Monday, February 21, 2011

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ကမၼဌာန္း

အက်ြႏု္ပ္တုိ့အခ်ဳိ့ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ပဓာနအႏွစ္သာရကုိ ခံစားရျပီးလ်င္ ရွင္သန္ေနတဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ မီးေတာက္မီးလ်ံကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရာမွာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ တကယ့္အခုိက္အတံ့တစ္ခုဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ခံစားေတြ့ၾကဳံမႈကုိ စကားလုံးနွင့္ မွတ္ညဏ္ထဲသုိ့ ကူးေျပာင္းသြားပါတယ္။ စိတ္ဟာ လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွပဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့မစစ္မွန္တဲ့ ရုပ္ပုံကားခ်ပ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးရာမွာ အဆုံးသတ္သြားပါေတာ့တယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ မ်က္ေမွာက္အခုိက္မွာသာလ်င္ ခံစားႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ့ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အေတြးအားလုံးဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ျငင္းပယ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့ မစစ္မွန္တဲ့ကမၻာထဲမွာ ရွိေနဖုိ့ မသိမႈဆီသုိ့ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ကုိ တြန္းအားေပးပါတယ္။

တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ အေျခခံအားျဖင့္ တပ္မက္မႈနဲ့ သူတစ္ပါးလက္ေအာက္ခံျဖစ္တဲ့ မလြတ္လပ္တဲ့ အေတြးမ်ားရဲ့ ကြန္ယက္ထဲမွာ ႏြံနစ္ေနပါတယ္။ မွားယြင္းတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈထဲသို့ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိင္ရာ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာတဲ့ အေတြးမ်ားက - အဲဒီအရာကုိ ဆုံးရႈံးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ နာက်င္မႈနဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားဆီသုိ့ လမ္းကုိ မနားမေန ေပးပါတယ္။

ဘက္ေပါင္းစုံ ေပါင္းစည္းထားတဲ့- လုိက္ဖက္အတြဲညီတဲ့- အႏုစိတ္တုိင္းႏုိင္တဲ့ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္သာလ်င္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ပတ္သက္တဲ့ မီးေတာက္မီးလ်ံကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့အုိင္ထဲမွာ တကယ္ပဲရွိေနရေလာက္ေအာင္ ပစၥပၸဳန္အခုိက္အတံ့မွာ အျမစ္တြယ္ေနထုိင္ဖုိ့ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကုိယ္တုိင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာ ရွိတဲ့ တစ္ဦးခ်င္းကသာလ်င္ အျခားသူမ်ားကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိင္ရာ အႏုပညာလက္ရာကုိ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာာက ေ၀ဆာလာျပီး ပစၥဳပၸန္အခုိက္အတံ့မွာ သူကုိယ္တုိင္က အမူအရာျဖင့္ ေဖာ္ျပလာတယ္- ဆုိတာ သိရွိျခင္းရဲ့ေနာက္ - ပစၥဳပၸန္မ်က္ေမွာက္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ အျမစ္တြယ္သလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းဟာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ တကယ္လုိ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ပစၥဳပၸန္မွာ ျဖစ္တယ္ဆုိလ်င္ - ျပီးေတာ့ သူကိုယ္တုိင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္တယ္ဆုိလ်င္ - ဒီေနာက္ ကမၼဌာန္းတရားဟာ သူ့အတြက္ တစ္စုံတစ္ခုလုိ့ မဆုိလုိေတာ့ပါ။

သင္ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ- သဟဇာျဖစ္မႈနဲ့ ရႊင္ျမဴးတက္ၾကြမႈမွာ ျဖစ္မေနဘူး- ဆုိတာကုိ ခံစားေတြ့သိရလ်င္ အဲဒီအခါ ကမၼဌာန္းတရားဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ့ဘ၀ကုိ သင့္အထံ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္လာႏုိင္တဲ့ လက္နက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ သင့္ရဲ့ကုိယ္ပုိင္ ခံစားမႈကင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ေနက်အျပဳအမူမ်ားကုိ သက္ေသျပဳႏုိင္ဖုိ့ ဒိ႒မ်က္ျမင္ေတြ့ဖုိ့ ကမၼဌာန္းတရားက သင့္မွာ ေနရာကုိ ဖန္တီးေပးပါတယ္။ သင့္ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ အာရုံခံစားမႈ မရွိျခင္းနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ဒီတကယ့္ ေတြ့ဆုံျမင္မိျခင္းက သင့္မွာ တု့ံျပန္ အာရုံခံစားတတ္မႈဆုိင္ရာ တံခါးမ်ားကုိ ဖြင့္ေပးပါတယ္။

မိမိရဲ့ကုိယ္ပုိင္ခ်ဳိ့ယြင္းခ်က္ကုိ သိျမင္ျခင္းရဲ့ ဒီခံစားတုံ့ျပန္ႏုိင္မႈဟာ အသိညဏ္ဆုိင္ရာ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းကုိ အစပ်ဳိးေပးပါတယ္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ, ျပီးေတာ့့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူနိမိတ္ဖတ္ျခင္းမရွိဘဲ - မိမိကုိယ္တုိင္ႏွင့္အျခားသူမ်ားကုိ ရႈ့ျမင္ျခင္းဟာ တက္ၾကြ ႏုိးၾကား ရေလာက္ေအာင္ တကယ့္ကုိ စိတ္ကုိ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေစပါတယ္။ ဘ၀ရဲ့ရင္းျမစ္တစ္ေလ်ာက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ သဘာ၀စီးဆင္းျခင္းဟာ သင့္ကုိ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင္ႏွင့္ သေဘာေပါက္လက္ခံလြယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ မွားယြင္းတဲ့စိတ္ကူးမ်ားဟာ မ်က္ျမင္ဒိဌ လက္ေတြ့သဘာ၀က်ျခင္းရဲ့ေရွ့မွာ က်ဳိးပ်က္သြားပါတယ္။ သင္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ သင္ဟာ သင္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္အတူတကြ ျဖစ္တည္ျခင္း - ပစၥဳပၸန္မ်က္ေမွာက္ႏွင့္အတူ စီးဆင္းျခင္းရဲ့ သင့္ရဲ့မူရင္း အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းကုိ ေနာက္ထပ္တဖန္ ျပန္လည္လုိ့ ရရွိပါတယ္။ ပစၥဳပၸန္မ်က္ေမွာက္မွာ ဒီျဖစ္တည္ျခင္းဟာ- ေနာင္တမရွိဘဲ လက္ေတြ့ဒိဌသဘာ၀က်ျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ့- သန့္ရွင္းျဖဴစင္တဲ့ အသိပညာတစ္ေလ်ာက္ ေရာက္ရွိလာတဲ့ - ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိင္ရာ တံခါးမ်ားကုိ မနားမေန ဖြင့္ပါတယ္။

ကမၼဌာန္းတရားဟာ အခ်ိန္ပုိစုေဆာင္းထားတဲ့ မသိမႈဆုိင္ရာဖုန္မႈန့္ကုိ ေဆးေၾကားသုတ္သင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့ရင္းျမစ္မ်ားကုိ သင့္ရဲ့အတြင္းအတၱကုိ ျပန္လည္ရရွိဖုိ့ သင္ဟာ ကမၼဌာန္းတရားကုိ အသုံးျပဳေလေလ - သင္ဟာ သင့္ရဲ့အလားအလာကုိ သိျခင္းမွ သင့္ကုိ တားဆီးထားတဲ့ - သင့္ရဲ့မသိစိတ္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ သိရွိ နားလည္လာေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ မသိစိတ္ဖိႏွိပ္မႈက ထင္ရွားေပၚလြင္လာသည္ႏွင့္တျပဳိင္နက္- ျပီးေတာ့ သူတုိ့ဟာ သိစိတ္ရဲ့ လႈိင္းကုိ လမ္းေၾကာင္းကုိ ျဖတ္သန္းသြားသည္ႏွင့္တျပဳိင္နက္- သင္ဟာ အက်ဥ္းသားဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္လာပါေတာ့တယ္။ ဒီလြတ္ျငိမ္းမႈမရွိဘဲ သင္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္အျခားသူမ်ားအတြက္ ဘယ္ ၾကဳိးပမ္းမႈမ်ဳိးကမဆုိ အလဟႆျဖစ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။

ကမၼဌာန္းတရားဟာ ကုိယ္တုိင္ခ်ည္ေႏွာင္မႈမွ ကိုယ္တုိင္လြတ္လပ္ဖုိ့ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ကူညီလ်က္ သိစိတ္ႏွင့္ မသိစိတ္ကုိ တံတားခင္းေပးပါတယ္။ ျပီးေတာ့ စိတ္ရဲ့ေႏွာင္ဖြဲ့မႈမွ သူကိုယ္တုိင္ လြတ္လပ္ျပီးတဲ့သူကသာလ်င္ သူရဲ့သဘာ၀အေျခအေန(ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိယ္တုိင္က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္တဲ့ သဘာ၀အေျခအေန)သုိ့ ျပန္ေရာက္ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသက္၀င္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ကသာလ်င္ လက္ေတြ့သဘာ၀က်မႈ ရွိႏုိင္ျပီး ပညာသားပါစြာ အဲဒါကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ပါတယ္။ ကမၼဌာန္းတရားဟာ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ရွိတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိင္ရာ တကယ့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာႏွင့္ ပူးေပါင္းေစဖုိ့ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ကုိ ရယူတဲ့ လက္နက္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာ ကမၼဌာန္းတရားကုိ လူပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ တင္စားသုံးႏႈန္းတယ္, လူပုဂၢဳိလ္အသြင္ျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳတယ္- ဆုိတဲ့ အမွန္တရားသုိ့ မ်က္ႏွာမူဖုိ့ ေရာက္ရွိလာပါေတာ့တယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္