Thursday, January 20, 2011

အက်ဳိးတရားက ဘယ္လုိသက္ေရာက္ပါေစ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ- ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈကုိ ေမြ ့ေလ်ာ္ပါ

အက်ြႏု္ပ္တုိ့မွာ အလုိွဆႏၵမ်ားစြာနဲ့ရည္မွန္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိၾကပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ လုိခ်င္တဲ့အရာကုိ အျမဲတမ္း အက်ြႏု္ပ္တုိ့ မရၾကပါ။ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ထဲမွ အခ်ဳိ့က အက်ြႏု္ပ္တုိ့ရရွိတဲ့အရာနဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ဳိ့သူမ်ားကေတာ့ မေက်နပ္မႈမ်ား- အာသာဆႏၵမျပည့္မ၀မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ့သူမ်ားက မစြန့္လႊတ္ႏုိင္ၾကေသးေပမယ့္ သူတုိ့ဟာ ၾကဳိးစားေနၾကပါတယ္။ ဘယ္ခ်ဥ္းကပ္မႈက မွန္ကန္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသလဲ?

အက်ြႏု္ပ္က အျခားခ်ဥ္းကပ္မႈကုိ အၾကံျပဳပါ့မယ္။ သင္ဟာ အလုိဆႏၵတစ္ခု ရွိႏုိင္တယ္။ အဲဒါကုိ ျဖည့္ဆည္းဖုိ့ သင့္ရဲ့အေကာင္းဆုံးၾကဳိးစားအားထုတ္မႈကုိ စုိက္ထုတ္ပါ။ အခ်ိန္ေပးပါ။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီျဖစ္ေပၚလာမဲ့ အက်ဳိးတရားထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ လုံးလ၀ီရိယျဖင့္ သင့္ကုိ အမွန္တကယ္ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။

ညည္းညည္းညဴညဴ မေက်နပ္စြာ ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ျပီး အလုိဆႏၵမ်ား ရရွိတဲ့အခါမွသာ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့သူမ်ား ရွိပါတယ္။ သူတုိ့မွာျပင္းျပတဲ့စြမ္းပကားမရွိ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္အားတက္ၾကြထက္သန္မႈက အက်ဳိးအျမတ္ ရလဒ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ့ က်န္ရစ္ေနတဲ့ ခ်န္ထားရစ္တဲ့ - ဤသုိ့ေသာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအတြက္ ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သူတုိ့ကုိယ္ကုိယ္သူတုိ့ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေစတဲ့သူမ်ားရွိပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္ရဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ - ဘယ္လုိအက်ဳိးတရားပဲ သက္ေရာက္သက္ေရာက္ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ- ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈကုိ ေမြ ့ေလ်ာ္ပါ- ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ြႏု္ပ္ရဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈဟာ သြားရမည့္ရည္မွန္းခ်က္ ေနရာဆီသုိ့ ခ်ီတက္သည့္ခရီးကုိ တက္ေရာက္ဖုိ့ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သုိ့ေရာက္ယင္ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ ေပ်ာ္ရႊင္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္သုိ့ မေရာက္ယင္ေတာင္ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ျပဳိင္ပြဲကုိ ၀င္ျပဳိင္ရျခင္းမွာ ရင္ဖုိရျခင္း ပီတီျဖစ္ရျခင္းရဲ့ ခံစားမႈကုိ ယူငင္ႏုိင္ပါတယ္။ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်မႈက ခႏၶာကုိယ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ခံစားသိျမင္ေစပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္ရဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားဟာ ပန္းတုိင္တစ္ခုသုိ့ ေရာက္ရွိျခင္းမွ ဆင္းသက္လာတာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အက်ြႏု္ပ္ဟာ အဲဒါကုိ အက်ြႏု္ပ္ရဲ့ၾကဳိးစားမႈရဲ့အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ အပတ္တကုတ္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမွ ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု အက်ြႏု္ပ္ဟာ သင့္ကုိေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ တုိက္တြန္းပါတယ္။ အက်ြႏု္ပ္ဟာ အက်ြႏု္ပ္ရဲ့ သင္ၾကားမႈကုိ နိဂုံး ခ်ဳပ္ျပီးဆုံးတဲ့အခါ - သင္က အက်ြႏု္ပ္ကုိ တေျဖာင္းေျဖာင္းျမည္တဲ့ၾသဘာကုိ ေပးမွသာလ်င္ အက်ြႏု္ပ္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ခံစားရလိမ့္မယ္လုိ့ ဆုိၾကပါစုိ့။ ဒါက အက်ြႏု္ပ္ဟာ အက်ြႏု္ပ္ရဲ့သင္ၾကားမႈမွာ ျပည့္ျပည့္၀၀ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတာမဟုတ္ဘူးလုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။ တကယ္တမ္းအတိအက်ဆုိရရင္ေတာ့ အက်ြႏု္ပ္ရဲ့စိတ္ဟာ သီးသန့္ တစ္စုံတစ္ရာျဖစ္တဲ့ပန္းတုိင္တစ္ခုကုိ ပုိင္းျဖတ္ထားတယ္လုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။ တကယ့္ဒီႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈက အက်ြႏု္ပ္ရဲ့ သင္ၾကားမႈနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္ရဲ့အေကာင္းဆုံးကုိ ေပးျခင္းမွ အက်ြႏု္ပ္ကုိ တားျမစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒါဟာ ပန္းတုိင္သုိ့ အက်ြႏု္ပ္ရဲ့ေရာက္ရွိမႈအတြက္ အဟန့္အတားတစ္ခုလုိ ျပဳမူပါတယ္။

ေဘာလုံးကုိ ကစားျခင္းဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ့အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းကေတာ့ အျခားအမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာက ေအာင္ျမင္မႈျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ အက်ြႏု္ပ္တုိ့ဟာ တစ္ခုတည္းလက္ခံ တန္းတူသေဘာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ့ဆုိင္တဲ့အတီးအမႈတ္မ်ားကုိ သူတုိ့ရဲ့ေဖ်ာ္ေျဖေရးတင္ဆက္မႈပြဲမွာ ဆြဲေဆာင္ထားပါတယ္။ ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။ အားလုံးမွာ တကယ့္လက္ေတြ့က်တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ သူတုိ့ဟာ ပရိသတ္ကုိ သတိမထားမိပါ။ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္တဲ့အခုိက္မွာ အဆင့္မွာ လက္ခုပ္ၾသဘာသံမ်ားကုိ သတိမထားမိပါ။ ဒါေပမယ့္ အဆုံးမွာ စီစဥ္သူ စည္းရုံးေရးမႈးမ်ားထံမွ လက္ခံရရွိလိမ့္မွာျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတုိ့ေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့အရာဟာ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနတဲ့ သူတုိ့ရဲ့ ဖန္တီးမႈကုိ သယ္ေဆာင္ရာမွာ သူတုိ့ရဲ့ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ၾသဘာေပးျခင္းရဲ့အသြင္အျပင္မွာ- ေငြရျခင္းရဲ့ပုံစံမွာ ေနာက္ဆုံးအက်ဳိးဆက္ ရလဒ္မဟုတ္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ပါ။ ေရြ့လ်ားႏုိင္စြမ္းပမာဏကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ပါ။ ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈကုိ ေပ်ာ္ေမြ ့ပါ။

သင့္ဟာ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာျဖစ္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ေနတယ္ဆုိတာ- ၾကဳိးစားပမ္းစားလုပ္ယုံမွ်မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ ေရခ်ဳိးကန္မွာ ငါးမဖမ္းပါနဲ့။ ေျပးလႊားစီးဆင္းေနတဲ့စမ္းေခ်ာင္းမွာ ဆပ္ျပာျမွဳပ္ကုိ အျမွဳပ္ထမ်ားျပားလာဖုိ့ မၾကဳိးစားပါနဲ့။ အဲဒီအစား စမ္းေခ်ာင္းမွာ ငါးဖမ္းပါ။ ေရးခ်ဳိးကန္မွာ ဆပ္ျပာျမွဳပ္ကုိ အျမွဳပ္ထေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။

သင္ရဲ့ပန္းတုိင္ကုိ ခ်င့္တြက္ပါ။ ပန္းတုိင္မ်ားသုိ့ေရာက္ရွိရာမွာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံရတဲ့ လုံးလၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈရဲ့ အေရအတြက္နဲ့အရည္အေသြးကုိ အၾကမ္းဖ်င္းခန့္မွန္းပါ။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ ျပန္လာမယ့္အရာ အတုိင္းအတာပမာဏကုိ ဂရုတစိုက္ တြက္ခ်က္ပါ။ အဲဒီေနာက္ အခ်ဳိးအစားက သင္ေက်နပ္ဖြယ္ရာအျဖစ္ လက္ခံယုံၾကည္လ်င္ သင့္ရဲ့ပန္းတုိင္ဆီသုိ့ ဆက္သြားပါ။ သင့္ရဲ့ပန္းတုိင္မ်ားဆီသုိ့ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၾကဳိးစားပါ။ ဒါဟာ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာျဖစ္ေအာင္ အလုပ္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသိညဏ္ႏွင့္ယွဥ္တဲ့ ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ရႈံးျခင္းဟာ ဘ၀ရဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အားကစားမွာလုိ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပဳိင္ရတဲ့ အေျခအေနမ်ားမွာ တစ္ဖက္ဖက္က ရႈံးကုိရႈံးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးထူးတာထက္ ဒါမွမဟုတ္ က်ရႈံးမႈမွာ ေငးငုိင္မႈိင္ေတြေနတာထက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈမွာ ဘာ့ေၾကာင့္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ရတာလဲ?

ဆုံးရႈံးသြားတာကုိ တႏုံ့ႏုံ့စဥ္းစားေနတာထက္- ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈမွာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲဖုိ့အတြက္ - အဲဒါဟာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာနည္းနာမ်ားက အေကာင္းဆုံးျဖစ္တယ္လုိ့ အက်ြႏု္ပ္ထင္ပါတယ္။ အမ်ားနဲ့ယွဥ္ျပဳိင္ရတဲ့ ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈကုိ ဘယ္သူ့ကုိျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ထပ္ဆက္လက္ဆႏၵျပဳခ်င္တာကေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ့ ညီညြတ္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ရႈံးမႈတုိင္းမွာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာတစ္ခုလည္း ရွိပါတယ္။ က်ရႈံးမႈတုိင္းဟာ သူတုိ့ရဲ့သေဘာသဘာ၀ျဖစ္တဲ့ လူသားရဲ့အားနည္းခ်က္မ်ားအတြက္ လူမ်ားကုိ သတိေပးဖုိ့ မျဖစ္မေနမရွိမျဖစ္ လုိအပ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈရဲ ျပတ္သြားျခင္းမရွိတဲ့ ၾကဳိးတစ္ေခ်ာင္းဟာ ပလႊားမႈ မာန္မာနကုိ ဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျမင့္ျမင့္မားမား ေအာင္ျမင့္သူမ်ားမွာ မိမိကုိယ္ကုိယ္မိမိနဲ့ပတ္သက္တဲ့ မေက်ာ္လႊားႏုိင္တဲ့ စိတ္ခံစားမႈတစ္ခုကုိ ဖန္တီးႏုိင္ပါေသးတယ္။

အခ်ဳိ့နပန္းလက္ေ၀ွ့စတဲ့အားကစားစတားေတြ ေျပာဆုိတဲ့ “ငါဟာ အထူးခ်ြန္ဆုံးသူ” ဆုိတဲ့ ၾကြားလုံး ေလလုံး ထြားမႈေတြကုိ သတိရပါ။ ေတြ ့ေနက် ေျပာေနက် ဆုိရုိးကုိ သြားေရာက္တဲ့အခါ ဤသုိ့ေသာမာန္မာနမ်ားက ၾကီးမားတဲ့က်ရႈံးျခင္းတစ္ခုရဲ့ ေရွ့ဦးအလ်င္ က်ေရာက္ေနပါတယ္။
ဘုရားသခင္အတြက္ ေက်းက်ြန္အျဖစ္ ခံယူျခင္းဟာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အျပဳအမူတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေက်းက်ြန္အျဖစ္ ခံယူျခင္းဟာ လူသားမ်ားရဲ့စိတ္ႏွလုံးသားမွာသာလ်င္ ျဖစ္ပ်က္ပါတယ္။


ေကာင္းေသာလာျခင္းပါ မိတ္ေဆြ

သင့္အေတြး သင့္အျမင္