေတြရဲ့သေဘာထားျဖစ္ေနတယ္) ဆုိတဲ့ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ အတုယူစံနမူနာထားထုိက္သူမ်ားကုိ- သူတုိ့ရဲ့စစ္မွန္တဲ့အတၱမ်ားရဲ့ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အျမင္မ်ားထက္- သူတုိ့ရဲ့ လွည့္စားထားတဲ့ Ego-မ်ားက- မ်ားစြာေမာင္းႏွင္တြန္းပုိ့ ပါတယ္။

Ego- ဟာ စၾက၀ဠာရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ မေရြ့မလ်ားမလႈပ္မယွက္မႈမွ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ လမ္းခြဲပစ္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ Ego- က ပလႊားမႈမာနႏွင့္ ေမာက္မာမႈမွာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ မ်က္ႏွာေပးအမူအရာကုိ အစဥ္ သျဖင့္ ေတြ့ရပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ မၾကာခဏ အက်ြႏု္ပ္တု့ိရဲ့ ဆုိး၀ါးတဲ့ရန္ သူျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒါကုိ (အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ကမၻာ့အျမင္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ဟန့္တားထားသည္ထိ)- လြတ္လပ္တဲ့ဦးစီးဦး ကုိင္ျပဳတဲ့ေနရာကုိ ပုံေပးရမည္ မဟုတ္ပါ။

အဲဒီအစား အဲဒါကုိ (သူ့ရဲ့ခယ၀ယလုပ္ျခင္းေအာက္က်ဳိ့ျခင္းမွ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိယ္တုိင္ ကယ္ထုတ္ဖုိ့ရာ- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ခြင့္ျပဳလမ္းဖြင့္ေပးဖုိ့)- အသိအမွတ္ျပဳသင့္ျပီး- မိတ္ေဆြလုိ သေဘာထားသင့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါကုိ- (အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ ဆႏၵျပင္းျပတဲ့အတၱနဲ့ဆက္ႏြယ္ျပီး က်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ကူညီတဲ့- ျပီးေတာ့ စိတ္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ အျခားသူမ်ားရဲ့ရႈေထာင့္ ကုိ ေတြ့ျမင္တဲ့) - ျဖစ္တည္ျခင္းရဲ့ ျပန္လည္လန္းဆန္းတက္ၾကြေစတဲ့ စြမ္းပကား အင္အားထဲသုိ့- အဲဒီရဲ့ စြမ္းရည္ကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ့- အသိအမွတ္ျပဳ မိတ္ေဆြလုိ သေဘာထား သင့္ပါတယ္။

(အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ ကန့္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ လြန္လြန္ၾကဳးၾကဳးျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားခ်ဳိးႏွိမ္ျခင္း- အက်ြႏု္ပ္ တုိ့ရဲ့ ေၾကာက္လန့္မႈမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈနည္းပါး ျခင္းမ်ားအေပၚ ဖက္ျပဳိင္ျခင္း- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့အရာႏွင့္ သင့္ေတာ္စြာ စပ္ဆက္ျခင္း-) ဘယ္ၾကာခံ ဆက္သြယ္ေရးပဲျဖစ္ျဖစ္- ဒါက (အျပစ္တင္လႊဲခ်ဖုိ့ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဆက္လက္ရွာေဖြခုိင္းေနတဲ့- အေရးမပါတဲ့အရာမ်ားကုိ တႏုံ့ႏုံ့စဥ္းစားေနျခင္း အေပၚ)- အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရဲ့စြမ္းရည္မ်ားကုိ ျဖဳန္းတီးေနျခင္းမွ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ ပါတယ္။

မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ခ်စ္ျခင္းက - ၀န္ထုပ္၀န္ပုိတစ္ခုအစား Ego- ကုိ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးသုိ့ - ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လွည့္ေျပာင္းေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္